Соціальна робота

ID: 50774
Область знаний 
23 Социальная работа
Специальность 
231 Социальная работа
Форма обучения 
Очная (дневная); Заочная.
Язык преподавания 

Українська.

Наличие аккредитации 
Почему стоит получить высшее образование по этой образовательной программе 

Ти вже маєш ступінь бакалавра… Про тебе?

Соціальна активність, критичне мислення, комунікативні навички… Про тебе?

Прагнеш допомагати окремим особам або громадам, які страждають від бідності, браку можливостей або інформації, соціальної несправедливості, переслідувань, зловживань або порушення їхніх прав. Намагаєшся віднаходити необхідні людині ресурси, захищати інтереси окремих клієнтів або спільноти… Про тебе?

Якщо отримав три «так», продовжуй знайомство з нами)))

Однією з багатьох переваг, які отримують випускники від нашої освітньої програми, - це можливість продовжити свій професійний розвиток, пізнаючи, як удосконалити соціальну роботу за допомогою своїх організаційних, аналітичних та соціальних навичок.

Про вплив та маніпулювання соціальними, політичними та психологічними чинниками в суспільстві знають усі. Але тільки наші випускники можуть стати успішними професіоналами, здатними здійснювати ефективне управління в соціальній сфері, втілювати інноваційні методи і технології соціальної роботи.

Вивчай з нами соціальний і кадровий менеджмент, психологію і соціологію управління, соціальне підприємництво і соціальний маркетинг, соціальну медіацію і соціальне партнерство, опановуй міждисциплінарні технології в соціальній роботі і знайдеш багато можливостей для кар’єрного зростання!

Пам’ятай! Незалежно від обраного шляху, наші випускники завжди мають цінності, навички та кваліфікацію, необхідні для досягнення професійного успіху!

Профиль программы

Цель программы

Опанування здобувачами вищої освіти поглиблених теоретичних знань та практичних умінь в галузі соціальної роботи, необхідних для ефективного виконання інноваційних завдань професійної діяльності, управління та проведення досліджень в соціальній сфері.

Характеристика программы
Фокус програми

Управління в соціальній сфері, втілення інноваційних методів і технологій соціальної роботи.

Характерною особливістю даної освітньо-професійної програми є:

 • використання в процесі магістерської підготовки інтерактивних методів, професійно- ситуаційного навчання з урахуванням принципів Гуманітарної освіти (Liberal Art Education);
 • поглиблене вивчення дисциплін управлінського змісту;
 • реалізація особистісного потенціалу здобувача, розвиток його творчих (креативних) здібностей, гуманізму;
 • забезпечення конкурентоспроможності магістрів із соціальної роботи завдяки підготовленості до впровадження інноваційних методів вирішення соціальних проблем й оптимального використання соціальних ресурсів;
 • відповідність ОП світовим стандартам освіти і підготовки фахівців із соціальної роботи (Global Standards for Social Work Education and Training);
 • здійснення професійної підготовки на засадах професійної доброчесності (Рrofessional integrity);
 • можливість участі в програмах міжнародної академічної мобільності (тривалістю 1 або 2 семестри), яка реалізується німецькою, польською, іспанською мовами та вимагає необхідного рівня мовної компетентності.
Трудоустройство и продолжение образования
Придатність до працевлаштування

Можливість працювати у сфері: державного управління (управліннях, відділах у справах сім’ї та молоді, центрах соціальних служб); охорони здоров’я та надання соціальних послуг, благодійної діяльності тощо.

Робочі місця в організаціях всіх форм власності, на підприємствах, в адміністративних, соціальних організаціях (установах, закладах), відділах з управління персоналом, навчальних закладах.

Професійна кваліфікація:

 • Професіонал в галузі соціального захисту населення;
 • Керівники інших функціональних підрозділів;
 • Керівники інших малих підприємств без апарату управління;
 • Менеджери (управителі) у соціальній сфері;
 • Керівник (директор) установи (закладу) соціального захисту населення;
 • Професіонал з розвитку персоналу;
 • Фахівець з питань зайнятості (хедхантер);
 • Молодший науковий співробітник (соціальний захист населення);
 • Соціальний працівник;
 • Фахівець (з допомоги неблагополучним родинам, грошової допомоги дітям і т. ін.);
 • Фахівець з соціальної роботи;
 • Фахівець із соціальної допомоги вдома;
 • Фахівець-організатор соціально-побутового обслуговування.
Подальше навчання

Можливість продовжити навчання за третім (освітньо-науковим) рівнем.

