Комп’ютерні науки

Галузь знань: 
12 Інформаційні технології
Спеціальність: 
122 Комп’ютерні науки
ID: 50837
Наявність акредитації: 
Так.
Ступінь та кваліфікація, що здобуває випускник програми
Ступінь вищої освіти, що присуджується випускнику:
Документи про вищу освіту, що видаються випускнику програми
Диплом доктора філософії;
Додаток до диплома доктора філософії європейського зразка.
Інформація в дипломі
Обсяг програми

45 кредитів ЄКТС.

Тривалість програми

Нормативний строк підготовки становить 4 роки.

Форма здобуття освіти
Очна (денна), заочна.
Мова викладання
Українська.
Структурні підрозділи, в яких здійснюється підготовка за цією програмою 
Гарант освітньої програми 
Опис предметної області програми
Об'єкт(и) вивчення та/або діяльності:

процеси розробки і реінжинірингу комп'ютерних систем.

Цілі навчання:

підготовка фахівців з комп’ютерних наук, здатних розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності у сфері комп’ютерних наук, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики.

Теоретичний зміст предметної області:

принципи дослідження інформаційних процесів і оцінювання їх ефективності; теорія побудови алгоритмічних моделей, програмних та інформаційних систем; методи аналізу та розробки масштабованих алгоритмів для обробки великих даних; теорія нейронних мереж і машинного навчання.

Методи, методики та технології:

об'єктивні методи феноменологізації, систематизації, коригування нових і отриманих раніше знань в комп’ютерних науках.

Інструменти та обладнання:

апаратно-програмні інструментальні засоби специфікації, розробки, аналізу програмних та інформаційних систем, баз даних і знань, що дозволяють обробляти надвеликі дані.

Фокус освітньої програми

Загальна освіта в галузі комп’ютерних наук та інформаційних технологій з акцентом на формування та розвиток компетентностей спрямованих на продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення фундаментальних та (або) прикладних наукових досліджень з моделювання, проектування, розробки, впровадження організаційних, технічних, природничих і соціально-економічних інформаційних систем та створення інтелектуальних інформаційних технологій.

Особливості та відмінності програми

Програма акцентована на проведення досліджень за напрямами:

 • інтелектуальні системи та нейромережеві технології обробки та розпізнавання  сигналів і зображень, аналізу та візуалізації слабкоструктурованих медичних, екологічних та економічних даних; 
 • інформаційні системи та інструментальні засоби контролю, діагностики і автоматизованого управління, системи технічного зору; інтелектуальні інформаційні технології підтримки прийняття рішень;
 • системи та інформаційні технології синтезу звуку та графіки, доповненої реальності та геоінформаційні системи.

Особливістю програми є її спрямування на підготовку науково-педагогічних та управлінських кадрів, здатних до застосування дослідницьких якостей, інноваційних методик та сучасних знань, використання ефективного інструментарію в галузі комп’ютерних наук та інформаційних технологій при розробці рішень з моделювання, проектування, розробки, впровадження організаційних, технічних, природничих і соціально-економічних інформаційних систем та створення інтелектуальних інформаційних технологій. 

Програма заснована на багаторічному досвіді функціонування наукової школи з інформаційних технологій ОНПУ. Всі члени групи забезпечення професійної складової програми мають досвід підготовки та атестації наукових кадрів, керівництва та/або виконання науково-дослідних робіт з інформатики та кібернетики. Передбачено можливість навчання іноземних громадян.

Особливості реалізації програми
Підходи до викладання та навчання

Види навчальних занять – лекції, практичні заняття та/або лабораторні роботи, консультації з дисциплін загально-наукової та професійної підготовки відповідно до  Положення про організацію освітнього процесу в ОНПУ (https://opu.ua/document/2492). Самостійна робота з використанням підручників, конспектів, наукових джерел.

Проблемно-орієнтоване навчання – у формі самостійної роботи здобувачів, виконання індивідуальних завдань з навчальних дисциплін; проходження педагогічної практики за професійним спрямуванням; проведення досліджень за обраною тематикою та участі у виконанні науково-дослідних робіт, апробації, презентації, публікації їх результатів – за постійної підтримки наукового керівника (керівників), консультування членів групи забезпечення програми.

