Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Галузь знань: 
14 Електрична інженерія
Спеціальність: 
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
ID: 50840
Ступінь та кваліфікація, що здобуває випускник програми
Ступінь вищої освіти, що присуджується випускнику:
Освітня кваліфікація, що присвоюється випускнику:
Доктор філософії з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.
Документи про вищу освіту, що видаються випускнику програми
Диплом доктора філософії;
Додаток до диплома доктора філософії європейського зразка.
Інформація в дипломі
Обсяг програми

45 кредитів ЄКТС.

Тривалість програми

Нормативний строк підготовки становить 4 роки.

Форма здобуття освіти
Очна (денна), заочна.
Мова викладання
Українська.
Структурні підрозділи, в яких здійснюється підготовка за цією програмою 
Гарант освітньої програми 
Опис предметної області програми

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

Програма призначена для розвитку академічних, професійних і творчих здібностей аспірантів достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем з проведенням дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової діяльності у галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки необхідних для підготовки та захисту дисертації.

  Фокус освітньої програми

  Дослідження із електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.

  Особливості та відмінності програми

  Характерною особливістю даної програми є поглиблене вивчення дисциплін з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.

  Особливості реалізації програми
  Підходи до викладання та навчання

  Лекції, лабораторні та практичні дослідження та експерименти, участь у міждисциплінарних проектах та тренінгах, самостійна робота з використанням підручників, конспектів та шляхом участі у групах з розробки проектів, консультацій із науково-педагогічними співробітниками, підготовки дисертаційної роботи.

  Система оцінювання

  Письмові та усні екзамени, лабораторні звіти, ессе, презентації, поточний контроль, розрахункові, розрахунково-графічні, курсові роботи і проекти.

  Академічні та професійні права випускників
  Доступ до подальшого навчання

  Можливість продовжити навчання у докторантурі за науковим рівнем.

  Працевлаштування випускників

  Робочі місця у науково-дослідних інституціях і лабораторіях на підприємствах, у тому числі адміністративних, контрольно-інспекційних організаціях та вищих навчальних закладах, всіх форм власності. Самостійне працевлаштування.

  Перелік компетентностей випускника
  Загальні

  Інструментальні компетентності:

  • Здатність до аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та перевірених фактів. Володіння культурою мислення.
  • Знання другої мови, достатньої для обговорення наукових результатів.
  • Навички управління інформацією для організації та проведення наукових досліджень.

  Міжособистісні компетентності:

  • Здатність працювати в міждисциплінарній команді
  • Здатність працювати міжнародному середовищі.
  • Професійні етичні зобов’язання.

  Системні компетентності:

  • Дослідницькі навички і уміння. 
  • Здатність породжувати нові ідеї (креативність).
  • Здатність до передачі своїх знань та досвіду іншим. 
  • Лідерські якості. Приймати рішення в стандартних і нестандартних ситуаціях і нести за них відповідальність.
  • Здатність працювати самостійно.
  • Планування та управління проектами. Організовувати власну діяльність, вибирати типові методи і способи виконання професійних завдань, оцінювати їх виконання і якість.
  Спеціальні
  • Знання та розуміння фізичних явищ, що мають місце в електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних системах.
  • Здатність виконання математичного моделювання процесів в електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних системах.
  • Здатність розробити завдання до проектування електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних системах.
  • Знання схемотехнічних рішень побудови сучасних електротехнічних систем та електромеханічних перетворювачів енергії.
  • Знання та здатність використання методів і критеріїв оптимізації електротехнічних і електромеханічних систем.
  • Здатність розробляти інформаційне та програмне забезпечення для керування електротехнічними та електромеханічними пристроями.
  • Знання стандартів та нормативних матеріалів які діють в електроенергетиці в теперішній час.
  • Здатність застосовування програмних продуктів при синтезі електротехнічних та електромеханічних пристроїв.
  • Здатність використовувати новітні алгоритми та методи оптимізації електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем.
  • Здатність проводити оцінку якості функціонування електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем.
  Програмні результати навчання
  Ключові результати навчання
  • Вміти розробляти та презентувати обґрунтований план досліджень у відповідності до наукового напрямку.
  • Володіти іноземною мовою, включаючи спеціальну термінологію, для проведення літературного пошуку. Вміти представляти та обговорювати наукові результати іноземною та українською мовами. 
  • Вміти планувати та проводити експерименти, що мають відношення до проблем з галузі знань, використовуючи належне програмне забезпечення та знати як аналізувати і відображати результати досліджень.
  • Вміти визначати, аналізувати та поєднувати інформацію з різних джерел, виявити аналітико-синтетичний зміст та підготовити нову форму вторинної інформації.
  • Знати основні концепції та розуміти теоретичні та практичні проблеми в сучасному науковому напрямку досліджень.
  • Вміти працювати з фахівцями з різних галузей в рамках наукових проектів. Знати про стимули та бар’єри в ефективній командній роботі.
  • Вміти працювати в інтернаціональній групі, ставитися з повагою до національних та культурних традицій, способів роботи інших членів групи.
  • Мати професійну етичну поведінку при виконанні професійних досліджень.
  • Вміти ініціювати та виконувати оригінальні дослідження в напрямку діяльності та досягати наукових результатів, які створюють нові знання.
  • Визначати самостійно завдання професійного та особистісного розвитку, займатися самоосвітою, усвідомлено планувати і здійснювати підвищення рівня кваліфікації.
  • Вміти вести спеціалізовані наукові семінари, організовувати та проводити навчальні заняття. Володіти способами організації навчально-пізнавальної та практичної діяльності.
  • Вміти управляти науковими проектами або писати пропозиції на фінансування наукових досліджень.
  • Володіти загальнонауковими філософськими знаннями, необхідними для формулювання наукового світогляду, професійної етики, та культурного кругозору.
  • Розуміти теоретичні та практичні проблеми, історію розвитку та сучасний стан наукових знань.
  Спеціальні результати навчання
  • Розуміння електромагнітної сумісності електроустановок та володіння способами зниження рівня вищих гармонік.
  • Здатність створювати математичні моделі об’єктів дослідження та вміти аналізувати результати моделювання.  
  • Здатність формалізувати завдання, провести аналіз предметної області та розділити глобальну задачу на складові.
  • Здатність спланувати, організувати та прийняти участь в процесі розробки, реконструюванні, дослідженні та удосконаленні  електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем.
  • Здатність до синтезу, оцінювання та аргументування переваг  схемних рішень електротехнічних та електромеханічних систем.
  • Здатність до класифікації методів і критеріїв оптимізації електроенергетичних, електротехнічних і електромеханічних систем.
  • Вміння визначити найбільш доцільні метод і критерії оптимізації об’єкту дослідження.
  • Здатність розробити алгоритми, інформаційне і програмне забезпечення для надійного керування електротехнічними та електромеханічними пристроями 
  • Вміння дотримуватися сучасних діючих стандартів у галузі електроенергетики.
  • Здатність виконувати моделювання об’єктів дослідження за допомогою власного та прикладного програмного забезпечення.
  • Вміння вибирати, аргументувати та модифікувати алгоритми та методи оптимізації для конкретних задач дослідження. 
  • Розглядати питання щодо підвищення показників якості електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем.