Кадровий менеджмент

Навчальна дисципліна загальної підготовки
Рік впровадження: 
2020.
Кількість кредитів ЄКТС: 
3.00.
Форма контрою: 
Залік.
Викладач: 
кандидат психологічних наук, доцент Колот С.О.
Кількість аудиторних годин: 
16 годин лекційних занять, 14 годин практичних занять.

Анотація навчальної дисципліни

Мета дисципліни

забезпечити опанування теоретичними концепціями та сучасними організаційними засадами управління персоналом, підходами до підвищенняйого мотивації та розвитку у процесі групової та командної міжособистісної взаємодії, оволодіння методиками дослідження основних показників управління персоналом.

Завдання дисципліни:
 • визначитипровідну роль управління персоналом на сучасному етапі розвитку суспільства, сформувати уявлення про організаційнізасади управління персоналом та підходи до побудовистратегічних і тактичних цілей і ефективної кадрової політикиорганізації;
 • сформувати здатність до управління адаптацією персоналу, соціально-психологічним кліматом, розвитком групи та команди, мотивацією персоналу з метою підвищення ефективності організаційної діяльності; 
 • сформувати вміння діагностувати основні чинники міжособистісної та групової організаційної взаємодії та навичкианалізу та інтерпретації результатів дослідження і розробки рекомендацій з їхнього вдосконалення. 

 

Основні результати навчання

Знати сучасні організаційні засади управління персоналом та методи підвищення мотивації персоналу.

 

Кількість аудиторних занять

16 годин лекційних занять, 14 годин практичних занять

 

Форми організації освітнього процесу та види навчальних занять

 • Л – лекційні заняття;
 • ПЗ – практичні заняття;
 • СРЗ – самостійна робота здобувача вищої освіти;
 • РР – реферативна робота;
 • МКР – модульна контрольна робота;
 • К – консультації

 

Тематика та види навчальних занять

 • 1 тиждень 
  • Л1. Кадровий менеджмент як професійна діяльність.
  • СРЗ. К.
 • 2 тиждень
  • ПЗ1. Кадровий менеджмент як професійна діяльність. Визначення, порівняльний аналіз концепцій менеджменту. Перехід від моделі управління відносинами до моделі управління людськими ресурсами..
  • СРЗ. К.
 • 3 тиждень
  • Л2. Менеджмент людських ресурсів.
  • СРЗ. К.РР, етап 1.
 • 4 тиждень
  • ПЗ2. Стратегічне управління людськими ресурсами: місія, філософія та кадрова політика. Підбір персоналу як складова кадрової політики. Аналіз доцільності використання різних видів кадрової політики.
  • СРЗ. К.РР, етап 1.
 • 5 тиждень
  • Л3. Принципи підбору персоналу у сучасних корпораціях.
  • СРЗ. К.РР, етап 2.
 • 6 тиждень
  • ПЗ3 Відбір кандидата на керівну посаду: планування, інтерв’ювання, професіографування.
  • СРЗ. К.РР, етап 2.
 • 7 тиждень
  • Л4. Трудова адаптація персоналу.
  • МК1. СРС. К.
 • 8 тиждень
  • ПЗ4. Особливості трудової адаптації персоналу. Чинники, що впливають на трудову адаптацію.
  • СРЗ. К.
 • 9 тиждень
  • Л5. Мотивація персоналу.
  • СРЗ. К. РР, етап 3.
 • 10 тиждень
  • ПЗ5. Роль мотивації у системі управління персоналом. Визначення мотиваційних типів персоналу.
  • СРЗ. К.РР, етап 3.
 • 11 тиждень
  • Л6. Розвиток групи, командоутворення.Стилі керівництва, ситуаційне керівництво. 
  • СРЗ. К. РР, етап 4.
 • 12 тиждень
  • ПЗ6. Функціонування групи та команди. Визначення ефективного стилю керівництва відповідно до рівня розвитку групи. 
  • СРЗ. К.РР, етап 4.
 • 13 тиждень
  • Л7. Управління конфліктами в організаціях.
  • СРЗ, К.РР, захист.
 • 14 тиждень
  • ПЗ7. Урегулювання конфліктів на різних стадіях розвитку.
  • МК2. СРС. К.РР, захист.
 • 15 тиждень
  • Л8. Розвиток персоналу. Управління кар'єрою. 
  • СРЗ. К.

