Культурологія, кіберкультура, культурна урбаністика

ID: 50799
Область знаний 
03 Гуманитарные науки
Специальность 
034 Культурология
Специализация 
Культурологія, кіберкультура, культурна урбаністика
Форма обучения 
Очная (дневная); Заочная.
Язык преподавания 

Українська.

Наличие аккредитации 
Почему стоит получить высшее образование по этой образовательной программе 

Сучасне суспільство потребує фахівців в галузі дослідження і організації простору безпосереднього середовища людини – культури. Адже саме наші уявлення про світ і формують реальність людського життя.

Ця освітня програма спрямована на підготовку спеціалістів, здатних на експертному рівні досліджувати та впроваджувати найсучасніші соціокультурні комунікативні технології як у реальному просторі міста, так і у віртуальному середовищі. Ви отримаєте знання і навички у створенні культурних індустрій у просторі вашого міста, навчитесь монетизувати власні уміння та економізувати культурний потенціал регіону, отримаєте можливість стажуватися у найуспішніших культурних закладах м. Одеса, створювати персональні та командні стартапи в культурній сфері, опануєте навички виробництва медіа-продукту для інформаційних платформ і багато іншого.

Сучасна освіта вимагає інноваційних технологій. В порграмі підготовки – як традиційні лекції, практикуми, так і сучасні майстер-класи від відомих українських та зарубіжних фахівців, Gamestorming, креативне планування і картування і багато іншого.

Отже, якщо ви готові писати історію успіху, що постає на базі багатовікового культурного потенціалу країни і її талановитих громадян, ваше місце з нами!

Профиль программы

Цель программы

Забезпечення розвитку професійних і творчих здібностей здобувачів вищої освіти щодо оволодіння методологією наукової діяльності та їх підготовки до розв’язання проблем в галузі фундаментальної та прикладної культурології, історії та теорії культури.

Характеристика программы
Опис предметної області

Теоретичне визначення феномена культури, і, спираючись на це, прогнозування, проектування і регулювання актуальних культурних процесів в соціальній практиці (зокрема в сфері кіберкультури та соціокультурних процесів міста), розробка основних напрямків культурної політики, цілей та методів діяльності мережі культурних інститутів, завдань і технологій соціокультурної взаємодії, актуалізації культурної спадщини.

Об’єкти вивчення: культурні процеси, явища, стани та ознаки, їх усвідомлення, інтерпретація та моделювання; соціокультурні інститути та практики, що забезпечують формування культурних норм та цінностей, способи їх втілення й використання.

Цілі навчання: підготовка фахівців з культурології, які володіють сучасними теоретичними знаннями та практичними навичками, необхідними для розв’язання складних соціокультурних задач і проблем.

Теоретичний зміст предметної області: система наукових ідей, підходів, концепцій, теорій щодо культури; поняття та принципи аналізу культурних процесів та явищ.

Методи, методики та технології: методи та методики пошуку, систематизації, аналізу та інтерпретації інформації щодо культурних об’єктів та практик, технології популяризації знань щодо культури та регулювання відносин у соціокультурні сфері.

Інструменти та обладнання: аудіовізуальні засоби; програмне забезпечення; мережа Internet; інформаційно-комунікаційне обладнання; системи електронного документообігу, електронні бібліотеки та архіви.

Фокус освітньої програми

Дослідження у фундаментальній та прикладній культурології, культурній антропології та семіотиці, інтегроване поєднання навчальних курсів гуманітарних дисциплін з сучасними ІТ технологіями, що дозволить студентам стати конкурентоспроможними фахівцями. 

Програма спрямована на розробку, впровадження, підтримку систем дослідження та управління культурою, наукове забезпечення створення та реалізації соціокультурних та мистецьких проектів, зокрема в галузі культурної урбаністики та віртуального простора соціокультурної взаємодії та мистецтва, що відповідають сучасному рівню економізації та актуалізації культурної спадщини згідно з чинними стандартам та Законами України, Європейського союзу та положеннями ЮНЕСКО.

