Телекомунікації та радіотехніка

Галузь знань: 
17 Електроніка та телекомунікації
Спеціальність: 
172 Телекомунікації та радіотехніка
ID: 50846
Ступінь та кваліфікація, що здобуває випускник програми
Ступінь вищої освіти, що присуджується випускнику:
Освітня кваліфікація, що присвоюється випускнику:
Доктор філософії з телекомунікацій та радіотехніки.
Документи про вищу освіту, що видаються випускнику програми
Диплом доктора філософії;
Додаток до диплома доктора філософії європейського зразка.
Інформація в дипломі
Обсяг програми

45 кредитів ЄКТС.

Тривалість програми

Нормативний строк підготовки становить 4 роки.

Форма здобуття освіти
Очна (денна), заочна.
Мова викладання
Українська.
Структурні підрозділи, в яких здійснюється підготовка за цією програмою 
Кафедра (спеціальна), яка забезпечує виконання програми 
Опис предметної області програми

Ця програма призначена для розвитку академічних, професійних і творчих здібностей аспірантів достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем з проведенням дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової діяльності у галузі доктор філософії з телекомунікації та радіотехніка необхідних для підготовки та захисту дисертації.

Фокус освітньої програми

Дослідження із телекомунікацій та радіотехніки.

Особливості та відмінності програми

Характерною особливістю даної програми є поглиблене вивчення дисциплін з  телекомунікації та радіотехніки у міжнародних телекомунікаційних та радіотехнічних системах.

Особливості реалізації програми
Підходи до викладання та навчання

Лекції, практичні роботи, дослідження та експерименти, участь у міждисциплінарних проектах та тренінгах, самостійна робота з використанням підручників, конспектів та шляхом участі у групах з розробки проектів, консультацій із науково-педагогічними співробітниками, підготовки дисертаційної роботи.

Система оцінювання

Письмові та усні екзамени, ессе, презентації, поточний контроль, публічний захист дисертації.

Академічні та професійні права випускників
Перелік компетентностей випускника
Загальні

Інструментальні компетентності:

 • Здатність до аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та перевірених фактів. Володіння культурою мислення.
 • Знання другої мови, достатньої для обговорення наукових результатів.
 • Навички управління інформацією для організації та проведення наукових досліджень.

Міжособистісні компетентності:

 • Здатність працювати в міждисциплінарній команді
 • Здатність працювати міжнародному середовищі.
 • Професійні етичні зобов’язання.

Системні компетентності:

 • Дослідницькі навички і уміння. 
 • Здатність породжувати нові ідеї (креативність).
 • Здатність до передачі своїх знань та досвіду іншим. 
 • Лідерські якості. Приймати рішення в стандартних і нестандартних ситуаціях і нести за них відповідальність.
 • Здатність працювати самостійно.
 • Планування та управління проектами. Організовувати власну діяльність, вибирати типові методи і способи виконання професійних завдань, оцінювати їх виконання і якість.
Спеціальні

Предметні:

 • Здатність до аналізу та синтезу систем цифрового зв’язку та проведення наукових досліджень у галузі телекомунікацій техніки.
 • Здатність до аналізу та синтезу радіотехнічних систем та проведення наукових досліджень у галузі радіотехніки.
 • Здатність до аналізу та синтезу радіотехнічних систем та проведення наукових досліджень у галузі радіо ідентифікації.
 • Здатність до аналізу та синтезу цифрових та аналогових систем і проведення наукових досліджень у галузі обробки цифрових та аналогових сигналів.

Фахові:

 • Здатність до аналізу та синтезу  систем мобільного  та супутникового зв’язку і проведення наукових досліджень у галузі багатоканальних систем.
 • Здатність до аналізу та синтезу мікрохвильової техніки та антено-фідерних трактів і проведення наукових досліджень у надвисоких частот.
 • Здатність до розроблення метрологічного забезпечення у телекомунікації.
 • Здатність до самостійного проведення міжгалузевих досліджень у телекомунікаційних системах та радіотехніці. 
 • Здатність до планування  та управління розробкою проектів у галузі радіотехніки та телекомунікацій. 
 • Здатність до проведення експертної оцінки у галузі телекомунікацій та радіотехніки.
 • Навички управління проведенням науково-дослідницької та опитно-конструкторської робот. 

Інноваційні:

 • Здатність до публікації отриманих результатів у сучасних міжнародних наукових виданнях.
 • Володіння трансфертними технологіями.
 • Здатність породжувати креатині ідеї на основі фізичної реалізує мості.
 • Здатність до проведення патентування.
  Програмні результати навчання
  Ключові результати навчання
  • Вміти розробляти та презентувати обґрунтований план досліджень у відповідності до наукового напрямку.
  • Володіти іноземною мовою, включаючи спеціальну термінологію, для проведення літературного пошуку. Вміти представляти та обговорювати наукові результати іноземною та українською мовами. 
  • Вміти планувати та проводити експерименти, що мають відношення до проблем з галузі знань, використовуючи належне програмне забезпечення та знати як аналізувати і відображати результати досліджень.
  • Вміти визначати, аналізувати та поєднувати інформацію з різних джерел, виявити аналітико-синтетичний зміст та підготовити нову форму вторинної інформації.
  • Знати основні концепції та розуміти теоретичні та практичні проблеми в сучасному науковому напрямку досліджень.
  • Вміти працювати з фахівцями з різних галузей в рамках наукових проектів. Знати про стимули та бар’єри в ефективній командній роботі.
  • Вміти працювати в інтернаціональній групі, ставитися з повагою до національних та культурних традицій, способів роботи інших членів групи.
  • Мати професійну етичну поведінку при виконанні професійних досліджень.
  • Вміти ініціювати та виконувати оригінальні дослідження в напрямку діяльності та досягати наукових результатів, які створюють нові знання.
  • Визначати самостійно завдання професійного та особистісного розвитку, займатися самоосвітою, усвідомлено планувати і здійснювати підвищення рівня кваліфікації.
  • Вміти вести спеціалізовані наукові семінари, організовувати та проводити навчальні заняття. Володіти способами організації навчально-пізнавальної та практичної діяльності.
  • Вміти управляти науковими проектами або писати пропозиції на фінансування наукових досліджень.
  • Володіти загальнонауковими філософськими знаннями, необхідними для формулювання наукового світогляду, професійної етики, та культурного кругозору.
  • Розуміти теоретичні та практичні проблеми, історію розвитку та сучасний стан наукових знань.
  Спеціальні
  • Розуміти теоретичні та практичні проблеми системах цифрового зв’язку та вміти самостійно організовувати проведення наукових досліджень у галузі телекомунікацій техніки та її використання у суміжних галузях.
  • Розуміти теоретичні та практичні проблеми радіотехнічних систем та вміти самостійно організовувати проведення наукових досліджень у галузі радіотехніки та її використання у суміжних галузях.
  • Розуміти теоретичні та практичні проблеми систем радіо ідентифікації та вміти самостійно організовувати проведення наукових досліджень у цій галузі.
  • Розуміти теоретичні та практичні проблеми цифрової обробки сигналів, аналогової обробки сигналів та вміти самостійно організовувати проведення наукових досліджень, організації семінарів, самостійних публікацій результатів досліджень.
  • Розуміти теоретичні та практичні проблеми  систем мобільного  та супутникового зв’язку та вміти самостійно організовувати патентний захист наукової продукції.
  • Розуміти теоретичні та практичні проблеми  мікрохвильової техніки та антено-фідерних пристроїв, самостійно організовувати  проведення наукових досліджень у діапазоні  надвисоких частот.