Комп'ютерні та інформаційні технології в економічній діяльності

ID: 50776
Field of knowledge 
05 Social and behavioral sciences
Specialty 
051 Economics
Specialization 
Комп'ютерні та інформаційні технології в економічній діяльності
Form of study 
Full-time; Extramural.
Language of instruction 

Українська.

Availability of accreditation 

Program profile

The purpose of the program

Ця програма призначена для розвитку академічних, професійних і творчих здібностей студентів та до підготовки їх в якості дипломованих фахівців, здатних застосовувати алгоритмічні принципи в моделюванні складних економічних систем, проектуванні їх прикладного програмного забезпечення; здійснювати розробку та супровід інформаційних систем і технологій; застосовувати інтелектуальні системи аналізу та обробки економічної інформації в процесі прийняття управлінських рішень.

Program features
Предметна область, напрям

Студенти будуть набувати компетентності і розвивати вміння та навички, які підготують їх до виконання професійних завдань, що виникають в різних сферах економіки.

Об’єкт діяльності: загальні закони та тенденції розвитку економічних систем, системний аналіз об’єктів і процесів комп’ютеризації: суб’єктів економічної діяльності та процесів їх функціонування; інформаційні, математичні, імітаційні моделі складних економічних систем та процесів; моделі, методи і технології отримання, зберігання, обробки, передачі і використання економічної інформації; методи та алгоритми багатовимірного та інтелектуального аналізу даних і прийняття рішень; математичне та програмне забезпечення автоматизованих систем обробки економічної інформації та інтелектуальних систем підтримки прийняття управлінських рішень.

Теоретичний зміст предметної області: сучасні алгоритми, методи, моделі, технології отримання, зберігання, обробки даних в інформаційних системах з представленням результатів, необхідних для підвищення ефективності функціонування економічних систем та процесів.

Методи, методики та технології: загальнонаукові методи пізнання, математичні, статистичні та якісні методи економічного аналізу, економіко-математичне моделювання, інформаційно-комунікаційні технології, сучасні технології та платформи програмування; технології інженерії знань, методи комп’ютерної графіки та технології візуалізації даних.

Інструменти та обладнання: сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні системи та програмні продукти, що застосовуються в економічній діяльності.

Фокус освітньої програми та спеціалізації

Програма за спеціалізацією «Комп'ютерні та інформаційні технології в економічній діяльності» спрямована на інтегроване поєднання курсів навчальних дисциплін з економічної підготовки з сучасним математичним апаратом, ІТ-технологіями, інтелектуальними технологіями, програмним забезпеченням, що дозволить студентам стати конкурентоспроможними фахівцями.

Орієнтація програми

Освітньо-професійна.

Особливості та відмінності

Здобувачі вищої освіти за цією освітньою програмою мають можливість брати участь в програмах міжнародної академічної мобільності (тривалістю 1 або 2 семестри), яка реалізується німецькою, польською, іспанською мовами та вимагає необхідного рівня мовної компетентності.

Employment and continuing education
Придатність до працевлаштування

Робочі місця на підприємствах різної форми власності, у тому числі на промислових підприємствах та підприємствах ІТ-галузі; консалтингових організаціях та банках, а також посади різного спрямування в системі державного або регіонального управління (програміст прикладний, фахівець з інформаційних технологій, фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення, аналітик прикладного програмного забезпечення, фахівець з розроблення комп’ютерних програм).

Подальше навчання

Можливість продовжити навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Learning style and methods
Підходи до викладання та навчання

Лекції, мультимедійні лекції, інтерактивні лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, самостійна робота з використанням підручників, конспектів, методичним забезпеченням дисциплін та шляхом участі у групах з розробки проектів, виконання індивідуальних робіт, консультацій із викладачами, підготовки кваліфікаційної роботи бакалавра.

Система оцінювання

Письмові та усні екзамени, лабораторні звіти, заліки, есе, презентації, поточний контроль, реферативні, розрахунково-графічні та курсові роботи.

Program competencies
Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в економічній сфері, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки.

