Публичное управление и администрирование

ID: 50541
Область знаний 
28 Публичное управление и администрирование
Специальность 
281 Публичное управление и администрирование
Форма обучения 
Очная (дневная); Заочная.
Язык преподавания 

Украинский.

Наличие аккредитации 
Почему стоит получить высшее образование по этой образовательной программе 

Щоб змінити майбутнє Країни завтра – треба змінити себе вже сьогодні! Проведення державних реформ привело до виникнення великого попиту на фахівців даної спеціальності, тому здобувачів освіти за цією освітньою програмою очікує дуже цікава робота щодо вирішення проблемних питань. 

Ми пропонуємо Вам набути теоретичні знання, оволодіти практичними навиками і інноваційними технологіями публічного управління та адміністрування, що необхідні для здійснення управлінської діяльності у державній службі, публічному управлінні та адмініструванні в органах місцевого самоврядування, комерційних підприємствах, громадських організаціях. Програма поєднує теоретичні курси, практичну підготовку та стажування в органах місцевого самоврядування.

Бути державним службовцем – це бути частиною сучасного суспільства та мати можливість приймати і реалізовувати управлінські рішення, а також впливати на державотворюючі процеси суспільства. 

Ми пропонуємо вам набути професійні компетентності сучасного державного службовця. 

Навчатися в нас – це можливості:

 • Набути «soft skills» – навичок, які забезпечать Вашу професійну інтеграцію в сучасному світі, це комунікативні навички, зокрема:
  • навички публічного виступу,
  • навички роботи в команді,
  • управління часом,
  • гнучкість і адаптивність,
  • лідерські якості;
 • Саморозвитку – Ви зможете реалізувати себе в науково-дослідній діяльності:
  • проводити дослідження з актуальних проблем публічного управління та адміністрування та публікувати їх результати,
  • брати участь в всеукраїнських та міжнародних конференціях, конкурсах та олімпіадах із публічного управління та адміністрування;
 • Вибору – Ви маєте право самостійно обирати:
  • додаткові дисципліни і набувати професійні компетентності сучасного фахівця з публічного управління та адміністрування;
  • місця проходження практики, яка допоможе придбати нові практичні вміння і навички для професійної діяльності у сфері публічного управління та адміністрування;
  • наукового керівника, який допоможе вам в реалізації науково-дослідної діяльності.
 • Бути почутим – Ви станете частиною студентського самоврядування і ваш голос завжди буде почутий, а думка – врахована!

Перевага вибору нашої освітньої програми – це активна взаємодія під час навчання з майбутніми потенційними роботодавцями: керівниками державних служб, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. 

Наші викладачі мають практичний досвід роботи на державній службі. Наші випускники будують професійну і наукову кар’єру в органах державної влади, місцевого самоврядування, політичних партіях, громадських організаціях.

І завжди у всьому Ви зможете отримати підтримку від професорсько-викладацького складу кафедри публічного управління та адміністрування!

І головне: бути державним службовцем – це престижно і сучасно!

Профиль программы

Цель программы

Программа предназначена для формирования и развития у студентов комплекса знаний, умений и навыков в управлении и администрировании организациями (учреждениями) публичного сектора, что позволяет им стать лидерами и успешными публичными менеджерами, создает предпосылки для формирования нового поколения специалистов в области публичного управления и администрирования способных осуществлять научное и практическое сопровождение реформ в нашей стране, быть профессионалами своего дела, ответственными перед обществом.

Характеристика программы
Предметная область, направление 

Объекты изучения и/или деятельности: управление на общегосударственном, региональном, местном уровнях и административная деятельность в органах государственной власти и местного самоуправления, учреждениях, организациях различного уровня подчинения.

Цели обучения: подготовка специалистов, способных использовать приобретенные компетентности в рамках управленческой и административной деятельности.

Теоретическое содержание предметной области: терминология, научные концепции (теории) публичного управления и администрирования, управления на общегосударственном, региональном и местном уровнях и администрирования во всех сферах деятельности.

Методы, методики и технологии научного познания, аналитической обработки информации, организационно-технологического и правового обеспечения, электронного управления.

Инструменты и оборудование: информационно-аналитические инструменты, системы поддержки принятия управленческих решений, специальное программное обеспечение.