Стиль и методика обучения

Викладання проводиться у вигляді: традиційних лекцій, мультимедійних та інтерактивних лекцій, практичних, лабораторних, тренінгових занять. Використовуються проблемні лекції, інтерактивні лекції з елементами дискусії, ділова гра, робота в малих групах, проблемні евристичні діалоги, «кейс-метод», брейнстормінг, самостійна робота пошукового характеру, публічний виступ та ін.

Передбачено: самостійна робота, яка визначається робочою програмою конкретної навчальної дисципліни, завданнями та рекомендаціями викладача (підготовка до поточних аудиторних занять; пошуково-аналітична робота: виконання індивідуальних творчих письмових робіт, рефератів, РГР з використанням підручників, конспектів, статей, оглядів та ін., зокрема іноземною мовою.). Проведення досліджень. Участь у міждисциплінарних проектах та тренінгах, науково-дослідних роботах, у групах з розробки освітніх програм, робота у студентських наукових гуртках. Підготовка кваліфікаційної роботи магістра під постійним керівництвом наукового керівника, консультацій з науково-педагогічними працівниками та представниками соціальних служб.

Программные компетентности
Загальні
 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • Здатність розробляти і управляти проектами.
 • Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
 • Здатність спілкуватися іноземною мовою.
 • Навички міжособистісної взаємодії.
 • Здатність працювати в команді.
 • Професійні етичні зобов’язання.
 • Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
 • Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
 • Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
Предметні
 • Здатність до розуміння та використання сучасних теорій, методологій і методів соціальних та інших наук, у тому числі методи математичної статистики та кількісні соціологічні методи, стосовно завдань фундаментальних і прикладних досліджень у галузі соціальної роботи.
 • Здатність до виявлення соціально значимих проблем і факторів досягнення соціального благополуччя різних груп населення.
 • Здатність професійно діагностувати, прогнозувати, проектувати та моделювати соціальні ситуації.
 • Здатність до впровадження методів і технологій інноваційного практикування та управління в системі соціальної роботи
Фахові
 • Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (експертами з інших галузей/видів економічної діяльності), налагоджувати взаємодію державних, громадських і комерційних організацій на підґрунті соціального партнерства.
 • Здатність до оцінки процесу і результату професійної діяльності та якості соціальних послуг.
 • Здатність до професійної рефлексії.
 • Здатність до спільної діяльності та групової мотивації, фасилітації процесів прийняття групових рішень.
 • Здатність доводити знання та власні висновки до фахівців та нефахівців.
 • Здатність виявляти ініціативу та підприємливість задля вирішення соціальних проблем через упровадження соціальних інновацій.
 • Здатність виявляти професійну ідентичність та діяти згідно з цінностями соціальної роботи.
 • Здатність до критичного оцінювання соціальних наслідків політики у сфері прав людини, соціальної інклюзії та сталого розвитку суспільства.
 • Здатність до формування позитивного іміджу професії, її статусу в суспільстві.
 • Здатність до ефективного менеджменту організації у сфері соціальної роботи.
 • Здатність до розроблення, апробації та втілення соціальних проектів і технологій.
 • Здатність упроваджувати результати наукового пошуку в практичну діяльність.
Программные результаты обучения

Розв’язувати складні задачі і проблеми, що потребують оновлення й інтеграції знань в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог.

Критично оцінювати результати наукових досліджень і різні джерела знань про практики соціальної роботи, формулювати висновки та рекомендації щодо їх впровадження.

Застосовувати іноземні джерела при виконанні завдань науково-дослідної та прикладної діяльності, висловлюватися іноземною мовою усно та письмово.

Показувати глибинне знання та системне розуміння теоретичних концепцій, як із галузі соціальної роботи, так і з інших галузей соціогуманітарних наук.

