Атомна енергетика

ID: 50841
Область знаний 
14 Электрическая инженерия
Специальность 
143 Атомная энергетика
Форма обучения 
Очная (дневная).
Язык преподавания 

Українська.

Почему стоит получить высшее образование по этой образовательной программе 

Будь-які сучасні світові промислові технології залежать від потужних джерел енергії. До найдешевших та найпотужніших джерел енергії відносяться, в першу чергу атомні електричні станції. Надійне, безпечне  та ефективне виробництво електроенергії на атомних електростанціях і модернізація устаткування АЕС потребують наукового супроводження їх експлуатації, проведення необхідних наукових досліджень та високоінтелектуальних розробок.

Походячи з цього, дослідники та науковці, які готуються згідно з цією освітньо-науковою програмою, користуються і надалі все більше будуть користуватися попитом щодо науково-технічної підтримки атомних енерготехнологій, а також можуть знайти своє місце в системі освіти щодо підготовки відповідних кваліфікованих спеціалістів (бакалаврів та магістрів) для підприємств атомної енергетики.

Профиль программы

Цель программы

А. Ціль навчальної програми

Ця програма призначена для розвитку академічних, професійних і творчих здібностей аспірантів, достатніх для отримання нових наукових знань, розв’язання комплексних проблем з проведенням дослідницько-інноваційної діяльності, для оволодіння методологією наукової діяльності у галузі ядерної енергетики, і необхідних для підготовки та захисту дисертації.

В. Характеристика програми

Фокус програми

Дослідження технологій використання ядерної енергії, методів та засобів забезпечення безпеки ядерної енергетичної установки на всіх етапах життєвого циклу .

Орієнтація програми

Освітньо-наукова.

Особливості та відмінності

Характерною особливістю даної програми є поглиблене вивчення дисциплін з використання ядерної енергії, забезпечення радіаційної та ядерної безпеки, фізичної ядерної безпеки; технології та моніторингу теплоносіїв на АЕС та відповідні наукові дослідження.

С. Придатність до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування

Робочі місця у науково-дослідних, проектних та вищих навчальних закладах, підприємствах ядерної галузі, адміністративних, органах держуправління усіх форм власності. Самостійне працевлаштування.

Подальше навчання

Подальша підготовка на докторському рівні в областях, близьких до  атомної енергетики.

D. Стиль та методика навчання

Підходи до викладання та навчання

Постійне наукове керівництво, наставницька діяльність наукового керівника, підтримка та консультування з боку інших колег, включаючи «пост-докторів», більш досвідчених аспірантів та інженерних працівників. Вивчення наукової методології на основі  різноманітних інтерактивних курсів, що пропонуються для підготовки докторів філософії. Лекційні курси, практичні роботи, дослідження та експерименти, участь у міждисциплінарних проектах та тренінгах, самостійна робота з використанням підручників, конспектів, джерел наукової інформації та шляхом участі у групах з розробки проектів, консультацій із науково-педагогічними співробітниками і підготовки дисертаційної роботи.

Система оцінювання

Письмові та усні екзамени,  наукові звіти з оцінюванням досягнутого, поточний контроль, публічний захист дисертації.

Е. Програмні компетентності

Загальні

1. Інструментальні компетентності:

 • ЗК1. Здатність до аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та перевірених фактів. Володіння культурою мислення.
 • ЗК2. Знання другої мови, достатньої для обговорення наукових результатів.
 • ЗК3. Навички управління інформацією для організації та проведення наукових досліджень.

2. Міжособистісні компетентності:

 • ЗК4.Здатність працювати в міждисциплінарній команді
 • ЗК5. Здатність працювати у міжнародному середовищі.
 • ЗК6. Професійні етичні зобов’язання. 

3. Системні компетентності:

 • ЗК7. Дослідницькі навички і уміння. 
 • ЗК8. Здатність породжувати нові ідеї (креативність).
 • ЗК9. Здатність до передачі своїх знань та досвіду іншим. 
 • ЗК10. Лідерські якості. Приймати рішення в стандартних і нестандартних ситуаціях і нести за них відповідальність.
 • ЗК11. Здатність працювати самостійно.
 • ЗК12. Планування та управління проектами. Організовувати власну діяльність, вибирати типові методи і способи виконання професійних завдань, оцінювати їх виконання і якість.
Спеціальні

Предметні:

 • СК1. Практичне використання законів, правових актів та нормативно-технічної документації з ядерної енергетики.
 • СК2. Уміння розробляти математичні та фізичні моделі, використовувати комп’ютерні коди для моделювання процесів в ЯЕУ.
 • СК3. Здатність до аналізу схем та параметрів енергоустановок.