Фокус программы

Программа закладывает фундаментальную базу для овладения навыками управления государственными и муниципальными учреждениями, общественными объединениями и некоммерческими организациями, всеми видами ресурсов, управления государством и городом по концепции e-government, информационного обеспечения управленческих процессов в государственных и негосударственных учреждениях, разработка новых инструментов и сервисов в сфере электронной демократии, предоставления электронных услуг.

Программа направлена на формирование профессиональных умений по управлению и администрированию в условиях электронного управления, разработку и внедрение эффективных научных и организационных методов и структур управления, направленных на решение актуальных задач развития страны и общества.

Ориентация программы 

Образовательно-профессиональная.

Особенности и отличия 

Соискатели высшего образования по этой образовательной программе имеют возможность участвовать в программах международной академической мобильности (продолжительностью 1 или 2 семестра), которая реализуется на немецком, польском, испанском языках и требует необходимого уровня языковой компетентности.

Трудоустройство и продолжение образования
Подготовленность к трудоустройству 

Магистр публичного управления и администрирования подготовлен для работы в министерствах и других центральных органах исполнительной власти, местных государственных администрациях, органах местного самоуправления, высших учебных заведениях, академических учреждениях, корпоративных учреждениях и бизнес-структурах различных отраслей, политических партиях и общественных организациях и способен занимать в этих органах и учреждениях должности руководителей, ведущих и главных специалистов подразделений, руководителей организационных служб электронного правления, управляющих делами; должности аналитиков, экспертов, проектных менеджеров, советников, консультантов, специалистов по работе с персоналом и связям с общественностью, научными работниками, преподавателями.

Дальнейшее обучение

Возможность продолжить образование по первой ученой степени «доктор философии», пройти стажировку как в отечественных, так и в зарубежных университетах и компаниях, принять участие в программах обучения в течение всей жизни.

Стиль и методика обучения
Подходы к преподаванию и обучению

Лекции, мультимедийные лекции, интерактивные лекции, лабораторные работы, практические занятия, участие в междисциплинарных проектах и тренингах, самостоятельная работа с использованием учебников, конспектов и путем участия в группах по разработке проектов, консультаций с преподавателями, подготовки квалификационной работы магистра.

Система оценивания

Письменные и устные экзамены, эссе, презентации, текущий контроль, расчетные, расчетно-графические, курсовые работы, публикации в научных изданиях и доклады на коммуникативных мероприятиях.

Программные компетентности
Интегральная компетентность 

Способность решать сложные задачи и проблемы в сфере публичного управления и администрирования или в процессе обучения, предусматривает проведение исследований и / или осуществления инноваций и характеризуется неопределенностью условий и требований.