Збирати та здійснювати кількісний і якісний аналіз емпіричних даних.

Самостійно й автономно знаходити інформацію необхідну для професійного зростання, опановувати її, засвоювати та продукувати нові знання, розвивати професійні навички та якості.

Застосовувати загальне програмне забезпечення для вирішення професійних задач та здійснення наукового дослідження.

Автономно приймати рішення в складних і непередбачуваних ситуаціях.

Виконувати рефлексивні практики в контексті цінностей соціальної роботи, відповідальності, у тому числі для запобігання професійного вигорання.

Аналізувати соціальний та індивідуальний контекст проблем особи, сім’ї, соціальної групи, громади, формулювати мету і завдання соціальної роботи, планувати втручання в складних і непередбачуваних обставинах відповідно до цінностей соціальної роботи.

Організовувати спільну діяльність фахівців різних галузей і непрофесіоналів, здійснювати їх підготовку до виконання завдань соціальної роботи, ініціювати командоутворення та координувати командну роботу.

Оцінювати соціальні наслідки політики у сфері прав людини, соціальної інклюзії та сталого розвитку суспільства, розробляти рекомендації стосовно удосконалення нормативно-правового забезпечення соціальної роботи.

Демонструвати ініціативу, самостійність, оригінальність, генерувати нові ідеї для розв’язання завдань професійної діяльності.

Визначати методологію прикладного наукового дослідження та застосовувати методи кількісного та якісного аналізу результатів, у тому числі методи математичної статистики.

Розробляти критерії та показники ефективності професійної діяльності, застосовувати їх в оцінюванні виконаної роботи, пропонувати рекомендації щодо забезпечення якості соціальних послуг та управлінських рішень.

Розробляти соціальні проекти на високопрофесійному рівні.

Самостійно будувати та підтримувати цілеспрямовані, професійні взаємини з широким колом людей, представниками різних спільнот і організацій, аргументувати, переконувати, вести конструктивні переговори, результативні бесіди, дискусії, толерантно ставитися до альтернативних думок.

Демонструвати позитивне ставлення до власної професії та відповідати своєю поведінкою етичним принципам і стандартам соціальної роботи.

Розробляти, апробувати та втілювати соціальні проекти і технології.

Упроваджувати результати наукового пошуку в практичну діяльність.

Ресурсное обеспечение реализации программы

Освітня та професійна кваліфікація викладачів, які залучені до реалізації освітньо-професійної програми, дозволяє на високому професійному рівні викладати відповідні дисципліни. 95% професорсько-викладацького складу, задіяного до викладання циклу дисциплін професійної підготовки, мають відповідні наукові ступені щодо дисциплін, які викладають.

Академическая мобильность

Академічна мобільність регламентується Постановою КМУ № 579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» від 12 серпня 2015 року.

 

Національна кредитна мобільність

На основі двосторонніх договорів між ОНПУ та університетами України.

Міжнародна кредитна мобільність

У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі спільних договорів між ОНПУ та університетами партнерами.

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти

На загальних умовах, та засвоєнні дисципліни «Українська мова як іноземна».

Образовательные компоненты программы (план подготовки)
Подготовка на базе степени бакалавра, 2020 год поступления
Обязательная часть

Учебная дисциплина общей подготовки

Професійна іноземна мова
Количество кредитов ЕКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Зачет.
Преподаватель: доктор філологічних наук, професор Домброван Т.І.
Інтелектуальна власність та авторське право
Количество кредитов ЕКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит реферативную работу
Форма контроля: Зачет.
Преподаватель: к.ю.н. доцент Озернюк Г.В.
Професійна педагогіка
Количество кредитов ЕКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит расчетно-графическую работу
Форма контроля: Зачет.
Преподаватель: доктор педагогічних наук, професор Корнещук В. В.

