Системи ефективних комунікацій

Навчальна дисципліна загальної підготовки
Рік впровадження: 
2020.
Кількість кредитів ЄКТС: 
3.00.
Містить реферативну роботу
Форма контрою: 
Залік.
Кількість аудиторних годин: 
16 годин лекційних занять, 14 годин практичних занять.

Мета дисципліни: формування системи знань з ефективної комунікації як науки про мовний вплив; розуміння особливостей вербальної та невербальної комунікації, її різновидів, знання особливостей комунікативного середовища, каналів, аудиторій та принципів комунікації; вміння використовувати принципи теорії комунікації при аналізі комунікативних заходів та при плануванні власної професійної діяльності; формування навичок багатоаспектного застосування комунікативного інструментарію в різних комунікативних ситуаціях; розвиток навичок ефективних комунікацій: публічні виступи, проведення презентацій та переговорів, робота з документами.

Завдання дисципліни:
формування базових компетенцій в побудові комунікативних кампаній, вивчення засад ефективної комунікації як науки про мовний вплив;
мати уявлення про типи комунікації, комунікаційний процес, інформаційний обмін в комунікативних системах;
розвиток комунікативних навичок, підготовки і проведення публічних виступів, методів підготовки до переговорів;
практичне оволодіння вербальними і невербальними засобами ефективної комунікації, застосування комунікативних технологій.

Основні результати навчання 

Вміти використовувати методи та правила управління інформацією та роботу з документами за професійним спрямуванням. Володіти методиками та сучасними засобами інформаційних технологій.Вміти застосовувати знання і розуміння для розв’язання задач, які характерні обраній спеціальності.Вміти використовувати комунікаційні технології для підтримування гармонійних ділових та особистісних контактів, як передумову ділового успіху.Знати та розуміти закони та методи міжособистісних комунікацій, норми толерантності, ділових комунікацій у професійній сфері, ефективної праці в колективі, адаптивності.Уміти складати психологічний портрет людини, підбирати робітників на визначені посади, знаходити шляхи виходу з конфліктної ситуації для ефективного управління персоналом.. Знати та розуміти закономірності, методи та підходи творчої та креативної діяльності, системного мислення у професійній сфері.Знати основи кадрового менеджменту, авторського праву, професійної педагогіки, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості та спрямовують її до етичних цінностей.Займатися самоаналізом, використовувати методи адекватної оцінки (самооцінки), критики (самокритики), долати власні недоліки.

Форми організації освітнього процесу та види навчальних занять
Л – лекційні заняття; ПЗ – практичні заняття; СРС – самостійна робота здобувача вищої освіти; КЗ – самостійні контрольні завдання;  МКР – модульна контрольна робота; К – консультації.

Тематика та види навчальних занять

1 тиждень
Л1. Комунікація, її суть, різновиди та функції
СРС, К.

2 тиждень
ПЗ1. Структура та види комунікацій
СРС, К

3 тиждень
Л2. Комунікативний процес як основа спілкування
СРС, К

4 тиждень
ПЗ2. Комунікації як процес зі зворотним зв’язком
СРС, К

5 тиждень
Л3. Інтерактивна ефективність комунікації
СРС, К

6 тиждень
ПЗ3. Етапи, умови і засоби ефективної комунікації
СРС, К

7 тиждень
Л4. Комунікативна компетентність у системі фахової підготовки
КЗ1. Основні правила і техніки ефективної комунікації
СРС, К

8 тиждень
ПЗ4. Психофізіологічні особливості сприйняття та обробки інформації
МКР1, СРС, К

9 тиждень
Л5. Особливості ділового спілкування
СРС, К

10 тиждень
ПЗ5. Особливості комунікативної компетентності при діловому спілкуванні
СРС, К

11 тиждень
Л6.  Комунікативні бар’єри та способи їх подолання у сучасному суспільстві
СРС, К

12 тиждень
ПЗ6. Ефективні комунікації та спілкування у конфліктних ситуаціях
СРС, К

13 тиждень
Л7. Комунікація як інструмент побудови репутації
КЗ2. Умови, що забезпечують ефективність міжособистісної комунікації
СРС, К

14 тиждень
ПЗ7. Засоби підготовки та проведення презентацій
СРС, К

15 тиждень
Л8. Підготовка і проведення презентація
МКР2, СРС, К

Самостійна робота.
Самостійна робота складає 60 годин. Розподіл самостійної роботи за видами навчальних робіт: 1) підготовка до лекційних занять – 25 годин; 2) підготовка до практичних занять – 35 годин. 

Процедура оцінювання

Система оцінювання рівня навчальних досягнень ґрунтується на принципах ЄКТС та є накопичувальною. Для забезпечення оперативного контролю за успішністю та якістю рівня навчальних досягнень здобувачів вищої освіти дисципліна поділяється на два семестрові модулі. Здобувачі протягом семестру готуються до лекційних та практичних занять. Кожна з 2 Модульних контрольних робіт складається з теоретичних та теоретико-практичних питань трьох рівнів складності. Максимальна оцінка за правильне виконання кожного з рівнів становить 10 балів. Загальна оцінка за кожну з модульних робіт може складати 25 балів. Кожний модуль оцінюється у максимально можливі 50 балів.
Семестровий модуль № 1
ПЗ1. Оцінка за активну участь – 5 балів. 
ПЗ2. Оцінка за активну участь – 5 балів. 
ПЗ3. Оцінка за активну участь – 5 балів.
ПЗ4. Оцінка за активну участь – 5 балів.
СРС Оцінка за контрольне опитування – 5 баллов (7 тиждень).
МК1. Модульна контрольна робота – 25 балів (8 тиждень). Перескладання можливе протягом 9–11 тижнів за розкладом консультацій.

Семестровий модуль № 2
ПЗ5. Оцінка за активну участь – 5 балів. 
ПЗ6. Оцінка за активну участь – 5 балів. 
ПЗ7. Оцінка за активну участь – 5 балів
СРС Оцінка за підготовку докладу – 5 баллов (10 тиждень).
СРС Оцінка за контрольне опитування – 5 баллов (13 тиждень).
МК2. Модульна контрольна робота – 25 балів (15 тиждень). 

Максимальна оцінка за повний обсяг виконаних навчальних елементів дисципліни – 100 балів. Підсумковим контролем з дисципліни є залік, завдання до якого складається з теоретичної частини (3 запитання) та практичної частини (15 тестів та логічне завдання). Максимальна оцінка за правильні відповіді на всі питання заліку становить 100 балів. 

Умови допуску до підсумкового контролю

До заліку допускаються здобувачі вищої освіти, які виконали всі види навчальних елементів навчальної дисципліни на не менш, ніж на 60 %.
Складання/перескладання заліку організується за встановленим деканатом розкладом.

Політика освітнього процесу

Здобувач зобов’язаний своєчасно та якісно виконувати всі отримані завдання; за необхідністю з метою з’ясування всіх не зрозумілих під час самостійної та індивідуальної роботи питань, відвідувати консультації викладача. Дотримуватись принципів академічної доброчесності. 
*
Робота, яка виконана після встановлених викладачем термінів, не приймається.
Відсутність здобувача на контрольній роботі або на заліку відповідає оцінці «0».
Під час лекції здійснювати телефонні дзвінки забороняється.