Общие компетентности 
 • Способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу. 
 • Способность мотивировать людей и двигаться к общей цели, быть лидером.
 • Способность разрабатывать и управлять проектами.
 • Способность совершенствовать и развивать профессиональный, интеллектуальный и культурный уровни.
 • Способность генерировать новые идеи и нестандартные подходы к их реализации (креативность).
 • Способность инициировать, планировать и управлять изменениями для совершенствования существующих и разработки новых систем. 
 • Способность к устному и письменному профессиональному общению на иностранном языке.
 • Способность профессионально анализировать информацию, оценивать полноту и возможности ее использования.
 • Способность налаживать социальное взаимодействие, сотрудничество, предупреждать и разрешать конфликты.
 • Способность осуществлять профессиональную деятельность и принимать обоснованные решения, руководствуясь принципами социальной ответственности, правовых и этических норм.
 • Способность управлять разносторонней коммуникацией.
 • Способность к рациональной критики и самокритики, конструктивной реакции на замечания.
Специальные (предметные, профессиональные) компетентности
 • Способность организовывать деятельность органов публичного управления и организаций различных форм собственности.
 • Способность организовывать и разрабатывать мероприятия по внедрению электронного управления в различных сферах публичного управления и администрирования.
 • Способность определять показатели устойчивого развития на общегосударственном, региональном, местном и организационном уровнях.
 • Способность представлять органы публичного управления и налаживать эффективные коммуникации.
 • Способность осуществлять профессиональную деятельность с учетом потребностей обеспечения национальной безопасности Украины.
 • Способность самостоятельно готовить нормативно-правовые акты, аналитические справки, предложения, доклады.
 • Способность оказывать экспертную оценку нормативно-правовым актам на разных уровнях публичного управления и администрирования 
 • Способность обеспечивать надлежащий уровень качества управленческих продуктов, услуг или процессов.
 • Способность организовать систему электронного документооборота в организации.
 • Способность организовывать информационно-аналитическое обеспечение управленческих процессов с использованием современных информационных ресурсов и технологий.
 • Способность разрабатывать стратегические документы развития систем на общегосударственном, региональном, местном и организационном уровнях.
 • Способность разрабатывать и внедрять инновационные проекты на различных уровнях публичного управления и администрирования.
 • Способность выявлять научную сущность проблем в профессиональной сфере, находить адекватные пути по их решению.
 • Способность вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, постановку целей и задач, выбор способа и методов исследования, а также оценку его качества.
 • Способность осуществлять научные исследования в сфере публичного управления и администрирования.
Программные результаты обучения
 • Знать теоретические и прикладные основы публичной политики, финансов, основ и технологий принятия управленческих решений, управления ресурсами.
 • Знать современные подходы к публичному управлению и администрированию.
 • Знать и уметь использовать нормативно-правовые акты, регулирующие сферу публичного управления и администрирования 
 • Знать основные принципы национальной безопасности и уметь предупреждать и нейтрализовать вызовы и угрозы национальным интересам Украины в пределах своей профессиональной компетенции.
 • Уметь определять приоритетные направления внедрения электронного управления и развития электронной демократии.
 • Использовать методологию и инструментарий управления: инновациями, рисками, проектами, изменениями, качеством.
 • Уметь использовать современные методы научного познания и осуществлять научные исследования в сфере публичного управления и администрирования.
 • Уметь применять современные модели управления и администрирования, а также международный опыт при проектировании и реорганизации управленческих и общих организационных структур.
 • Уметь определять направления развития систем на общегосударственном, региональном, местном и организационном уровнях.
 • Уметь критически осмысливать проблемы и решать сложные задачи в области публичного управления и администрирования.
 • В составе рабочей группы на основе принципов системного анализа и комплексного подхода уметь готовить программные документы по развитию общественного управления и администрирования.
 • Уметь использовать современные информационные и коммуникационные технологии в сфере публичного управления и администрирования.
 • Знать иностранный язык (в соответствии с Общеевропейскими рекомендациямиязыкового образования)
 • Уметь осуществлять эффективную коммуникацию в сфере публичного управления и администрирования на основе социальной ответственности, правовых и этических норм.
 • Уметь использовать инструменты электронной демократии в сфере публичного управления и администрирования.
 • Уметь инициировать, разрабатывать и внедрять инновации на разных уровнях публичного управления и администрирования.
 • Уметь представлять органы публичного управления и организации, и представить широкой общественности результаты их деятельности.
 • Уметь разрабатывать и реализовывать мероприятия по адаптации и внедрения лучших отечественных и зарубежных практик деятельности органов публичного управления и организаций.
Ресурсное обеспечение реализации программы
Специфические характеристики кадрового обеспечения 

Более 85% профессорско-преподавательского состава, задействованного к преподаванию цикла дисциплин профессиональной подготовки, имеют соответствующие научные степени к дисциплинам, которые преподают. 

https://op.edu.ua/kaf-ampr/staff

К реализации программы привлекаются научно-педагогические работники с научными степенями и / или учеными званиями, а также высококвалифицированные специалисты. С целью повышения профессионального уровня все научно-педагогические работники один раз в пять лет проходят стажировку, в т.ч. зарубежные.

Специфические характеристики материально-технического обеспечения 

Обеспеченность учебными помещениями, компьютерными рабочими местами, мультимедийным оборудованием соответствует потребности.

Использование современного оборудования, в частности https://op.edu.ua/about/set_up_documents#8

Имеется вся необходимая социально-бытовая инфраструктура, количество мест в общежитиях соответствует требованиям.

https://drive.google.com/file/d/1M_kfpMsT_Lt1dSA0sd6rNOz_wnYjRLIX/view

Для проведения исследований имеются научно-исследовательские и учебно-научные лаборатории Института бизнеса, экономики и информационных технологий ОНПУ, научно-исследовательская база Специализированного ученого совета Д.41.052.10, Консультационно-учебного центра «Политех-консалт», Научного экономического портала ОНПУ и собственная облачная среда с ограниченным доступом для студентов и преподавателей кафедры.

http://economics.opu.ua/
https://economics.opu.ua/authors-portal
http://www.knc.od.ua/
https://economics.opu.ua/rada
https://drive.google.com/drive/folders/0AG7lPqI0usyiUk9PVA

Специфические характеристики информационно-методического обеспечения 

Использование виртуальной учебной среды ОНПУ (https://el.opu.ua/) и авторских разработок профессорско-преподавательского состава:

http://dspace.opu.ua/jspui/
https://op.edu.ua/library/memos
https://op.edu.ua/library/catalog

Читальный зал обеспечен беспроводным доступом в Интернет. Все ресурсы библиотеки доступны через сайт университета.

