Брем Володимир Вікторович

Кандидат хим. наук, доцент.
v.v.brem@op.edu.ua
Індексація в наукометричних базах
Вища освіта 

Кандидат наук - 02.00.04 Фізична хімія.

Спеціаліст - 02.00.04 фізика, хімічна фізика.

Вчений ступінь 

Кандидат химических наук.

Вчене звання 

Доцент.

Основні наукові публікації 

Методичні вказівки до лабораторних робіт по курсу «Методи обробки інформації в хімічних технологіях» для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 161 – Хімічні технології та інженерія / уклад. В. В. Брем, Ю. М. Єпутатов, О. В. Макаров, О. А. Борщ ; Держ. ун-т "Одес. політехніка". – Одеса, 2021. – 37 с.

Конспект лекцій по курсу "Основи інформаційних технологій" для студентів спеціальності 226 - Фармація, промислова фармація / В. В. Брем, Ю. М. Єпутатов, О. А. Борщ, О. В. Макаров ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2017 - 51 с.

Відбір проб рідкого флюсу для газового аналізу на вміст водню / В. В. Брем, В. Я. Кожухар, Л. В. Іванченко, І. В. Дмитренко, С. П. Буга // Science and Education a New Dimension : Natural and Technical Sciences. - 2015. - III (5), Iss. 41. - P. 57-62.

Кожухар, В. Я. Конспект лекцій з дисципліни "Природоохоронне законодавство та екологічне право" для студентів спеціальності 101 - Екологія / В. Я. Кожухар, В. В. Брем, Л. В. Тимошевська ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2017. - 196 с.

Підвищення вологостійкості фторидно-оксидних флюсів / В. В. Брем, В. Я. Кожухар, С. П. Буга, Ю. І. Шолудько, О. П. Андрійчук // V Міжнар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології : зб. тез доповідей, 9-11 квіт. 2014 р., м. Київ. – Київ, 2014. – С. 9.

Розроблення теоретичних основ і технології одержання нових складів флюсів : монографія / В. Я. Кожухар, В. В. Брем, І. В. Дмитренко, Л. В. Іванченко ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса : Екологія, 2017. – 268 с.

Єпутатов, Ю. М. Конспект лекцій з дисципліни "Соціальна екологія" для студентів спеціальності 101 – Екологія / Ю. М. Єпутатов, К. А. Васютинська, В. Я. Кожухар ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2017. – 89 с.

Межфазное распределение водорода в процессах электрошлакового переплава сталей / В. Я. Кожухарь, В. В. Брем, И. В. Дмитренко, Л. В. Иванченко // Science and Education a New Dimension : Natural and Technical Sciences. – 2017. – Vol. (15), Iss. 140. – С. 19–23.

Методичні вказівки до самостійної підготовки к атестаційному бакалаврському екзамену для студентів спеціальності 161 - Хімічні технології та інженерія, спеціалізації - Хімічні технології неорганічних речовин / уклад. В. Я. Кожухар, Л. В. Іванченко, Л. М. Ерайзер, В. В. Брем ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2018. - 10 с.

Оптимізація швидкості розчинення міді у виробництві сульфату міді / В. В. Брем, В. Я. Кожухар, І. О. Бондар, А. Л. Візер // Інформ. технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я : тези доп. ХXІХ Міжнарод. наук.-практ. конф. MicroCAD-2021, 18–20 трав. 2021 р. – Харків, 2021. – Ч. ІI. – С. 111.

Последовательность изучения проницаемости водорода для флюсовых расплавов / В. В. Кожухар, В. В. Брем, И. В. Дмитренко, Л. В. Иванченко // Інформ. технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я : тези доп. ХXVІ Міжнарод. наук.-практ. конф. MicroCAD-2018, 16–18 трав. 2018 р. – Харків, 2018. – Ч. ІI. – С. 248.

Методичні вказівки до курсової роботи по курсу "Оптимізація об'єктів хімічних технологій" для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 161 – Хімічні технології та інженерія / уклад. В. В. Брем, Ю. М. Єпутатов, О. В. Макаров, О. А. Борщ ; Держ. ун-т "Одес. політехніка". – Одеса, 2021. – 37 с.

