Спрінсян Василь Георгійович

Кандидат мист., доцент.
sprinsyan@op.edu.ua
Індексація в наукометричних базах
Вища освіта 

Спеціаліст.

Кандидат наук.

Спеціаліст - 17.00.01 історія.

Кандидат наук - 17.00.01 Теорія та історія культури (філософські науки).

Вчений ступінь 

Кандидат мистецтвознавства.

Вчене звання 

Доцент.

Основні наукові публікації 
Статті

Спрінсян, В. Г. Міжнародні й зарубіжні стандарти як чинник розвитку документаційного менеджменту / В. Г. Спрінсян // Держава та регіон. Серія: Соціальні комунікації. – 2014. – № 4(20). – С. 147–151.

Спрінсян, В. Г. Особливості функціонування в електронному документознавстві інформаційно-комунікативної системи документаційного менеджменту / В. Г. Спрінсян // Держава та регіон. Серія: Соціальні комунікації. – 2015. – № 1(21). – С. 22–26.

Спрінсян, В. Г. Документаційний менеджмент у роботі з персоналом: сучасні аспекти розвитку / В. Г. Спрінсян // Держава та регіон. Серія: Соціальні комунікації. – 2015. – № 2(22). – С. 4–8.

Сидорчук, Я. Розвиток інформаційно-аналітичної підтримки інноваційної діяльності Одеського національного політехнічного університету / Я. Сидорчук,В. Г. Спрінсян // Історичний досвід і сучасність : матеріали XХVІ наук. конф. здобувачів вищої освіти : тези доповідей. – Одеса : ПНПУ ім. К. Д. Ушинського. – 2020. – Вип. 38. – С. 50–51.

Спрінсян, В. Г. Специфіка підготовки фахівців документаційного менеджменту в системі вищої освіти України / В. Г. Спрінсян // Діалог: Медіа-студії. – 2015. – Вип. 20. – С. 256–264.

Спрінсян, В. Комунікаційне середовище документознавства в Україні (на прикладі Міжнародної науково-практичної конференції Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття) / В. Спрінсян, О. Панькевич // Вісн. Кн. палати. – 2016. – № 5. – С. 47–49.

Спрінсян, В. Г. Моделювання системи функціонування вітчизняних архівних установ / В. Г. Спрінсян, О. В. Шевченко // Інформ. освіта та проф.-комунікатив. технології ХХІ ст. : матеріали XII Міжнарод. наук.-практ. конф., м. Одеса, 11-13 верес. 2019 року. - Одеса, 2019. - С. 13-17.

Спрінсян, В. Г. Документаційний менеджмент на підприємстві: особливості функціонування / В. Г. Спрінсян // Діалог: Медіа-студії. – 2014. – Вип. 18–19. – С. 288–293.

Спрінсян, В. Г. Документаційний менеджмент у роботі з персоналом: сучасні аспекти розвитку / В. Г. Спрінсян // Держава та регіон. Серія: Соціальні комунікації. – 2015. – № 2(22). – С. 4–8.

Спрінсян, В. Г. Конституювання поняття «документаційний менеджмент» в контексті еволюції документознавчого тезаурусу / В. Г. Спрінсян // British Journal of Science, Education and Culture. – 2014. – № 1 (5). – С. 567–572.

Спрінсян, В. Г. Документаційний менеджмент в системі управління персоналом / В. Г. Спрінсян // Science and Education a New Dimension. – 2014. – № 3. – С. 127–130.

Досліджуються особливості структурно-функціонального аналізу документно-комунікаційних інститутів на прикладі бібліотеки.

Sprinsyan, V. G. The normative-legal basis for documentation management operation in enterprises / V. G. Sprinsyan // Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences. – 2017. – V(19), I.: 119. – Р. 72–74.

Спрінсян, В. Г. Консалтинг як чинник розвитку документаційного менеджмента / В. Г. Спрінсян // Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Science. - 2013. - I (2), Iss. 12. - Р. 231-234.

Спрінсян, В. Г. Документаційний менеджмент як інноваційна діяльність в комунікаційному середовищі підприємств / В. Г. Спрінсян // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2014. – № 4. – С. 57–61.

Спрінсян, В. Г. Передумови формування документаційного менеджменту / В. Г. Спрінсян // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2013. – № 3. – С. 53–57.

Спрінсян, В. Г. Передумови підготовки фахівців з документаційного менеджменту у вищих навчальних закладах України / В. Г. Спрінсян // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2014. – № 2. – С. 53–60.

Спрінсян, В. Г. Підготовка документознавців, інформаційних аналітиків-нагальна потреба інформаційного суспільства / В. Г. Спрінсян // Моделювання регіон. економіки. – 2011. – № 2. – С. 283–289.

Спрінсян, В. Г. Управління документообігом як складової документаційного менеджменту / В. Г. Спрінсян // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2014. – № 1. – С. 52–58.

Sprinsyan, V. The atricalization as a way of expanding the communicative space of fashion shows / V. Sprinsyan, E. Shevchenko, L. Prokopovich // Вісн. Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв : наук. журн. - 2018. - № 4. - С. 332-336.

