Як розраховується конкурсний бал

Вступ на перший курс навчання для здобуття ступеня магістра фармацевтичного спрямування на основі повноїї загальної середньої освіти відбувається наступним чином: Конкурсний відбір здійснюється за результатами НМТ 2022р. та/або сертифікатами ЗНО 2019-2021р. та розгляду мотиваційних листів.

Конкурсний бал розраховується наступним чином:

КББ = (k1 · П1 + k 2 · П2 + k 3 · П3 ) / (k1+ k 2+k 3 )+ ОУ;

де:

 • П1, П2, П3 –  оцінки з першого, другого та третього предметів (таблиця переведення тестових балів з української мови, математики, історії України національного мультипредметного тесту до шкали 100-200);
 • ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів нашого закладу освіти (за шкалою від 0 до 10 балів) при вступі на спеціальності групи підтримки. Кількість балів за успішне закінчення підготовчих курсів Університету розраховуються як середнє арифметичне за отриманими оцінками з округленням до десятих частин (отримані бали оприлюднюється Приймальною комісією до початку прийому заяв про участь у конкурсі). 
 • k1, k2, k3 – невід’ємні вагові коефіцієнти для кожної спеціальності наведено у розділі конкурсних пропозицій «ТИСНИ ТУТ». Сума коефіцієнтів k1, k2, k3 для кожної конкурсної пропозиції дорівнює 1.

У випадку вступу за результатами сертифікатів ЗНО 2019-2021 років оцінки та коефіцієнти визначаються:

 

 • П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів. Таблиця з конкурсними предметами у яких наведено відповідність рік вступу до сертифікату ЗНО наведено у додатку до Правил прийому;
 • k1, k2, k3 – невід’ємні вагові коефіцієнти для кожної спеціальності визначені, у додатку до Правил прийому, у якому наведено відповідність року вступу до сертифікату ЗНО.

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК) та галузевий (ГК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

 •  РК дорівнює 1,04;
 •  ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності групи підтримки, та 1,00 в інших випадках;

До конкурсного відбору допускаються вступники,   конкурсний бал яких не менше ніж:

 • 100,000 балів – на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ступеня магістра;
 • 125,000 балів – на місця за кошти державного замовлення для здобуття ступеня магістра;
Для участі у конкурсі на навчання за кошити державного бюджету або за кошти фізичних та/або юридичних осіб, вступники повинні скласти та подати сертифікати НМТ, або ЗНО 2019-2021р. для навчання на наступнтх спеціальностях:
 • 035 «Філологія»;
 • 051 «Економіка»; 053 «Психологія»;
 • 061 «Журналістика»;
 • 071 «Облік і оподаткування»; 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»; 073 «Менеджмент»; 075 «Маркетинг»; 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»;
 • 121 «Інженерія програмного забезпечення»; 122 «Комп’ютерні науки»; 123 «Комп’ютерна інженерія»; 124 «Системний аналіз»; 125 «Кібербезпека»; 126 «Інформаційні технології»;
 • 226 «Фармація, промислова фармація»;
 • 281 «Публічне управління та адміністрування»;
 • 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»; 292 «Міжнародні економічні відносини».
Результати Зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 року з Української мови і літератури/Української мови, Математики та Історії України за бажанням вступника можуть бути зараховані замість відповідних предметів НМТ 2022р, якщо різниця балів НМТ 2022р. та ЗНО 2019-2021р. з відповідного предмету не перевищує 15 балів.

 Спеціальності гурупи підтримки
Перелік спеціальностей: 

014.11 Середня освіта (Фізична культура;
104 Фізика та астрономія;
131 Прикладна механіка; 
132 Матеріалознавство;
133 Галузеве машинобудування;
136 Металургія;
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
143 Атомна енергетика;
144Теплоенергетика;
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка;
161 Хімічні технології та інженерія;
171 Електроніка;
172 Телекомунікації та радіотехніка;
192 Будівництво та цивільна інженерія;
 274 Автомобільний транспорт.