Економіка

Галузь знань: 
05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність: 
051 Економіка
ID: 50831
Наявність акредитації: 
Так.
Ступінь та кваліфікація, що здобуває випускник програми
Ступінь вищої освіти, що присуджується випускнику:
Освітня кваліфікація, що присвоюється випускнику:
Доктор філософії з економіки.
Освітня кваліфікація, що присвоюється випускнику:
Доктор філософії з економіки.
Освітня кваліфікація, що присвоюється випускнику:
Доктор філософії з економіки.
Освітня кваліфікація, що присвоюється випускнику:
Доктор філософії з економіки.
Освітня кваліфікація, що присвоюється випускнику:
Доктор філософії з економіки.
Документи про вищу освіту, що видаються випускнику програми
Диплом доктора філософії;
Додаток до диплома доктора філософії європейського зразка.
Інформація в дипломі
Обсяг програми

45 кредитів ЄКТС.

Тривалість програми

Нормативний строк підготовки становить 4 роки.

Форма здобуття освіти
Очна (денна), заочна.
Мова викладання
Українська.
Обсяг програми

45 кредитів ЄКТС.

Тривалість програми

Нормативний строк підготовки становить 4 роки.

Форма здобуття освіти
Очна (денна), заочна.
Мова викладання
Українська.
Обсяг програми

45 кредитів ЄКТС.

Тривалість програми

Нормативний строк підготовки становить 4 роки.

Форма здобуття освіти
Очна (денна), заочна.
Мова викладання
Українська.
Обсяг програми

45 кредитів ЄКТС.

Тривалість програми

Нормативний строк підготовки становить 4 роки.

Форма здобуття освіти
Очна (денна), заочна.
Мова викладання
Українська.
Структурні підрозділи, в яких здійснюється підготовка за цією програмою 
Кафедра (спеціальна), яка забезпечує виконання програми 
Гарант освітньої програми 
Опис предметної області програми
Об’єкт діяльності:

теорія, методологія наукового дослідження, феномени, явища і проблеми сучасних економічних процесів та систем. 

Цілі навчання:

підготовка фахівців вищої кваліфікації з економіки, здатних розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності у сфері економіки, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики.

Теоретичний зміст предметної області:

передові концептуальні та методологічні знання науково-дослідного та професійного характеру у сфері  економіки. 

Методи, методики та технології:

загальнонаукові та спеціальні методи, методики та технології, застосування яких уможливлює виконання оригінального наукового дослідження у сфері економіки, результати якого мають наукову новизну, теоретичну та практичну цінність.

Інструментарій та обладнання:

інформаційно-комунікаційні системи, пакети прикладних програм, прилади та обладнання, необхідні для виконання наукових досліджень та забезпечення використання інноваційних технологій у науково-педагогічній діяльності.

Фокус освітньої програми

Наукові дослідження у сфері економіки, управління розвитком соціально-економічних систем та процесів різного (мікро-, мезо- та макрорівнів), спрямовані на глибоке переосмислення наявних та продукування нових знань щодо теоретико-методологічної бази та розроблення практичних рекомендацій, що матимуть широке застосування у сфері економіки, а також викладацької роботи у закладах вищої освіти.

Ключові слова: економіка; соціально-економічна система; математичні методи та моделі в економіці; інновації; розвиток.

Особливості та відмінності програми

Особливістю програми є підготовка науково-педагогічних та управлінських кадрів, здатних  застосовувати дослідницькі якості та сучасні знання та вміння при аналізі та структуруванні актуальних економічних проблем в сфері управління розвитком соціально-економічних систем та процесів різного рівня (мікро-, мезо- та макрорівнів), продукувати нове знання, розробляти інструментально-аналітичне забезпечення для їх розв’язання та/або економіко-математичні моделі управління їх розвитком в умовах формування інноваційної економіки.

Програма заснована на багаторічному досвіді функціонування економічної наукової школи ОНПУ. Програма забезпечує здобувачам здатність спілкуватися  різними іноземними мовами за професійним спрямуванням (англійською, німецькою, іспанською). 

Опис предметної області програми
Об’єкт діяльності:

теорія, методологія наукового дослідження, феномени, явища і проблеми сучасних економічних процесів та систем. 

Цілі навчання:

підготовка фахівців вищої кваліфікації з економіки, здатних розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності у сфері економіки, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики.

Теоретичний зміст предметної області:

передові концептуальні та методологічні знання науково-дослідного та професійного характеру у сфері  економіки. 

Методи, методики та технології:

загальнонаукові та спеціальні методи, методики та технології, застосування яких уможливлює виконання оригінального наукового дослідження у сфері економіки, результати якого мають наукову новизну, теоретичну та практичну цінність.

Інструментарій та обладнання:

інформаційно-комунікаційні системи, пакети прикладних програм, прилади та обладнання, необхідні для виконання наукових досліджень та забезпечення використання інноваційних технологій у науково-педагогічній діяльності.

Фокус освітньої програми

Наукові дослідження у сфері економіки, управління розвитком соціально-економічних систем та процесів різного (мікро-, мезо- та макрорівнів), спрямовані на глибоке переосмислення наявних та продукування нових знань щодо теоретико-методологічної бази та розроблення практичних рекомендацій, що матимуть широке застосування у сфері економіки, а також викладацької роботи у закладах вищої освіти.

Ключові слова: економіка; соціально-економічна система; математичні методи та моделі в економіці; інновації; розвиток.

Особливості та відмінності програми

Особливістю програми є підготовка науково-педагогічних та управлінських кадрів, здатних  застосовувати дослідницькі якості та сучасні знання та вміння при аналізі та структуруванні актуальних економічних проблем в сфері управління розвитком соціально-економічних систем та процесів різного рівня (мікро-, мезо- та макрорівнів), продукувати нове знання, розробляти інструментально-аналітичне забезпечення для їх розв’язання та/або економіко-математичні моделі управління їх розвитком в умовах формування інноваційної економіки.

