Ткаченко Руслана Василівна

Кандидат мист., доцент.
tkachenko.ruslana@op.edu.ua
Індексація в наукометричних базах
Місце роботи 
Вища освіта 

Спеціаліст.

Спеціаліст.

Бакалавр.

Кандидат наук - 26.00.01 теорія і історія культури.

Вчений ступінь 

Кандидат мистецтвознавства.

Вчене звання 

Доцент.

Основні наукові публікації 
Статті

Білик, А. Сучасне мистецтво крізь призму арт-ринку / А. Білик, Р. Ткаченко // Акт. питання гуманіт. наук. – 2020. – Вип. 23, Т. 1. – 19-23.

Ткаченко, Р. В. Локальні тенденції нових форм музейної діяльності в сучасній Україні на матеріалі Одеси / Р. В. Ткаченко, К. О. Кулєшова // Вісн. Маріуп. держ. ун-ту. Серія: філософія, культурологія, соціологія. – 2018. - Вип. 15. – С. 68-76.

Ткаченко, Р. В. Мультимедийные метаморфозы в современном пространстве музея / Р. В. Ткаченко // Аркадія. - Херсон: ФОП Грінь Д.С., 2016. – №1 (46). – С. 40-44.

Ткаченко, Р. В. Мода в современном музейном пространстве / Р. В. Ткаченко // Аркадія. – Херсон : ФОП Грінь Д.С. – 2015. – №3 (44). – С. 31–35.

Ткаченко, Р. В. Игра с книгой: продолжение следует.../ Р. В. Ткаченко // Аркадія. – Херсон : ФОП Грінь Д.С. – 2014. – №4 (41). – С. 48–51.

Ткаченко, Р. В. Массовая культура и музейная среда / Р. В. Ткаченко // Вісн. Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв : зб. наук. пр. – Харків : ХДАДМ, 2012. – Мистецтвознавство : № 5. – С. 97–99.

Ткаченко, Р. В. Телесные модификации женского образа в современных массмедиа / Р. В. Ткаченко // Вісн. Харків. держав. акад. дизайну і мистецтв : зб. наук. пр. – Харків : ХДАДМ, 2012. – Мистецтвознавство. № 4. – С. 124–127.

Ткаченко, Р. В. Проблеми комунікації в сучасному музейному середовищі / Р. В. Ткаченко // Вісн. Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв – Київ : Міленіум, 2012. – № 3. – С. 160–163.

Монографії

Ткаченко Р. Архітектура як модус міського життя в європейській культурі / Р. Ткаченко // Мистецтво і культура міста: наукові діалоги: колект. моногр. – Херсон: «Гельветика», 2020. – С. 129-136.

Ткаченко, Р. В. Образотворче мистецтво / Р. В. Ткаченко // Мистецтвознавство ХХ століття : хрестоматія–довідник. – Херсон : ОЛДІ–люс, 2017. - С. 214-218; 257-260; 273-277; 286-288; 289-293.

Конференції

Ткаченко, Р. В. Формирование идентичности зрителя как автора / Р. В. Ткаченко // Проблеми культур. ідентичності в акт. мистецтві та музейній практиці : матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф., м. Одеса, 14-16 верес. 2016 р. / Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2016. – С. 67–68.

Ткаченко, Р. В. Мистицизм в жизни и творчестве В. Брюсова / Р. В. Ткаченко // Особистість митця в культурі : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 20–22 квіт. 2016 р. – Херсон, 2016. – С. 30–33.

Ткаченко, Р. В. Пространство музея: личное или публичное? / Р. В. Ткаченко // Масова культура у сучасному художньо-комунікаційному просторі : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 18-20 квіт. 2017 р. – Херсон, 2017. – С. 50– 51.