Учебные дисциплины профессиональной подготовки

Стратегічні аспекти формування соціальної політики
Количество кредитов ЕКТС: 6.0
Семестр: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит курсовую работу
Форма контроля: Экзамен. Защита курсовой работы.
Преподаватель: кандидат соціологічних наук, доцент Лисенко О.М.
Професійна доброчесність керівника соціальної служби
Количество кредитов ЕКТС: 4.5
Семестр: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Экзамен.
Преподаватель: кандидат соціологічних наук, доцент Лисенко О.М.
Актуальні дослідження в соціальній роботі
Количество кредитов ЕКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит расчетно-графическую работу
Форма контроля: Зачет.
Преподаватель: кандидат соціологічних наук, доцент кафедри ПСР Нікон Н.О.
Професійна надійність персоналу соціономічної сфери
Количество кредитов ЕКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит расчетно-графическую работу
Форма контроля: Зачет.
Преподаватель: доктор педагогічних наук, професор Корнещук В. В.
Міждисциплінарні технології в соціальній роботі
Количество кредитов ЕКТС: 6.0
Семестр: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит курсовую работу
Форма контроля: Экзамен. Защита курсовой работы.
Преподаватель: кандидат соціологічних наук, доцент Лисенко О.М., старший викладач Северинюк Т.О.
Соціальний менеджмент
Количество кредитов ЕКТС: 4.5
Семестр: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит расчетно-графическую работу
Форма контроля: Зачет.
Преподаватель: старший викладач Азаркіна О.В.

Практическая подготовка

Переддипломна практика
Количество кредитов ЕКТС: 12.0
Семестр: 3 (денна форма); 3 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Дифференцированный зачет.

Аттестация

Кваліфікаційна робота
Количество кредитов ЕКТС: 18.0
Семестр: 3 (денна форма); 3 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Защита работы.
Выборочная часть

Учебная дисциплина общей подготовки

Корпоративна культура
Количество кредитов ЕКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит реферативную работу
Форма контроля: Зачет.
Преподаватель: к.філос.н., доцент Кубко В.П.
Бізнес-культура організацій
Количество кредитов ЕКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит реферативную работу
Форма контроля: Зачет.
Преподаватель: к.філос.н., доцент Кубко В.П.
Українська мова як іноземна 1
Количество кредитов ЕКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Зачет.
Преподаватель: Канд. філол. наук, доцент Романова О.К.
Українська мова як іноземна 2
Количество кредитов ЕКТС: 1.5
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Зачет.
Преподаватель: Канд. філол. наук, доцент Романова О.К.
Кадровий менеджмент
Количество кредитов ЕКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит расчетно-графическую работу
Форма контроля: Зачет.
Преподаватель: кандидат психологічних наук, доцент Колот С.О.
Організаційна психологія
Количество кредитов ЕКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит расчетно-графическую работу
Форма контроля: Зачет.
Преподаватель: доктор педагогічних наук, професор Корнещук В. В., ст.викл. Гордієнко І.О.
Організаційне консультування
Количество кредитов ЕКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит расчетно-графическую работу
Форма контроля: Зачет.
Преподаватель: доктор педагогічних наук, професор Корнещук В. В., ст.викл. Гордієнко І.О.
Академічна культура
Количество кредитов ЕКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит реферативную работу
Форма контроля: Зачет.
Преподаватель: к.філос.н., доцент Кубко В.П.
Соціальне підприємництво
Количество кредитов ЕКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит реферативную работу
Форма контроля: Зачет.
Преподаватель: канд. пед. н., ст. викл. Боделан М.В.
Соціальний маркетинг
Количество кредитов ЕКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Зачет.
Преподаватель: д.е.н., проф. Забарна Е.М.
Моніторинг та оцінювання соціальних програм і проектів
Количество кредитов ЕКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Зачет.
Преподаватель: д.е.н., проф. Забарна Е.М.