Загальні
 • Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
 • Здатність зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 • Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
 • Здатність спілкуватися іноземною мовою.
 • Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
 • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 • Здатність до адоптації та дій в новій ситуації.
 • Здатність бути критичним і самокритичним.
 • Здатність приймати обґрунтовані рішення.
 • Навички міжособистісної взаємодії.
 • Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
 • Здатність працювати в команді.
 • Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
 • Прагнення до збереження навколишнього середовища та здійснення безпечної діяльності.
Спеціальні
 • Предметні:
  • Здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної області, основ функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та міжнародному рівнях.
  • Здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності з чинними нормативними та правовими актами.
  • Розуміння основних особливостей провідних наукових шкіл та напрямів економічної науки.
  • Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати.
  • Розуміння основних особливостей сучасної світової та національної економіки, інституційної структури, обґрунтування напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави.
  • Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних завдань.
  • Здатність застосовувати комп’ютерні технології обробки даних та програмне забезпечення з обробки даних для вирішення економічних завдань, аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів.
  • Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері економічних та соціально-трудових відносин.
  • Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та економетричних моделей соціально-економічні процеси.
  • Здатність використання сучасних джерел економічної, соціальної, управлінської, облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів.
  • Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння закономірностей економічних систем і процесів та із застосуванням сучасного методичного інструментарію.
  • Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення.
  • Здатність проводити економічний аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності.
  • Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох професійних сферах з врахуванням економічних ризиків та можливих соціально-економічних наслідків.
 • Фахові:
  • Здатність проектувати та розробляти інформаційні системи із застосуванням різних парадигм програмування з відповідними моделями, методами та алгоритмами обчислень.
  • Здатність застосовувати теоретичні та практичні основи методології та технології моделювання, реалізовувати алгоритми моделювання для дослідження характеристик і поведінки складних об’єктів і систем, проводити експерименти за програмою моделювання з обробкою та аналізом результатів.
  • Здатність застосовувати імітаційні моделі для вирішення економічних задач.
  • Здатність до інтелектуального аналізу та обробки даних і знань з використанням результатів аналізу в процесі розв’язання прикладних економічних задач.
  • Здатність здійснювати інформаційно-аналітичну підтримку бізнеспроцесів в умовах невизначеності.
 • Інноваційні:
  • Здатність застосовувати інноваційні підходи в професійній діяльності
  • Здатність виявляти та вирішувати комплексні задачі та проблеми у економічній сфері.
Program learning outcomes
Ключові
 • Асоціювати себе як члена громадянського суспільства, наукової спільноти, визнавати верховенство права, зокрема у професійній діяльності, розуміти і вміти користуватися власними правами і свободами, виявляти повагу до прав і свобод інших осіб, зокрема, членів колективу.
 • Відтворювати моральні, культурні, наукові цінності, примножувати досягнення суспільства в соціально-економічній сфері, пропагувати ведення здорового способу життя.
 • Знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати базові концепції мікро- та макроекономіки.
 • Розуміти принципи економічної науки, особливості функціонування економічних систем.
 • Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень різними економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади).
 • Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної діяльності
 • Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних принципів і знань на основі розуміння основних напрямів розвитку економічної науки.
 • Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач.
 • Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави.
 • Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які характеризують результативність їх діяльності.
 • Вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання соціально-економічних і трудових відносин.
 • Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.
 • Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники.
 • Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку.
 • Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні.
 • Вміти використовувати дані, надавати аргументацію, критично оцінювати логіку та формувати висновки з наукових та аналітичних текстів з економіки.
 • Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і проблем в однієї або декількох професійних сферах з врахуванням ризиків та можливих соціально-економічних наслідків.
 • Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність.
 • Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення соціально-економічних завдань, підготовки та представлення аналітичних звітів
 • Оволодіти навичками усної та письмової професійної комунікації державною та іноземною мовами.
 • Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також особливостей поведінки їх суб’єктів.
 • Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із новими об’єктами, та у невизначених умовах.
 • Показувати навички самостійної роботи, демонструвати критичне, креативне, самокритичне мислення.
 • Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та свідомо на основі етичних принципів, цінувати та поважати культурне різноманіття, індивідуальні відмінності людей.
 • Вміти організовувати діяльність роботи команди та ефективно управляти часом. Мати навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в групах.
 • Знати основні фактори техногенного впливу на навколишнє середовище і основні методи захисту довкілля. Знати методи оцінювання потенційних небезпек на виробництві; розробляти заходи охорони праці та безпеки життєдіяльності.
 • Демонструвати знання та розуміння розділів з вищої математики при вирішенні практичних завдань професійної сфери.
 • Обґрунтовувати доцільність впровадження на підприємстві розроблених проектних рішень з урахуванням їх комплексного впливу на результативність діяльності підприємства.
 • Визначати сутність та напрямки використання інноваційних підходів в професійній діяльності.
 • Усвідомлювати сутність об’єктів обліку, розуміти їх місце в господарській діяльності. Знати та володіти методичним інструментарієм обліку господарської діяльності
 • Розуміти місце і значення облікової системи в інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної відповідальності підприємств.
 • Визначати напрямки підвищення ефективності формування фінансових ресурсів їх розподілу та контролю на рівні держави та підприємства.
 • Знати та володіти методичним інструментарієм фінансового обліку господарської діяльності.
Спеціальні
 • Вміти формулювати вимоги та розробляти проекти інформаційних систем з використанням різної методології.
 • Вміти проектувати, створювати та адмініструвати бази і сховища даних.
 • Використовувати апарат економіко-математичного моделювання для оптимізації функціонування процесів та систем
 • Застосовувати системи оперативної аналітичної обробки даних та інтелектуального аналізу даних для обґрунтування рішень в економічній діяльності.
 • Застосовувати сучасні системи моделювання для реалізації алгоритмів, економіко-математичних та імітаційних моделей.
 • Демонструвати практичні навики використання криптографічних методів захисту інформації в сучасних інформаційних системах.
 • Використовувати системи штучного інтелекту в процесі розв’язання економічних задач з врахуванням невизначеності й нечіткості інформаційного середовища.
 • Визначати складові структурної та параметричної ідентифікації моделей реальних систем, застосовувати методи моделювання складних економічних систем з використанням відповідного програмного забезпечення, оцінювати ступінь повноти та адекватності моделі.
Resource support for program implementation
Специфічні характеристики кадрового забезпечення

