Проблеми сучасної культурної антропології

ID: 7885
Навчальна дисципліна професійної підготовки
Рік впровадження: 
2020.
Кількість кредитів ЄКТС: 
4.50.
Форма контрою: 
Екзамен.
Кількість аудиторних занять: 
30 аудиторних годин – лекційні заняття; 14 аудиторних годин – практичні заняття.

Анотація навчальної дисципліни

Мета  викладання навчальної дисципліни «Проблеми сучасної культурної антропології»

підготовка висококваліфікованих фахівців з культурології з фундаментальною професійною підготовкою та методологічною культурою, що спрямована на наукове пізнання й практичну діяльність.

Завдання навчальної дисципліни:
 • формування теоретико-методологічних світоглядних знань студентів в галузі культурної антропології; вміння самостійно мислити на основі ґрунтовного знання курсу; аналізувати прочитані першоджерела, застосовувати методологію культурної антропології для вирішення практичних завдань;
 • вміння застосовувати  специфіку культурно-антропологічної візії світу для осягнення дійсності та  формування власної позиції, застосовувати набуті знання при аналізі нагальних проблем сьогодення;
 • володіння навичками організації процесу самостійної роботи з освітньою та науковою літературою;
 • вміння критично осмислювати основні ідеї культурної антропології та формувати власну теоретичну позицію.

 

Основні результати навчання

 • Мати навички організації та керівництва професійним розвитком осіб та груп у галузі культури. Аналізувати культурні права та свободи людини, форми та механізми їхньої ідентифікації, інкультурації, культурної адаптації з врахуванням регіональної специфіки. Розуміти і застосовувати для розв’язання складних задач і проблем культурології методи та засоби стратегічного планування, прогнозування, моделювання культурних політик.
 • Приймати ефективні рішення щодо розв’язання складних задач і практичних проблем культурного розвитку суспільства.

 

Форми організації освітнього процесу та види навчальних занять

 • Л – лекційні заняття;
 • СРС – самостійна робота здобувача вищої освіти;
 • ПЗ – практичні заняття – практична підготовка до й активна участь в обговоренні питань і виконанні завдань безпосередньо на занятті;
 • К – консультації викладача;
 • МКР – модульна контрольна робота.

 

Тематика та види навчальних занять

 • 1 тиждень
  • Л1. «Антропологія» в сучасному гуманітарному дискурсі.
  • СРС, К.
 • 2 тиждень
  • Л.2 Еволюціонізм та позитивізм у становленні культурної антропології.
  • ПЗ№1 Еволюціонізм та позитивізм у становленні культурної антропології
  • СРС, К.
 • 3 тиждень
  • Л3. Вплив еволюціонізму  та позитивізму на українську етнологію
  • СРС, К
 • 4 тиждень
  • Л4 Неоеволюціонізм Л.Уайта. Л.Уайт в культурній антропології та культурології
  • ПЗ№2 Неоеволюціонізм Л.Уайта. Л.Уайт в культурній антропології та культурології
  • СРС, К
 • 5 тиждень
  • Л5. Культурний релятивізм: виникнення, головні ідеї,  шляхи розвитку
  • СРС, К,
 • 6 тиждень
  • Л6.  Класична британська соціальна антропологія: Б.Малиновський
  • ПЗ№3. Класична британська соціальна антропологія: Б.Малиновський
  • СРС, К,
 • 7 тиждень
  • Л7. Класична британська соціальна антропології, її вплив на подальший розвиток соціальних наук
  • СРС, К, МКР1
 • 8 тиждень
  • Л8. Марсель Мосс та подальший розвиток економічної антропології
  • ПЗ№4. Марсель Мосс та подальший розвиток економічної антропології
  • СРС, К,
 • 9 тиждень
  • Л9. Структуралізм Клода Леві-Строса як теорія когнітивних процесів
  • СРС,  К,
 • 10 тиждень
  • Л10. Фредерик Барт  і моделі соціальної організації
  • ПЗ№5. Фредерик Барт  і моделі соціальної організації
  • СРС,  К,
 • 11 тиждень
  • Л11. Ахіл  Гупта. Постколоніальна антропологія
  • СРС, К
 • 12 тиждень
  • Л12. Арджун Аппадураі: уявлені ландшафти
  • ПЗ№6. Арджун Аппадураі: уявлені ландшафти
  • СРС, К
 • 13 тиждень
  • Л13. Бруно Латур : без кордонів між «наукою та рештою культури»
  • СРС, К,
 • 14 тиждень
  • Л14. «Народження клініки» М. Фуко та подальший розвиток медичної антропології
  • ПЗ№7. «Народження клініки» М. Фуко та подальший розвиток медичної антропології
  • СРС, К, МКР2
 • 15 тиждень
  • Л15. Місто у Східній Європі як дослідницьке поле західних антропологів (на прикладі Одеси)
  • СРС, К

