Як розраховується конкурсний бал

При вступі на навчання для здобуття ступеня бакалавра та магістра на основі повної загальної середньої освіти, участь у конкурсному відборі відбувається відповідно до конкурсного балу (КББ), який розраховується за формулою:

КББ = k1·П1 + k2·П2 + k3·П3,

де:

  • П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання (вступних іспитів) з першого та другого предметів (за шкалою від 100 до 200 балів);
  • П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання (вступного іспиту) з третього предмета (за шкалою від 100 до 200 балів); 
  • k1, k2, k3, – невід’ємні вагові коефіцієнти для кожної конкурсної пропозиції. Сума коефіцієнтів k1, k2, kдля кожної конкурсної пропозиції дорівнює 1.

Мінімальне значення кількості балів із вступних випробувань складає 100 балів.

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК), галузевий (ГК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

  • РК у нашому навчальному закладі дорівнює 1,02;
  • ГК у нашому навчальному закладі дорівнює дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності (предметні спеціальності, спеціалізації), яким надається особлива підтримка, та 1,00 в інших випадках;

До конкурсного відбору на місця державного замовлення та у разі їх не отримання на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб допускаються вступники, конкурсний бал яких не менше ніж:

  • 125 балів – на місця державного замовлення для здобуття ступеня бакалавра;
  • 140 балів – для здобуття ступеня бакалавра з спеціальностей, 281 «Публічне управління та адміністрування» та 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».