Понад 81,7% професорсько-викладацького складу, задіяного до викладання циклу дисциплін професійної підготовки, мають відповідні наукові ступені до дисциплін, які викладають.

Специфічні характеристики матеріальнотехнічного забезпечення

Використання сучасного обладнання, зокрема https://op.edu.ua/about/set_up_documents#8

Специфічні характеристики інформаційнометодичного забезпечення

Використання віртуального навчального середовища ОНПУ та авторських розробок професорсько-викладацького складу.
https://library.opu.ua
https://el.opu.ua

Academic mobility

Академічна мобільність регламентується Постановою КМУ № 579 “Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність” від 12 серпня 2015 року.

 

Національна кредитна мобільність

На основі двосторонніх договорів між ОНПУ та технічними університетами України.

Міжнародна кредитна мобільність

У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі спільних договорів між ОНПУ та університетами партнерами.

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти

На загальних умовах, та засвоєнні дисципліни «Українська мова як іноземна».

Educational components of the program (training plan)
Program scope 

240 кредитів ЄКТС, нормативний строк підготовки:

 • за денною формою навчання – 3 роки 10 місяців;
 • за заочною формою навчання – 4 роки 8 місяців.

Scanned copies of the educational program and curriculum

Upon a successful completion of respective educational program with subsequent attestation the student (graduate), is awarded an appropriate University degree qualification getting the relevant level higher educational institution Diploma.
Higher education studies qualification level/degree awarded to graduates:
Educational qualification 
Бакалавр з економіки, комп’ютерних та інформаційних технологій в економічній діяльності.
Higher education document issued to graduates:
Bachelor Diploma;
European model Bachelor Diploma Supplement.
Qualification according to higher educational institution program completion document 

Ступінь вищої освіти – Бакалавр;

Спеціальність – 051 Економіка;

Спеціалізація – Комп’ютерні та інформаційні технології в економічній діяльності;

Освітня програма – Комп’ютерні та інформаційні технології в економічній діяльності.

Special field Department ensuring the program implementation 
Educational Program Manager, contact person 
Івченко Ірина Юріївна