Відділ аспірантури і докторантури

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ

Відділ займається координацією діяльності структурних підрозділів університету, які здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти та науковому рівнях вищої освіти з метою здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії та доктора наук відповідно.

ПІДГОТОВКА В АСПІРАНТУРІ

Здобуття ступеня доктора філософії можливе за очною (денною) або заочною формами навчання. Під час навчання передбачається набуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

ПІДГОТОВКА ПОЗА АСПІРАНТУРОЮ

Особи, які професійно здійснюють наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи, мають право здобувати ступінь доктора філософії поза аспірантурою, зокрема під час перебування у творчій відпустці, за умови успішного виконання відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у разовій спеціалізованій вченій раді.

ПІДГОТОВКА В ДОКТОРАНТУРІ

Здійснюється з метою завершення роботи над науковими дослідженнями та оформлення їх результатів та/або підготовки публікацій до захисту для здобуття ступеня доктора наук.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ СУПРОВІД

Відділ здійснює затвердження тем дисертацій аспірантів та докторантів; формування та затвердження індивідуальних планів підготовки аспірантів та докторантів; планування, організації та методичного забезпечення освітнього процесу підготовки фахівців з вищою освітою на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях вищої освіти та атестації аспірантів та докторантів.

УМОВИ НАВЧАННЯ

Термін навчання

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі незалежно від форми навчання становить чотири роки, а підготовки доктора наук у докторантурі – два роки.

Міжнародні програми академічної мобільності

Можливість приймати участь в міжнародних навчально-наукових програмах та відвідати інші країни.

Інфраструктура

Аспіранти та докторанти на рівних правах користуються всіма можливостями, які надаються студентам - бібліотека, доступ до електронних навчальних ресурсів.

Проживання та відпочинок

Аспіранти очної форми навчання мають право на проживання в гуртожитку студентського містечка, реабілітацію та відпочинок в спортивно-оздоровчому таборі "Чайка" тощо.

Освітні програми

Контакти
+38 (048) 705-83-77