Ви є тут

Підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників

Відповідно до Закону України «Про вищу» освіту» науково-педагогічні та педагогічні працівники Одеської політехніки постійно підвищують свій професійний рівень, педагогічну майстерність, наукову кваліфікацію та проходять стажування в Україні і за кордоном (крім держави, що визнана Верховною Радою України державою агресором чи державою окупантом).

Університет забезпечує підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних і педагогічних працівників не рідше одного разу на п’ять років із збереженням середньої заробітної плати. Метою підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників університету є їх професійний розвиток відповідно до державної політики у галузі освіти та забезпечення якості освіти. 

Формами підвищення кваліфікації є інституційна (очна заочна, дистанційна), дуальна, на робочому місці, на виробництві тощо. Основними видами підвищення кваліфікації є:

 • навчання за програмою підвищення кваліфікації;
 • стажування;
 • участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо.

Процедура підвищення кваліфікації, можливі форми її проведення та необхідна звітність за результатами підвищення кваліфікації викладені в «Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» університету.

Для удосконалення якості підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників в університеті створено «Центр педагогічної майстерності». Щорічно Центр проводить семінари для науково-педагогічних і педагогічних працівників університету з актуальних питань педагогічної майстерності, інноваційних методів навчання, академічної доброчесності та інш.

План семінару-тренінгу «Системи дистанційної освіти» на 2022-2023 навчальний рік
Модуль 1. Автоматизація навчального процесу

Дата проведення: жовтень 2022 р.

 1. Системи керування навчанням (LMS).
 2. Типи навчання з використанням систем дистанційної освіти.
 3. Положення ОНПУ про дистанційне навчання.

 

Модуль 2. Особистий кабінет користувача

Дата проведення: жовтень 2022 р.

 1. Особистий кабінет викладача.
 2. Особистий кабінет студента.
 3. Навчальний план.

 

Модуль 3. Робота с дисциплінами

Дата проведення: листопад 2022 р.

 1. Характеристика дисципліни.
 2. Зарахування та відрахування студентів на курс.
 3. Організація структури курсу.
 4. Додавання елементів курсу.
 5. Організація доступу до курсу та його елементів.
 6. Обмеження курсів.

 

Модуль 4. Надання навчальних матеріалів

Дата проведення: листопад 2022 р.

 1. Організація відеоконференцій.
 2. Організація елементу “Лекція”.
 3. Організація файлової структури матеріалів.
 4. Інші елементи.

 

Модуль 5. Контроль успішності

Дата проведення: грудень 2022 р.

 1. Організація тестування студентів. Типи тестів.
 2. Варіанти оцінювання тестів.
 3. Організація семінарів та оцінювання в них.
 4. Організація завдань.

 

Модуль 6. Звітність

Дата проведення: січень 2023 р.

 1. Контроль присутності студентів.
 2. Журнал оцінок.
  План семінару-тренінгу «Педагогічна майстерність викладача вищої школи» на 2022-2023 навчальний рік
  Модуль 1. Пізнавальні процеси та вольова сфера особистості

  Дата проведення: жовтень 2022 р.

  1. Індивід та особистість. Поняття про індивідуальність.
  2. Компоненти психологічної структури особистості.
  3. Психічні процеси, властивості і стани у структурі особистості.
  4. Творчі здібності і креативність особистості.
  5. Психодіагностичні методи дослідження особистості.

   

  Модуль 2. Психопедагогічний підхід – керівництво процесом научіння

  Дата проведення: листопад 2022 р.

  1. Сутність психопедагогіки.
  2. Особливості навчання та научіння.
  3. Взаємозв’язок факторів научіння з процесом педагогічної дії.
  4. Нейропсихологічне підґрунтя психопедагогіки: педагог як суб’єкт педагогічної дії.

   

  Модуль 3 Майстерність організації педагогічної взаємодії у навчанні

  Дата проведення: грудень 2022 р.

  1. Майстерність    організації    педагогічної    взаємодії    при    навчанні    в аудиторії.
  2. Творчий задум лекції як діалогу педагога зі студентами.
  3. Характеристика елементів технології лекції-діалогу.
  4. Організація діалогічної взаємодії на лекції.
  5. Майстерність педагога в організації діалогу між студентами на занятті.

   

  Модуль 4. Компетентнісний підхід – орієнтир розвитку сучасної освіти

  Дата проведення: лютий 2023 р.

  1. Причини появи компетентнісного підходу в освіті.
  2. Сутність понять компетенція і компетентність.
  3. Система освітніх компетентностей.
  4. Результати навчання. Таксономія Б. Блума.
  5. Різноаспектність людського розвитку у вищій освіті: закон базисної організації компетентностей.

   

  Модуль 5. Дидактичні закономірності і принципи навчання

  Дата проведення: березень 2023 р.

  1. Категорії дидактики. Принципи навчання.
  2. Закони та закономірності навчання.
  3. Технології в освіті. Дидактична технологія модульного навчання.
  4. Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система як сучасна дидактична технологія.
  5. Зміст освіти у закладах вищої освіти: нормативні документи, програми, навчальна література.

   

  Модуль 6. Методи і форми організації навчання у вищій школі

  Дата проведення: квітень 2023 р.

  1. Поняття методів навчання, їх класифікація.
  2. Активні та інтерактивні методи навчання.
  3. Види, стилі і типи навчання у вищій школі.
  4. Загальна характеристика форм організації навчання у вищій школі.
  5. Забезпечення якості вищої освіти.

   

  Модуль 7. Сучасні методики планування, організації і проведення занять у закладі вищої освіти та методичні орієнтири щодо їх застосування

  Дата проведення: травень 2023 р.

  1. Методичні рекомендації до складання програм навчальних дисциплін, робочих програм та змісту кредитних модулів.
  2. Сутність, мета і загальна будова лекційного заняття як навчального діалогу педагога зі студентами.
  3. Тренінг – інноваційна організаційна форма практичних занять у вищій школі.
  4. Впровадження тестування, вимоги до розробки тестів об’єктивного контролю рівня освітньо-професійної підготовки студентів у ЗВО.