Програма заснована на багаторічному досвіді функціонування економічної наукової школи ОНПУ. Програма забезпечує здобувачам здатність спілкуватися  різними іноземними мовами за професійним спрямуванням (англійською, німецькою, іспанською). 

Опис предметної області програми
Об’єкт діяльності:

теорія, методологія наукового дослідження, феномени, явища і проблеми сучасних економічних процесів та систем. 

Цілі навчання:

підготовка фахівців вищої кваліфікації з економіки, здатних розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності у сфері економіки, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики.

Теоретичний зміст предметної області:

передові концептуальні та методологічні знання науково-дослідного та професійного характеру у сфері  економіки. 

Методи, методики та технології:

загальнонаукові та спеціальні методи, методики та технології, застосування яких уможливлює виконання оригінального наукового дослідження у сфері економіки, результати якого мають наукову новизну, теоретичну та практичну цінність.

Інструментарій та обладнання:

інформаційно-комунікаційні системи, пакети прикладних програм, прилади та обладнання, необхідні для виконання наукових досліджень та забезпечення використання інноваційних технологій у науково-педагогічній діяльності.

Фокус освітньої програми

Наукові дослідження у сфері економіки, управління розвитком соціально-економічних систем та процесів різного (мікро-, мезо- та макрорівнів), спрямовані на глибоке переосмислення наявних та продукування нових знань щодо теоретико-методологічної бази та розроблення практичних рекомендацій, що матимуть широке застосування у сфері економіки, а також викладацької роботи у закладах вищої освіти.

Ключові слова: економіка; соціально-економічна система; математичні методи та моделі в економіці; інновації; розвиток.

Особливості та відмінності програми

Особливістю програми є підготовка науково-педагогічних та управлінських кадрів, здатних  застосовувати дослідницькі якості та сучасні знання та вміння при аналізі та структуруванні актуальних економічних проблем в сфері управління розвитком соціально-економічних систем та процесів різного рівня (мікро-, мезо- та макрорівнів), продукувати нове знання, розробляти інструментально-аналітичне забезпечення для їх розв’язання та/або економіко-математичні моделі управління їх розвитком в умовах формування інноваційної економіки.

Програма заснована на багаторічному досвіді функціонування економічної наукової школи ОНПУ. Програма забезпечує здобувачам здатність спілкуватися  різними іноземними мовами за професійним спрямуванням (англійською, німецькою, іспанською). 

Опис предметної області програми
Об’єкт діяльності:

теорія, методологія наукового дослідження, феномени, явища і проблеми сучасних економічних процесів та систем. 

Цілі навчання:

підготовка фахівців вищої кваліфікації з економіки, здатних розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності у сфері економіки, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики.

Теоретичний зміст предметної області:

передові концептуальні та методологічні знання науково-дослідного та професійного характеру у сфері  економіки. 

Методи, методики та технології:

загальнонаукові та спеціальні методи, методики та технології, застосування яких уможливлює виконання оригінального наукового дослідження у сфері економіки, результати якого мають наукову новизну, теоретичну та практичну цінність.

Інструментарій та обладнання:

інформаційно-комунікаційні системи, пакети прикладних програм, прилади та обладнання, необхідні для виконання наукових досліджень та забезпечення використання інноваційних технологій у науково-педагогічній діяльності.

Фокус освітньої програми

Наукові дослідження у сфері економіки, управління розвитком соціально-економічних систем та процесів різного (мікро-, мезо- та макрорівнів), спрямовані на глибоке переосмислення наявних та продукування нових знань щодо теоретико-методологічної бази та розроблення практичних рекомендацій, що матимуть широке застосування у сфері економіки, а також викладацької роботи у закладах вищої освіти.

Ключові слова: економіка; соціально-економічна система; математичні методи та моделі в економіці; інновації; розвиток.

Особливості та відмінності програми

Особливістю програми є підготовка науково-педагогічних та управлінських кадрів, здатних  застосовувати дослідницькі якості та сучасні знання та вміння при аналізі та структуруванні актуальних економічних проблем в сфері управління розвитком соціально-економічних систем та процесів різного рівня (мікро-, мезо- та макрорівнів), продукувати нове знання, розробляти інструментально-аналітичне забезпечення для їх розв’язання та/або економіко-математичні моделі управління їх розвитком в умовах формування інноваційної економіки.

Програма заснована на багаторічному досвіді функціонування економічної наукової школи ОНПУ. Програма забезпечує здобувачам здатність спілкуватися  різними іноземними мовами за професійним спрямуванням (англійською, німецькою, іспанською). 

Особливості реалізації програми
Підходи до викладання та навчання

Види навчальних занять – лекції, практичні заняття та/або лабораторні роботи, консультації з дисциплін загально-наукової та професійної підготовки відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в Одеському національному політехнічному університеті (https://opu.ua/document/2492).

Проблемно-орієнтоване навчання – у формі самостійної роботи здобувачів, виконання індивідуальних завдань з навчальних дисциплін; проходження педагогічної практики за професійним спрямуванням; проведення досліджень за обраною тематикою та участі у виконанні науково-дослідних робіт, апробації, презентації, публікації їх результатів – за постійної підтримки наукового керівника (керівників), консультування членів групи забезпечення програми. Здійснюється відповідно до Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (https://opu.ua/document/3353).

Система оцінювання

Оцінювання рівня досягнутих результатів навчання з окремих освітніх компонентів освітньої складової програми здійснюється у формі поточних та підсумкових контролів. Регламентується Положенням про організацію освітнього процесу в Одеському національному політехнічному університеті (https://opu.ua/document/2492), робочими програмами навчальних дисциплін.

