Інтелектуальна власність та авторське право

Навчальна дисципліна загальної підготовки
Рік впровадження: 
2020.
Кількість кредитів ЄКТС: 
3.00.
Форма контрою: 
Залік.
Викладач: 
к. ю. н. , доцент Озернюк Г. В.
Кількість аудиторних годин: 
16 годин лекційних занять, 14 годин практичних занять..

Анотація навчальної дисципліни

Мета дисципліни:

дисципліна «Інтелектуальна власність та авторське право» спрямована на глибоке засвоєння здобувачами обсягу знань, що формують правничий світогляд особистості, юридичне мислення, застосування теоретичних правових знань у практичних ситуаціях, що виникають у сфері інтелектуальної власності та авторського права. Важливою складовою є набуття навичок самостійної роботи, необхідних для подальшого поглиблення й оновлення правових знань, що безпосередньо формує правосвідомість і правову культуру фахівця. 

Завдання дисципліни:
 • ознайомити здобувачів з основами інтелектуальної власності та авторського права; 
 • висвітлити роль інтелектуальної власності та авторського права в економічному та культурному розвитку суспільства; 
 • навчити здобувачів користуватися національною нормативно-правовою базою у сфері інтелектуальної власності та авторського права; 
 • сформувати уміння щодо набуття, здійснення та захисту прав інтелектуальної власності та авторського права. 

 

Основні результати навчання

Володіти методиками бібліо- та вебометричного аналізу інформаційних потоків та масивів. 
Застосовувати законодавство, що регулює управління авторськими правами в інформаційній галузі. 
Застосувати законодавчі та нормативні документи, що регулюють функціонування інформаційної сфери. 
Використовувати знання та навички щодо проведення збору даних, моделювання документно-інформаційних систем і їх ресурсів при аналізі конкурентоспроможності установи. 

 

Кількість аудиторних занять

16 годин лекційних занять, 14 годин практичних занять. 

 

Форми організації освітнього процесу та види навчальних занять

 • Л – лекційні заняття;
 • ПЗ – практичні заняття;
 • СРЗ – самостійна робота здобувача вищої освіти;
 • РР – реферативна робота;
 • МКР – модульна контрольна робота;
 • К – консультації. 

 

Тематика та види навчальних занять

 • 1 тиждень 
  • Л1. Поняття та система інтелектуальної власності та авторського права. 
  • СРЗ. К. 
 • 2 тиждень
  • ПЗ1. Основи інтелектуальної власності. 
  • СРЗ. К. 
 • 3 тиждень
  • Л2. Загальна характеристика об’єктів та суб’єктів праваінтелектуальної власності. 
  • СРЗ. К. 
 • 4 тиждень
  • ПЗ2. Система законодавства про інтелектуальну власність. 
  • СРЗ. К. 
 • 5 тиждень
  • Л3. Авторське право. 
  • СРЗ. К. 
 • 6 тиждень
  • ПЗ3. Суміжні права. 
  • СРЗ. К. 
 • 7 тиждень
  • Л4. Винахід, корисна модель, промисловий зразок. 
  • СРЗ. К. МКP1
 • 8 тиждень
  • ПЗ4. Компонування інтегральних мікросхем. 
  • СРЗ. К. 
 • 9 тиждень
  • Л5. Право інтелектуальної власності на сорти рослині породи тварин. 
  • СРЗ. К. 
 • 10 тиждень
  • ПЗ5. Право інтелектуальної власності на правові засобиіндивідуалізації учасників цивільного обороту,товарів і послуг. 
  • СРЗ. К. 
 • 11 тиждень
  • Л6. Раціоналізаторська пропозиція. 
  • СРЗ. К. 
 • 12 тиждень
  • ПЗ6. Комерційна таємниця та ноу-хау. 
  • СРЗ. К. 
 • 13 тиждень
  • Л7. Правова охорона наукових відкриттів. 
  • СРЗ. К. 
 • 14 тиждень
  • ПЗ7. Договори у сфері інтелектуальної власності. 
  • СРЗ. К. МКP2
 • 15 тиждень
  • Л8. Патентна інформація і патентні дослідження. 
  • СРЗ. РР. 