Ключові слова: культурологія, кіберкультура, культурна урбаністика, медіапростір, соціокультурне проектування, креативні індустрії.

Особливості та відмінності

Характерною особливістю даної програми є цілеспрямоване, поглиблене вивчення дисциплін з фундаментальної та практичної культурології, семіотики, методів актуалізації та економізації культурного потенціалу регіону, створення культурних політик та соціокультурних та мистецьких проектів, зокрема в медіапросторі з використанням ІТ. Певні змістовні модулі навчальних дисциплін викладаються іноземною, зокрема, англійською та німецькою мовами. В навчальному процесі широко застосовуються методики Deeper Learning / Flipped Learning, Game Storming та Problem-Based Learning.

Для студентів даної програми є можливість участі в програмах міжнародної мобільності (тривалістю 1 семестр), яка реалізується німецькою, польською, іспанською мовами відповідно та вимагає необхідного рівня мовної компетентності.

Трудоустройство и продолжение образования
Придатність до працевлаштування

Працевлаштування в науково-дослідних установах, закладах освіти, організаціях культурної інфраструктурі регіону, у тому числі адміністративних, контрольно-інспекційних організаціях, органах державної влади та місцевого самоврядування, ЗМІ та вищих навчальних закладах всіх форм власності.

Академічні права випускників

Можливість продовжити навчання за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти.

Стиль и методика обучения
Підходи до викладання та навчання

Студентоцентроване, практико-орієнтоване, індивідуальне та автономне навчання. Викладання проводиться у вигляді: традиційних лекцій (вступні, тематичні, настановчі, оглядові, заключні); нетрадиційних лекцій (проблемні лекції, лекції-візуалізації, бінарні лекції, Flipped classroom, кіно(відео)-лекції, інтерактивні лекції та ін.); практичних занять (інтегровані, міжпредметні, театралізовані та ін.); семінарських занять (семінари-дискусії, семінари-дослідження, семінари-взаємонавчання, семінари-колоквіуми та ін.); тренінгових занять (gamestorming, brainstorming тощо); лабораторних занять (фронтальні, професійно-практичні, тематичні та ін.) тощо. 

Передбачено: самостійна робота (підготовка до поточних аудиторних занять з використанням підручників, конспектів, статей, оглядів та інше); пошуково-аналітична робота: виконання індивідуальних творчих письмових робіт (творчі письмові завдання, реферати, рецензії, есеї, реферативно-проектні роботи тощо); виконання індивідуальних та колективних творчих робіт у вигляді  електронних матеріалів, аудіо та відео матеріалів (презентації, відеофільми тощо); робота у студентських наукових гуртках; наукові дослідження під керівництвом викладачів кафедри; участь у міждисциплінарних (в тому числі і міжнародних) проектах та тренінгах, науково-дослідних роботах та ін.

Консультації із науково-педагогічними співробітниками (постійне наукове керівництво, підтримка наукового керівника, підтримка та консультування з боку інших колег групи забезпечення освітньо-професійної програми, включаючи постдокторів). Підготовка та написання статей, тез до наукових конференцій тощо.

Система оцінювання

Екзамени, аудиторне та онлайн експрес-опитування, есеї, презентації, поточний контроль, реферативні, реферативно-проектні, розрахунково-графічні, курсові роботи, кваліфікаційна робота магістра.

Программные компетентности
Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні задачі та проблеми у галузі професійної діяльності культуролога або у процесі навчання, що передбачає проведення дослідження та/або здійснення інновацій і  характеризується невизначеністю умов і вимог.