Проміжний контроль та оцінювання виконання наукової складової програми здійснюється у формі щорічного звіту з виконання індивідуального плану наукової роботи аспіранта. Регламентується Положенням ОНПУ «Про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії» (https://opu.ua/document/3353).

Атестація здобувачів 3-го рівня вищої освіти здійснюється у формі публічного захисту дисертації на засіданні спеціалізованої вченої ради. Регламентується Положенням про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (https://opu.ua/document/3353).

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Специфічні характеристики кадрового забезпечення

Гарант освітньої програми - доктор економічних наук професор, заслужений діяч науки і техніки України,  Бельтюков Є.А. (https://economics.opu.ua/files/portfolio/e.a.beltyukov.pdf) - є членом спеціалізованої вченої ради Д.41.052.10 із захисту дисертацій за спеціальностями 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (відповідними до спеціальності 051 «Економіка»), автор наукового напрямку підвищення ефективності виробництва шляхом вдосконалення процесів створення нової техніки, формування нового технологічного укладу та ресурсозбереження. Під його керівництвом  підготовлено 15 к.е.н. (у т.ч. здобувач з Німеччини), більшість яких успішно працюють в сфері освіти і є послідовниками вказаного наукового напряму.

100 % професорсько-викладацького складу, задіяного до викладання дисциплін професійної підготовки, є докторами економічних наук та штатними співробітниками ОНПУ, керівниками та провідними виконавцями державних та госпдоговірних науково-дослідних робіт, мають досвід підготовки та атестації наукових кадрів у складі спеціалізованих вчених рад, підтверджений високий рівень наукової і професійної активності (https://economics.opu.ua/portfolio).

Специфічні характеристики матеріально-технічного забезпечення

Забезпеченість навчальними приміщеннями, комп’ютерними робочими місцями, мультимедійним обладнанням відповідає потребі. Наявна вся необхідна соціально-побутова інфраструктура, кількість місць в гуртожитках відповідає вимогам. Для проведення досліджень наявні навчально-наукові лабораторії Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій, науково-дослідна база Спеціалізованої вченої ради Д.41.052.10 та Консультаційно-навчального центру «Політех-консалт».

Специфічні характеристики інформаційно-методичного забезпечення

Офіційний сайт ОНПУ (https://opu.ua) містить всю необхідну здобувачам освіти інформацію щодо нормативного регулювання та результатів освітньої, наукової, виховної та іншої діяльності, структурних підрозділів, освітніх програм, навчальних планів та їх освітніх компонент, умов прийому, тощо.

Науково-технічна бібліотека ОНПУ має книжковий фонд в 1,2 млн примірників та близько 7 тис. повнотекстових електронних версій, 5 читальних залів забезпечених безкоштовним доступом до мережі Інтернет, в яких одночасно можуть працювати 520 читачів. Офіційний сайт бібліотеки ОНПУ (https://opu.ua/library) – містить електронні каталоги ресурсів бібліотеки, електронні учбові і методичні видання університету, локальний доступ до баз даних Scopus та Web of Science. 

Інституційний репозиторій ОНПУ (http://dspace.opu.ua/jspui/) – накопичує та забезпечує відкритий доступ через Інтернет до наукових та освітніх матеріалів професорсько-викладацького складу, співробітників, студентів, аспірантів та докторантів ОНПУ. 

Економічний науковий портал ОНПУ (https://economics.opu.ua/) – надає інформаційну підтримку молодим вченим та аспірантам економічних спеціальностей, забезпечуючи відкритий доступ до матеріалів фахових наукових журналів ОНПУ з економічних наук, анонсів та матеріалів наукових заходів ОНПУ та партнерів, наукової бази публікацій та портфоліо вчених-економістів ОНПУ, інформації щодо діяльності Спеціалізованої вченої ради та Ради молодих вчених Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій ОНПУ, можливостей участі в конкурсах на отримання національних та міжнародних грантів. 

Аспіранти освітньо-наукової програми «Економіка» також мають вільний доступ до бібліотеки спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10, що містить примірники рукописів дисертаційних робіт та авторефератів у друкованому та електронному вигляді.

Академічна мобільність
Нормативно-правові акти

Академічна мобільність регламентується Постановою КМУ № 579 “Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність” від 12 серпня 2015 року та Положеннями ОНПУ «Про порядок реалізації права на академічну мобільність» (https://opu.ua/document/2501), «Про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії» (https://opu.ua/document/3353).

Національна кредитна мобільність

На основі двосторонніх договорів між ОНПУ та закладами вищої освіти, науковими установами України та/або їх структурними підрозділами. Допускаються індивідуальні угоди про академічну мобільність для навчання та проведення досліджень в університетах та наукових установах України.

Міжнародна кредитна мобільність

На підставі міжнародних договорів про співробітництво в галузі освіти і науки, міжнародних програм та проектів, договорів про співробітництво між ОНПУ та іноземними закладами вищої освіти (науковими установами) та їх основними структурними підрозділами, а також з власної ініціативи учасників освітнього процесу, за підтримки адміністрації ОНПУ, на основі індивідуальних запрошень та інших механізмів.

Навчання іноземних здобувачів

На загальних умовах та вивчені освітнього компоненту «Українська мова як іноземна».

Академічні та професійні права випускників
Доступ до подальшого навчання

Можливість продовжити навчання за науковим рівнем вищої освіти або участь у постдокторських програмах. Навчання впродовж життя для вдосконалення в освітній, науковій та професійній діяльності.