 

Індивідуальна робота

Мета РР: навчити здобувачів користуватися національною та міжнародною нормативно-правовою базою у сфері інтелектуальної власності та самостійно поглиблювати набуті знання. 

 • 1-7 тижні: отримання завдання;підбір та аналіз літератури, складання плану реферативної роботи. 
 • 8-14 тижні: складання списку джерел; написання та оформлення реферативної роботи. 
 • 15 тиждень: захист РР. 

 

Самостійна робота 

Самостійна робота складає 60 годин.

Розподіл самостійної роботи за видами навчальних робіт:

 • підготовка до лекційних занять – 16 годин;
 • підготовка до практичних занять – 36 годин;
 • виконання РР – 8 годин. 

 

Процедура оцінювання

Система оцінювання рівня навчальних досягнень ґрунтується на принципах ЄКТС та є накопичувальною. Дисципліна поділяється на два семестрові модулі. Здобувачі протягом семестру готуються до лекційних та практичних занять, виконують 2 модульні контрольні роботи та реферативну роботу. Модульні контрольні роботи  1 та  2 виконуються у письмовій або електронній формі. Модульна робота складається з теоретичної частини (20 тестових запитань) та практичної частини (1-2 завдання). Відповідь на кожне тестове запитання оцінюється максимум в 1 бал. Повне правильне виконання кожного практичного завдання оцінюється в 5 балів. Кожний модуль оцінюється у максимально можливі 50 балів: 

Семестровий модуль  1

 • ПЗ1. Оцінка за виконання – 5 балів (2 тиждень). 
 • ПЗ2. Оцінка за виконання – 5 балів (4 тиждень). 
 • ПЗ3. Оцінка за виконання – 5 балів (6 тиждень). 
 • РР(ч. 1). Оцінка за виконання – 5 балів. Термін надання – 7 тиждень. 
 • МКР1. Модульна контрольна робота – 30 балів (7 тиждень). Перескладання можливе протягом 8–10 тижнів за розкладом консультацій. 

Семестровий модуль  2

 • ПЗ4. Оцінка за виконання – 5 балів (8 тиждень). 
 • ПЗ5. Оцінка за виконання – 5 балів (10 тиждень). 
 • ПЗ6. Оцінка за виконання – 5 балів (12 тиждень). 
 • ПЗ7. Оцінка за виконання – 5 балів (14 тиждень). 
 • РР(ч. 2). Оцінка за виконання – 5 балів. Термін надання та захист – 14-15 тижні. 
 • МКР2. Модульна контрольна робота – 25 балів (15 тиждень). 

Максимальна оцінка за повний обсяг виконаних навчальних елементів дисципліни – 100 балів. 

 

Умови допуску до підсумкового контролю 

Залік виставляється здобувачу вищої освіти як сумарна оцінка за виконання всіх елементів навчальної дисципліни не менше ніж на 60%. 

 

Політика освітнього процесу

Здобувач зобов’язаний своєчасно та якісно виконувати всі отримані завдання; за необхідністю з метою з’ясування всіх не зрозумілих під час самостійної та індивідуальної роботи питань, відвідувати консультації викладача. Дотримуватись принципів академічної доброчесності. 

Виконаний не свій варіант завдання здобувачем не оцінюється. 

Робота, яка виконана після встановлених викладачем термінів, не приймається. 

Відсутність здобувача на модульній контрольній роботі відповідає оцінці «0». 

Складання/перескладання модулів, заліку – за встановленим деканатом розкладом. 

Під час лекції здійснювати телефонні дзвінки забороняється. 

Під час розв’язання МКР забороняється користуватись будь-якими літературними джерелами.