Ви є тут

Конференція трудового колективу

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Одеської політехніки є конференція трудового колективу, включаючи виборних представників з числа студентів (далі – Конференція).

Конференція діє відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту» та Статуту університету.

На Конференції представлені всі категорії учасників освітнього процесу Університету, при цьому не менш як 75 відсотків складу делегатів Конференції становлять наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники Університету, які працюють в Університеті на постійній основі, не менш як 15 відсотків – виборні представники з числа студентів.

Порядок обрання та формування складу делегатів Конференції:

 • на Конференції повинні бути представлені всі категорії учасників освітнього процесу Університету, при цьому не менш як 75 відсотків складу делегатів Конференції становлять наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники Університету, які працюють в Університеті на постійній основі, не менш як 15 відсотків – виборні представники з числа студентів;
 • делегати з числа наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників, а також з числа навчально-допоміжного персоналу обираються органом громадського самоврядування відповідного факультету або навчально-наукового інституту;
 • делегати з числа студентів обираються студентами шляхом прямих таємних виборів;
 • делегати з числа аспірантів та докторантів обираються аспірантами та докторантами шляхом прямих таємних виборів;
 • делегати інших категорій обираються на зборах трудових колективів відповідних підрозділів;
 • делегати обираються простою більшістю голосів при присутності не менш двох третин складу відповідного органу або підрозділу;
 • строк повноважень делегатів Конференції – п'ять років, поновлення делегатів замість тих, що склали свої повноваження, відбувається наприкінці кожного навчального року в установленому порядку;
 • вибори делегатів Конференції починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу Конференції.

Порядок скликання і прийняття рішень Конференції:

 • Конференція скликається не рідше одного разу на рік;
 • Конференція скликається за ініціативою президії Конференції, Вченої ради, Наглядової ради або двох третин загального складу делегатів Конференції;
 • Конференція вважається правомочною, якщо на ній присутні дві третини від загальної кількості делегатів;
 • Конференція затверджує порядок денний, що виноситься на розгляд делегатів президією Конференції з урахуванням пропозицій Вченої ради, Наглядової ради та делегатів Конференції.
 • рішення Конференції приймаються простою більшістю голосів від числа присутніх делегатів, як правило, відкритим голосуванням.

Повноваження Конференції:

 • погоджує за поданням Вченої ради статут Університету чи зміни (доповнення) до нього;
 • заслуховує щороку звіт ректора Університету та оцінює його діяльність;
 • обирає комісію з трудових спорів відповідно до законодавства про працю;
 • розглядає за обґрунтованим поданням Наглядової або Вченої ради питання про дострокове припинення повноважень ректора;
 • затверджує правила внутрішнього розпорядку Університету і колективний договір;
 • розглядає інші питання діяльності Університету.

 

Список делегатів Конференції

 

Протоколи Конференції