Порядок подання заяв

Вступники для здобуття ступеня доктора наук подають заяви до приймальної комісії нашого навчального закладу на участь у конкурсному відборі.

Під час подання заяви вступник пред'являє особисто:

До заяви вступник додає:

  • письмову характеристику наукової діяльності вступника, надан доктором наук, із згодою бути науковим консультантом у разі зарахування вступника до докторантури;
  • розгорнуту пропозицію претендента для вступу до докторантури, в якій міститься план дослідницької роботи та інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту; список опублікованих наукових праць і винаходів та підтвердження щодо індексування відповідних видань у наукометричній базі даних та внесення видання до переліку наукових фахових видань України;
  • копії статей (не менше 15 статей після захисту дисертації, з них не менше 3-х статей в наукометричних базах даних SCOPUS, WOS, core collection);
  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього:
  • копію диплома доктора філософії або кандидата наук;
  • копію документа, що посвідчує особу;;
  • копію військового квитка (для військовозобов'язаних);
  • копію документу про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи - платника податків;
  • копію трудової книжки, завірену за місцем праці;

Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому до нашого навчального закладу у 2020р., наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви на обрану спеціальність. Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією нашого навчального закладу, або в установленому законодавством порядку. Копії документів, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка не підлягають засвідченню. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються. Приймальна комісія розглядає заяви і документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до нашого навчального закладу протягом 3-ох робочих днів з дати реєстрації заяви, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів.