Кібер-антропологія

ID: 7906
Вибіркова дисципліна
Навчальна дисципліна професійної підготовки
Рік впровадження: 
2020.
Кількість кредитів ЄКТС: 
6.00.
Містить курсову роботу.
Форма контрою: 
Екзамен. Захист курсової роботи.
Кількість аудиторних занять: 
30 аудиторних годин – лекційні заняття; 14 аудиторних годин – практичні заняття .

Анотація навчальної дисципліни 

Мета:

підготовка висококваліфікованих фахівців з культурології з  фундаментальною професійною підготовкою та методологічною культурою, що спрямована на наукове пізнання й практичну діяльність у галузі дослідження культури міста.

Завданнями дисципліни є:
 • формування теоретико-методологічних світоглядних знань студентів в галузі культурної антропології з фокусом на міських дослідженнях;
 • вміння самостійно мислити на основі ґрунтовного знання курсу;
 • аналізувати прочитані першоджерела, застосовувати методологію культурної антропології для вирішення практичних завдань міського розвитку;
 • вміння застосовувати  специфіку культурно-антропологічної візії світу для осягнення дійсності та  формування власної позиції, застосовувати набуті знання при аналізі нагальних проблем міського сьогодення;
 • володіння навичками організації процесу самостійної роботи з освітньою та науковою літературою;
 • вміння критично осмислювати основні ідеї культурної антропології та формувати власну теоретичну позицію стосовно ключових проблем розвитку міст.

 

Основні результати навчання 

Володіти головними принципами виділення та дослідження соціо- та субкультурної групи у віртуальному просторі, основними навичками створення нерепрезентативного опитування. Аналізувати текстові та візуальні джерела інформації щодо культурних явищ та процесів, верифікувати інформацію у відповідності до професійних задач. Знати фундаментальні розділи культурології та методології наукового знання в обсязі, необхідному для володіння категоріальним апаратом, здатність використовувати загально гуманітарні методи при моделюванні культурних процесів. Розуміти специфіку та особливості реалізації культурних ідей, образів, та смислів, а також критично оцінювати можливості їхньої інтерпретації для розв’язання суспільно-значимих проблем. Приймати ефективні рішення щодо розв’язання складних задач і практичних проблем культурного розвитку суспільства.

 

Форми організації освітнього процесу та види навчальних занять

 • Л – лекційні заняття;
 • СРС – самостійна робота здобувача вищої освіти;
 • ПЗ – практичні заняття – практична підготовка до й активна участь в обговоренні питань і виконанні завдань безпосередньо на занятті;
 •  К – консультації викладача;
 • МКР – модульна контрольна робота.

 

Тематика та види навчальних занять

 • 1 тиждень
  • Л1. «Антропологія міста » в сучасному гуманітарному дискурсі
  • СРС, К.
 • 2 тиждень 
  • Л 2. Антропологія кібернетичних систем 
  • ПЗ1 Прикладні дослідження Чиказької школи
  • СРС, К.
 • 3 тиждень
  • Л3. Прикладні дослідження Чиказької школи
  • СРС, К
 • 4 тиждень
  • Л4. Культура і технології, як зрозуміти людину в цифровому світі.
  • ПЗ2 Манчестерська школа соціальної антропології: Д.К.Мітчел
  • СРС, К
 • 5 тиждень
  • Л5. Манчестерська школа соціальної антропології: М.Глакмен
  • СРС, К,
 • 6 тиждень
  • Л6.Кіберпростір і віртуальні світи
  • ПЗ3 Головні напрями досліджень міста антропологами 1960 – 1980-х рр
  • СРС, К,
 • 7 тиждень
  • Л7. Інституціоналізація міської антропології як субдисципліни. 
  • СРС, К, МКР1
 • 8 тиждень
  • Л8. Нові цифрові суспільства 
  • ПЗ4. Дослідження добровільних асоціацій, родинних зв’язків та етнічності в містах  1960 – 1980-х рр.
  • СРС, К,
 • 9 тиждень
  • Л9. Місто в контексті постколоніальної антропології. Ахіл Гупта
  • СРС,  К,
 • 10 тиждень
  • Л10. Антропологія в технологіях.
  • ПЗ5 Місто у концепції  громадянства.  Арджуна Ападураі
  • СРС,  К,
 • 11 тиждень
  • Л11. Місто у Східній Європі як дослідницьке поле західних антропологів.
  • СРС, К
 • 12 тиждень
  • Л12.Технологіі в антропології 
  • ПЗ6 Становлення антропології міста на пострадянському просторі у 1990-х рр..
  • СРС, К
 • 13 тиждень
  • Л13. Антропологія міста в сучасній Україні: Київ
  • СРС, К,
 • 14 тиждень
  • Л14. Антропологія кіберпростору
  • ПЗ7 Антропологія міста в сучасній Україні: Львів
  • СРС, К, МКР2
 • 15 тиждень
  • Л 15. Антропологія міста  та урбаністика
  • СРС, К

 

Індивідуальна робота 

Виконується КР, яка проходить у форматі створення протягом семестру соціокультурного проекту/креативного проекту: на основі певних сучасних культурно-антропологічних, соціокультурних та семіотичних теорій досліджується вибраний аспект кіберкультури. Теми курсових робіт щороку обговорюються та затверджуються на засіданні кафедри культурології, мистецтвознавства і філософії культури. КР публічно презентується і захищається. 