Спрінсян, В. Г. Особливості функціонування в електронному документознавстві інформаційно-комунікативної системи документаційного менеджменту / В. Г. Спрінсян // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. – 2015. – № 1(21). – С. 22–26.

Спрінсян, В. Документаційний менеджмент. Документаційна культура / В. Спрінсян, М. Ткаченко // Акт. питання документознавства та інформ. діяльності: теорії та інновації : матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф. - 2018. - С. 97-101.

Конференції

Спринсян, В. Г. Оформлення організаційно-розпорядчої документації в ОНПУ: рекомендації щодо вдосконалення / В. Г. Спринсян // Інформац. освіта та профес.-комунікат. технології ХХІ століття : зб. матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 12–14 верес. 2013 р. – Одеса : Сімекс-Прінт, 2013. – С. 26–34.

Спрінсян, В. Г. Актуальні питання місця документаційного менеджменту в прийнятті управлінських рішень / В. Г. Спрінсян // Соц. комунікації в інтеркультурн. просторі: міжконтинент. діалог інтелектуалів: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ,13 листоп. 2014 р.). – Київ, 2014. – С. 83–88.

Спрінсян, В. Г. Документаційний менеджмент в сучасному інформаційному середовищі: окремі аспекти функціонування / В. Г. Спрінсян // Людина в інформац. просторі : зб. матеріалів І Всеукр. наук.-практ. конф., (м. Кременчуг, 12-13 листоп. 2014 р.). – Харків : ТОВ "Друкарня Мадрид", 2014. – С. 143–145.

Спрінсян, В. Г. Проблеми організації практичної підготовки документознавців (на прикладі розгляду в документаційному менеджменті) / В. Г. Спрінсян // Якість вищої освіти: вдосконалення змісту та організації практ. підготовки студентів : матеріали ХL Міжнар. наук.-метод конф., 25–26 лют. 2015 р. – Полтава : ПУЕТ, 2015. – С. 307–309.

Спрінсян, В. Г. Особливості функціонування документаційного менеджменту в комунікаційному середовищі управління сучасних підприємств / В. Г. Спрінсян // Культура та інформац. суспільство ХХІ століття : зб. матеріалів Всеукр. наук.-теорет. конф., (м. Харків, 22–23 квіт. 2015 р – Харків: ХДАК, 2015. – С. 208.

Спрінсян, В. Г. Організація професійного розвитку співробітників у державних організаціях як одна з важливих функцій документаційного менеджменту / В. Г. Спрінсян // Структурні зміни у суспільстві та економіці під впливом комунікацій та інформації : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Полтава, 12-13 трав. 2016 року). – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2016. – С. 104–106.

Спрінсян, В. Г. Документообіг як складова частина документаційного менеджмента: особливості функціонування / В. Г. Спрінсян // Акт. питання сучасної науки : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (16-17 трав. 2014 р.). – Київ, 2014. – С. 101–105.

Спрінсян, В. Г. Витоки формування документаційного менеджменту / В. Г. Спрінсян // Інформац. освіта та проф.-комунікат. технології ХХІ століття : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 11-13 верес. 2014 р. – Одеса : Грінь Д. С., 2014. – С. 22–30.

Спрінсян, В. Г. Особливості становлення документаційного менеджменту (на прикладі розгляду ІSO 15489–2001 "Інформація та документація. Керування документацією" і ДСТУ 4423-2005 / В. Г. Спрінсян // Проблеми формування інформац. культури особистості : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Маріуполь, 5 листоп. 2014 р.). – Маріуполь : МДУ, 2014. – С. 140–142.

Спрінсян, В. Г. Документаційний менеджмент у роботі з персоналом / В. Г. Спрінсян // Інформація, комунікація, суспільство 2015 : матеріали ІV міжнар. наук. конф. ІСS-2015, 20–23 трав., 2015 р., Львів–Славське. – Львів, 2015. – С. 200–202.

Спрінсян, В. Г. Консалтингові послуги документаційного менеджменту / В. Г. Спрінсян // Інформац. технології і системи в документознав. сфері: матеріали IV Міжнар. наук.–практ. конф. – Донецьк : ДонНУ, 2014. – С. 69–73.

Спрінсян, В. Г. Сучасний розвиток документознавства в Україні і його особливості / В. Г. Спрінсян // Інформ. освіта та проф.-комунікативні технології ХХІ століття : зб. матеріалів VІ Міжнарод. наук.-практ. конф., м. Одеса, 12–14 верес. 2013 р. – Одеса, 2013. – С. 76–81.

Спрінсян, В. Г. Визначення поняття «документаційний менеджмент» в контексті еволюції документознавчої терміносистеми / В. Г. Спрінсян // Проблеми формування інформ. культури особистості : зб. матеріалів Всеукр. наук.-прак. конф. з міжнарод. участю, м. Маріуполь, листоп. 2013 р. - Маріуполь, 2013. - С. 140-143.

Спрінсян, В. Г. Електронний документаційний менеджмент на підприємствах: впровадження й функціонування / В. Г. Спрінсян // Інформація, комунікація, суспільство 2017 : матеріали 6-ої Міжнар. наук. конф. ІКС-2017, 18–20 трав. 2017 року, м. Славське – Львів, 2017. – С. 233–234.

Спрінсян, В. Г. До питання інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень в кадровому менеджменті / В. Г. Спрінсян // Інформ. освіта та проф.-комунікатив. технології ХХІ ст. : Х Міжнарод. наук.-практ. конф., м. Одеса, 14-15 верес. 2017 р. - Полтава, 2017. - С. 27-31.

Спрінсян, В. Г. Управління комунікаційними процесами в організаціях та підприємствах / В. Г. Спрінсян // Інформ. технології і системи в документознавчій сфері : матеріали ІІІ Міжнарод. наук.-практ. конф. – Донецьк, 2013. – С. 76–79.

Спрінсян, В. Г. Функционально-параметрическая характеристика сообщения: семиотическая составляющая / В. Г. Спрінсян // Інформ. технології і системи в документознавчій сфері : матеріали І Міжнарод. наук.-практ. конф. – Донецьк, 2011. – С. 87–90.

Спрінсян, В. Г. Інноваційне навчання – інноваційне оцінювання: проблема відповідності / В. Г. Спрінсян // Інформ. освіта та проф.-комунікатив. технології ХХІ ст. : зб. матеріалів VІІ Міжнарод. наук.-практ. конф., м. Одеса, 8-10 верес. 2011 р. – Одеса, 2011. – С. 41–43.

Спрінсян, В. Г. Дослідження проблеми управління інформаційними ресурсами / В. Г. Спрінсян, О. В. Шевченко // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобаліз. світі : зб. матеріалів міжнар. наук. конф., (15 трав. 2018 р.). – Київ : КНУКіМ. – С. 179–182.

Спрінсян, В. Г. Проблеми організації практичної підготовки документознавців (на прикладі розгляду в документаційному менеджменті) / В. Г. Спрінсян // Якість вищої освіти: вдосконалення змісту та організації практ. підготовки студентів : матеріали ХL Міжнар. наук.-метод конф., 25–26 лют. 2015 р. – Полтава : ПУЕТ, 2015. – С. 307–309.

Основні науково-методичні публікації 
Методичні вказівки

Спрінсян, В. Г. Інновації в сфері підготовки фахівців з документаційного менеджменту / В. Г. Спрінсян // Акт. проблеми сучасного документознавства: методологія та практика підготовки фахівців із документознавства та інформац. діяльності : зб. навч.-метод. і наук.-дослідн. матеріалів Усеукр. наук.-практ. семінару, (м. Полтава, 12 листоп. 2014р.). – Полтава, 2014. – С. 12–18.

Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Українська мова (за професійним спрямуванням). За заг. ред В.Г. Спрінсяна. - Одеса: ОНПУ, 2016. - 93 с.

Конспект лекцій з дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням". Для студентів усіх спеціальностей ІДЗО ОНПУ. Рівень підготовки – бакалавр. Галузь знань – 0201 "Культура". Напрям підготовки – 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність». / уклад. : В. В. Лавренюк, В. Г. Спрінсян. – Одеса : ОНПУ, 2017. – 98 с..

Методичні рекомендації з дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням". Для аудиторної та самостійної роботи студентів усіх спеціальностей ІДЗО ОНПУ. Рівень підготовки - бакалавр. Галузь знань - 0201 "Культура". Напрям підготовки - 6.020105 "Документознавство та інфомаційна діяльність" / уклад. : В. В. Лавренюк, В. Г. Спрінсян. ˗ Одеса : ОНПУ, 2017. ˗ 49 с.

Конспект лекцій з дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням" для студентів усіх спеціальностей ОНПУ денної форми навчання. Рівень підготовки - бакалавр. Галузь знань - 0201 "Культура". Напрям підготовки - 6.020105 "Документознавство та інформаційна діяльність". / уклад. : В. В. Лавренюк, В. Г. Спрінсян - Одеса: ОНПУ, 2017. - 101 с.

Методичні рекомендації щодо виконання, оформлення та захисту кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Інформаційна діяльність» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» / уклад. : В. Г. Спрінсян, О. В. Шевченко, С. М. Мельник. – Одеса : ОНПУ, ФОП Побута, 2020. – 42 с.

Методичні рекомендації щодо виконання, оформлення та захисту кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Інформаційна діяльність» спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа / уклад. : В. Г. Спрінсян, О. В. Шевченко, С. М. Мельник. – Одеса : ОНПУ, ФОП Побута, 2020. – 41 с.

Підручники

Навчальний посібник з дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням". Для студентів усіх спеціальностей ОНПУ денної форми навчання. рівень підготовки - бакалавр. Галузь знань - 0201 "Культура". Напрям підготовки - 6.020105 "Документознавство та інформаційна діяльність". - Одеса: ОНПУ, 2017. - 35 с.

Спрінсян, В. Г. Ресурси та технології інформаційного менеджменту : навч. посібник / В. Г. Спрінсян, Т. Л. Бірюкова ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2012. - 248 с.