Іванченко, Л. В. Конспект лекцій з курсу "Хімія і технологія води" для студентів спеціальності 161 - Хімічні технології та інженерія / Л. В. Іванченко, В. Я. Кожухар, В. В. Брем ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2017. - 128 с.

Брем, В. В. Методи автоматизованих розрахунків хіміко-технологічних систем : навч. посібник / В. В. Брем, О. В. Макаров ; Держ. ун-т "Одес. політехніка". - Одеса, 2021. - 230 с.

Конспект лекцій з дисципліни "Технологія соди та лугів" для студентів спеціальності 161 – Хімічна технологія та інженерія / Л. В. Іванченко, В. Я. Кожухар, В. В. Брем, В. Г. Рябих ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2017. – 124 с.

Вивчення впливу співвідношення компонентів на розчинення воденьвмісних газів / В. В. Брем, В. Я. Кожухар, С. П. Буга, В. В. Червонюк, О. П. Андрійчук // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я : тези доповідей ХXІІ Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Харків, 15-17 жовт. 2014 р.) : у 4 ч. – Харків, 2014. – Ч. ІІ – С. 272.

Розчинність воденьвмісних газів у фторидно-оксидних розплавах / В. В. Брем, В. Я. Кожухар, І. В. Дмитренко, А. М. Дем'яненко // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я : тези доповідей ХXІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., (20-22 трав. 2015 р.) : у 4 ч. / за ред. проф. Сокола Є. І. – Харків : НТУ «ХПІ». – Ч. 2 – С. 204.

Технологические особенности получения влагостойких флюсов / В. В. Брем, В. Я. Кожухарь, И. В. Дмитренко, А. Н. Демьяненко // Інформ. технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я : тези доп. ХХІIІ Міжнарод. наук.-практ. конф., м. Харків, 20-22 трав. 2015 р. : у 4 ч. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». - Харків, 2015. - Ч. 2. - C. 206.

Відбір проб рідкого флюсу для газового аналізу на вміст водню / В. В. Брем, В. Я. Кожухар, І. В. Дмитренко, А. М. Дем'яненко // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я : тези доповідей ХXІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., (20-22 трав. 2015 р.) : у 4 ч. / за ред. проф. Сокола Є. І. – Харків : НТУ «ХПІ». – Ч. 2 – С. 205.

Методичні вказівки до лабораторних робіт по курсу "Методи автоматизованих розрахунків та оптимізації" для студентів спеціальності 226 – Фармація, промислова фармація / уклад. О. А. Борщ, Ю. М. Єпутатов, О. В. Макаров, В. В. Брем ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2017. – 29 с.

Конспект лекцій по курсу "Методи автоматизованих розрахунків та оптимізації" для студентів спеціальності 226 - Фармація, промислова фармація / О. А. Борщ, Ю. М. Єпутатов, О. В. Макаров, В. В. Брем ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2017. - 72 с.

Кожухар, В. Я. Рівновага у системах «газова фаза – фторидно-оксидний розплав» / В. Я. Кожухар, В. В. Брем, Ю. І. Стародумова // Інформ. технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я : тези доп. ХXІХ Міжнарод. наук.-практ. конф. MicroCAD-2021, 18–20 трав. 2021 р. – Харків, 2021. – Ч. ІI. – С. 166.

Активність хімічних сполук у флюсових фторидно-окидних розплавах / В. В. Брем, В. Я. Кожухар, І. В. Дмитренко, С. П. Буга // Сучасні проблеми технології неорган. речовин та ресурсозбереження : зб. матеріалів VII Міжнарод. наук.-техн. конф., 30 верес. - 2 жовт. 2015 р. - Дніпропетровськ, 2015. - С. 24.

Іванченко, Л. В. Хімія і технологія води : навч. посібник / Л. В. Іванченко, В. Я. Кожухар, В. В. Брем ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса : Екологія, 2017. – 208 с.

Вивчення впливу співвідношення компонентів на розчинення воденьвмісних газів / В. В. Брем, В. Я. Кожухар, С. П. Буга, В. В. Червонюк, О. П. Андрійчук // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я : тези доповідей ХXІІ Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Харків, 15-17 жовт. 2014 р.) : у 4 ч. – Харків, 2014. – Ч. ІІ – С. 272.

