Ви є тут

Політика університету в сфері якості

Головним і стратегічним напрямком діяльності колективу Одеської політехніки є задоволення діючих та очікуваних вимог замовників до випускників, які відповідають міжнародним стандартам, шляхом надання комплексу якісних освітніх послуг.

Досягнення, підтримання високої якості освітніх послуг і максимальне врахування запитів замовників при підготовці випускників на рівні національних та світових освітніх стандартів навчання забезпечується цілеспрямованою ефективною роботою кожного працівника університету на всіх етапах освітнього процесу.

Керівництво університету здійснює управління науково-педагогічними працівниками та допоміжним персоналом за допомогою всебічного розвитку мотивацій до постійного поліпшення якості підготовки здобувачів вищої освіти та організації навчальної, наукової, методичної, виховної роботи, довіри і делегування повноважень в прийнятті рішень на основі об'єктивної інформації.

Колектив університету прагне до повного виконання установлених освітніми стандартами вимог щодо якості підготовки здобувачів вищої освіти, вдосконалення професійних навичок і підвищення кваліфікації викладачів для досягнення поставлених перед ними цілей.

Політика реалізується в рамках системи менеджменту якості університету, яка діє відповідно до вимог Міжнародного стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 та Стандартів й рекомендацій щодо забезпечення якості у Європейському просторі вищої освіти ESG 2015, і базується на їх основних принципах, які орієнтовані на запити стейкхолдерів та впровадження процесного підходу в здійсненні всієї діяльності з її постійним поліпшенням.

Політика в сфері якості реалізується у взаємозв'язку із загальною політикою університету і спрямована на забезпечення, підтримання стабільно високої репутації Одеської політехніки, як надійного постачальника освітніх послуг при підготовці здобувачів вищої освіти, які відповідають національним та світовим стандартам якості.

Керівництво університету бере на себе зобов'язання:

  • дотримуватися стратегічних напрямків діяльності Одеської політехніки;
  • приймати рішення, виходячи з цілей по досягненню якості вищої освіти, а так само щодо постійного поліпшення системи управління якістю;
  • доводити політику і цілі університету у сфері якості до працівників університету.

 

Посилання на затверджений документ