Ви є тут

Політика університету в сфері якості

Головним і стратегічним напрямком діяльності колективу Одеської політехніки є забезпечення стійкого розвитку університету, інтегрованого у світовий освітньо-науковий простір.

Політика Університету в сфері якості спрямована на забезпечення стійкого розвитку Університету на засадах якісної освітньої та наукової діяльності з метою забезпечення здобуття систематизованих знань, умінь і практичних навичок, стимулювання досліджень та інновацій, підготовка кваліфікованих, національно- та соціально-свідомих фахівців, спроможних до саморозвитку та навчання впродовж життя.

Політика Університету в сфері якості є інструментом реалізації місії, візії та стратегічних цілей і реалізується в рамках загальної інституційної культури забезпечення якості вищої світи; базується на основних принципах «Стандартів й рекомендацій щодо забезпечення якості у Європейському просторі вищої освіти ESG, 2015» та ДСТУ ISO 9001:2015, які орієнтовані на задоволення запитів зацікавлених сторін за умови забезпечення безперервного циклу управління та вдосконалення всіх освітніх та наукових процесів.

Формування політики в сфері якості:

 • відповідає призначеності й середовищу організації та підтримує її стратегічний напрямок; 
 • надає основу для встановлення цілей у сфері якості; 
 • містить зобов’язання задовольняти вимоги до якості освітньої діяльності та якості освітнього процесу; 
 • містить системний підхід до удосконалення системи управління якістю. 

Політика Університету в сфері якості (щодо забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти) є складовою його стратегічного менеджменту. Політика є публічною та відкритою для всіх учасників освітнього процесу, а також інших зацікавлених сторін. Політика реалізується через внутрішні процеси забезпечення якості із залученням усіх структурних підрозділів Університету та учасників освітнього процесу.

Політика включає:

 • внутрішні організаційні процедури та процеси забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти (системи управління процесами та процедурами);
 • оприлюднені критерії, правила та процедури оцінювання здобувачів вищої освіти, НПП та управлінської діяльності;
 • практичну реалізацію інноваційних педагогічних та віртуальних технологій в освітньому процесі;
 • академічну доброчесність і свободу, а також протидію академічному шахрайству та плагіату;
 • запобігання нетолерантності чи дискримінації щодо здобувачів та викладачів;
 • залучення всіх зацікавлених сторін до забезпечення якості;
 • інтеграцію наукової та освітньої діяльності Університету та ефективне використання результатів наукових досліджень в освітньому процесі;
 • створення умов для особистісного розвитку і творчої самореалізації всіх учасників освітнього процесу.
   

 

Посилання на затверджений документ