Виготовлення та застосування флюсів: монографія / В. В. Брем, В. Я. Кожухар. – Одеса: Астропринт, 2014. – 100 с.

Дифузійні процеси при проведенні термічної дегазації флюсів / В. В. Брем, В. Я. Кожухар, С. П. Буга, І. В. Шаповал, Ю. М. Єпутатов // Сучасні проблеми технології неорганічних речовин та ресурсозбереження : VII Міжнар. наук.-техн. конф., присвяч. 85-річниці УДХТУ, 30 верес.-2 жовт. 2015 р.: зб. матеріалів – Дніпропетровськ : Акцент, 2015. – С. 23.

Методичні вказівки до курсової роботи по курсу "Математичне моделювання та оптимізація об’єктів в хімічній технології" для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 161 – Хімічні технології та інженерія / уклад. В. В. Брем, Ю. М. Єпутатов, О. В. Макаров, О. А. Борщ ; Держ. ун-т "Одес. політехніка". – Одеса, 2021. – 37 с.

Методичні вказівки до курсової роботи по курсу «Методи обробки інформації в хімічних технологіях» для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 161 – Хімічні технології та інженерія / уклад. В. В. Брем, Ю. М. Єпутатов, О. В. Макаров, О. А. Борщ ; Держ. ун-т "Одес. політехніка". – Одеса, 2021. – 43 с.

Технологія соди та лугів : навч. посібник / Л. В. Іванченко, В. Я. Кожухар, В. В. Брем, І. В. Шаповал ; Держ. ун-т "Одес. політехніка". - Одеса, 2021. - 207 с.

Межфазное распределение водорода в процессах электрошлакового переплава сталей / В. Я. Кожухарь, В. В. Брем, И. В. Дмитренко, Л. В. Иванченко // Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences. – 2017. – Vol. (15), Iss. 140. – С. 19–23.

Розроблення теоретичних основ і технології одержання нових складів флюсів : монографія / В. Я. Кожухар, В. В. Брем, І. В. Дмитренко, Л. В. Іванченко ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса : Екологія, 2017. – 268 с.

Брем, В. В. Насыщение расплавленных флюсов парами воды и водородом / В. В. Брем // Science and Education a New Dimension: Natural and Technical Sciences. – 2013. – Vol. 8. – С. 49–55.

Десорбція водню із флюсів фторидно-оксидних систем / В. В. Брем, В. Я. Кожухар, С. Л. Савич [та ін.] // Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences. – 2014. – II (3), Iss. 21. – С. 53–57.

Брем, В. В. Вплив кремнію (ɪv) й алюмінію (ɪɪɪ) оксидів на розчинність водню в фторидно-оксидних розплавах / В. В. Брем, С.П. Буга, І.В. Дмитренко // Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences. – 2013. – I (2). – Issue: 15. – С. 41–56.

Брем, В. В. Визначення вмісту водню у фторидно-оксидних флюсах / В. В. Брем, В.Я. Кожуха, С. П. Буга // Пр. Одес. політехн. ун-ту. - Одеса, 2013. - Вип. 3 (42). - C. 190-195.  

Электрохимическое легирование переплавляемых сталей гидридообразующими элементами / В. В. Брем, В. Я. Кожухарь, С. Л. Савич [и др.] // Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences. – 2014. – II (3), Iss. 21. – С. 48–52.

Алгоритм экспериментального изучения проницаемости водорода для флюсовых расплавов / В. Я. Кожухарь, В. В. Брем, И. В. Дмитренко, Л. В. Иванченко // Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences. – 2018. – VI (19), Iss. 171. – С. 22–25.

Рівноважний склад газової фази для фторидно-оксидних систем / В. В. Брем, В. Я. Кожухар, І. І. Усатюк, Ю. Ф. Kаверін // Інформ. технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я : тези доп. ХXVІI Міжнарод. наук.-практ. конф. MicroCAD-2019, 15-17 трав. 2019 р. - Харків, 2019. - Ч. 2. - C. 214.