Працевлаштування випускників

Фахівець може займати первинні посади (за ДК 003:2010):

 • 2310 Викладачі університетів та  закладів вищої освіти; 
 • 2441.1 Науковий співробітник (економіка);
 • 2419.1 Науковий співробітник (інтелектуальна власність);
 • 2433.1 Науковий співробітник (інформаційна аналітика);
 • 2419.1 Науковий співробітник (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва);
 • 2447.1 Науковий співробітник (проекти та програми у сфері матеріального та нематеріального виробництва);
 • 2414.1 Науковий співробітник (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій);
 • Керівні посади в системі державного, регіонального управління, на підприємствах різної форми власності. 

Самостійне працевлаштування.

Доступ до подальшого навчання

Можливість продовжити навчання за науковим рівнем вищої освіти або участь у постдокторських програмах. Навчання впродовж життя для вдосконалення в освітній, науковій та професійній діяльності.

Працевлаштування випускників

Фахівець може займати первинні посади (за ДК 003:2010):

 • 2310 Викладачі університетів та  закладів вищої освіти; 
 • 2441.1 Науковий співробітник (економіка);
 • 2419.1 Науковий співробітник (інтелектуальна власність);
 • 2433.1 Науковий співробітник (інформаційна аналітика);
 • 2419.1 Науковий співробітник (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва);
 • 2447.1 Науковий співробітник (проекти та програми у сфері матеріального та нематеріального виробництва);
 • 2414.1 Науковий співробітник (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій);
 • Керівні посади в системі державного, регіонального управління, на підприємствах різної форми власності. 

Самостійне працевлаштування.

Доступ до подальшого навчання

Можливість продовжити навчання за науковим рівнем вищої освіти або участь у постдокторських програмах. Навчання впродовж життя для вдосконалення в освітній, науковій та професійній діяльності.

Працевлаштування випускників

Фахівець може займати первинні посади (за ДК 003:2010):

 • 2310 Викладачі університетів та  закладів вищої освіти; 
 • 2441.1 Науковий співробітник (економіка);
 • 2419.1 Науковий співробітник (інтелектуальна власність);
 • 2433.1 Науковий співробітник (інформаційна аналітика);
 • 2419.1 Науковий співробітник (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва);
 • 2447.1 Науковий співробітник (проекти та програми у сфері матеріального та нематеріального виробництва);
 • 2414.1 Науковий співробітник (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій);
 • Керівні посади в системі державного, регіонального управління, на підприємствах різної форми власності. 

Самостійне працевлаштування.

Доступ до подальшого навчання

Можливість продовжити навчання за науковим рівнем вищої освіти або участь у постдокторських програмах. Навчання впродовж життя для вдосконалення в освітній, науковій та професійній діяльності.

Працевлаштування випускників

Фахівець може займати первинні посади (за ДК 003:2010):

 • 2310 Викладачі університетів та  закладів вищої освіти; 
 • 2441.1 Науковий співробітник (економіка);
 • 2419.1 Науковий співробітник (інтелектуальна власність);
 • 2433.1 Науковий співробітник (інформаційна аналітика);
 • 2419.1 Науковий співробітник (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва);
 • 2447.1 Науковий співробітник (проекти та програми у сфері матеріального та нематеріального виробництва);
 • 2414.1 Науковий співробітник (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій);
 • Керівні посади в системі державного, регіонального управління, на підприємствах різної форми власності. 

Самостійне працевлаштування.

Перелік компетентностей випускника
Програмні результати навчання
Перелік компетентностей випускника
Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності у сфері економіки, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики. 