Загальні компетентності
 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • Здатність спілкуватися іноземною мовою.
 • Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
 • Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
 • Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 
 • Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.
 • Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.
 • Здатність розробляти та управляти проектами.
Спеціальні компетентності
 • Усвідомлення взаємозв’язку культурних текстів та контекстів.
 • Здатність до оцінювання та аналізу інформації у процесі реалізації професійної діяльності.
 • Здатність виявляти культурні потреби суспільства та його окремих груп та визначати шляхи їх задоволення, забезпечувати культурні права і свободи людини.
 • Усвідомлення соціальної та етичної місії культуролога, а також можливостей та особливостей практичного використання культурологічного знання.
 • Здатність до ефективної взаємодії з представниками інших професій, а також до залучення до розв’язання проблем культури представників громадськості.
 • Здатність критично осмислювати історичні здобутки та новітні досягнення культури.
 • Здатність професійно діагностувати, прогнозувати, проектувати й моделювати культурний розвиток різних культурних регіонів, художньої та візуальної культури.
 • Здатність організовувати роботу та здійснювати керівництво закладами культури, а також відповідними структурними підрозділами підприємств і установ, враховуючи економічні, законодавчі й етичні аспекти. 
 • Здатність до розв’язання актуальних проблем культури з урахуванням особливостей міжкультурної комунікації та ширшого контексту відповідних проблем.
 • Здатність здійснювати експертизу культурних об’єктів та культурних процесів, їх критичний аналіз із застосуванням сучасних методів культурології.
 • Здатність здійснювати планування, організацію та управління проектами в процесі актуалізації культурної спадщини та коммеморації.
 • Здатність професійно визначати ресурси культурного розвитку суспільства, критерії соціальної ефективності культурних практик.
 • Здатність до пошуку інноваційних способів розв’язання актуальних культурно-антропологічних проблем на основі системного розуміння розмаїття культурних норм.
 • Здатність використовувати професійно профільовані знання в галузі культурології для аналітичної та статистичної обробки емпіричних даних і прогностичного моделювання культурних явищ і процесів.
 • Володіння сучасними стратегіями гуманітарного дослідження культурного артефакту, як от семіотичний, структуралістський, постструктуралістський аналіз, соціокультурні та антропологічні підходи тощо.
Программные результаты обучения
 • Розуміти специфіку та особливості реалізації культурних ідей, образів, та смислів, а також критично оцінювати можливості їхньої інтерпретації для розв’язання суспільно-значимих проблем.
 • Аналізувати текстові та візуальні джерела інформації щодо культурних явищ та процесів, верифікувати інформацію у відповідності до професійних задач.
 • Аналізувати культурні права та свободи людини, форми та механізми їхньої ідентифікації, інкультурації, культурної адаптації з врахуванням регіональної специфіки.
 • Популяризувати професію культуролога, дотримуючись етичних принципів.
 • Організовувати та підтримувати комунікації з органами влади, науково-дослідними установами, інформаційно-аналітичними службами, засобами масової інформації з питань культури.
 • Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово для обговорення професійних питань, презентації результатів досліджень та проектів.
 • Оцінювати історичні здобутки та новітні досягнення культурології.
 • Приймати ефективні рішення щодо розв’язання складних задач і практичних проблем культурного розвитку суспільства.
 • Організовувати й управляти діяльністю закладів культури та відповідними структурними підрозділами підприємств і установ.
 • Мати навички вироблення та ухвалення рішень з управління закладами та установами культури чи відповідними структурними підрозділами у непередбачуваних робочих та/або навчальних контекстах
 • Мати навички організації та керівництва професійним розвитком осіб та груп у галузі культури.
 • Розуміти і застосовувати для розв’язання складних задач і проблем культурології методи та засоби стратегічного планування, прогнозування, моделювання культурних політик.
 • Здійснювати експертну оцінку культурних творів, послуг та благ, культурних практик, культурно-мистецьких та дозвіллєвих проектів.
 • Рецензувати, коментувати, анотувати, редагувати та створювати оригінальні тексти (наукові, науково-популярні, публіцистичні, художні) з проблем культури.
 • Знати фундаментальні розділи культурології та методології наукового знання в обсязі, необхідному для володіння категоріальним апаратом, здатність використовувати загально гуманітарні методи при моделюванні культурних процесів.
 • Знати методи проведення досліджень та вміти аналізувати складність соціокультурних систем, розуміти складність задач оптимізації цих систем та їх елементів, та вдосконалювати методики їх проведення.
 • Вміти використовувати методи та методики проведення наукових та прикладних досліджень.
Ресурсное обеспечение реализации программы
Специфічні характеристики кадрового забезпечення