Кроме фонда учебной (в т.ч. электронной) библиотеки ОНПУ, студенты образовательно-профессиональной программы имеют свободный доступ к материалам научных исследований содержащиеся в экземплярах рукописей диссертационных работ и авторефератов в печатном и электронном виде библиотеки диссертационного совета Д 41.052.10, имеют доступ к практическим материалов Одесского областного информационно-аналитического центра.

Академическая мобильность

Академическая мобильность (регламентируется Постановлением КМУ № 579 "Об утверждении Положения о порядке реализации права на академическую мобильность" от 12 августа 2015 года).

Национальная кредитная мобильность 

На основе двусторонних договоров между ОНПУ и другими университетами Украины. Допускаются индивидуальные соглашения об академической мобильности для обучения в университетах Украины.

Кредиты, полученные в других университетах Украины, будут перезачтены согласно справке об академической мобильности.

Международная кредитная мобильность 

В рамках программы ЕС Эразмус+ на основе общих договоров между ОНПУ и университетами-партнерами.

Обучение иностранных соискателей высшего образования 

На общих основаниях, и усвоении дисциплины «Украинский язык как иностранный».

Образовательные компоненты программы (план подготовки)
Подготовка на базе степени бакалавра, 2020 год поступления
Обязательная часть

Учебная дисциплина общей подготовки

Професійна іноземна мова
Количество кредитов ЕКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Зачет.
Подготовка на базе степени бакалавра, 2019 год поступления
Выборочная часть

Учебная дисциплина общей подготовки

Безпека технічних систем
Количество кредитов ЕКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит расчетно-графическую работу
Форма контроля: Экзамен.
Преподаватель: Бочковський А.П.
Екологічна безпека
Количество кредитов ЕКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит расчетно-графическую работу
Форма контроля: Экзамен.
Преподаватель: Бочковський А.П.
Інтелектуальна власність та авторське право
Количество кредитов ЕКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Зачет.
Преподаватель: Філиппова С.В.
Українська мова, як іноземна
Количество кредитов ЕКТС: 4.5
Семестр: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Экзамен.
Преподаватель: Кубко В.П.
Українська мова, як іноземна
Количество кредитов ЕКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Экзамен.
Преподаватель: Кубко В.П.
Патентознавство
Количество кредитов ЕКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Зачет.
Преподаватель: Філиппова С.В.
Інфокомунікації в освіті, науці та бізнесі
Количество кредитов ЕКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит расчетно-графическую работу
Форма контроля: Зачет.
Преподаватель: Яценко М.С.
Професійне навчання і професійна кар'єра
Количество кредитов ЕКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит расчетно-графическую работу
Форма контроля: Зачет.
Преподаватель: Яценко М.С.

Учебные дисциплины индивидуального выбора

Соціальна відповідальність
Количество кредитов ЕКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит расчетно-графическую работу
Форма контроля: Зачет.
Преподаватель: Сухотерна Л.І.
Організаційна психологія
Количество кредитов ЕКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит расчетно-графическую работу
Форма контроля: Зачет.
Преподаватель: Корнещук В.В.
Регламенти, процедури і рішення в органах місцевого самоврядування
Количество кредитов ЕКТС: 4.0
Семестр: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Экзамен.
Преподаватель: Кулінська А.В.
Управління інформацією та знаннями
Количество кредитов ЕКТС: 4.0
Семестр: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Экзамен.
Преподаватель: Кулінська А.В.