 

Індивідуальна робота

 

Самостійна робота

Самостійна робота складається з підготовки до лекцій за умов посилання до понять, методів, методик та інформації, які були опрацьовані під час вивчення навчальних дисциплін, на яких базується курс;  опрацювання, рекомендованих текстів, аудіо та відеоматеріалів; підготовки до  підсумкового контролю за умов звернення до понять та методів, які були опрацьовані під час вивчення курсу.
Самостійна робота складає 91 годин.

Розподіл самостійної роботи за видами навчальних робіт:

 • Підготовка до лекційних занять (самостійне дослідження окремих питань) – 30 годин
 • Підготовка до практичних занять (в т.ч. і виконання індивідуальних творчих завдань) – 31 годин
 • підготовка до іспиту – 30 годин

 

Процедура оцінювання

Система оцінювання рівня навчальних досягнень ґрунтується на принципах ЄКТС та є накопичувальною. Студенти впродовж семестру готуються до лекційних та практичних занять, виконують дві модульні контрольні роботи. Для забезпечення оперативного контролю за успішністю та якістю рівня навчальних досягнень здобувачів вищої освіти дисципліна поділяється на два семестрові модулі. Кожний модуль оцінюється у максимально можливі 50 балів. 

Максимальна сума накопичувальних балів в кожному модульному контролі – по 30 балів, а саме:   виконання та захист   творчих робіт – 10 б, участь в семінарських заняттях – 20 б  Максимальна оцінка за кожну модульну контрольну роботу складає – 20 балів.

 

Умови допуску до підсумкового контролю

До іспиту допускаються здобувачі вищої освіти, які виконали всі види навчальних елементів навчальної дисципліни не менш, ніж на 45 %. Залік відбувається за всіма тематичними (змістовними) модулями дисципліни. Складання/перескладання іспиту відбувається за встановленим деканатом розкладом.

 

Політика освітнього процесу

Здобувач зобов’язаний своєчасно та якісно виконувати всі отримані завдання, відвідувати консультації викладача з метою з’ясування всіх не зрозумілих під час самостійної та індивідуальної роботи питань. Такій підхід сприяє формуванню академічної культури та академічної доброчесності, здобуттю навичок самостійної роботи і формування відповідних компетентностей, як для успішного навчання на відповідному освітньому рівні, так і для майбутньої професійної діяльності.

Викладач на першому аудиторному занятті надає повну інформацію щодо усіх складових дисципліни, роз’яснює кількісне та якісне наповнення змістовних модулів, рекомендує відповідну фахову літературу, інформує щодо критеріїв оцінювання рівня навчальних досягнень здобувача з усіх видів та форм навчання та термінів контрольних заходів.

Викладач здійснює консультації відповідно до затвердженого завідувачем кафедри графіка консультацій.

Відсутність здобувача на МКР відповідає оцінці «0».

Складання/перескладання  заліку відбувається за встановленим деканатом розкладом.

Під час Л, ПЗ, МКР, І користуватися телефоном заборонено.

Заборонено використання будь-яких літературних джерел, конспектів лекцій, шпаргалок під час проходження модульних контролів з дисципліни.