Понад 90 % професорсько-викладацького складу, задіяного до викладання циклу дисциплін професійної підготовки, мають відповідні наукові ступені до дисциплін, які викладають

Специфічні характеристики матеріально-технічного забезпечення    

Кафедрою використовується сучасне обладнання, зокрема https://op.edu.ua/about/reports#11

Специфічні характеристики інформаційно-методичного забезпечення    

У процесі реалізації програми використовуються:

 • лектронні матеріали, зокрема навчально-методичні комплекси дисциплін, авторські розробки (https://library.opu.ua, https://el.opu.ua/course/index.php?categoryid=68), та віртуальні навчальні середовища Microsoft Team та Google Class з відповідним навчально-методичним забезпеченням;
 • офіційний сайт ОНПУ − https://op.edu.ua/ − містить інформацію про освітні програми, інформаційні картки навчальних дисциплін, навчальну, наукову і виховну діяльність, структурні підрозділи, правила прийому, контакти.
Академическая мобильность
Нормативно-правові акти    

Академічна мобільність регламентується Постановою КМУ № 579 “Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність” від 12 серпня 2015 року та Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність (нова редакція). (Введено в дію наказом ректора від 3 жовтня 2019 № 37). https://op.edu.ua/document/2501

Національна кредитна мобільність    

На основі двосторонніх договорів між ОНПУ та ЗВО України

Міжнародна кредитна мобільність     

У рамках програм ЄС Еразмус+ на основі спільних договорів між ОНПУ та університетами-партнерами.

Образовательные компоненты программы (план подготовки)
Подготовка на базе степени бакалавра, 2020 год поступления
Обязательная часть

Учебная дисциплина общей подготовки

Іноземна мова за професійним спрямуванням
Количество кредитов ЕКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Зачет.
Інтелектуальна власність та авторське право
Количество кредитов ЕКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит реферативную работу
Форма контроля: Зачет.
Професійна педагогіка
Количество кредитов ЕКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит реферативную работу
Форма контроля: Зачет.

Учебные дисциплины профессиональной подготовки

Теорія цивілізацій
Количество кредитов ЕКТС: 4.5
Семестр: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Экзамен.
Проблеми сучасної культурної антропології
Количество кредитов ЕКТС: 4.5
Семестр: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Экзамен.
Соціокультурний менеджмент
Количество кредитов ЕКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Зачет.
Культурна ідентичність в глобалізованому світі
Количество кредитов ЕКТС: 6.0
Семестр: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит курсовую работу
Форма контроля: Экзамен. Защита курсовой работы.
Світоглядні парадигми в культурі
Количество кредитов ЕКТС: 6.0
Семестр: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит курсовую работу
Форма контроля: Экзамен. Защита курсовой работы.
Актуалізація культурної спадщини
Количество кредитов ЕКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Зачет.

Практическая подготовка

Переддипломна практика
Количество кредитов ЕКТС: 12.0
Семестр: 3 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Дифференцированный зачет.

Аттестация

Атестаційний екзамен
Количество кредитов ЕКТС: 2.0
Семестр: 3 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Экзамен.
Преподаватель: члени екзаменаційної комісії затверджуються щорічно наказом ректора
Кваліфікаційна робота
Количество кредитов ЕКТС: 16.0
Семестр: 3 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Защита работы.
Преподаватель: наукові керівники кваліфікаційних робіт затверджуються щорічно наказом ректора
Выборочная часть

