Організаційна психологія

Навчальна дисципліна загальної підготовки
Рік впровадження: 
2020.
Кількість кредитів ЄКТС: 
3.00.
Форма контрою: 
Залік.
Викладач: 
доктор педагогічних наук, професор Корнещук В.В., ст.викл. Гордієнко І.О.
Кількість аудиторних годин: 
16 годин лекційних занять, 14 годин практичних занять.

Анотація навчальної дисципліни

Мета дисципліни:

ознайомлення з сучасними поглядами на організацію як цілісний системний утвір в концепціях формування та розвитку, основними закономірностями поведінки людини в організації, соціально-психологічнимитехнологіями підвищення ефективності організаційної діяльності.

Завдання дисципліни:
 • сформувати комплексне уявлення про основні соціально-психологічні закономірності існування, функціонування та розвитку організації;
 • сформуватизнання про теорію та принципи управління організаційною поведінкою;
 • сформувати обізнаність щодо концепцій мотивації трудової поведінки та їх застосування у менеджменті організації;
 • сформувати уявлення про феномен «психологічний клімат колективу (організації)» та технології щодо його контролю та управління;
 • сформувати вміння психологічного аналізу і прогнозування соціальної ситуації в організації;
 • сформувати вміння застосовувати основні методи виявлення, аналізу, попередження і конструктивного розв'язання міжособистісних та групових конфліктів в організації;
 • сформувати навички використання методик організаційної діагностики та інтерпретації отриманих результатів для аналізу й прийняття управлінських рішень.

 

Основні результати навчання: 

Уміти визначати ресурси професійного розвитку персоналу та категорії проблем, які потребують рішення в контексті професійних завдань.

 

Кількість аудиторних занять: 

16 годин лекційних занять, 14 годин практичних занять.

 

Форми організації освітнього процесу та види навчальних занять

 • Л – лекційні заняття;
 • ПЗ – практичні заняття;
 • СРЗ – самостійна робота здобувача вищої освіти;
 • РГР – розрахунково-графічна робота;
 • МКР – модульна контрольна робота;
 • К – консультації

 

Тематика та види навчальних занять

 • 1 тиждень 
  • Л1. Організація як об’єкт вивчення організаційної психології.
  • СРЗ. К.
 • 2 тиждень
  • ПЗ1. Принципи управління організацією.
  • СРЗ. К.
 • 3 тиждень
  • Л2. Життєвий цикл організації.
  • СРЗ. К.
 • 4 тиждень
  • ПЗ2. Життєвий цикл організації: критерії та методи діагностики ефективності діяльності.
  • СРЗ. К.
 • 5 тиждень
  • Л3. Організаційна культура підприємства.
  • СРЗ. К.
 • 6 тиждень
  • ПЗ3. Організаційна культура підприємства та методи її діагностування.
  • СРЗ. К.
 • 7 тиждень
  • Л4. Організаційна поведінка: поняття, чинники, методи управління.
  • СРЗ. К. МКР1.
 • 8 тиждень
  • ПЗ4. Індивідуально-типічні особливості  співробітників  як чинник організаційної поведінки та їх діагностування.
  • СРЗ. К.
 • 9 тиждень
  • Л5. Сучасні психологічні підходи до розуміння менеджменту організацією.
  • СРЗ. К.
 • 10 тиждень
  • ПЗ5. Методики діагностики мотивації співробітників організації та психологічні методи стимулювання.
  • СРЗ. К.
 • 11 тиждень
  • Л6. Психологічний клімат організації. 
  • СРЗ. К.
 • 12 тиждень
  • ПЗ6. Методи дослідження та управління психологічним кліматом організації. 
  • СРЗ. К.
 • 13 тиждень
  • Л7. Організаційна конфліктологія.
  • СРЗ. К.
 • 14 тиждень
  • ПЗ7. Методи дослідження та управління конфліктами у організації.
  • СРЗ. К. МКР2.
 • 15 тиждень
  • Л8. Психологічні аспекти організації роботи з клієнтами та партнерами. 
  • СРЗ. РГР.