Учебные дисциплины профессиональной подготовки

Соціальне партнерство
Количество кредитов ЕКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит курсовую работу
Форма контроля: Экзамен. Защита курсовой работы.
Преподаватель: канд. пед. наук., ст. викл. Колодійчук Ю. В.
Соціальна медіація
Количество кредитов ЕКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит курсовую работу
Форма контроля: Экзамен. Защита курсовой работы.
Преподаватель: кандидат соціологічних наук, доцент Лисенко О.М.
Теорія і практика креативної діяльності
Количество кредитов ЕКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит курсовую работу
Форма контроля: Экзамен. Защита курсовой работы.
Професійна кар'єра в соціономічній сфері
Количество кредитов ЕКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Экзамен.
Преподаватель: к.п.н., доц. Тодорцева Ю. В.
Професійна мобільність в соціономічній сфері
Количество кредитов ЕКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Экзамен.
Преподаватель: к.п.н., доц. Тодорцева Ю. В.
Консолідована інформація
Количество кредитов ЕКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Экзамен.
Преподаватель: кандидат мистецтвознавства, доцент Лугова Т. А.
Психологія управління
Количество кредитов ЕКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит курсовую работу
Форма контроля: Экзамен. Защита курсовой работы.
Преподаватель: к.п.н., доц. Тодорцева Ю. В.
Соціологія управління
Количество кредитов ЕКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит курсовую работу
Форма контроля: Экзамен. Защита курсовой работы.
Преподаватель: кандидат соціологічних наук, доцент кафедри ПСР Нікон Н.О.
Електронне урядування
Количество кредитов ЕКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит курсовую работу
Форма контроля: Экзамен. Защита курсовой работы.
Преподаватель: кандидат фізико-математичних наук, магістр з комп’ютерних наук, доцент, Андріянов О.В.
Подготовка на базе степени бакалавра, 2019 год поступления
Выборочная часть

Учебная дисциплина общей подготовки

Професійна підготовка фахівців соціономічної сфери
Количество кредитов ЕКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит расчетно-графическую работу
Форма контроля: Зачет.
Преподаватель: Корнещук В.В.
Психологія навчання
Количество кредитов ЕКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит расчетно-графическую работу
Форма контроля: Зачет.
Преподаватель: Корнещук В.В.
Корпоративна культура
Количество кредитов ЕКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит расчетно-графическую работу
Форма контроля: Зачет.
Преподаватель: Кубко В.П.
Бізнес-культура організацій
Количество кредитов ЕКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит расчетно-графическую работу
Форма контроля: Зачет.
Преподаватель: Кубко В.П.
Інтелектуальна власність та авторське право
Количество кредитов ЕКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Зачет.
Преподаватель: Озернюк Г.В.
Українська мова як іноземна
Количество кредитов ЕКТС: 4.5
Семестр: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Экзамен.
Преподаватель: Романова О.К.
Українська мова як іноземна
Количество кредитов ЕКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Экзамен.
Преподаватель: Романова О.К.
Патентознавство
Количество кредитов ЕКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Зачет.
Преподаватель: Озернюк Г.В.

Учебные дисциплины профессиональной подготовки

Надійність в соціальній сфері
Количество кредитов ЕКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит расчетно-графическую работу
Форма контроля: Зачет.
Преподаватель: Корнещук В. В.
Культура праці керівника соціальної служби
Количество кредитов ЕКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Зачет.
Преподаватель: Лисенко О.М.
Психологія розвитку особистості
Количество кредитов ЕКТС: 4.0
Семестр: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Зачет.
Преподаватель: Шрагіна Л.І.
Культура ділового спілкування
Количество кредитов ЕКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Зачет.
Преподаватель: Лисенко О.М.
Психологія розвитку
Количество кредитов ЕКТС: 4.0
Семестр: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Зачет.
Преподаватель: Шрагіна Л.И.
Професійна надійність персоналу соціономічної сфери
Количество кредитов ЕКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит расчетно-графическую работу
Форма контроля: Зачет.
Преподаватель: Корнещук В.В.
Соціальне партнерство
Количество кредитов ЕКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит курсовую работу
Форма контроля: Экзамен. Защита курсовой работы.
Преподаватель: Колодійчук Ю. В.
Соціальна медіація
Количество кредитов ЕКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит курсовую работу
Форма контроля: Экзамен. Защита курсовой работы.
Преподаватель: Лисенко О.М.