Загальні компетентності
 • Здатність до аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та перевірених фактів. Володіння культурою мислення.
 • Здатність спілкуватися іноземною мовою (англійською або іншою відповідно до специфіки спеціальності, для іноземців: українською, як іноземною) в обсязі достатньому для представлення та обговорення результатів своєї наукової роботи в усній та письмовій формі, а також для повного розуміння іншомовних наукових текстів з відповідної спеціальності.
 • Навички управління інформацією для організації та проведення наукових досліджень.
 • Здатність працювати в міждисциплінарній команді
 • Здатність працювати в міжнародному середовищі.
 • Здатність діяти на основі етичних міркувань та академічної доброчесності. 
 • Дослідницькі навички і уміння. 
 • Здатність породжувати нові ідеї (креативність).
 • Здатність до науково-педагогічної діяльності, передачі своїх знань та досвіду іншим . 
 • Лідерські якості. Здатність приймати рішення в стандартних і нестандартних ситуаціях і нести за них відповідальність.
 • Здатність працювати самостійно.
 • Планування та управління проектами. Здатність організовувати власну діяльність, вибирати типові методи і способи виконання професійних завдань, оцінювати їх виконання і якість.
Спеціальні (фахові) компетентності
 • Здобуття глибинних знань з економіки та  дотичних до неї міждисциплінарних напрямах, розуміння теоретичних і практичних проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових знань, критичного аналізу основних концепцій, оволодіння науковою термінологією.
 • Здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, які створюють нові знання в економіці та  дотичних до неї міждисциплінарних напрямах та мають практичну цінність; здатність до презентації результатів власного дослідження в усній та письмовій формах.
 • Здатність використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, бази даних та інші електронні ресурси, спеціалізоване програмне забезпечення у науковій та освітній діяльності.
 • Здатність виявляти, поглиблено аналізувати та вирішувати проблеми дослідницького характеру у сфері економіки з врахуванням економічних ризиків та можливих соціально-економічних наслідків, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних досліджень.
 • Здатність обґрунтовувати та готувати економічні рішення на основі розуміння закономірностей розвитку соціально-економічних систем і процесів із застосуванням математичних методів та моделей на мікро-, мезо-, та макрорівнях.
 • Здатність ініціювати, розробляти і реалізовувати комплексні інноваційні проєкти в економіці та дотичні до неї міждисциплінарні підходи.
Програмні результати навчання
Загальні
 • Вміти розробляти та презентувати обґрунтований план досліджень у відповідності до наукового напрямку.
 • Володіти іноземною мовою, включаючи спеціальну термінологію, для проведення літературного пошуку. Вміти представляти та обговорювати наукові результати іноземною та українською мовами. 
 • Вміти планувати та проводити дослідження, що мають відношення до проблем з галузі знань, використовуючи належне програмне забезпечення та знати як аналізувати і відображати їх результати.
 • Вміти визначати, аналізувати та поєднувати інформацію з різних джерел.
 • Знати основні концепції та розуміти теоретичні та практичні проблеми в сучасному науковому напрямку досліджень.
 • Вміти працювати з фахівцями з різних галузей. Знати про стимули та бар’єри в ефективній командній роботі.
 • Вміти працювати в інтернаціональній групі, ставитися з повагою до національних та культурних традицій, способів роботи інших членів групи.
 • Мати професійну етичну поведінку, дотримуватися академічної та професійної доброчесності.
 • Вміти ініціювати та виконувати оригінальні дослідження в напрямку діяльності та досягати наукових результатів, які створюють нові знання.
 • Визначати самостійно завдання професійного та особистісного розвитку, займатися самоосвітою, усвідомлено планувати і здійснювати підвищення рівня кваліфікації.
 • Вміти вести спеціалізовані наукові семінари, організовувати та проводити навчальні заняття. Володіти способами організації навчально-пізнавальної та практичної діяльності.
 • Вміти управляти науковими проектами або писати пропозиції на фінансування наукових досліджень.
 • Володіти загальнонауковими філософськими знаннями, необхідними для формулювання наукового світогляду, професійної етики, та культурного кругозору.
Спеціальні (фахові)
 • Мати теоретичні знання з економіки, соціально-економічних систем і на межі предметних галузей, глибоко розуміти сучасний парадигмальний контекст еволюції світової економічної науки, а також мати дослідницькі навички, достатні для проведення фундаментальних і прикладних досліджень  з відповідного напряму, отримання нових знань.
 • Глибоко розуміти базові (фундаментальні) принципи та методи економічних наук, а також методологію наукових досліджень, застосувати  їх  у  власних  дослідженнях  у сфері економіки з метою досягнення економічного та соціального розвитку. 
 • Розробляти  та досліджувати фундаментальні та прикладні моделі соціально-економічних процесів і систем різного рівня, ефективно використовувати їх для отримання нових знань та/або створення інноваційних продуктів у економіці та дотичних міждисциплінарних напрямах.
 • Застосовувати сучасні інструменти і технології пошуку, оброблення та аналізу інформації, програмне забезпечення та інформаційні системи для забезпечення реалізації завдань дослідження та професійної діяльності в економіці.
 • Розуміти механізми взаємодії функціональних складових соціально-економічних систем різного рівня; вміти аналізувати та контролювати параметри їх стану, розвитку та розробляти управлінські інноваційні рішення з урахуванням чинників невизначеності для забезпечення підвищення їх ефективності.
 • Пропонувати нові рішення, розробляти та реалізовувати наукові та/або інноваційні проєкти, які дають можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання та/або професійну практику і розв’язувати значущі проблеми фундаментальної економічної науки; усвідомлювати відповідальність  та соціально-економічні наслідки реалізації.
 • Вільно обговорювати з фахівцями і нефахівцями результати досліджень, теоретичні та практичні проблеми економіки державною мовою та/або іноземною; презентувати результати власних досліджень та кваліфіковано відображати їх у наукових публікаціях у провідних наукових виданнях, застосовувати сучасні інформаційні та комунікативні технології.
 • Застосовувати інноваційні науково-педагогічні технології, формулювати зміст, цілі навчання, способи їх досягнення, форми контролю, нести відповідальність за ефективність освітнього процесу з дотриманням норм академічної етики та доброчесності.
Перелік компетентностей випускника
Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності у сфері економіки, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики. 