 

Індивідуальна робота

Виконується РР. 

Мета РР - набуття здатності до управління персоналом у сфері соціальної роботи на основі дослідження характеристик особистості працівника обраного виду діяльності і розробки рекомендаційщодо їх вдосконалення за отриманими результатами.

 • 1-7 тижні Отримання завдання. Написання теоретичної частини 1 «Теоретичний аналіз обраного виду управлінської діяльності».
 • 8-13 тижні Написання практичної частини 2 «Аналіз результатів дослідженняобраного виду управлінської діяльності та розробка рекомендацій щодо їх удосконалення».
 • 14 тиждень Захист РР.

 

Самостійна робота

Самостійна робота складає 60 годин. Розподіл самостійної роботи за видами навчальних робіт: 

 • підготовка до лекційних занять – 20 годин; 
 • підготовка до практичних занять – 32 годин; 
 • виконання РР – 8 годин.

 

Процедура оцінювання

Система оцінювання рівня навчальних досягнень ґрунтується на принципах ЄКТС та є накопичувальною. Дисципліна поділяється на два семестрові модулі. Здобувачі протягом семестру готуються до лекційних та практичних занять, виконують 2 модульні контрольні роботи та розрахунково-графічну роботу.

Модульні контрольні роботи1 та2 виконуються у письмовій формі. Модульна робота складається з теоретичної частини (12 тестових запитань) та практичної частини (2 завдання). Відповідь на кожне тестове запитання оцінюється максимум в 1 бал. Правильне виконання кожногопрактичного завдання оцінюється в 4 бали.

Кожний модуль оцінюється у максимально можливі 50 балів: 

Семестровий модуль1

 • ПЗ1. Оцінка за виконання – 6 балів.
 • ПЗ2. Оцінка за виконання – 6 балів.
 • ПЗ3. Оцінка за виконання – 7 балів.
 • ПЗ4. Оцінка за виконання – 6 балів.
 • РР(ч.1). Оцінка за виконання – 5 балів. Термін надання – 7 тиждень.
 • МК1. Модульна контрольна робота – 20 балів (7-8 тиждень). Перескладання можливе протягом 9–11 тижнів за розкладом консультацій.

Семестровий модуль2

 • ПЗ5. Оцінка за виконання – 7 балів.
 • ПЗ6. Оцінка за виконання – 7 балів.
 • ПЗ7. Оцінка за виконання – 6 балів.
 • РР(ч.2). Оцінка за виконання – 5 балів, оцінка захисту – 5 балів. Термін надання та захист – 14 тиждень. 
 • МК2. Модульна контрольна робота – 20 балів (14 тиждень).

Максимальна оцінка за повний обсяг виконаних навчальних елементів дисципліни – 100 балів.

 

Умови допуску до підсумкового контролю

Залік виставляється здобувачеві вищої освіти як сумарна оцінка за виконання всіх елементів навчальної дисципліни не менш 60 %.

 

Політика освітнього процесу

Здобувач зобов’язаний своєчасно та якісно виконувати всі отримані завдання; за необхідністю з метою з’ясування всіх не зрозумілих під час самостійної та індивідуальної роботи питань, відвідувати консультації викладача. Дотримуватись принципів академічної доброчесності. 

Виконаний не свій варіант завдання здобувачем не оцінюється.

Робота, яка виконана після встановлених викладачем термінів, не приймається.

Відсутність здобувача на контрольній роботі або на заліку відповідає оцінці «0».

Під час лекції здійснювати телефонні дзвінки забороняється.

Під час розв’язання задач на МКР та задіку забороняється користуватись будь-якими літературними джерелами.