Учебные дисциплины индивидуального выбора

Професійна кар'єра в соціономічній сфері
Количество кредитов ЕКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит расчетно-графическую работу
Форма контроля: Зачет.
Преподаватель: Тодорцева Ю.В.
Психологія управління
Количество кредитов ЕКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит расчетно-графическую работу
Форма контроля: Зачет.
Преподаватель: Тодорцева Ю.В.
Основи кадрового менеджменту
Количество кредитов ЕКТС: 5.0
Семестр: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит курсовую работу
Форма контроля: Экзамен. Защита курсовой работы.
Преподаватель: Колот С.О.
Управління персоналом та організаційна діяльність
Количество кредитов ЕКТС: 5.0
Семестр: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит курсовую работу
Форма контроля: Экзамен. Защита курсовой работы.
Преподаватель: Колот С.О.
Обязательная часть

Аттестация

Кваліфікаційна робота
Количество кредитов ЕКТС: 16.5
Семестр: 3 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Защита работы.

Учебные дисциплины профессиональной подготовки

Організація діяльності органів соціального захисту населення
Количество кредитов ЕКТС: 5.0
Семестр: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит курсовую работу
Форма контроля: Экзамен. Защита курсовой работы.
Преподаватель: Лазарева А.О.
Прогнозування, проектування, інновації у соціальній роботі
Количество кредитов ЕКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит курсовую работу
Форма контроля: Экзамен. Защита курсовой работы.
Преподаватель: Колот С.О.
Стратегічні аспекти формування соціальної політики
Количество кредитов ЕКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Экзамен.
Преподаватель: Лисенко О.М.
Конфліктологія
Количество кредитов ЕКТС: 5.0
Семестр: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит расчетно-графическую работу
Форма контроля: Экзамен.
Преподаватель: Лисенко О.М.
Соціальні технології роботи з сім'ями та дітьми
Количество кредитов ЕКТС: 5.0
Семестр: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит расчетно-графическую работу
Форма контроля: Экзамен.
Преподаватель: Лисенко О.М.
Сучасні інформаційні технології в соціальній роботі
Количество кредитов ЕКТС: 4.0
Семестр: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Зачет.
Преподаватель: Богуславська Ю.Ю.

Практическая подготовка

Переддипломна практика
Количество кредитов ЕКТС: 13.5
Семестр: 3 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Зачет. Дифференцированный зачет.
Подготовка на базе степени бакалавра, 2018 год поступления
Выборочная часть

Учебная дисциплина общей подготовки

Професійна підготовка фахівців соціономічної сфери
Количество кредитов ЕКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит расчетно-графическую работу
Форма контроля: Зачет.
Преподаватель: Корнещук В.В.
Психологія навчання
Количество кредитов ЕКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит расчетно-графическую работу
Форма контроля: Зачет.
Преподаватель: Корнещук В.В.
Корпоративна культура
Количество кредитов ЕКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит расчетно-графическую работу
Форма контроля: Зачет.
Преподаватель: Кубко В.П.
Бізнес-культура організацій
Количество кредитов ЕКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит расчетно-графическую работу
Форма контроля: Зачет.
Преподаватель: Кубко В.П.
Інтелектуальна власність та авторське право
Количество кредитов ЕКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Зачет.
Преподаватель: Озернюк Г.В.
Українська мова як іноземна
Количество кредитов ЕКТС: 4.5
Семестр: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Экзамен.
Преподаватель: Романова О.К.
Українська мова як іноземна
Количество кредитов ЕКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Экзамен.
Преподаватель: Романова О.К.
Патентознавство
Количество кредитов ЕКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Зачет.
Преподаватель: Озернюк Г.В.