 

Індивідуальна робота

Виконується РГР. 

Мета РГР: набуття вміньщодо застосуваннятехнологій підвищення ефективності організаційної діяльності за рахунок використання соціально-психологічних феноменів (особистість, діяльність, взаємодія, організаційна поведінка).

 • 1-7 тижні: отримання завдання. Написання першої, теоретичної частини РГР: «Теоретичні засади управління психологічними чинниками ефективності діяльності компанії».
 • 8-14 тижні: написання другої, практичної частини РГР: «Результати дослідження психологічних чинників ефективності діяльності компанії».
 • 15 тиждень: захист РГР.

 

Самостійна робота 

Самостійна робота складає 60 годин. 

Розподіл самостійної роботи за видами навчальних робіт: 

 • підготовка до лекційних занять – 18 годин;
 • підготовка до практичних занять – 27 годин;
 • виконання РГР – 15 годин.

 

Процедура оцінювання

Система оцінювання рівня навчальних досягнень ґрунтується на принципах ЄКТС та є накопичувальною. Дисципліна поділяється на два семестрові модулі. Здобувачі протягом семестру готуються до лекційних та практичних занять, виконують 2 модульні контрольні роботи та розрахунково-графічну роботу.Модульні контрольні роботи виконуються у письмовій формі. Модульна робота складається з теоретичної частини (10тестових запитань) та практичної частини (2 завдання). Відповідь на кожне тестовезапитання оцінюється максимум в 1 бал. Правильне виконання кожного практичного завдання оцінюється в 5 балів.Кожний модуль оцінюється у максимально можливі 50 балів: 

Семестровий модуль 1

 • ПЗ1. Оцінка за виконання – 5 балів (2 тиждень).
 • ПЗ2. Оцінка за виконання – 5 балів (4 тиждень).
 • ПЗ3. Оцінка за виконання – 10 балів (6 тиждень).
 • РГР(ч.1). Оцінка за виконання – 5 балів. Термін надання – 7 тиждень.
 • МКР1. Модульна контрольна робота – 20 балів (7 тиждень). Перескладання можливе протягом 8–10 тижнів за розкладом консультацій.

Семестровий модуль 2

 • ПЗ4. Оцінка за виконання – 5 балів (8 тиждень).
 • ПЗ5. Оцінка за виконання – 5 балів (10 тиждень).
 • ПЗ6. Оцінка за виконання – 10 балів (12 тиждень).
 • ПЗ7. Оцінка за виконання – 10 балів (14 тиждень).
 • РГР(ч.2). Оцінка за виконання –5 балів. Термін надання та захист – 14–15 тижні. 
 • МКР2. Модульна контрольна робота – 20 балів (15 тиждень).

Максимальна оцінка за повний обсяг виконаних навчальних елементів дисципліни – 100 балів.

Підсумковим контролем з дисципліни є залік. 

 

Умови допуску до підсумкового контролю 

Залік виставляється здобувачу вищої освіти як сумарна оцінка за виконання всіх елементів навчальної дисципліни не менше ніж на 60%.

 

Політика освітнього процесу

Здобувач зобов’язаний своєчасно та якісно виконувати всі отримані завдання; за необхідністю з метою з’ясування всіх не зрозумілих під час самостійної та індивідуальної роботи питань, відвідувати консультації викладача. Дотримуватись принципів академічної доброчесності. 

Виконаний не свій варіант завдання здобувачем не оцінюється.

Робота, яка виконана після встановлених викладачем термінів, не приймається.

Відсутність здобувача на модульній контрольній роботі відповідає оцінці «0».

Складання/перескладання модулів, заліку – за встановленим деканатом розкладом.

Під час лекції здійснювати телефонні дзвінки забороняється.

Під час розв’язання МКР забороняється користуватись будь-якими літературними джерелами.