Навчання здійснюється відповідно до Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (https://opu.ua/document/3353 ).

Система оцінювання

Система оцінювання рівня навчальних досягнень ґрунтується на принципах ЄКТС та здійснюється за 100-бальною шкалою. Оцінювання рівня досягнутих результатів навчання з окремих освітніх компонентів освітньої складової програми здійснюється у формі поточних та підсумкових контролів. Положення про організацію освітнього процесу в ОНПУ (https://opu.ua/document/2492), робочими програмами навчальних дисциплін.    

Проміжний контроль та оцінювання виконання наукової складової програми здійснюється у формі щорічного звіту з виконання індивідуального плану наукової роботи аспіранта. Регламентується Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (https://opu.ua/document/3353).

Атестація здобувачів 3-го рівня вищої освіти здійснюється у формі публічного захисту дисертації на засіданні спеціалізованої вченої ради. Регламентується Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (https://opu.ua/document/3353).

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Специфічні характеристики кадрового забезпечення

Гарант освітньої програми - доктор технічних наук професор, Відмінник освіти, експерт національного та міжнародного рівнів Антощук С.Г. (https://drive.google.com/file/d/10R0MB7htYqKUKJ6JnEirDjP7OFzV9RGu/view) - є Головою спеціалізованої вченої ради Д.41.052.01 із захисту дисертацій за спеціальностями 05.13.05 – Комп’ютерні системи та компоненти, 05.13.06 – Інформаційні технології та 05.13.07 – Автоматизація процесів керування (https://opu.ua/science/sac). Під її керівництвом у 2005-2020 р.р. виконано 3 держбюджетні та декілька госпдоговірних науково-дослідних робіт, підготовлено та захищено 26 дисертацій, зокрема 3 на здобуття ступеню доктора технічних наук. 

100 % професорсько-викладацького складу, задіяного до викладання дисциплін професійної підготовки, є докторами технічних наук та штатними співробітниками ОНПУ, мають досвід підготовки та атестації наукових кадрів у складі спеціалізованих вчених рад, підтверджений високий рівень наукової і професійної активності 
(https://drive.google.com/file/d/1W83nLm3GhLs2fTbCWgl1cwROUOgZFelQ/view?u...)

Специфічні характеристики матеріально-технічного забезпечення

Забезпеченість навчальними приміщеннями, комп’ютерними робочими місцями, мультимедійним обладнанням відповідає потребі. Наявна вся необхідна соціально-побутова інфраструктура, кількість місць в гуртожитках відповідає вимогам. Для проведення досліджень наявні навчально-наукові лабораторії Інституту комп’ютерних систем, науково-дослідна база Спеціалізованої вченої ради Д.41.052.01 та Консультаційно-навчального центру «Політех-консалт»/

Специфічні характеристики інформаційно-методичного забезпечення

Офіційний сайт ОНПУ (https://opu.ua )містить всю необхідну здобувачам освіти інформацію щодо нормативного регулювання та результатів освітньої, наукової, виховної та іншої діяльності, структурних підрозділів, освітніх програм, навчальних планів та їх освітніх компонент, умов прийому, тощо.

Науково-технічна бібліотека ОНПУ має книжковий фонд в 1,2 млн примірників та близько 7 тис. повнотекстових електронних версій, 5 читальних залів забезпечених безкоштовним доступом до мережі Інтернет, в яких одночасно можуть працювати 520 читачів. Офіційний сайт бібліотеки ОНПУ (https://opu.ua/library) – містить електронні каталоги ресурсів бібліотеки, електронні учбові і методичні видання університету, локальний доступ до баз даних Scopus та Web of Science. 

Інституційний репозиторій ОНПУ (http://dspace.opu.ua/jspui/) – накопичує та забезпечує відкритий доступ через Інтернет до наукових та освітніх матеріалів професорсько-викладацького складу, співробітників, студентів, аспірантів та докторантів ОНПУ. 