Учебные дисциплины профессиональной подготовки

Публічне адміністрування об'єднаними територіальними громадами
Количество кредитов ЕКТС: 7.0
Семестр: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит курсовую работу
Форма контроля: Экзамен. Защита курсовой работы.
Преподаватель: Балан О.С.
Місцеві вибори та кадрове забезпечення місцевого самоврядування
Количество кредитов ЕКТС: 4.0
Семестр: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит расчетно-графическую работу
Форма контроля: Экзамен.
Преподаватель: Липинська О.А.
Комплексне проектування розвитку громад
Количество кредитов ЕКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит курсовую работу
Форма контроля: Экзамен. Защита курсовой работы.
Преподаватель: Липинська О.А.
Державно-приватне партнерство і аутсорсинг
Количество кредитов ЕКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит курсовую работу
Форма контроля: Экзамен. Защита курсовой работы.
Преподаватель: Лебедєва В.В.
Інформаційні технології та сервіси державної служби
Количество кредитов ЕКТС: 6.0
Семестр: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит курсовую работу
Форма контроля: Экзамен. Защита курсовой работы.
Преподаватель: Кулінська А.В.
Електронне урядування
Количество кредитов ЕКТС: 6.0
Семестр: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит курсовую работу
Форма контроля: Экзамен. Защита курсовой работы.
Преподаватель: Кулінська А.В.
Публічний аудит
Количество кредитов ЕКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Зачет.
Аудит адміністративної діяльності
Количество кредитов ЕКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Зачет.
Обязательная часть

Практическая подготовка

Переддипломна практика
Количество кредитов ЕКТС: 13.5
Семестр: 3 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Зачет. Дифференцированный зачет.

Аттестация

Атестаційний екзамен
Количество кредитов ЕКТС: 1.5
Семестр: 3 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля:
Кваліфікаційна робота
Количество кредитов ЕКТС: 15.0
Семестр: 3 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Экзамен.

Учебные дисциплины профессиональной подготовки

Комп'ютерне моделювання складних економічних систем
Количество кредитов ЕКТС: 4.0
Семестр: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Экзамен.
Преподаватель: Семенов А.С.
Управління збалансованим розвитком соціально-економічних систем
Количество кредитов ЕКТС: 4.0
Семестр: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит курсовую работу
Форма контроля: Экзамен. Защита курсовой работы.
Преподаватель: Кулінська А.В.
Фінанси публічного сектора
Количество кредитов ЕКТС: 4.0
Семестр: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит курсовую работу
Форма контроля: Экзамен. Защита курсовой работы.
Преподаватель: Кулінська А.В.
Методи соціально-економічного та політичного аналізу
Количество кредитов ЕКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит расчетно-графическую работу
Форма контроля: Зачет.
Преподаватель: Кочевой М.М.
Організаційно-методичне і правове забезпечення адміністративної діяльності
Количество кредитов ЕКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Зачет.
Преподаватель: Лебедєва В.В.
Подготовка на базе степени бакалавра, 2018 год поступления
Выборочная часть

Учебная дисциплина общей подготовки

Безпека технічних систем
Количество кредитов ЕКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит расчетно-графическую работу
Форма контроля: Экзамен.
Преподаватель: Бочковський А.П.
Екологічна безпека
Количество кредитов ЕКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит расчетно-графическую работу
Форма контроля: Экзамен.
Преподаватель: Бочковський А.П.
Інтелектуальна власність та авторське право
Количество кредитов ЕКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Зачет.
Преподаватель: Філиппова С.В.
Українська мова, як іноземна
Количество кредитов ЕКТС: 4.5
Семестр: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Экзамен.
Преподаватель: Кубко В.П.
Українська мова, як іноземна
Количество кредитов ЕКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Экзамен.
Преподаватель: Кубко В.П.
Патентознавство
Количество кредитов ЕКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Зачет.
Преподаватель: Філиппова С.В.
Інфокомунікації в освіті, науці та бізнесі
Количество кредитов ЕКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит расчетно-графическую работу
Форма контроля: Зачет.
Преподаватель: Яценко М.С.
Професійне навчання і професійна кар'єра
Количество кредитов ЕКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит расчетно-графическую работу
Форма контроля: Зачет.
Преподаватель: Яценко М.С.

Учебные дисциплины индивидуального выбора

Соціальна відповідальність
Количество кредитов ЕКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит расчетно-графическую работу
Форма контроля: Зачет.
Преподаватель: Сухотерна Л.І.
Організаційна психологія
Количество кредитов ЕКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит расчетно-графическую работу
Форма контроля: Зачет.
Преподаватель: Корнещук В.В.
Регламенти, процедури і рішення в органах місцевого самоврядування
Количество кредитов ЕКТС: 4.0
Семестр: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Экзамен.
Преподаватель: Кулінська А.В.
Управління інформацією та знаннями
Количество кредитов ЕКТС: 4.0
Семестр: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Экзамен.
Преподаватель: Кулінська А.В.