Учебная дисциплина общей подготовки

Українська мова як іноземна 1
Количество кредитов ЕКТС: 3.0
Семестр: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Зачет.
Українська мова як іноземна 2
Количество кредитов ЕКТС: 1.5
Семестр: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Зачет.
Кадровий менеджмент
Количество кредитов ЕКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Зачет.
Преподаватель: кандидат психологічних наук, доцент Колот С.О.
Організаційна психологія
Количество кредитов ЕКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Зачет.
Організаційне консультування
Количество кредитов ЕКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Зачет.
Преподаватель: ст.викл. Гордієнко І.О.
Академічна культура
Количество кредитов ЕКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Зачет.
Корпоративна культура
Количество кредитов ЕКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Зачет.
Бізнес-культура організацій
Количество кредитов ЕКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Зачет.
Екологія культури: філософія, релігія, наука
Количество кредитов ЕКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Зачет.
Преподаватель: доктор філософських наук, професор Чорна Л. В.
Антропологія міста
Количество кредитов ЕКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Зачет.
Культурні та креативні індустрії в місті
Количество кредитов ЕКТС: 3.0
Семестр: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Зачет.

Учебные дисциплины профессиональной подготовки

Посткласичні культура і мистецтво
Количество кредитов ЕКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит курсовую работу
Форма контроля: Экзамен. Защита курсовой работы.
Кібер-антропологія
Количество кредитов ЕКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит курсовую работу
Форма контроля: Экзамен. Защита курсовой работы.
Теорія і практика креативної діяльності
Количество кредитов ЕКТС: 6.0
Семестр: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит курсовую работу
Форма контроля: Экзамен. Защита курсовой работы.
Сучасний медіапростір
Количество кредитов ЕКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Экзамен.
Міське самоврядування
Количество кредитов ЕКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Экзамен.
Візуальність в епоху цифрових технологій
Количество кредитов ЕКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Форма контроля: Экзамен.
Семіотика культури
Количество кредитов ЕКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит курсовую работу
Форма контроля: Экзамен. Защита курсовой работы.
Інформаційна безпека: гуманітарний аспект
Количество кредитов ЕКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит курсовую работу
Форма контроля: Экзамен. Защита курсовой работы.
Філософська антропологія: ідеї, постаті, тексти
Количество кредитов ЕКТС: 4.5
Семестр: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Форма контроля: [field_educomponent_control_true]
Содержит курсовую работу
Форма контроля: Экзамен. Защита курсовой работы.
Преподаватель: доктор філософських наук, професор Чорна Л. В.
Объем программы 

90 кредитів ЄКТС.

Длительность программы 

Для денної і заочної форм навчання – 1 рік 4 місяці.

Дополнительные возможности программы 

Здобувачі вищої освіти за цією освітньою програмою мають можливість брати участь в програмах міжнародної академічної мобільності (тривалістю 1 або 2 семестри), яка реалізується німецькою, польською, іспанською мовами та вимагає необхідного рівня мовної компетентності.

Академічна мобільність в університеті заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС.

Здобувачі вищої освіти мають можливість навчатися на кафедрі військової підготовки офіцерів запасу Одеського національного політехнічного університету.

Скан копии образовательной программы и учебного плана

Лицу, успешно выполнившему образовательную программу и прошедшему аттестацию (выпускнику), присуждается степень высшего образования, присваивается соответствующая квалификация и выдается документ о высшем образовании.
Степень высшего образования, присуждаемая выпускникам:
Образовательная квалификация 
Магістр культурології за спеціалізацією «Культурологія, кіберкультура, культурна урбаністика».
Документ о высшем образовании, выдаваемый выпускникам:
Диплом магистра;
Приложение к диплому магистра европейского образца.
Квалификация в документе о высшем образовании 

Ступінь вищої освіти – Магістр.

Спеціальність – 034 Культурологія.

Спеціалізація – Культурологія, кіберкультура, культурна урбаністика.

Освітня програма – Культурологія, кіберкультура, культурна урбаністика.

Кафедра (специальная), обеспечивающая выполнение программы 
Гарант освітньої програми, контактна особа