Інформаційну підтримку, у вигляді відкритого доступу до сучасних наукових матеріалів та можливості публікувати результати дисертацiйних робiт, надають молодим вченим та аспірантам спеціальностей галузі 12 – Інформаційні технології  два наукових журнали, які включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б»), це «Вісник сучасних інформаційних технологій» (https://hait.opu.ua/) та «Прикладні аспекти інформаційних технологій» (https://aait.opu.ua/). Аспіранти освітньо-наукової програми «Комп’ютерні науки» мають можливість публічного та невипереджувального  обговорення результатів дослідження на міжнародних конференціях «Modern Information Technology» та «Informatics Culture Technology», які щорічно проводяться інститутом комп’ютерних систем ОНПУ. 

Аспіранти освітньо-наукової програми «Комп’ютерні науки» також мають вільний доступ до бібліотеки спеціалізованої вченої ради Д 41.052.01, що містить примірники рукописів дисертаційних робіт та авторефератів у друкованому та електронному вигляді.
 

Академічна мобільність
Нормативно-правові акти

Академічна мобільність регламентується Постановою КМУ № 579 “Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність” від 12 серпня 2015 року, Положеннями ОНПУ «Про порядок реалізації права на академічну мобільність (нова редакція)» (https://opu.ua/document/2501), яке затверджено наказом №37 від 03.10.2019, «Про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії» (https://opu.ua/document/3353).

Національна кредитна мобільність

На основі двосторонніх договорів між ОНПУ та закладами вищої освіти, науковими установами України та/або їх структурними підрозділами. Допускаються індивідуальні угоди про академічну мобільність для навчання та проведення досліджень в університетах та наукових установах України.

Міжнародна кредитна мобільність

На підставі міжнародних договорів про співробітництво в галузі освіти і науки, міжнародних програм та проектів, договорів про співробітництво між ОНПУ та іноземними закладами вищої освіти (науковими установами) та їх основними структурними підрозділами, а також з власної ініціативи учасників освітнього процесу, за підтримки адміністрації ОНПУ, на основі індивідуальних запрошень та інших механізмів.

Академічні та професійні права випускників
Доступ до подальшого навчання

Можливість продовжити навчання за науковим рівнем вищої освіти, брати участь у постдокторських програмах в тому числі міжнародних. Навчання впродовж життя для вдосконалення в освітній, науковій та професійній діяльності.

Працевлаштування випускників

Фахівець може займати первинні посади згідно ДК 003:2010:

 • 213 Професіонали в галузі обчислень (комп'ютеризації) 
 • 2131 Професіонали в галузі обчислювальних систем 
 • 2131.1Наукові співробітники (обчислювальні системи) 
 • 2131.2 Розробники обчислювальних систем 
 • 2132 Професіонали в галузі програмування 
 • 2132.1 Наукові співробітники (програмування) 
 • 2132.2 Розробники комп'ютерних програм 
 • 2139 Професіонали в інших галузях обчислень (комп'ютеризації) 
 • 2139.1 Наукові співробітники (інші галузі обчислень) 
 • 2139.2 Професіонали в інших галузях обчислень 
 • 2310 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів 
 • 2310.1 Професори та доценти 
 • 2310.2 Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів  .

А також посади керівників всіх рівнів та провідних фахівців у ІТ-компаніях, керівників ІТ відділів на підприємствах всіх форм власності, науково-дослідних інституціях і лабораторіях, вищих навчальних закладах, крім того можливе самостійне працевлаштування.

Перелік компетентностей випускника
Програмні результати навчання
Перелік компетентностей випускника
Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності у сфері комп’ютерних наук, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики.