Учебные дисциплины профессиональной подготовки

Публічне адміністрування об'єднаними територіальними громадами
Количество кредитов ЕКТС: 7.0
Семестр: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит курсовую работу
Форма контроля: Экзамен. Защита курсовой работы.
Преподаватель: Балан О.С.
Місцеві вибори та кадрове забезпечення місцевого самоврядування
Количество кредитов ЕКТС: 4.0
Семестр: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит расчетно-графическую работу
Форма контроля: Экзамен.
Преподаватель: Липинська О.А.
Комплексне проектування розвитку громад
Количество кредитов ЕКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит курсовую работу
Форма контроля: Экзамен. Защита курсовой работы.
Преподаватель: Липинська О.А.
Державно-приватне партнерство і аутсорсинг
Количество кредитов ЕКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит курсовую работу
Форма контроля: Экзамен. Защита курсовой работы.
Преподаватель: Лебедєва В.В.
Інформаційні технології та сервіси державної служби
Количество кредитов ЕКТС: 6.0
Семестр: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит курсовую работу
Форма контроля: Экзамен. Защита курсовой работы.
Преподаватель: Кулінська А.В.
Електронне урядування
Количество кредитов ЕКТС: 6.0
Семестр: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит курсовую работу
Форма контроля: Экзамен. Защита курсовой работы.
Преподаватель: Кулінська А.В.
Публічний аудит
Количество кредитов ЕКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Зачет.
Аудит адміністративної діяльності
Количество кредитов ЕКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Зачет.
Обязательная часть

Практическая подготовка

Переддипломна практика
Количество кредитов ЕКТС: 13.5
Семестр: 3 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Зачет. Дифференцированный зачет.

Аттестация

Атестаційний екзамен
Количество кредитов ЕКТС: 1.5
Семестр: 3 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля:
Кваліфікаційна робота
Количество кредитов ЕКТС: 15.0
Семестр: 3 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Экзамен.

Учебные дисциплины профессиональной подготовки

Комп'ютерне моделювання складних економічних систем
Количество кредитов ЕКТС: 4.0
Семестр: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Экзамен.
Преподаватель: Семенов А.С.
Управління збалансованим розвитком соціально-економічних систем
Количество кредитов ЕКТС: 4.0
Семестр: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит курсовую работу
Форма контроля: Экзамен. Защита курсовой работы.
Преподаватель: Кулінська А.В.
Фінанси публічного сектора
Количество кредитов ЕКТС: 4.0
Семестр: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит курсовую работу
Форма контроля: Экзамен. Защита курсовой работы.
Преподаватель: Кулінська А.В.
Методи соціально-економічного та політичного аналізу
Количество кредитов ЕКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит расчетно-графическую работу
Форма контроля: Зачет.
Преподаватель: Кочевой М.М.
Організаційно-методичне і правове забезпечення адміністративної діяльності
Количество кредитов ЕКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Зачет.
Преподаватель: Лебедєва В.В.
Объем программы 

90 кредитов ЕКТС на базе первого (бакалаврского) уровня со сроком обучения 1 год 4 месяцев.

Дополнительные возможности программы 

Соискатели высшего образования по этой образовательной программе имеют возможность участвовать в программах международной академической мобильности (продолжительностью 1 или 2 семестра), которая реализуется немецком, польском, испанском языках и требует необходимого уровня языковой компетентности.

Академическая мобильность в университете поощряется и признается в соответствии с процедурами ЕКТС.

Соискатели высшего образования имеют возможность учиться на кафедре военной подготовки офицеров запаса Одесского национального политехнического университета.

Скан копии образовательной программы и учебного плана

Лицу, успешно выполнившему образовательную программу и прошедшему аттестацию (выпускнику), присуждается степень высшего образования, присваивается соответствующая квалификация и выдается документ о высшем образовании.
Степень высшего образования, присуждаемая выпускникам:
Образовательная квалификация 
Магистр публичного управления и администрирования.
Документ о высшем образовании, выдаваемый выпускникам:
Диплом магистра;
Приложение к диплому магистра европейского образца.
Квалификация в документе о высшем образовании 

Степень высшего образования – Магистр.
Специальность – 281 Публичное управление и администрирование.
Образовательная программа – Публичное управление и администрирование.

Кафедра (специальная), обеспечивающая выполнение программы 
Руководитель образовательной программы, контактное лицо 
Балан Александр Сергеевич, д.э.н., професор.