Науково-технічна бібліотека

Ви є тут

Викладачам, науковцям, аспірантам та студентам

Аспірантам, докторантам:

 

Електронні ресурси

- Диссертации и авторефераты Украины -  © 2006-2009 Каталог українських дисертацій;

- Directory of Open Access Journals - 3 тис. повнотекстових рецензованих наукових журналів з усіх галузей знань і на різних мовах;

- ADT (Australiasian Digital Theses Program) – колекція дисертацій Австралійських учених;

- Biblioteca Digital de Teses e Dissertacoes – дисертації Бразилії;

- DART-Europe – міжнародний спільний проект різних університетів Європи;

- DissOnline - електронний архів кандидатських, докторських дисертацій, захищених в Німеччині;

- DiVA – дисертації та інші дослідницькі матеріали від 26 інститутів скандинавських країн;

- NARCIS – архів, що містить наукові публікації і докторські дисертації з університетів та наукових установ Данії;

- NDLTD – 50 тис. описів кандидатських і докторських дисертацій, представлених в рамках спільного проекту NDLTD і VTLS - членів міжнародної організації NDLTD;

- National ETD Portal (South Africa) - дисертації Південної Африки;

- Theses Canada Portal – загальнодоступні канадські дисертації за період 1998-2002 рр.

 

  Центри науково-технічної інформації:

- Міжнародний центр наукової та технічної інформації (МЦНТІ);
- Харківський центр науково-технічної та економічної інформації;
- Хмельницький ЦНДІ;
- Сумський ЦНТЕІ;
- Національний науково-технічний портал Республіки Білорусь;
- Національний центр інтелектульної власності;
- Національний центр інформаційних ресурсів і технологій НАН Білорусі.

Електронні наукові видання університету

Репозитарій Державного університету "Одеська політехніка"

Наукова та науково-виробнича збірка з технічних та природничих наук
"Праці Одеського політехнічного університету".

Науково-технічний журнал
"Електротехнічні та комп'ютерні системи".

Науковий журнал
"ЕКОНОМIКА: реалії часу".

Науковий журнал
Економічний журнал Одеського політехнічного університету = Economic journal Odessa polytechnic university.

Науковий журнал
Маркетинг і цифрові технології = Marketing and digital technologies.

Громадсько-політичний науковий збірник із серії "Історія"
"Інтелігенція і влада".

Аркадіа: культурологічний та мистецтвознавчий журнал.

Науковий журнал
"Інформатика та математичні методи в моделюванні".

Науково-технічний журнал
"Технологія та конструювання в електронній аппаратурі".

Науково-технічний журнал
"Техніка та прилади НВЧ".

Науковий журнал
"Підйомно-транспортна техніка".

Період. електрон. наук. вид.
«ФІЛОСОФІЯ ТА ГУМАНІЗМ».

Науково-технічний журнал 
"Ядерна та радіаційна безпека".

Матеріали XXII міжнародної конференції з автоматичного управління "АВТОМАТИКА 2015", 10-11 вересня 2015 р. (м. Одеса, Україна).

Матеріали науково-методичного семінару
"Шляхи реалізації кредитно-модульної системи організації навчального процесу і тестових форм контролю знань студентів".

Конференції ІПІГ з проблематики навчання іноземних громадян.

Матеріали наукової конференції студентів та молодих вчених «ФІЗИКА ТА МЕДИЦИНА В СУЧАСНОМУ ЖИТТІ».

Матеріали семінару
"Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття".

Матеріали семінару
"Моделювання в прикладних наукових дослідженнях".

Роботи слухачів курсів підвищення кваліфікації викладацького складу:
"Педагогічна майстерність викладача вищої школи".

Матеріали наукових конференцій "НАРОДНИЙ РУХ УКРАЇНИ".

Тези доповідей конференції молодих дослідників ОНПУ-магістрантів:
 "Сучасні інформаційні технології та телекомунікаційні мережі".

 

  Витяг
з положення про розташування
           наукової та навчально-методичної літератури
на Web-сервері науково-технічної бібліотеки
Одеського національного політехнічного університету.

1. Електронна копія збірки наукових праць або журналів ОНПУ розташовується після його формування редакційно-видавничою групою та дозволу до друку з боку редакційної ради.
   В лабораторію інформаційних технологій та баз даних (ЛІТБД) електронна копія передається у вигляді єдиного файла, або файлів, що окремо містять статті збірки, у форматі, який прийнято для цієї збірки. Електронна копія повинна супроводжуватись дозволом редакційної ради до друку і може бути розташована до виходу друкованого варіанту збірника.

2. Електронні копії збірок  статей конференцій (семінарів, симпозіумів тощо) розташовуються на Web-сервері НТБ на підставі копії рішення оргкомітету конференції про друк статей чи тез доповідей, навіть якщо збірник не буде надруковано.
   В ЛІТБД збірник передається у вигляді єдиного файла, або файлів, що окремо містять статті збірника, у форматі, який прийнято для цієї збірки. Відповідальність за зміст і якість статей або тез доповідей несуть їх автори та оргкомітет конференції.

Все для аспірантів

Мережа українських науковців Ukrainian Scientists Worldwide.

База авторефератов Национальной библиотеки Украины им. В.И. Вернадского.

Аспірант України.

Віртуальна бібліотека аспіранта.

Наказ"Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України"

Перелік наукових фахових видань України

Наказ "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук"

Наказ "Про затвердження Вимог до оформлення дисертації"

Нормативно-регламентуюча документація

Правила складання бібліографічних посилань

Оформлення публікацій у наукових журналах і збірниках

 

Методика і організація наукових досліджень:

Загальні відомості

Правила складання бібліографічного опису

Зразок переліка книг

Зразок списку статей


 

Викладачам:

  • Методичні рекомендації відносно структури, змісту та обсягу підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів. 
  • Рекомендації по оформленню електронних методичних матеріалів Державного університету "Одеська політехніка" (мовою оригіналу).

 

     Електронні копії методичних вказівок або конспектів лекцій розташовуються на Web-сервері НТБ на підставі копії рішення інституту (факультету або кафедри).

   У лабораторію інформаційних технологій та баз знань (ЛІТтаБЗ) відділу технічних засобів навчання (ВТЗН) (к. 101, корпус №15) електронна копія передається  у вигляді файлу, або файлів з розширенням - *.DOC, *.PDF, в крайньому випадку - *.RTF.

Як замовити літературу для навчального процесу