Загальні компетентності
 • Здатність до аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та перевірених фактів. Володіння культурою мислення.
 • Здатність спілкуватися іноземною мовою (англійською або іншою відповідно до специфіки спеціальності, для іноземців: українською, як іноземною) в обсязі достатньому для представлення та обговорення результатів своєї наукової роботи в усній та письмовій формі, а також для повного розуміння іншомовних наукових текстів з відповідної спеціальності.
 • Навички управління інформацією для організації та проведення наукових досліджень.
 • Здатність працювати в міждисциплінарній команді
 • Здатність працювати в міжнародному середовищі.
 • Здатність діяти на основі етичних міркувань та академічної доброчесності. 
 • Дослідницькі навички і уміння. 
 • Здатність породжувати нові ідеї (креативність).
 • Здатність до науково-педагогічної діяльності, передачі своїх знань та досвіду іншим . 
 • Лідерські якості. Здатність приймати рішення в стандартних і нестандартних ситуаціях і нести за них відповідальність.
 • Здатність працювати самостійно.
 • Планування та управління проектами. Здатність організовувати власну діяльність, вибирати типові методи і способи виконання професійних завдань, оцінювати їх виконання і якість.
Спеціальні (фахові) компетентності
 • Здобуття глибинних знань з економіки та  дотичних до неї міждисциплінарних напрямах, розуміння теоретичних і практичних проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових знань, критичного аналізу основних концепцій, оволодіння науковою термінологією.
 • Здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, які створюють нові знання в економіці та  дотичних до неї міждисциплінарних напрямах та мають практичну цінність; здатність до презентації результатів власного дослідження в усній та письмовій формах.
 • Здатність використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, бази даних та інші електронні ресурси, спеціалізоване програмне забезпечення у науковій та освітній діяльності.
 • Здатність виявляти, поглиблено аналізувати та вирішувати проблеми дослідницького характеру у сфері економіки з врахуванням економічних ризиків та можливих соціально-економічних наслідків, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних досліджень.
 • Здатність обґрунтовувати та готувати економічні рішення на основі розуміння закономірностей розвитку соціально-економічних систем і процесів із застосуванням математичних методів та моделей на мікро-, мезо-, та макрорівнях.
 • Здатність ініціювати, розробляти і реалізовувати комплексні інноваційні проєкти в економіці та дотичні до неї міждисциплінарні підходи.
Програмні результати навчання
Загальні
 • Вміти розробляти та презентувати обґрунтований план досліджень у відповідності до наукового напрямку.
 • Володіти іноземною мовою, включаючи спеціальну термінологію, для проведення літературного пошуку. Вміти представляти та обговорювати наукові результати іноземною та українською мовами. 
 • Вміти планувати та проводити дослідження, що мають відношення до проблем з галузі знань, використовуючи належне програмне забезпечення та знати як аналізувати і відображати їх результати.
 • Вміти визначати, аналізувати та поєднувати інформацію з різних джерел.
 • Знати основні концепції та розуміти теоретичні та практичні проблеми в сучасному науковому напрямку досліджень.
 • Вміти працювати з фахівцями з різних галузей. Знати про стимули та бар’єри в ефективній командній роботі.
 • Вміти працювати в інтернаціональній групі, ставитися з повагою до національних та культурних традицій, способів роботи інших членів групи.
 • Мати професійну етичну поведінку, дотримуватися академічної та професійної доброчесності.
 • Вміти ініціювати та виконувати оригінальні дослідження в напрямку діяльності та досягати наукових результатів, які створюють нові знання.
 • Визначати самостійно завдання професійного та особистісного розвитку, займатися самоосвітою, усвідомлено планувати і здійснювати підвищення рівня кваліфікації.
 • Вміти вести спеціалізовані наукові семінари, організовувати та проводити навчальні заняття. Володіти способами організації навчально-пізнавальної та практичної діяльності.
 • Вміти управляти науковими проектами або писати пропозиції на фінансування наукових досліджень.
 • Володіти загальнонауковими філософськими знаннями, необхідними для формулювання наукового світогляду, професійної етики, та культурного кругозору.
Спеціальні (фахові)
 • Мати теоретичні знання з економіки, соціально-економічних систем і на межі предметних галузей, глибоко розуміти сучасний парадигмальний контекст еволюції світової економічної науки, а також мати дослідницькі навички, достатні для проведення фундаментальних і прикладних досліджень  з відповідного напряму, отримання нових знань.
 • Глибоко розуміти базові (фундаментальні) принципи та методи економічних наук, а також методологію наукових досліджень, застосувати  їх  у  власних  дослідженнях  у сфері економіки з метою досягнення економічного та соціального розвитку. 
 • Розробляти  та досліджувати фундаментальні та прикладні моделі соціально-економічних процесів і систем різного рівня, ефективно використовувати їх для отримання нових знань та/або створення інноваційних продуктів у економіці та дотичних міждисциплінарних напрямах.
 • Застосовувати сучасні інструменти і технології пошуку, оброблення та аналізу інформації, програмне забезпечення та інформаційні системи для забезпечення реалізації завдань дослідження та професійної діяльності в економіці.
 • Розуміти механізми взаємодії функціональних складових соціально-економічних систем різного рівня; вміти аналізувати та контролювати параметри їх стану, розвитку та розробляти управлінські інноваційні рішення з урахуванням чинників невизначеності для забезпечення підвищення їх ефективності.
 • Пропонувати нові рішення, розробляти та реалізовувати наукові та/або інноваційні проєкти, які дають можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання та/або професійну практику і розв’язувати значущі проблеми фундаментальної економічної науки; усвідомлювати відповідальність  та соціально-економічні наслідки реалізації.
 • Вільно обговорювати з фахівцями і нефахівцями результати досліджень, теоретичні та практичні проблеми економіки державною мовою та/або іноземною; презентувати результати власних досліджень та кваліфіковано відображати їх у наукових публікаціях у провідних наукових виданнях, застосовувати сучасні інформаційні та комунікативні технології.
 • Застосовувати інноваційні науково-педагогічні технології, формулювати зміст, цілі навчання, способи їх досягнення, форми контролю, нести відповідальність за ефективність освітнього процесу з дотриманням норм академічної етики та доброчесності.
Перелік компетентностей випускника
Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності у сфері економіки, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики. 

