Баландіна Надія Францівна

Доктор філол. наук, професор.
balandina.n.f@op.edu.ua
Індексація в наукометричних базах
Наукометричні ідентифікатори
ORCID: 0000-0002-6933-838X
Місце роботи 
Вища освіта 

Спеціаліст.

Кандидат наук.

Доктор наук.

Спеціаліст - 10.02.01 українська мова та література.

Доктор наук - 10.02.03 слов’янські мови.

Кандидат наук - 10.02.03 слов’янські мови.

Вчений ступінь 

Доктор філологічних наук.

Кандидат філологічних наук.

Вчене звання 

Професор.

Доцент.

Основні наукові публікації 
Статті

Balandina, N. The Common and the Specific in the Translation of Pragmatic Clichés / N. Balandina // Bibliotekarz Podlaski. – 2020. – № 2. – Р. 263–279.

Баландина, Н. Ассоциативный эксперимент как средство изучения языкового сознания / Н. Баландина // Rossica olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. – Olomouc, 2014. - Vol. LIII, № 2. – Р. 39-54.

Bolotnikova, A. Vocative as a Marker of Politeness Category Expression / A. Bolotnikova, N. Balandina // International Journal of Engineering & Technology. – 2018. – Vol. 7, N. 4.8. – P. 759-764.

Баландина, Н. Ф. Интервью на уроках языка как разновидность медиатворчества / Н. Ф. Баландина // Теорет. і дидакт. філологія : зб. наук. пр. – Серія «Філологія, Педагогіка». – Переяслав-Хмельницький ; Кременчук : ПП Щербатих О.В., 2017. – Вип. 25. – С. 467-475.

Balandina, N. Polish-Ukrainian song “Hej, sokoły!” (“Hey, Eagles!”) as an intercultural communicative phenomenon / N. Balandina // Przegląd wschodnioeuropejski. – 2020. - XI/1. – Р. 231–240.

Баландіна, Надія. Ейджиські риси в медіаобразі осіб старшого віку / Надія Баландіна, Олена Панькевич // Наукові записки Інституту журналістики. Вип. Т. 2 (79). С. 9–21.

Баландина, Н. Украинофильство как примечательная черта медиаобраза польско-украинского поэта Томаша Падуры /Надежда Баландина // Glottodydaktyka 12. Zeszyty naukowe uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria filologiczna. 2021. Zeszyt 114. С.9–26.

Баландіна, Н. Досвід проєктування освітньої програми з журналістики в Одеському національному політехнічному університеті / Н. Баландіна, В. Кубко // Вісник Книжкової палати. - 2021. - № 4. - С. 35-41. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2021_4_8.

Баландіна, Надія. Ейджистські дискурсивні практики в новинах електронних медіа / Надія Баландіна, Олена Панькевич // Образ. Вип. 2 (36). 2021. С. 40–53.

Balandina, N. Польсько-українська пісня «Hej, sokoły!» як інтеркультурне комунікативне явище = Polish-Ukrainian song “Hej, sokoły!” (“Hey, Eagles!”) as an intercultural communicative phenomenon / N. Balandina, A. Bolotnikova // Przegląd wschodnioeuropejski. – 2020. – XI (1). – Р. 231–240.

Balandina, N. The Common and the Specific in the Translation of Pragmatic Clichés / N. Balandina // Bibliotekarz Podlaski. – 2020. – № 2. – Р. 263–279.

Баландіна, Н. Ф. Вербалізація емоційного значення прагматичних кліше / Н. Ф. Баландіна // Eslavistika Computence. – 2010. - Vol.10. - C. 97-106.

Баландіна, Н. Ф. Різні підходи та однакові проблеми в журналістській освіті / Н. Ф. Баландіна // Молодий вчений. – 2020. – №9 (85). – C. 1–5.

Баландина, Н. Ф. Интеграция медиаобразования в учебные программы по русскому языку / Н. Ф. Баландина // Педагог. науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2014. - № 6 (40). – С. 327-335.

Баландіна Н. Ф. Медіаобраз Томаша Падури як символ українсько-польського єднання / Н. Ф. Баландіна // Держава та регіони. Серія : Соц. комунікації. - 2020. - № 2. - С. 20-27.

Баландіна, Н. Ф. Пісня як комунікативне явище / Н. Ф. Баландіна // Текст у масових комунікаціях: множинність інтерпретацій : колективна монографія / гол. ред. Н. Ф. Баландіна. – Харків : Експрес-книга, 2018. – 178-235.

Баландіна, Н. Ф. Образ журналіста в мовній свідомості школярів / Н. Ф. Баландіна // Вісн. Харків. нац. ун-ту імені В.Н. Каразіна. Серія: Соц. комунікації. – 2012. - Вип. 4. – С. 6-12.