Загальні
 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 
 • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел 
 • Здатність працювати в міжнародному контексті.
 • Здатність розробляти проекти та управляти ними.
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності
 • Здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, які створюють нові знання у комп’ютерній науці та дотичних до неї (нього, них) міждисциплінарних напрямах і можуть бути опубліковані у провідних наукових виданнях з комп’ютерних наук та суміжних галузей.
 • Здатність усно і письмово презентувати та обговорювати результати наукових досліджень та/або інноваційних розробок українською та англійською мовами, глибоке розуміння англомовних наукових текстів за напрямом досліджень.
 • Здатність застосовувати сучасні інформаційні технології, бази даних та інші електронні ресурси, спеціалізоване програмне забезпечення у науковій та навчальній діяльності.
 • Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у вищій освіті.
 • Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми дослідницького характеру в сфері комп’ютерних наук, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних досліджень.
 • Здатність ініціювати, розробляти і реалізовувати комплексні інноваційні проекти в комп’ютерній науці та дотичні до неї міждисциплінарні проекти, лідерство під час їх реалізації.
 • Здатність дотримуватись етики досліджень, а також правил академічної доброчесності в наукових дослідженнях та науково-педагогічній діяльності.
 • Системний науковий світогляд та загальнокультурний кругозір. 
 • Здатність до продукування нових ідей і розв’язання комплексних проблем у галузі комп’ютерних наук, а також до застосування сучасних методологій, методів та інструментів педагогічної та наукової діяльності в комп’ютерних науках.
 • Здатність застосовати математичне моделювання, обчислювальні методи, методи машинного навчання та штучного інтелекту при розробці проектів у сфері комп’ютерних наук та дотичних до неї міждисциплінарних проектах.
Програмні результати навчання
 • Мати передові концептуальні та методологічні знання з комп’ютерних наук і на межі предметних галузей, а також дослідницькі навички, достатні для проведення наукових і прикладних досліджень на рівні останніх світових досягнень з відповідного напряму, отримання нових знань та/або здійснення інновацій.
 • Вільно презентувати та обговорювати з фахівцями і нефахівцями результати досліджень, наукові та прикладні проблеми комп’ютерної науки державною та іноземною мовами, кваліфіковано відображати результати досліджень у наукових публікаціях у провідних міжнародних наукових виданнях.
 • Формулювати і перевіряти гіпотези; використовувати для обґрунтування висновків належні докази, зокрема, результати теоретичного аналізу, експериментальних досліджень (опитувань, спостережень, …) і математичного та/або комп’ютерного моделювання, наявні літературні дані.
 • Розробляти та досліджувати концептуальні, математичні і комп’ютерні моделі процесів і систем, ефективно використовувати їх для отримання нових знань та/або створення інноваційних продуктів у комп’ютерній науці та дотичних міждисциплінарних напрямах.
 • Планувати і виконувати експериментальні та/або теоретичні дослідження з комп’ютерних наук та дотичних міждисциплінарних напрямів з використанням сучасних інструментів, критично аналізувати результати власних досліджень і результати інших дослідників у контексті усього комплексу сучасних знань щодо досліджуваної проблеми.
 • Застосовувати сучасні інструменти і технології пошуку, оброблення та аналізу інформації, зокрема, статистичні методи аналізу даних великого обсягу та/або складної структури, спеціалізовані бази даних та інформаційні системи.
 • Розробляти та реалізовувати наукові та/або інноваційні інженерні проекти, які дають можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання та/або професійну практику і розв’язувати значущі наукові та технологічні проблеми комп’ютерної науки з дотриманням норм академічної етики і врахуванням соціальних, економічних, екологічних та правових аспектів.
 • Глибоко розуміти загальні принципи та методи комп’ютерних наук, а також методологію наукових досліджень, застосувати їх у власних дослідженнях у сфері комп’ютерних наук та у викладацькій практиці.
 • Вивчати, узагальнювати та впроваджувати в навчальний процес інновації комп’ютерних наук. 
 • Здійснювати пошук та критичний аналіз інформації, концептуалізацію та реалізацію наукових проектів з комп’ютерних наук.
 • Розробляти та досліджувати моделі та методи машинного навчання та штучного інтелекту для проведення фундаментальних та (або) прикладних наукових досліджень з моделювання, проектування, розробки, впровадження організаційних, технічних, природничих і соціально-економічних інтелектуальних інформаційних систем та технологій
 • Володіти методами оптимізації та прийняття рішень при створенні комп’ютерних систем різноманітного призначення.