Загальні компетентності
 • Здатність до аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та перевірених фактів. Володіння культурою мислення.
 • Здатність спілкуватися іноземною мовою (англійською або іншою відповідно до специфіки спеціальності, для іноземців: українською, як іноземною) в обсязі достатньому для представлення та обговорення результатів своєї наукової роботи в усній та письмовій формі, а також для повного розуміння іншомовних наукових текстів з відповідної спеціальності.
 • Навички управління інформацією для організації та проведення наукових досліджень.
 • Здатність працювати в міждисциплінарній команді
 • Здатність працювати в міжнародному середовищі.
 • Здатність діяти на основі етичних міркувань та академічної доброчесності. 
 • Дослідницькі навички і уміння. 
 • Здатність породжувати нові ідеї (креативність).
 • Здатність до науково-педагогічної діяльності, передачі своїх знань та досвіду іншим . 
 • Лідерські якості. Здатність приймати рішення в стандартних і нестандартних ситуаціях і нести за них відповідальність.
 • Здатність працювати самостійно.
 • Планування та управління проектами. Здатність організовувати власну діяльність, вибирати типові методи і способи виконання професійних завдань, оцінювати їх виконання і якість.
Спеціальні (фахові) компетентності
 • Здобуття глибинних знань з економіки та  дотичних до неї міждисциплінарних напрямах, розуміння теоретичних і практичних проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових знань, критичного аналізу основних концепцій, оволодіння науковою термінологією.
 • Здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, які створюють нові знання в економіці та  дотичних до неї міждисциплінарних напрямах та мають практичну цінність; здатність до презентації результатів власного дослідження в усній та письмовій формах.
 • Здатність використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, бази даних та інші електронні ресурси, спеціалізоване програмне забезпечення у науковій та освітній діяльності.
 • Здатність виявляти, поглиблено аналізувати та вирішувати проблеми дослідницького характеру у сфері економіки з врахуванням економічних ризиків та можливих соціально-економічних наслідків, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних досліджень.
 • Здатність обґрунтовувати та готувати економічні рішення на основі розуміння закономірностей розвитку соціально-економічних систем і процесів із застосуванням математичних методів та моделей на мікро-, мезо-, та макрорівнях.
 • Здатність ініціювати, розробляти і реалізовувати комплексні інноваційні проєкти в економіці та дотичні до неї міждисциплінарні підходи.
Програмні результати навчання
Загальні
 • Вміти розробляти та презентувати обґрунтований план досліджень у відповідності до наукового напрямку.
 • Володіти іноземною мовою, включаючи спеціальну термінологію, для проведення літературного пошуку. Вміти представляти та обговорювати наукові результати іноземною та українською мовами. 
 • Вміти планувати та проводити дослідження, що мають відношення до проблем з галузі знань, використовуючи належне програмне забезпечення та знати як аналізувати і відображати їх результати.
 • Вміти визначати, аналізувати та поєднувати інформацію з різних джерел.
 • Знати основні концепції та розуміти теоретичні та практичні проблеми в сучасному науковому напрямку досліджень.
 • Вміти працювати з фахівцями з різних галузей. Знати про стимули та бар’єри в ефективній командній роботі.
 • Вміти працювати в інтернаціональній групі, ставитися з повагою до національних та культурних традицій, способів роботи інших членів групи.
 • Мати професійну етичну поведінку, дотримуватися академічної та професійної доброчесності.
 • Вміти ініціювати та виконувати оригінальні дослідження в напрямку діяльності та досягати наукових результатів, які створюють нові знання.
 • Визначати самостійно завдання професійного та особистісного розвитку, займатися самоосвітою, усвідомлено планувати і здійснювати підвищення рівня кваліфікації.
 • Вміти вести спеціалізовані наукові семінари, організовувати та проводити навчальні заняття. Володіти способами організації навчально-пізнавальної та практичної діяльності.
 • Вміти управляти науковими проектами або писати пропозиції на фінансування наукових досліджень.
 • Володіти загальнонауковими філософськими знаннями, необхідними для формулювання наукового світогляду, професійної етики, та культурного кругозору.
Спеціальні (фахові)
 • Мати теоретичні знання з економіки, соціально-економічних систем і на межі предметних галузей, глибоко розуміти сучасний парадигмальний контекст еволюції світової економічної науки, а також мати дослідницькі навички, достатні для проведення фундаментальних і прикладних досліджень  з відповідного напряму, отримання нових знань.
 • Глибоко розуміти базові (фундаментальні) принципи та методи економічних наук, а також методологію наукових досліджень, застосувати  їх  у  власних  дослідженнях  у сфері економіки з метою досягнення економічного та соціального розвитку. 
 • Розробляти  та досліджувати фундаментальні та прикладні моделі соціально-економічних процесів і систем різного рівня, ефективно використовувати їх для отримання нових знань та/або створення інноваційних продуктів у економіці та дотичних міждисциплінарних напрямах.
 • Застосовувати сучасні інструменти і технології пошуку, оброблення та аналізу інформації, програмне забезпечення та інформаційні системи для забезпечення реалізації завдань дослідження та професійної діяльності в економіці.
 • Розуміти механізми взаємодії функціональних складових соціально-економічних систем різного рівня; вміти аналізувати та контролювати параметри їх стану, розвитку та розробляти управлінські інноваційні рішення з урахуванням чинників невизначеності для забезпечення підвищення їх ефективності.
 • Пропонувати нові рішення, розробляти та реалізовувати наукові та/або інноваційні проєкти, які дають можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання та/або професійну практику і розв’язувати значущі проблеми фундаментальної економічної науки; усвідомлювати відповідальність  та соціально-економічні наслідки реалізації.
 • Вільно обговорювати з фахівцями і нефахівцями результати досліджень, теоретичні та практичні проблеми економіки державною мовою та/або іноземною; презентувати результати власних досліджень та кваліфіковано відображати їх у наукових публікаціях у провідних наукових виданнях, застосовувати сучасні інформаційні та комунікативні технології.
 • Застосовувати інноваційні науково-педагогічні технології, формулювати зміст, цілі навчання, способи їх досягнення, форми контролю, нести відповідальність за ефективність освітнього процесу з дотриманням норм академічної етики та доброчесності.
Перелік компетентностей випускника
Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності у сфері економіки, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики. 