Іванченко, Л. В. Дослідження кінетики розчинення мінералів методом обертового диску / Л. В. Іванченко, В. Я. Кожухар, В. В. Брем // Science and Education a New Dimension : Natural and Technical Sciences. – 2020. – VІІІ (28), Iss. 233. – Р. 17–21.

Кожухар, В.Я., уклад. Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи магістра для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 161 – Хімічні технології та інженерія, освітньою програмою – Хімічні технології неорганічних речовин / уклад. В. Я. Кожухар, Л. В. Іванченко, В. В. Брем ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2020. – 27 с.

Методичні вказівки до лабораторних робіт по курсу "Математичне моделювання та оптимізація об’єктів в хімічній технології". Ч. 1 : для здобувачів вищ. освіти за спец. 161 – Хім. технології та інженерія / уклад. В. В. Брем, Ю. М. Єпутатов, О. В. Макаров, О. А. Борщ ; Держ. ун-т "Одес. політехніка". – Одеса, 2021. – 45 с.

Методичні вказівки до лабораторних робіт по курсу «Методи автоматизованих розрахунків та оптимізації. Частина 2» для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 161 – Хімічні технології та інженерія / уклад. В. В. Брем, Ю. М. Єпутатов, О. В. Макаров, О. А. Борщ ; Держ. ун-т "Одес. політехніка". – Одеса, 2021. – 35 с.

Конспект лекцій по курсу "Математичні методи в хімії і технології" для студентів напряму 6.120201 - Фармація / О. А. Борщ, О. В. Макаров, В. В. Брем, Ю. М. Єпутатов ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2017. - 39 с.

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра для студентів спеціальності 161 - Хімічні технології та інженерія, спеціалізації - Хімічні технології неорганічних речовин / уклад. В. Я. Кожухар, Л. В. Іванченко, Л. М. Ерайзер, В. В. Брем ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2018. - 28 с.

Особливості проникнення воденьвмісних газів у фторидно-оксидних розплавах / В. В. Брем, В. Я. Кожухар, С. П. Буга, В. В. Червонюк, Ю. І. Шолудько // V Міжнар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології : зб. тез доповідей, 9-11 квіт. 2014 р., м. Київ. – Київ, 2014. – С. 15.

Активность химических соединений во флюсовых расплавах / В. Я. Кожухар, В. В. Брем, И. В. Дмитренко, Л. В. Иванченко // Інформ. технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я : тези доп. ХXVІ Міжнарод. наук.-практ. конф. MicroCAD-2018, 16-18 трав. 2018 р. – Харків, 2018. – Ч. ІI. – С. 247.

Кожухар, В. Я., уклад. Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 161 – Хімічні технології та інженерія, освітньою програмою – Хімічні технології неорганічних речовин / уклад. В. Я. Кожухар, Л. В. Іванченко, В. В. Брем ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2020. – 20 с.

Алгоритм экспериментального изучения проницаемости водорода для флюсовых расплавов / В. Я. Кожухарь, В. В. Брем, И. В. Дмитренко, Л. В. Иванченко // Science and Education a New Dimension : Natural and Technical Sciences. – 2018. – VІ (19), Iss. 171. – Р. 22–25.

Кожухар, В. Я. Автоматизовані системи керування хіміко-технологічними процесами : навч. посібник / В. Я. Кожухар, В. B. Брем, О. В. Макаров ; Держ. ун-т "Одес. політехніка". - Одеса, 2021. - 223 с.

Методичні вказівки до лабораторних робіт по курсу "Математичне моделювання та оптимізація об’єктів в хімічній технології". Ч. 1 : для здобувачів вищ. освіти за спец. 161 – Хім. технології та інженерія / уклад. В. В. Брем, Ю. М. Єпутатов, О. В. Макаров, О. А. Борщ ; Держ. ун-т "Одес. політехніка". – Одеса, 2021. – 45 с.

