Металургія

Ступінь та кваліфікація, що здобуває випускник програми
Ступінь вищої освіти, що присуджується випускнику:
Освітня кваліфікація, що присвоюється випускнику:
Доктор філософії з металургії.
Документи про вищу освіту, що видаються випускнику програми
Диплом доктора філософії;
Додаток до диплома доктора філософії європейського зразка.
Інформація в дипломі
Обсяг програми

45 кредитів ЄКТС.

Тривалість програми

Нормативний строк підготовки становить 4 роки.

Форма здобуття освіти
Очна (денна), заочна.
Мова викладання
Українська.
Структурні підрозділи, в яких здійснюється підготовка за цією програмою 
Гарант освітньої програми 
Опис предметної області програми

Розроблення в галузі теорії, технології, обладнання, систем контролю і управління технологічними процесами для підготовки вихідних матеріалів, процесів формоутворення, виплавлення, легування, модифікування, заливання, кристалізації сплавів в умовах ливарної форми та дослідження їх властивостей.

Програма призначена для розвитку академічних, професійних і творчих здібностей аспірантів достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем з проведенням дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової діяльності у галузі металургії для підготовки та захисту дисертації.

  Фокус освітньої програми

  Дослідження із металургії.

  Особливості та відмінності програми

  Характерною особливістю даної програми є поглиблене вивчення дисциплін з металургії, розроблення в галузі теорії, технології, обладнання, систем контролю і управління технологічними процесами для підготовки вихідних матеріалів, процесів формоутворення, виплавлення, легування, модифікування, заливання, кристалізації сплавів в умовах ливарної форми та дослідження їх властивостей.

  Особливості реалізації програми
  Підходи до викладання та навчання

  Лекції, лабораторні та практичні дослідження та експерименти, участь у міждисциплінарних проектах та тренінгах, самостійна робота з використанням підручників, конспектів та шляхом участі у групах з розробки проектів, консультацій із науково-педагогічними співробітниками, підготовки дисертаційної роботи.

  Система оцінювання

  Письмові та усні екзамени, ессе, презентації, поточний контроль, публічний захист дисертації.

  Академічні та професійні права випускників
  Доступ до подальшого навчання

  Можливість продовжити навчання у докторантурі за науковим рівнем.

  Працевлаштування випускників

  Робочі місця у науково-дослідних інституціях і лабораторіях на підприємствах та вищих навчальних закладах, всіх форм власності. Самостійне працевлаштування.

  Перелік компетентностей випускника
  Загальні

  Інструментальні компетентності:

  • Здатність до аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та перевірених фактів. Володіння культурою мислення.
  • Знання другої мови, достатньої для обговорення наукових результатів.
  • Навички управління інформацією для організації та проведення наукових досліджень.

  Міжособистісні компетентності:

  • Здатність працювати в міждисциплінарній команді
  • Здатність працювати міжнародному середовищі.
  • Професійні етичні зобов’язання.

  Системні компетентності:

  • Дослідницькі навички і уміння. 
  • Здатність породжувати нові ідеї (креативність).
  • Здатність до передачі своїх знань та досвіду іншим. 
  • Лідерські якості. Приймати рішення в стандартних і нестандартних ситуаціях і нести за них відповідальність.
  • Здатність працювати самостійно.
  • Планування та управління проектами. Організовувати власну діяльність, вибирати типові методи і способи виконання професійних завдань, оцінювати їх виконання і якість.
  Спеціальні

  Предметні:

  • Здатність використовувати новітні методи досліджень металів і сплавів в науково-дослідницькій діяльності.
  • Здатність самостійно набувати нові знання та вміння за допомогою технологій електронного навчання та використовувати їх в практичній діяльності.
  • Здатність демонструвати поглиблені теоретичні і прикладні знання у професійній діяльності при аналізі та моделюванні, теоретичному та експериментальному дослідженні матеріалів і процесів лиття.
  • Здатність використовувати на практиці інтегрованих знань для розуміння проблем, висувати і застосовувати ідеї, вносити самостійний внесок у дану область науки, техніки і технології.
  • Здатність вибирати методи дослідження, планувати і проводити необхідні експерименти, інтерпретувати результати і робити висновки.