Загальні компетентності
 • Здатність до аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та перевірених фактів. Володіння культурою мислення.
 • Здатність спілкуватися іноземною мовою (англійською або іншою відповідно до специфіки спеціальності, для іноземців: українською, як іноземною) в обсязі достатньому для представлення та обговорення результатів своєї наукової роботи в усній та письмовій формі, а також для повного розуміння іншомовних наукових текстів з відповідної спеціальності.
 • Навички управління інформацією для організації та проведення наукових досліджень.
 • Здатність працювати в міждисциплінарній команді
 • Здатність працювати в міжнародному середовищі.
 • Здатність діяти на основі етичних міркувань та академічної доброчесності. 
 • Дослідницькі навички і уміння. 
 • Здатність породжувати нові ідеї (креативність).
 • Здатність до науково-педагогічної діяльності, передачі своїх знань та досвіду іншим . 
 • Лідерські якості. Здатність приймати рішення в стандартних і нестандартних ситуаціях і нести за них відповідальність.
 • Здатність працювати самостійно.
 • Планування та управління проектами. Здатність організовувати власну діяльність, вибирати типові методи і способи виконання професійних завдань, оцінювати їх виконання і якість.
Спеціальні (фахові) компетентності
 • Здобуття глибинних знань з економіки та  дотичних до неї міждисциплінарних напрямах, розуміння теоретичних і практичних проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових знань, критичного аналізу основних концепцій, оволодіння науковою термінологією.
 • Здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, які створюють нові знання в економіці та  дотичних до неї міждисциплінарних напрямах та мають практичну цінність; здатність до презентації результатів власного дослідження в усній та письмовій формах.
 • Здатність використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, бази даних та інші електронні ресурси, спеціалізоване програмне забезпечення у науковій та освітній діяльності.
 • Здатність виявляти, поглиблено аналізувати та вирішувати проблеми дослідницького характеру у сфері економіки з врахуванням економічних ризиків та можливих соціально-економічних наслідків, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних досліджень.
 • Здатність обґрунтовувати та готувати економічні рішення на основі розуміння закономірностей розвитку соціально-економічних систем і процесів із застосуванням математичних методів та моделей на мікро-, мезо-, та макрорівнях.
 • Здатність ініціювати, розробляти і реалізовувати комплексні інноваційні проєкти в економіці та дотичні до неї міждисциплінарні підходи.
Програмні результати навчання
Загальні
 • Вміти розробляти та презентувати обґрунтований план досліджень у відповідності до наукового напрямку.
 • Володіти іноземною мовою, включаючи спеціальну термінологію, для проведення літературного пошуку. Вміти представляти та обговорювати наукові результати іноземною та українською мовами. 
 • Вміти планувати та проводити дослідження, що мають відношення до проблем з галузі знань, використовуючи належне програмне забезпечення та знати як аналізувати і відображати їх результати.
 • Вміти визначати, аналізувати та поєднувати інформацію з різних джерел.
 • Знати основні концепції та розуміти теоретичні та практичні проблеми в сучасному науковому напрямку досліджень.
 • Вміти працювати з фахівцями з різних галузей. Знати про стимули та бар’єри в ефективній командній роботі.
 • Вміти працювати в інтернаціональній групі, ставитися з повагою до національних та культурних традицій, способів роботи інших членів групи.
 • Мати професійну етичну поведінку, дотримуватися академічної та професійної доброчесності.
 • Вміти ініціювати та виконувати оригінальні дослідження в напрямку діяльності та досягати наукових результатів, які створюють нові знання.
 • Визначати самостійно завдання професійного та особистісного розвитку, займатися самоосвітою, усвідомлено планувати і здійснювати підвищення рівня кваліфікації.
 • Вміти вести спеціалізовані наукові семінари, організовувати та проводити навчальні заняття. Володіти способами організації навчально-пізнавальної та практичної діяльності.
 • Вміти управляти науковими проектами або писати пропозиції на фінансування наукових досліджень.
 • Володіти загальнонауковими філософськими знаннями, необхідними для формулювання наукового світогляду, професійної етики, та культурного кругозору.
Спеціальні (фахові)
 • Мати теоретичні знання з економіки, соціально-економічних систем і на межі предметних галузей, глибоко розуміти сучасний парадигмальний контекст еволюції світової економічної науки, а також мати дослідницькі навички, достатні для проведення фундаментальних і прикладних досліджень  з відповідного напряму, отримання нових знань.
 • Глибоко розуміти базові (фундаментальні) принципи та методи економічних наук, а також методологію наукових досліджень, застосувати  їх  у  власних  дослідженнях  у сфері економіки з метою досягнення економічного та соціального розвитку. 
 • Розробляти  та досліджувати фундаментальні та прикладні моделі соціально-економічних процесів і систем різного рівня, ефективно використовувати їх для отримання нових знань та/або створення інноваційних продуктів у економіці та дотичних міждисциплінарних напрямах.
 • Застосовувати сучасні інструменти і технології пошуку, оброблення та аналізу інформації, програмне забезпечення та інформаційні системи для забезпечення реалізації завдань дослідження та професійної діяльності в економіці.
 • Розуміти механізми взаємодії функціональних складових соціально-економічних систем різного рівня; вміти аналізувати та контролювати параметри їх стану, розвитку та розробляти управлінські інноваційні рішення з урахуванням чинників невизначеності для забезпечення підвищення їх ефективності.
 • Пропонувати нові рішення, розробляти та реалізовувати наукові та/або інноваційні проєкти, які дають можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання та/або професійну практику і розв’язувати значущі проблеми фундаментальної економічної науки; усвідомлювати відповідальність  та соціально-економічні наслідки реалізації.
 • Вільно обговорювати з фахівцями і нефахівцями результати досліджень, теоретичні та практичні проблеми економіки державною мовою та/або іноземною; презентувати результати власних досліджень та кваліфіковано відображати їх у наукових публікаціях у провідних наукових виданнях, застосовувати сучасні інформаційні та комунікативні технології.
 • Застосовувати інноваційні науково-педагогічні технології, формулювати зміст, цілі навчання, способи їх досягнення, форми контролю, нести відповідальність за ефективність освітнього процесу з дотриманням норм академічної етики та доброчесності.