Фахові:

 • СК4. Компетентності щодо спеціальних розділів на вибір аспіранта за майбутнім науковим напрямком та освоєнням міждисциплінарних підходів.
 • СК5. Уміння математичного моделювання фізичних процесів в ядерних реакторах, теплообмінному обладнанні та системах ядерних енергетичних установок.

Інноваційні:

 • СК6. Уміння розробляти та модернізувати засоби та системи контролю технологічних параметрів та радіаційного контролю, проводити та аналізувати результати поточного контролю на АЕС та навколишнього середовища.
 • СК7. Уміння використовувати знання для управління фізичною ядерною безпекою об’єктів ядерної енергетики.

F. Програмні результати навчання

Ключові результати навчання
 • РН1. Вміти розробляти та презентувати обґрунтований план досліджень у відповідності до наукового напрямку.
 • РН2. Володіти іноземною мовою, включаючи спеціальну термінологію, для проведення літературного пошуку. Вміти представляти та обговорювати наукові результати іноземною та українською мовами. 
 • РН3. Вміти планувати та проводити експерименти, що мають відношення до проблем з галузі знань, використовуючи належне програмне забезпечення та знати як аналізувати і відображати результати досліджень.
 • РН4. Вміти визначати, аналізувати та поєднувати інформацію з різних джерел, виявити аналітико-синтетичний зміст та підготовити нову форму вторинної інформації.
 • РН5. Знати основні концепції та розуміти теоретичні та практичні проблеми в сучасному науковому напрямку досліджень.
 • РН6. Вміти працювати з фахівцями з різних галузей в рамках наукових проектів. Знати про стимули та бар’єри в ефективній командній роботі.
 • РН7. Вміти працювати в інтернаціональній групі, ставитися з повагою до національних та культурних традицій, способів роботи інших членів групи.
 • РН8. Мати професійну етичну поведінку при виконанні професійних досліджень.
 • РН9. Вміти ініціювати та виконувати оригінальні дослідження в напрямку діяльності та досягати наукових результатів, які створюють нові знання.
 • РН10. Визначати самостійно завдання професійного та особистісного розвитку, займатися самоосвітою, усвідомлено планувати і здійснювати підвищення рівня кваліфікації.
 • РН11. Вміти вести спеціалізовані наукові семінари, організовувати та проводити навчальні заняття. Володіти способами організації навчально-пізнавальної та практичної діяльності.
 • РН12. Вміти управляти науковими проектами або писати пропозиції на фінансування наукових досліджень.
 • РН13. Володіти загальнонауковими філософськими знаннями, необхідними для формулювання наукового світогляду, професійної етики, та культурного кругозору.
 • РН14. Розуміти теоретичні та практичні проблеми, історію розвитку та сучасний стан наукових знань.
Спеціальні
 • РН15. Володіти засобами аналізу методів та обладнання перетворення енергії. Вміти користуватися методами ймовірнісного аналізу безпеки для визначення показників ядерної безпеки. 
 • РН16. Вміти використовувати знання в галузі радіоекології та інформаційних технологій в практиці ведення радіоекологічного моніторингу навколишнього середовища в районах розміщення об’єктів ядерної енергетики.
 • РН17. Вміти проводити аналіз і моделювання систем фізичної ядерної безпеки АЕС
 • РН18. Володіти засобами аналізу методів та обладнання радіаційного контролю, ядерної безпеки, фізичної безпеки та якості водно-хімічного контролю. 
 • РН19. Мати базові знання за спеціальними розділами знання на вибір аспіранта за відповідним науковим напрямком та володіти міждисциплінарними підходами.
 • РН20. Вміти аналізувати сучасні технології підготовки теплоносіїв та переробки радіоактивних матеріалів в атомній енергетиці, ведення корекційних водно-хімічних режимів контурів енергоблоків АЕС.
 • Р21. Здійснювати моніторинг за хіміко-технологічними процесами, корозійними процесами та утворенням відкладень, сучасними реагентами і матеріалами, які застосовуються в технологіях підготовки теплоносіїв АЕС.
 • Р22. Вміти планувати та проводити дозиметричні, радіометричні та спектрометричні вимірювання характеристик джерел іонізуючого випромінювання, розрахунки доз опромінення різних об’єктів.

