Атомна енергетика

Галузь знань: 
14 Електрична інженерія
Спеціальність: 
143 Атомна енергетика
ID: 50841
Наявність акредитації: 
Так.
Ступінь та кваліфікація, що здобуває випускник програми
Ступінь вищої освіти, що присуджується випускнику:
Освітня кваліфікація, що присвоюється випускнику:
Доктор філософії з атомної енергетики.
Освітня кваліфікація, що присвоюється випускнику:
Доктор філософії з атомної енергетики.
Документи про вищу освіту, що видаються випускнику програми
Диплом доктора філософії;
Додаток до диплома доктора філософії європейського зразка.
Інформація в дипломі
Обсяг програми

45 кредитів ЄКТС.

Тривалість програми

Нормативний строк підготовки становить 4 роки.

Форма здобуття освіти
Очна (денна), заочна.
Мова викладання
Українська.
Структурні підрозділи, в яких здійснюється підготовка за цією програмою 
Кафедра (спеціальна), яка забезпечує виконання програми 
Гарант освітньої програми 
Опис предметної області програми

Ця програма призначена для розвитку академічних, професійних і творчих здібностей аспірантів, достатніх для отримання нових наукових знань, розв’язання комплексних проблем з проведенням дослідницько-інноваційної діяльності, для оволодіння методологією наукової діяльності у галузі ядерної енергетики, і необхідних для підготовки та захисту дисертації.

Фокус освітньої програми

Дослідження технологій використання ядерної енергії, методів та засобів забезпечення безпеки ядерної енергетичної установки на всіх етапах життєвого циклу.

Особливості та відмінності програми

Характерною особливістю даної програми є поглиблене вивчення дисциплін з використання ядерної енергії, забезпечення радіаційної та ядерної безпеки, фізичної ядерної безпеки; технології та моніторингу теплоносіїв на АЕС та відповідні наукові дослідження.

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти – на загальних умовах, та засвоєнні дисципліни «Українська мова як іноземна».

Особливості реалізації програми
Підходи до викладання та навчання

Постійне наукове керівництво, наставницька діяльність наукового керівника, підтримка та консультування з боку інших колег, включаючи «пост-докторів», більш досвідчених аспірантів та інженерних працівників. Вивчення наукової методології на основі  різноманітних інтерактивних курсів, що пропонуються для підготовки докторів філософії. Лекційні курси, практичні роботи, дослідження та експерименти, участь у міждисциплінарних проектах та тренінгах, самостійна робота з використанням підручників, конспектів, джерел наукової інформації та шляхом участі у групах з розробки проектів, консультацій із науково-педагогічними співробітниками і підготовки дисертаційної роботи.

Система оцінювання

Письмові та усні екзамени,  наукові звіти з оцінюванням досягнутого, поточний контроль, публічний захист дисертації.

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Специфічні характеристики кадрового забезпечення

Понад 90 % професорсько-викладацького складу, задіяного до викладання циклу дисциплін освітньо-наукової підготовки, мають відповідні наукові ступені, необхідні для викладання відповідних дисциплін.

Специфічні характеристики матеріально-технічного забезпечення

Використання сучасного обладнання, зокрема https://op.edu.ua/about/set_up_documents#8

Специфічні характеристики інформаційно-методичного забезпечення

Методично-інформаційні характеристики, що стосуються моделювання фізичних явищ, притаманних нейтронно-фізичним та теплогідравлічним аспектам процесів, які мають відношення до роботи устаткування АЕС.
https://library.opu.ua 
https://el.opu.ua

Академічна мобільність
Академічна мобільність

Академічна мобільність (регламентується Постановою КМУ № 579 “Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність” від 12 серпня 2015 року).

Національна кредитна мобільність

На основі двосторонніх договорів між ОНПУ та технічними університетами України.

Міжнародна кредитна мобільність

У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі спільних договорів між ОНПУ та університетами партнерами.

Академічні та професійні права випускників
Доступ до подальшого навчання

Подальша підготовка на докторському рівні в областях, близьких до  атомної енергетики.

Працевлаштування випускників

Робочі місця у науково-дослідних, проектних та вищих навчальних закладах, підприємствах ядерної галузі, адміністративних, органах держуправління усіх форм власності. Самостійне працевлаштування.

Перелік компетентностей випускника
Програмні результати навчання
Перелік компетентностей випускника
Загальні

Інструментальні компетентності:

 • Здатність до аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та перевірених фактів. Володіння культурою мислення.
 • Знання другої мови, достатньої для обговорення наукових результатів.
 • Навички управління інформацією для організації та проведення наукових досліджень.

Міжособистісні компетентності:

 • Здатність працювати в міждисциплінарній команді
 • Здатність працювати у міжнародному середовищі.
 • Професійні етичні зобов’язання. 