Учебные дисциплины профессиональной подготовки

Надійність в соціальній сфері
Количество кредитов ЕКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит расчетно-графическую работу
Форма контроля: Зачет.
Преподаватель: Корнещук В. В.
Культура праці керівника соціальної служби
Количество кредитов ЕКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Зачет.
Преподаватель: Лисенко О.М.
Психологія розвитку особистості
Количество кредитов ЕКТС: 4.0
Семестр: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Зачет.
Преподаватель: Шрагіна Л.І.
Культура ділового спілкування
Количество кредитов ЕКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Зачет.
Преподаватель: Лисенко О.М.
Психологія розвитку
Количество кредитов ЕКТС: 4.0
Семестр: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Зачет.
Преподаватель: Шрагіна Л.И.
Професійна надійність персоналу соціономічної сфери
Количество кредитов ЕКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит расчетно-графическую работу
Форма контроля: Зачет.
Преподаватель: Корнещук В.В.
Соціальне партнерство
Количество кредитов ЕКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит курсовую работу
Форма контроля: Экзамен. Защита курсовой работы.
Преподаватель: Колодійчук Ю. В.
Соціальна медіація
Количество кредитов ЕКТС: 5.0
Семестр: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит курсовую работу
Форма контроля: Экзамен. Защита курсовой работы.
Преподаватель: Лисенко О.М.

Учебные дисциплины индивидуального выбора

Професійна кар'єра в соціономічній сфері
Количество кредитов ЕКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит расчетно-графическую работу
Форма контроля: Зачет.
Преподаватель: Тодорцева Ю.В.
Психологія управління
Количество кредитов ЕКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит расчетно-графическую работу
Форма контроля: Зачет.
Преподаватель: Тодорцева Ю.В.
Основи кадрового менеджменту
Количество кредитов ЕКТС: 5.0
Семестр: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит курсовую работу
Форма контроля: Экзамен. Защита курсовой работы.
Преподаватель: Колот С.О.
Управління персоналом та організаційна діяльність
Количество кредитов ЕКТС: 5.0
Семестр: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит курсовую работу
Форма контроля: Экзамен. Защита курсовой работы.
Преподаватель: Колот С.О.
Обязательная часть

Аттестация

Кваліфікаційна робота
Количество кредитов ЕКТС: 16.5
Семестр: 3 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Защита работы.

Учебные дисциплины профессиональной подготовки

Організація діяльності органів соціального захисту населення
Количество кредитов ЕКТС: 5.0
Семестр: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит курсовую работу
Форма контроля: Экзамен. Защита курсовой работы.
Преподаватель: Лазарева А.О.
Прогнозування, проектування, інновації у соціальній роботі
Количество кредитов ЕКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит курсовую работу
Форма контроля: Экзамен. Защита курсовой работы.
Преподаватель: Колот С.О.
Стратегічні аспекти формування соціальної політики
Количество кредитов ЕКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Экзамен.
Преподаватель: Лисенко О.М.
Конфліктологія
Количество кредитов ЕКТС: 5.0
Семестр: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит расчетно-графическую работу
Форма контроля: Экзамен.
Преподаватель: Лисенко О.М.
Соціальні технології роботи з сім'ями та дітьми
Количество кредитов ЕКТС: 5.0
Семестр: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит расчетно-графическую работу
Форма контроля: Экзамен.
Преподаватель: Лисенко О.М.
Сучасні інформаційні технології в соціальній роботі
Количество кредитов ЕКТС: 4.0
Семестр: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Зачет.
Преподаватель: Богуславська Ю.Ю.

Практическая подготовка

Переддипломна практика
Количество кредитов ЕКТС: 13.5
Семестр: 3 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Зачет. Дифференцированный зачет.
Объем программы 

Обсяг освітньо-професійної програми на основі ступеня бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста становить 90 кредитів ЄКТС, нормативний строк підготовки становить 1 рік 4 місяці.

Лицу, успешно выполнившему образовательную программу и прошедшему аттестацию (выпускнику), присуждается степень высшего образования, присваивается соответствующая квалификация и выдается документ о высшем образовании.
Степень высшего образования, присуждаемая выпускникам:
Образовательная квалификация 
Магістр з соціальної роботи.
Документ о высшем образовании, выдаваемый выпускникам:
Диплом магистра;
Приложение к диплому магистра европейского образца.
Квалификация в документе о высшем образовании 

Ступінь вищої освіти – Магістр.

Спеціальність – 231 Соціальна робота.

Освітня програма – Соціальна робота.

Кафедра (специальная), обеспечивающая выполнение программы 
Гарант освітньої програми, контактна особа