Баландіна, Н. Ф. Лінгвальні, комунікативні і культурологічні проблеми перекладу / Н. Ф. Баландіна // Укр. мова і європ. лінгвокультурн. контекст : зб. наук. пр. – Київ : вид. дім Д. Бураго, 2019. – С. 270-303.

Баландіна, Н. Ф. Навчальний текст як засіб породження нових смислів / Н. Ф. Баландіна // Наук. часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагог. науки: реалії та перспективи. - 2017. - Вип. 58. - С. 14-19.

Баландіна, Н. Ф. Навчальний текст: проблема визначення, типологія, функції / Н. Ф. Баландіна // Філолог. науки. – 2013. - № 14. – С. 88-94.

Баландіна, Н. Ф. До проблеми опису етикетних перформативів у словниках (чесько-українські паралелі) / Н. Ф. Баландіна, М. Степаненко // Eslavística Complutense. – 2007. - №. 7. – С. 63-76.

Баландіна, Н. Ф. М. А. Жовтобрюх як дослідник мови української преси функції / Н. Ф. Баландіна // Рідний край. – 2012. - № 2 (27). – С. 75-82.

Баландіна, Н. Ф. Штрихи до лінгвоперсонології академіка В.М. Русанівського (до 80-річчя від дня народження) // Філолог. науки : зб. наук. пр. – Полтава, 2011. - № 1 (7). – С. 121-130.

Баландіна, Н. Ф. Масифікація польсько-української пісні «Hej, sokoły!» («Гей, соколи!») / Н. Ф. Баландіна // Молодий вчений. – 2018. – № 9 (61). – С. 4–8.

Баландіна, Н. Ф. Береза і калина в мовній свідомості школярів (за матеріалами вільного асоціативного експерименту) функції / Н. Ф. Баландіна // Рідний край. – 2011. - № 2 (25). – С. 112-119.

Баландіна, Н. Ф. Українська ввічливість як «наука душі» / Н. Ф. Баландіна // Рідний край. – 2013. - № 1 (28). – С. 226-228.

Баландіна, Н. Ф. Ситуативна модель перекладу прагматичних кліше / Н. Ф. Баландіна // Філолог. науки : зб. наук. пр. – Полтава, 2016. – Вип. 22. – С. 97–107.

Баландіна, Н. Ф. Мовні індикатори функцій конвенційних висловлювань / Н. Ф. Баландіна // Рідний край. – 2009. – Вип. 2. – С. 99-104.

Баландина, Н. Ф. Текст письма в контексте современной модели коммуникации и обучения медиаграмотности на уроках русского языка / Н. Ф. Баландина // Проблеми сучасної філології: лінгвістика, літературознавство, лінгводидактика: зб. наук. пр., присвяч. 25-річчю каф. філолог. дисциплін. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2016. – Вип. 9. – С. 12-20.

Баландіна, Н. Ф. Слово газета у словнику і в ментальному лексиконі / Н. Ф. Баландіна // Філолог. науки : зб. наук. пр. – Полтава, 2016. – Вип. 24. – С. 70–81.

Баландіна, Н. Ф. Побажання в мові та мовленні / Н. Ф. Баландіна // Eslavística Complutense. – 2008. - № 8. – С. 155-167.

Баландіна, Н. Ф. Навчальний текст і навчальний дискурс: ключі до розуміння / Н. Ф. Баландіна // Вісн. Київ. нац. лінгвіст. ун-ту. Серія: Філологія. – Київ, 2017. – Т. 20, № 2. – С. 92–97.

Баландіна, Н. Ф. Перформативи як індикатори функцій конвенційних висловлень / Н. Ф. Баландіна // Мовознавство. – 2010. – № 2-3. – С. 194-203.

Монографії

Баландіна, Н. Ф. Образ газети в мовній свідомості / Н. Ф. Баландіна // Поміж мов і культур: методолог. еклектизм і міждисциплінарність сучасного мовознавства : колективна монографія / [гол. ред. К. І. Мізін]. – Переяслав-Хмельницький ; Кременчук : вид. ПП Щербатих О. В., 2017. – С. 58-68.

Текст у масових комунікаціях: множинність інтерпретацій : колективна монографія / гол. ред. Н. Ф. Баландіна. – Харків : Експрес-книга, 2018. – 275 с.

Конференції

Баландіна, Н.Ф., Кубко В.П. З досвіду залучення роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу /Н.Ф. Баландіна, В.П. Кубко // XVІ Міжнародна конференція «Стратегія якості в промисловості і освіті»: Матеріали. – Дніпро-Варна, 2021. – С.169–175.

