Культура радянської доби

ID: 8153
Навчальна дисципліна професійної підготовки
Рік впровадження: 
2020.
Кількість кредитів ЄКТС: 
4.50.
Форма контрою: 
Екзамен.
Кількість аудиторних занять: 
30 годин лекційних занять, 16 годин практичних занять.

Анотація навчальної дисципліни

Мета

надати студентам-культурологам збалансоване та неупереджене уявлення про культуру  радянської доби; використовуючи знання основних культурологічних категорій, студенти повинні навчитися аналізувати культурні феномени, які у великій кількості продукував радянський контекст (домінування «класових» цінностей; дефіцит;  спадковість з одного боку та руйнація традицій з іншого).

Завдання дисципліни:
 • ознайомитися з головними джерелами дослідження/вивчення культури радянської доби;
 • опанувати методи аналізу культурних феноменів, створених за часів радянської влади;
 • усвідомити неоднозначність та багатовимірність культури радянської доби;
 • ознайомитися з деякими видатними фактами культури в галузі архітектури, літератури та кіномистецтва;
 • навчитися розуміти контекст епохи через вивчення культури повсякдення.

 

Основні результати навчання

Аналізувати, коментувати, узагальнювати наукові та аналітичні тексти культурологічного характеру; знати та розуміти теоретичні підходи до визначення культури, її проявів та форм існування; збирати, упорядковувати та аналізувати інформацію щодо культурних явищ, подій та історико-культурних процесів; визначати, формулювати та аргументувати власну громадянську та професійну позицію щодо актуальних суспільних питань; аналізувати ефективність культурних політик, технологій реалізації культурних ідей у контексті конкретних   параметрів їх впровадження.

 

Форми організації освітнього процесу та види навчальних занять

 • Л – лекційні заняття;
 • СРЗ – самостійна робота здобувача вищої освіти;
 • ПЗ – практичні заняття – практична підготовка до й активна участь в обговоренні питань і виконанні завдань безпосередньо на занятті;
 • К – консультації викладача;
 • МКР – модульна контрольна робота.

 

Тематика та види навчальних занять

 • 1 тиждень
  • Л1. Вступ до тематики курсу.
  • ПЗ1. Радянська людина та радянське законодавство: точки перетину.
  • СРЗ. К.
 • 2 тиждень
  • Л2.Законодавче оформлення радянської культури.
  • СРЗ. К.
 • 3 тиждень
  • Л3. Політична культура радянської доби.
  • ПЗ2. Наука та освіта радянської доби.
  • СРЗ. К.
 • 4 тиждень
  • Л4. Економічна культура: планова економіка та  хронічний дефіцит.
  • СРЗ. К. 
 • 5 тиждень
  • Л5. Ідеологія: наука, освіта, філософія, релігія.
  • ПЗ3.«Неканонічна» література радянської доби: М.Зощенко, І.Бабель. 
  • СРЗ. К.
 • 6 тиждень
  • Л6. «Державна пропозиція»  у мистецькій галузі: архітектура.
  • СРЗ. К. 
 • 7 тиждень
  • Л7. «Державна пропозиція» у мистецькій галузі: кінематограф.
  • ПЗ4. .«Неканонічна» література радянської доби: М. Хвильовий, О.Вишня. 
  • СРЗ. К. МКР1.
 • 8 тиждень
  • Л8. «Державна пропозиція» у мистецькій галузі: література.
  • СРЗ. К.
 • 9 тиждень
  • Л9 Альтернативна економіка.
  • ПЗ5 «Свобода віросповідань»: декларація та практика. Місце релігії та релігійних громад в радянській культурі.
  • СРЗ. К.
 • 10 тиждень
  • Л10. «Квартирне питання» в контексті радянської культури.
  • СРЗ. К.
 • 11 тиждень
  • Л11 . Культура повсякдення: «коло своїх» - родина, родичі, друзі, сусіди. Місце релігії й церкви. «Сектанти».
  • ПЗ6 Феномен радянського туризму 1960 – 70-х рр. 
  • СРЗ. К.
 • 12 тиждень
  • Л12. Інкультурація: дитинство та молоді роки  радянської людини. Інваріантність.
  • СРЗ. К.
 • 13 тиждень
  • Л13. Споживання. Де здобути модний одяг? Статусні  наїдки.  Культура пияцтва.
  • ПЗ7. Урбанізація в контексті радянської модернізації . Сільські побутові практики  у міській культурі.
  • СРЗ. К.
 • 14 тиждень
  • Л14. Категорії «норма» та «ідеал» в радянській культурі. «персонаж культури» та «культурний герой» радянської доби.
  • СРЗ. К.
 • 15 тиждень
  • Л15. Культура радянської доби: патріархальність vs модернізація.
  • ПЗ8. «Нормальне» та «ненормальне» в культурі радянської доби. Культурний герой. Вплив радянської культури на сучасність.
  • СРЗ. К. МКР2.

 

Індивідуальна робота: 

Не передбачена

 

Самостійна робота

Самостійна робота складає 89 годин. Розподіл самостійної роботи за видами навчальних робіт:

 • підготовка до лекційних занять – 20 години;
 • підготовка до практичних занять завдань - 39 години;
 • підготовка до екзамену – 30 годин.

 

Процедура оцінювання

Система оцінювання рівня навчальних досягнень ґрунтується на принципах ЄКТС та є накопичувальною. Студенти впродовж семестру готуються до лекційних та практичних занять, виконують дві модульні контрольні роботи. Для забезпечення оперативного контролю за успішністю та якістю рівня навчальних досягнень здобувачів вищої освіти дисципліна поділяється на два семестрові модулі. Кожний модуль оцінюється у максимально можливі 50 балів. Максимальна сума накопичувальних балів в кожному модульному контролі – по 20 балів, а саме    виконання та захист   творчих робіт – 10 б,    участь в практичних  заняттях – 10 б. Максимальна оцінка за кожну модульну контрольну роботу складає – 30 балів.

 

Умови допуску до підсумкового контролю

До іспиту допускаються здобувачі вищої освіти, які виконали всі види навчальних елементів навчальної дисципліни не менш, ніж на 60 %. Іспит відбувається за всіма тематичними (змістовними) модулями дисципліни. Складання/перескладання іспиту відбувається за встановленим деканатом розкладом.

 

Політика освітнього процесу

Здобувач зобов’язаний своєчасно та якісно виконувати всі отримані завдання, відвідувати консультації викладача з метою з’ясування всіх не зрозумілих під час самостійної та індивідуальної роботи питань. Такій підхід сприяє формуванню академічної культури та академічної доброчесності, здобуттю навичок самостійної роботи і формування відповідних компетентностей, як для успішного навчання на відповідному освітньому рівні, так і для майбутньої професійної діяльності.

Викладач на першому аудиторному занятті надає повну інформацію щодо усіх складових дисципліни, роз’яснює кількісне та якісне наповнення змістовних модулів, рекомендує відповідну фахову літературу, інформує щодо критеріїв оцінювання рівня навчальних досягнень здобувача з усіх видів та форм навчання та термінів контрольних заходів. 

Викладач здійснює консультації відповідно до затвердженого завідувачем кафедри графіка консультацій.

Відсутність здобувача на МКР відповідає оцінці «0». 

Складання/перескладання  заліку відбувається за встановленим деканатом розкладом. 

Під час Л, ПЗ, МКР, З користуватися телефоном заборонено.

Заборонено використання будь-яких літературних джерел, конспектів лекцій, шпаргалок під час проходження модульних контролів з дисципліни.