  Фахові:

  • Здатність адаптувати і узагальнювати результати сучасних досліджень в металургійній галузі знань для вирішення наукових і практичних проблем.
  • Здатність використовувати фізико-математичний апарат для вирішення задач, що виникають у ході професійної діяльності.
  • Здатність розробляти, впроваджувати, та підтримувати процедури управління якістю виливків з використанням програмних систем візуалізації процесів на основі ефективного поєднання ІТ технологій і використання технічних розрахунків.
  • Здатність застосовувати знання та вміння з структурного, інженерного аналізу з метою забезпечення його ефективності та надійності. 
  • Здатність здійснювати і корегувати технологічні процеси в металургії та ливарному виробництві.
  • Здатність виявляти об'єкти для поліпшення в техніці і технології. 
  • Здатність здійснювати вибір матеріалів для виробів різноманітного призначення з урахуванням експлуатаційних вимог і охорони навколишнього середовища. 

  Інноваційні:

  • Здатність розробляти плани проектування, аналізу, розрахунків та досліджень, а також контролювати їх виконання. 
  • Здатність володіти культурою екологічної, інформаційної безпеки, вміти ідентифікувати і оцінювати ризики у сфері своєї професійної діяльності. 
  • Бути готовим застосовувати та впроваджувати сучасні інноваційні технології у професійній сфері діяльності.
   Програмні результати навчання
   Ключові результати навчання
   • Вміти розробляти та презентувати обґрунтований план досліджень у відповідності до наукового напрямку.
   • Володіти іноземною мовою, включаючи спеціальну термінологію, для проведення літературного пошуку. Вміти представляти та обговорювати наукові результати іноземною та українською мовами.
   • Вміти планувати та проводити експерименти, що мають відношення до проблем з галузі знань, використовуючи належне програмне забезпечення та знати як аналізувати і відображати результати досліджень.
   • Вміти визначати, аналізувати та поєднувати інформацію з різних джерел, виявити аналітико-синтетичний зміст та підготовити нову форму вторинної інформації.
   • Знати основні концепції та розуміти теоретичні та практичні проблеми в сучасному науковому напрямку досліджень.
   • Вміти працювати з фахівцями з різних галузей в рамках наукових проектів. Знати про стимули та бар’єри в ефективній командній роботі.
   • Вміти працювати в інтернаціональній групі, ставитися з повагою до національних та культурних традицій, способів роботи інших членів групи.
   • Мати професійну етичну поведінку при виконанні професійних досліджень.
   • Вміти ініціювати та виконувати оригінальні дослідження в напрямку діяльності та досягати наукових результатів, які створюють нові знання.
   • Визначати самостійно завдання професійного та особистісного розвитку, займатися самоосвітою, усвідомлено планувати і здійснювати підвищення рівня кваліфікації.
   • Вміти вести спеціалізовані наукові семінари, організовувати та проводити навчальні заняття. Володіти способами організації навчально-пізнавальної та практичної діяльності.
   • Вміти управляти науковими проектами або писати пропозиції на фінансування наукових досліджень.
   • Володіти загальнонауковими філософськими знаннями, необхідними для формулювання наукового світогляду, професійної етики, та культурного кругозору.
   • Розуміти теоретичні та практичні проблеми, історію розвитку та сучасний стан наукових знань.
   Спеціальні
   • Знати методи управляння ливарними процесами  на всіх етапах життєвого циклу виливок.
   • Вміти користуватися принципами розробки технічних рішень і технологій у металургії та ливарному виробництві.
   • Вміти користуватися науково-технічної та технологічною документацією.
   • Застосовувати системи автоматичного управління технологічними процесами у металургії та ливарному виробництві.
   • Виконувати математичне моделювання вузлів та їх елементів з метою аналізу та оптимізації їхніх показників якості.
   • Рекомендувати технологічні методи управління, які дозволяють виробляти бездефектні виливки.