Професійна педагогіка

Навчальна дисципліна загальної підготовки
Рік впровадження: 
2020.
Кількість кредитів ЄКТС: 
3.00.
Форма контрою: 
Залік.
Викладач: 
доктор педагогічних наук, професор Корнещук В. В.
Кількість аудиторних годин: 
16 годин лекційних занять, 14 годин практичних занять..

Анотація навчальної дисципліни

Мета дисципліни:

оволодіння основними дидактичними засадами навчально-виховного процесу у закладах вищої освіти, закономірностями, методами, принципами і засобами професійного навчання і виховання майбутніх фахівців, видами і формами їх організації. 

Завдання дисципліни:
 • сформувати комплексне уявлення про психолого-педагогічні особливості навчально-виховного процесу, сучасні педагогічні технології, методи і форми організації професійного навчання, засоби виховання та розвитку особистості майбутнього фахівця у закладах вищої освіти; 
 • сформувати інтерес і готовність до самостійного пізнання проблем дидактики, теорії і методики професійної освіти, сучасних тенденцій розвитку освіти та інтеграційних процесів у ній шляхом опанування засад загальної методології педагогічного знання та методики психолого-педагогічної діагностики;
 • розвинути педагогічні здібності; 
 • причепити навички застосування набутих знань, втілення їх в подальшу викладацьку діяльність.

 

Основні результати навчання

Здійснювати процедури аналітико-синтетичного опрацювання наукової та управлінської інформації. 

Використовувати прикладні соціокомунікативні технології для організації ефективного спілкування на професійному, науковому та соціальному рівнях на засадах толерантності, діалогу і співробітництва. 

 

Кількість аудиторних занять

16 годин лекційних занять, 14 годин практичних занять. 

 

Форми організації освітнього процесу та види навчальних занять

 • Л – лекційні заняття;
 • ПЗ – практичні заняття;
 • СРЗ – самостійна робота здобувача вищої освіти;
 • МКР – модульна контрольна робота;
 • К – консультації;
 • РР – реферативна робота.

 

Тематика та види навчальних занять

 • 1 тиждень 
  • Л1. Теоретичні засади професійної підготовки фахівців у ЗВО. 
  • СРЗ. К. 
 • 2 тиждень
  • ПЗ1. Місце професійної педагогіки в системі педагогічних наук та її зв’язок з іншими науками. 
  • СРЗ. К. 
 • 3 тиждень
  • Л2. Форми професійної підготовки фахівців у ЗВО. 
  • СРЗ. К. 
 • 4 тиждень
  • ПЗ2. Методологія навчання у ЗВО. 
  • СРЗ. К. 
 • 5 тиждень
  • Л3. Сучасні педагогічні технології та їх застосування в професійній підготовці фахівців. 
  • СРЗ. К. 
 • 6 тиждень
  • ПЗ3. Методика навчання у ЗВО та її особливості. 
  • СРЗ. К. 
 • 7 тиждень
  • Л4. Педагогічний контроль в системі професійної підготовки фахівців у ЗВО. 
  • МК1. СРЗ. К. 
 • 8 тиждень
  • ПЗ4. Тестовий контроль навчальних досягнень як засіб педагогічного контролю у ЗВО. 
  • СРЗ. К. 
 • 9 тиждень
  • Л5. Виховання в процесі професійної підготовки здобувачів вищої освіти у ЗВО. 
  • СРЗ. К. 
 • 10 тиждень
  • ПЗ5. Педагогічна майстерність викладача ЗВО. 
  • СРЗ. К. 
 • 11 тиждень
  • Л6. Майбутній фахівець як об’єкт і суб’єкт професійної підготовки у ЗВО. 
  • СРЗ. К. 
 • 12 тиждень
  • ПЗ6. Роль педагогічного експерименту в професійній підготовці майбутніх фахівців. 
  • СРЗ. К. 
 • 13 тиждень
  • Л7. Викладач ЗВО як суб’єкт управління професійною підготовкою майбутніх фахівців. 
  • СРЗ. К. 
 • 14 тиждень
  • ПЗ7. Педагогічний конфлікт та його вирішення. 
  • МК2. СРЗ. К. 
 • 15 тиждень
  • Л8. Педагогічна взаємодія в системі професійної підготовки майбутніх фахівців у ЗВО. 
  • СРЗ. З. РР

 

Індивідуальна робота

Виконується РР. 

Мета РР: навчити здобувачів вищої освіти методиці підготовки та проведення заняття.

 • 1-7 тижні: отримання завдання;добір наукових джерел для розробки інформаційної частини заняття;оформлення інформаційної частини заняття, розрахунок часу; добір доцільних методів навчання та розробка методичних рекомендацій щодо проведення заняття;оформлення методичної розробки заняття.
 • 8-15 тижні: захист РР – проведення заняття відповідно до методичної розробки.

 

Самостійна робота 

Самостійна робота складає 60 годин.

Розподіл самостійної роботи за видами навчальних робіт:

 • підготовка до лекційних занять – 20 годин;
 • підготовка до практичних занять – 25 годин;
 • виконання РР – 15 годин.

 

Процедура оцінювання

Система оцінювання рівня навчальних досягнень ґрунтується на принципах ЄКТС та є накопичувальною. Дисципліна поділяється на два семестрові модулі. Здобувачі протягом семестру готуються до лекційних та практичних занять, виконують 2 модульні контрольні роботи. Модульні контрольні роботи виконуються у письмовій формі. Модульна робота складається з теоретичної частини (11 тестових запитань) та практичної частини (1 завдання). Відповідь на кожне тестове запитання оцінюється максимум в 2 бали. Правильне виконання практичного завдання оцінюється в 8 балів. Кожний модуль оцінюється у максимально можливі 50 балів: 

Семестровий модуль 1ПЗ1-3.

 • Оцінка за усні відповіді – 10 балів.
 • РР. Оцінка за виконання – 10 балів. Термін надання – 7 тиждень.
 • МКР1. Модульна контрольна робота – 30 балів (7 тиждень). Перескладання можливе протягом 8–10 тижнів за розкладом консультацій.

Семестровий модуль 2

 • ПЗ4-7. Оцінка за усні відповіді – 10 балів.
 • РР. Оцінка за виконання – 10 балів. Термін надання та захист – 8–15 тижні. 
 • МКР2. Модульна контрольна робота – 30 балів (15 тиждень).

Максимальна оцінка за повний обсяг виконаних навчальних елементів дисципліни – 100 балів.

 

Умови допуску до підсумкового контролю 

Залік виставляється здобувачу вищої освіти як сумарна оцінка за виконання всіх елементів навчальної дисципліни не менше ніж на 60%. 

Політика освітнього процесу

Здобувач зобов’язаний своєчасно та якісно виконувати всі отримані завдання; за необхідністю з метою з’ясування всіх не зрозумілих під час самостійної та індивідуальної роботи питань, відвідувати консультації викладача. Дотримуватись принципів академічної доброчесності. 

Виконаний не свій варіант завдання здобувачем не оцінюється. 

Робота, яка виконана після встановлених викладачем термінів, не приймається. 

Відсутність здобувача на модульній контрольній роботі відповідає оцінці «0». 

Під час лекції здійснювати телефонні дзвінки забороняється. 

Під час розв’язання МКР забороняється користуватись будь-якими літературними джерелами.