Взаїмодії парів фтористого водню і води з флюсами/Брем В.В., Кожухар В.Я., Єпутатов Ю.М., Каверін Ю.Ф./XXVІІ Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я". – Харьків, 15 - 17 травня 2019 р. - т.2

Карбонізація стандартних і дослідних флюсів / В. В. Брем, В. Я. Кожухар, Л. В. Іванченко, І. В. Дмитренко // Інформ. технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я : тези доп. XXVІІІ Міжнарод. наук.-практ. конф. MicroCAD-2020, 28-30 жовт. 2020 р. – Харків, 2020. – Ч. ІI. – С. 166.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Математичні методи в хімії і технології" для студентів спеціальності 226 - Фармація, промислова фармація / уклад. О. А. Борщ, О. В. Макаров, В. В. Брем, Ю. М. Єпутатов ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2017. - 50 с.

Методичні вказівки до лабораторних робіт по курсу "Математичне моделювання та оптимізація об’єктів в хімічній технології". Ч. 1 : для здобувачів вищ. освіти за спец. 161 – Хім. технології та інженерія / уклад. В. В. Брем, Ю. М. Єпутатов, О. В. Макаров, О. А. Борщ ; Держ. ун-т "Одес. політехніка". – Одеса, 2021. – 45 с.

Методичні вказівки до лабораторних робіт за курсом "Основи інформаційних технологій" для студентів спеціальності 226 – Фармація, промислова фармація / уклад. В. В. Брем, Ю. М. Єпутатов, О. А. Борщ, О. В. Макаров ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2017. – 42 с.

Методичні вказівки до лабораторних робіт по курсу «Методи автоматизованих розрахунків та оптимізації. Частина 1» для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 161 – Хімічні технології та інженерія / уклад. В. В. Брем, Ю. М. Єпутатов, О. В. Макаров, О. А. Борщ ; Держ. ун-т "Одес. політехніка". – Одеса, 2021. – 32 с.

Методичні вказівки до курсової роботи по курсу «Методи автоматизованих розрахунків та оптимізації» для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 161 – Хімічні технології та інженерія / уклад. В. В. Брем, Ю. М. Єпутатов, О. В. Макаров, О. А. Борщ ; Держ. ун-т "Одес. політехніка". – Одеса, 2021. – 42 с.

Фізична хімія : навч. посібник / В. Я. Кожухар, І. І. Усатюк, В. В. Брем, Ю. М. Єпутатов ; Держ. ун-т "Одес. політехніка". - Одеса, 2021. - 302 с.

Методи очистки та переробки викидів та відходів : навч. посібник / В. Я. Кожухар, В. В. Брем, І. В. Дмитренко, Л. B. Тимошевська ; Держ. ун-т "Одес. політехніка". - Одеса, 2021. - 222 с.

Кожухар, В. Я. Конспект лекцій з дисципліни "Вступ до фаху" для студентів спеціальності 101 - Екологія, спеціалізації - Охорона навколишнього середовища / В. Я. Кожухар, В. В. Брем, Л. В. Тимошевська ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2017. - 62 с.

Особливості гідратації і дегідратації фторидно-оксидних сплавів / В. В. Брем, В. Я. Кожухар, С. П. Буга, О. П. Андрійчук, В. В. Червонюк // V Міжнар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології : зб. тез доповідей, 9-11 квіт. 2014 р., м. Київ. – Київ, 2014. – С. 7.

Кожухар, В. Я. Конспект лекцій з дисципліни "Вступ до фаху" для студентів спеціальності 101 – Екологія, спеціалізації – Охорона навколишнього середовища / В. Я. Кожухар, В. В. Брем, Л. В. Тимошевська ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2017. – 62 с.

Методичні вказівки до лабораторних робіт по курсу «Оптимізація об'єктів хімічних технологій» для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 161 – Хімічні технології та інженерія / уклад. В. В. Брем, Ю. М. Єпутатов, О. В. Макаров, О. А. Борщ ; Держ. ун-т "Одес. політехніка". – Одеса, 2021. – 54 с.

Розробка складів фторидно-оксидних флюсів за рівнем флокеночутливості / В. В. Брем, В. Я. Кожухар, Л. В. Іванченко, І. В. Дмитренко // Інформ. технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я : тези доп. XXVІІІ Міжнарод. наук.-практ. конф. MicroCAD-2020, 28-30 жовт. 2020 р. – Харків, 2020. – Ч. ІI. – С. 165.