Мета КР: демонстрація отриманих знань, вмінь та навичок використання сучасної гуманітарної методології, новітніх культурологічних дискурсів при PEST - аналізі сучасних соціокультурних та антропологічних практик, стану сучасної кіберкультури та прогнозування основних напрямів її розвитку у регіоні, Україні та світі. 

Тематика КР: 

 • Цифровий розрив: філософське розуміння
 • Електронні бібліотеки як об'єкт наукових досліджень
 • Феномен інкультурації ,,поколінняY” y віртуальній реальності
 • Цифрова культура або культура в цифрову епоху?
 • Цифрова культура як область міждисциплінарних досліджень: методологічні підходи та тенденції розвитку
 • Умови формування особистості в контексті кіберантропологіі
 • Вплив іносфери на ціннісні установки особистості в цифровій культурі
 • Дослідження взаємодії людини з технологіями: кіберантропологія і її проблемна область
 • Кіборги в кіберпросторі
 • Людина в розгортанні цифровий реальності
 • Кіберпедагогіка в умовах цифровізації освіти

Етапи виконання КР

 • 1-3 тижні Вибір та затвердження теми, вироблення мети і задач дослідження, способів консультування науковим керівником.
 • 4-7 тижні Попередній вибір наукових джерел, складання плану дослідження, визначення методики та розробка інструментарію дослідження, підготовка чорнового варіанту КР на основі одноосібної/командної роботи та консультацій наукового керівника.
 • 8-12 тижні Отримання консультацій та відгуку від наукового керівника, редагування та підготовка до захисту (презентація+доповідь).
 • 13-15 тижні Публічний захист КР.

 

Самостійна робота

Самостійна робота складає 120 годин. Розподіл самостійної роботи за видами навчальних робіт:

 • підготовка до лекційних занять – 20 годин;
 • підготовка до практичних занять – 40 годин.
 • підготовка до екзамену – 30 годин;
 • підготовка до курсової роботи – 30 годин.

 

Процедура оцінювання

Система оцінювання рівня навчальних досягнень ґрунтується на принципах ЄКТС та є накопичувальною. Студенти впродовж семестру готуються до лекційних та практичних занять, виконують дві модульні контрольні роботи. Для забезпечення оперативного контролю за успішністю та якістю рівня навчальних досягнень здобувачів вищої освіти дисципліна поділяється на два семестрові модулі. Кожний модуль оцінюється у максимально можливі 50 балів. Максимальна сума накопичувальних балів в кожному модульному контролі – по 30 балів, а саме: лабораторні заняття – 10; практичні заняття -15; поточне контрольне опитування – 5. Курсова робота – перший модуль – 30 балів; другий модуль – 70 балів, у т.ч. захист – 40 балів. Максимальна оцінка за кожну модульну контрольну роботу складає – 20 балів.

 

Умови допуску до підсумкового контролю

До іспиту допускаються здобувачі вищої освіти, які виконали всі види навчальних елементів навчальної дисципліни не менш, ніж на 45 %. Іспит відбувається за всіма тематичними (змістовними) модулями дисципліни. Складання/перескладання іспиту відбувається за встановленим деканатом розкладом.

 

Політика освітнього процесу

Здобувач зобов’язаний своєчасно та якісно виконувати всі отримані завдання, відвідувати консультації викладача з метою з’ясування всіх не зрозумілих під час самостійної та індивідуальної роботи питань. Такій підхід сприяє формуванню академічної культури та академічної доброчесності, здобуттю навичок самостійної роботи і формування відповідних компетентностей, як для успішного навчання на відповідному освітньому рівні, так і для майбутньої професійної діяльності.

Викладач на першому аудиторному занятті надає повну інформацію щодо усіх складових дисципліни, роз’яснює кількісне та якісне наповнення змістовних модулів, рекомендує відповідну фахову літературу, інформує щодо критеріїв оцінювання рівня навчальних досягнень здобувача з усіх видів та форм навчання та термінів контрольних заходів. 

Викладач здійснює консультації відповідно до затвердженого завідувачем кафедри графіка консультацій.

Відсутність здобувача на МКР відповідає оцінці «0». 

Складання/перескладання  іспиту відбувається за встановленим деканатом розкладом. 

Під час Л, ПЗ, МКР, Е користуватися телефоном заборонено.

Заборонено використання будь-яких літературних джерел, конспектів лекцій, шпаргалок під час проходження модульних контролів з дисципліни.