Як розраховується конкурсний бал

Вступ на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) відбувається наступним чином: конкурсний відбір здійснюється за результатами МТНК та/або Фахового іспити та мотиваційного листа.

Конкурсний бал для спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 281 «Публічне управління та адміністрування», розраховується за результатами МТНК, Фахового іспиту та мотиваційного листа:

КБМ = 0,5 · ОМТНК + 0,5 · ОФАХ;

де:

  • ОМТНК оцінка МТНК або індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови (для тих, хто вступає на основі ОС бакалавра-за спец. Умовами; ОС магістра або ОКР спеціаліста для здобуття другої вищої освіти) (за шкалою від 100 до 200 балів);
  • ОФАХ  оцінка ФАХ, складеного у рік вступу (за шкалою від 100 до 200 балів).

Оцінювання результатів фахового вступного випробування складається з 2х етапів проходження:
а) комп’ютерного тестування з основ держави і права, основ економіки;
б) співбесіди з питань, що стосуються державного управління. 

Конкурсний бал для всіх інших спеціальностей, крім 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 281 «Публічне управління та адміністрування», розраховується за результатами Фахового іспиту та мотиваційного листа!

КБМ = ОФАХ 

де:

  • ОФАХ – оцінка ФАХ (за шкалою від 100 до 200 балів).

ФАХ складається за спеціальністю, на яку здійснюється вступ відповідно до обраної конкурсної пропозиції.

Мотиваційний лист розглядається Приймальною комісією для заяв поданих вступниками, як за кошти державного замовлення так і за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Рейтингування за мотиваційним листом відбувається у наступник випадках: 

  • коли у вступників однаковий конкурс бал(розглядаються пріоритетності заяв від першої до останньої, при однакових пріоритетностях)  при вступі на місця за кошти державного замолвення;
  • у випадках розгляду заяв для у часті у конкурсі за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Вступ на такі спеціальності тільки: за мотиваційним листом для навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, або за результатами складання фахового іспиту для участі у конкурсі за кошти державного замовлення.

Перелік спеціальностей

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
034 Культурологія
104 Фізика та астрономія
113 Прикладна математика
121 Інженерія програмного забезпечення
122 Комп'ютерні науки
123 Комп'ютерна інженерія
125 Кібербезпека
126 Інформаційні системи та технології
131 Прикладна механіка
132 Матеріалознавство
133 Галузеве машинобудування
136 Металургія
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
143 Атомна енергетика
144 Теплоенергетика
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
161 Хімічні технології та інженерія
163 Біомедична інженерія
171 Електроніка
172 Телекомунікації та радіотехніка
226 Фармація, промислова фармація
231 Соціальна робота
274 Автомобільний транспорт