Баландіна, Н. Ф. Образ Джорджа Мартіна як письменника в рецепції аудиторії / Н. Ф. Баландіна, І. І. Кірчук // Соц. комунікації: стратегічні взаємодія та взаємовплив : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з нагоди 15-річчя фак. журналістики, 15 трав. 2020 р. – Запоріжжя, 2020. – С. 168-174.

Баландіна, Н. Ф. Якого чоловіка нам пропонують? (прагмалінгвістичний аналіз журналу «Men’s Health») / Н. Ф. Баландіна // Журналістика, філологія та медіаосвіта : Всеукр. наук.-практ. конф., м. Полтава, 14-15 трав. 2009 р. : зб. наук. доп. - Полтава: Освіта, 2009. – Т. 1. – С. 7-14.

Баландіна, Н. Ф. Медіаосвіта з погляду профорієнтації / Н. Ф. Баландіна // Журналістика, філологія та медіаосвіта : Всеукр. наук.-практ. конф., м. Полтава, 7-8 жовіт. 2010 р. : зб. наук. доп. - Полтава: Освіта, 2010. – С. 10-15.

Баландіна, Н.Ф., Панькевич, О.О. Геронтологічний медіаейджизм і його різновиди / Н.Ф.Баландіна, О.О. Панькевич // Информаційна освіта і професійно-коммунікативні технології ХХІ століття: матеріали ХІV Міжнар.наук.-практ.конф. (Одесса, 15-17 вер.) / заг. ред. В. Г. Спринсяна ; відп. за вип.О.О. Татаки. Одесса, 2021. С. 184-190.

Баландіна, Н. Ф. Реклама у сприйнятті школярів / Н. Ф. Баландіна // Журналістика. Філологія. Медіаосвіта : Всеукр. наук.-практ. конф., 2-3 жовт. 2014 р. : зб. наук. пр. – Полтава, 2014. – С. 5-10.

Основні науково-методичні публікації 
Методичні вказівки

«Теорія соціальних комунікацій» : методичні рекомендації і завдання до виконання самостійної роботи для студентів спеціальності 061 – Журналістика. Ч.1. / уклад. Н. Ф. Баландіна. ˗ Одеса : ОНПУ, 2020. - 28 с.

Теорія масових комунікацій : конспекти лекцій для студентів спеціальності 061 – Журналістика: Ч. 1 / уклад. Н. Ф. Баландіна. – Одеса : ОНПУ, 2020. – 94 с.

Методичні рекомендації і завдання до виконання самостійної роботи з дисципліни "Теорія масових комунікацій" для студентів спеціальності 061 - Журналістика: Ч.1. / уклад. Н. Ф. Баландіна. – Одеса : ОНПУ, 2020. –31 с.

Методичні рекомендації щодо виконання, оформлення та захисту кваліфікаційних робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою "Журналістика" спеціальності 061 "Журналістика" / уклад. : В. Г. Спрінсян, Н. Ф. Баландіна, В. П. Кубко. – Одеса : ОНПУ, 2020. – 46 с.

Конспекти лекцій з дисципліни "Теорія соціальних комунікацій": для студентів спеціальності 061 - Журналістика: Ч. 1 / уклад. Н. Ф. Баландіна. – Одеса : ОНПУ, 2020. - 93 с.

Основи науково-дослідної роботи : методичні рекомендаціїі і завдання до виконання самостійної роботи для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 029 - Інформаційна, бібліотечна та архівна справа / уклад. Н. Ф. Баландіна. – Одеса : ОНПУ, 2020. – 17 с.

Методичні рекомендації і завдання до виконання практичних завдань з дисципліни "Теорія соціальних комунікацій" для студентів спеціальності 061 - Журналістика: Ч.1. / уклад. Н. Ф. Баландіна. – Одеса : ОНПУ, 2020. – 49 с.

Методичні рекомендації і завдання для виконання практичних завдань з дисципліни "Теорія масових комунікацій" для студентів спеціальності 061 - Журналістика: Ч.1 / уклад. Н. Ф. Баландіна. – Одеса : ОНПУ, 2020. – 51 с.

Основи науково-дослідної роботи : методичні рекомендації до виконання практичних завдань для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 029 - Інформаційна, бібліотечна та архівна справа / уклад. Н. Ф. Баландіна. – Одеса : ОНПУ, 2020. – 28 с.

Методичні рекомендації і завдання до виконання самостійної роботи з дисципліни «Теорія соціальних комунікацій» для студентів спеціальності 061 – «Журналістика» : Ч. 1. / уклад. Н. Ф. Баландіна. – Одеса : ОНПУ, 2020. – 28 с.

Основи науково-дослідної роботи : конспекти лекцій для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 029 – Інформаційна, бібліотечна та архівна справа / уклад. Н. Ф. Баландіна. - Одеса : ОНПУ, 2020. - 76 с.