You are here

Doctor of Sciences degree

Опис освітньої послуги, що пропонується

Підготовка фахівців з вищою освітою на науковому рівні вищої освіти.

 

Результат отримання освітньої послуги

Набуття компетентностей з розроблення і впровадження методології та методики дослідницької роботи, створення нових системоутворюючих знань та/або прогресивних технологій, розв’язання важливої наукової або прикладної проблеми, яка має загальнонаціональне або світове значення.

Особі присуджується науковий ступінь «Доктор наук» спеціалізованою вченою радою за результатами публічного захисту наукових досягнень у вигляді дисертації або опублікованої монографії, або за сукупністю статей, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, перелік яких затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

 

Документи, що видаються після отримання освітньої послуги

Особі, яка успішно виконала відповідну освітньо-науковоу програму та публічно захистила дисертацію у спеціалізованій вченій раді видається диплом доктора наук.

 

Умови надання освітньої послуги

Особа має право здобувати ступінь доктора наук на основі ступеня доктора філософії (до ступеня доктора філософії прирівнюється ступінь кандидата наук).

 

Тривалість надання освітньої послуги

Нормативний строк підготовки доктора наук в докторантурі становить два роки.

 

 

Перелік наукових спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців в докторантурі університету

 • 01.04.01 – Фізика приладів, елементів і систем;
 • 01.04.16 – Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій;
 • 05.01.02 – Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення;
 • 05.02.02 – Машинознавство;
 • 05.02.08 – Технологія машинобудування;
 • 05.03.01 – Процеси механічної обробки, верстати та інструменти;
 • 05.05.05 – Піднімально-транспортні машини;
 • 05.13.05 – Комп’ютерні системи та компоненти;
 • 05.13.06 – Інформаційні технології;
 • 05.13.07 – Автоматизація процесів керування;
 • 05.13.22 – Управління проектами та програмами;
 • 05.14.06 – Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика;
 • 05.14.14 – Теплові та ядерні енергоустановки;
 • 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством;
 • 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).