Системні компетентності:

 • Дослідницькі навички і уміння. 
 • Здатність породжувати нові ідеї (креативність).
 • Здатність до передачі своїх знань та досвіду іншим. 
 • Лідерські якості. Приймати рішення в стандартних і нестандартних ситуаціях і нести за них відповідальність.
 • Здатність працювати самостійно.
 • Планування та управління проектами. Організовувати власну діяльність, вибирати типові методи і способи виконання професійних завдань, оцінювати їх виконання і якість.
Спеціальні

Предметні:

 • Практичне використання законів, правових актів та нормативно-технічної документації з ядерної енергетики.
 • Уміння розробляти математичні та фізичні моделі, використовувати комп’ютерні коди для моделювання процесів в ЯЕУ.
 • Здатність до аналізу схем та параметрів енергоустановок.

Фахові:

 • Компетентності щодо спеціальних розділів на вибір аспіранта за майбутнім науковим напрямком та освоєнням міждисциплінарних підходів.
 • Уміння математичного моделювання фізичних процесів в ядерних реакторах, теплообмінному обладнанні та системах ядерних енергетичних установок.

Інноваційні:

 • Уміння розробляти та модернізувати засоби та системи контролю технологічних параметрів та радіаційного контролю, проводити та аналізувати результати поточного контролю на АЕС та навколишнього середовища.
 • Уміння використовувати знання для управління фізичною ядерною безпекою об’єктів ядерної енергетики.
Програмні результати навчання
Ключові результати навчання
 • Вміти розробляти та презентувати обґрунтований план досліджень у відповідності до наукового напрямку.
 • Володіти іноземною мовою, включаючи спеціальну термінологію, для проведення літературного пошуку. Вміти представляти та обговорювати наукові результати іноземною та українською мовами. 
 • Вміти планувати та проводити експерименти, що мають відношення до проблем з галузі знань, використовуючи належне програмне забезпечення та знати як аналізувати і відображати результати досліджень.
 • Вміти визначати, аналізувати та поєднувати інформацію з різних джерел, виявити аналітико-синтетичний зміст та підготовити нову форму вторинної інформації.
 • Знати основні концепції та розуміти теоретичні та практичні проблеми в сучасному науковому напрямку досліджень.
 • Вміти працювати з фахівцями з різних галузей в рамках наукових проектів. Знати про стимули та бар’єри в ефективній командній роботі.
 • Вміти працювати в інтернаціональній групі, ставитися з повагою до національних та культурних традицій, способів роботи інших членів групи.
 • Мати професійну етичну поведінку при виконанні професійних досліджень.
 • Вміти ініціювати та виконувати оригінальні дослідження в напрямку діяльності та досягати наукових результатів, які створюють нові знання.
 • Визначати самостійно завдання професійного та особистісного розвитку, займатися самоосвітою, усвідомлено планувати і здійснювати підвищення рівня кваліфікації.
 • Вміти вести спеціалізовані наукові семінари, організовувати та проводити навчальні заняття. Володіти способами організації навчально-пізнавальної та практичної діяльності.
 • Вміти управляти науковими проектами або писати пропозиції на фінансування наукових досліджень.
 • Володіти загальнонауковими філософськими знаннями, необхідними для формулювання наукового світогляду, професійної етики, та культурного кругозору.
 • Розуміти теоретичні та практичні проблеми, історію розвитку та сучасний стан наукових знань.
Спеціальні
 • Володіти засобами аналізу методів та обладнання перетворення енергії. Вміти користуватися методами ймовірнісного аналізу безпеки для визначення показників ядерної безпеки. 
 • Вміти використовувати знання в галузі радіоекології та інформаційних технологій в практиці ведення радіоекологічного моніторингу навколишнього середовища в районах розміщення об’єктів ядерної енергетики.
 • Вміти проводити аналіз і моделювання систем фізичної ядерної безпеки АЕС
 • Володіти засобами аналізу методів та обладнання радіаційного контролю, ядерної безпеки, фізичної безпеки та якості водно-хімічного контролю. 
 • Мати базові знання за спеціальними розділами знання на вибір аспіранта за відповідним науковим напрямком та володіти міждисциплінарними підходами.
 • Вміти аналізувати сучасні технології підготовки теплоносіїв та переробки радіоактивних матеріалів в атомній енергетиці, ведення корекційних водно-хімічних режимів контурів енергоблоків АЕС.
 • Здійснювати моніторинг за хіміко-технологічними процесами, корозійними процесами та утворенням відкладень, сучасними реагентами і матеріалами, які застосовуються в технологіях підготовки теплоносіїв АЕС.
 • Вміти планувати та проводити дозиметричні, радіометричні та спектрометричні вимірювання характеристик джерел іонізуючого випромінювання, розрахунки доз опромінення різних об’єктів.