G. Ресурсне забезпечення реалізації програми

Специфічні характеристики кадрового забезпечення

Понад 90 % професорсько-викладацького складу, задіяного до викладання циклу дисциплін освітньо-наукової підготовки, мають відповідні наукові ступені, необхідні для викладання відповідних дисциплін.

Специфічні характеристики матеріально-технічного забезпечення

Використання сучасного обладнання, зокрема https://op.edu.ua/about/set_up_documents#8

Специфічні характеристики інформаційно-методичного забезпечення

Методично-інформаційні характеристики, що стосуються моделювання фізичних явищ, притаманних нейтронно-фізичним та теплогідравлічним аспектам процесів, які мають відношення до роботи устаткування АЕС.
https://library.opu.ua 
https://el.opu.ua

I. Інші особливості освітньої програми

Академічна мобільність

Академічна мобільність (регламентується Постановою КМУ № 579 “Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність” від 12 серпня 2015 року).

Національна кредитна мобільність

На основі двосторонніх договорів між ОНПУ та технічними університетами України.

Міжнародна кредитна мобільність

У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі спільних договорів між ОНПУ та університетами партнерами.

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти

На загальних умовах, та засвоєнні дисципліни «Українська мова як іноземна».

Образовательные компоненты программы (план подготовки)
Подготовка на базе степени магистра, 2020 год поступления
Обязательная часть

Учебная дисциплина общей подготовки

Іноземна мова за професійним спрямуванням 1
Количество кредитов ЕКТС: 2.0
Семестр: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Зачет.
Іноземна мова за професійним спрямуванням 2
Количество кредитов ЕКТС: 2.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Зачет.
Іноземна мова за професійним спрямуванням 3
Количество кредитов ЕКТС: 3.0
Семестр: 3 (денна форма); 3 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Экзамен.
Психологія та педагогіка вищої школи
Количество кредитов ЕКТС: 4.0
Семестр: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Экзамен.
Філософія та методологія наукових досліджень
Количество кредитов ЕКТС: 4.0
Семестр: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Экзамен.
Управління науковою діяльністю 1
Количество кредитов ЕКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Зачет.
Управління науковою діяльністю 2
Количество кредитов ЕКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Экзамен.

Учебные дисциплины профессиональной подготовки

Сучасні технології перетворення ядерної енергії
Количество кредитов ЕКТС: 4.0
Семестр: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Экзамен.
Методи та засоби забепечення безпеки АЕС
Количество кредитов ЕКТС: 4.0
Семестр: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Экзамен.
Двофазні потоки в енергетичному обладнанні
Количество кредитов ЕКТС: 4.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Экзамен.

Практическая подготовка

Педагогічна практика за професійним спрямуванням
Количество кредитов ЕКТС:
Семестр: 3 (денна форма); 3 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Дифференцированный зачет.
Выборочная часть

Учебные дисциплины профессиональной подготовки

Фізична ядерна безпека
Количество кредитов ЕКТС: 4.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Экзамен.
Методи діагностики устаткування АЕС
Количество кредитов ЕКТС: 4.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Экзамен.
Радіаційний контроль та моніторинг на АЕС
Количество кредитов ЕКТС: 4.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Зачет.
Управління ядерними аваріями
Количество кредитов ЕКТС: 4.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Зачет.
Технологія теплоносіїв та моніторинг водно-хімічних режимів АЕС
Количество кредитов ЕКТС: 4.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Зачет.
Комп'ютерне моделювання устаткування та систем АЕС
Количество кредитов ЕКТС: 4.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Зачет.

Учебная дисциплина общей подготовки

Українська мова як іноземна 1
Количество кредитов ЕКТС: 5.0
Семестр: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Зачет.
Українська мова як іноземна 2
Количество кредитов ЕКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Зачет.
Лицу, успешно выполнившему образовательную программу и прошедшему аттестацию (выпускнику), присуждается степень высшего образования, присваивается соответствующая квалификация и выдается документ о высшем образовании.
Степень высшего образования, присуждаемая выпускникам:
Образовательная квалификация 
Доктор філософії з атомної енергетики.
Документ о высшем образовании, выдаваемый выпускникам:
Диплом доктора философии;
Приложение к диплому доктора философии европейского образца.
Структурные подразделения, в которых осуществляется подготовка по этой программе 
Гарант освітньої програми, контактна особа