Етнокультурологія

ID: 8197
Вибіркова дисципліна
Навчальна дисципліна професійної підготовки
Рік впровадження: 
2020.
Кількість кредитів ЄКТС: 
4.50.
Містить розрахунково-графічну роботу.
Форма контрою: 
Екзамен.
Кількість аудиторних занять: 
30 годин – лекційні заняття; 14 годин – практичні заняття; 16 годин – лабораторні заняття.

Анотація навчальної дисципліни

Мета дисципліни  

надання студентам базових теоретичних і методологічних знань і навичок, необхідної ерудиції й розуміння глобальних і локальних етнічних процесів.

Завдання навчальної дисципліни:
 • ознайомлення з  процесами антропо- й етногенези, з історичним та етнічним різноманіттям культур, дізнатися про роль етнічного фактору в еволюції світової культури, про особливості етнічної самосвідомості, про сутність етнічної ідентичності, про форми й засоби міжетнічної комунікації, про причини етнічних конфліктів і принципи їхнього регулювання й вирішення.

 

Основні результати навчання

Збирати, упорядковувати та аналізувати інформацію щодо культурних явищ, подій та історико-культурних процесів. Виявляти, перевіряти та узагальнювати інформацію щодо різноманітних контекстів культурної практики, визначати ступінь їх актуальності із застосуванням релевантних джерел, інформаційних, комунікативних засобів та візуальних технологій. Мати навички критичного мислення, викладати у зрозумілий спосіб власні думки, здійснювати їх аргументацію. Вміти здійснювати самостійний аналіз культур-фактологічних масивів і давати критичну оцінку різноманітним текстам культури в контексті навчального курсу.

 

Форми організації освітнього процесу та види навчальних занять

 • Л – лекційні заняття;
 • ПЗ – практичні заняття – практична підготовка до й активна участь в обговоренні питань і виконанні завдань безпосередньо на занятті;
 • ЛЗ – лабораторні заняття;
 • СРЗ – самостійна робота здобувача вищої освіти;
 • РГР – розрахунково-графічна робота;
 • К – консультації викладача;
 • МКР – модульна контрольна робота.

 

Тематика та види навчальних занять

 • 1 тиждень
  • Л1. Етнокультурологія в системі сучасного знання.
  • ПЗ1. Етнокультурологія як наука. Предметне поле науки.
  • СРЗ, К.
 • 2 тиждень
  • Л2. Етнокультурологія як синтез знань про етнічний сегмент культури.
  • ЛЗ1. Етнічна й національна культури.
  • СРЗ, К.
 • 3 тиждень
  • Л3. Основні джерела і методи дослідження етнокультурології.
  • ПЗ2. . Етнос, народ, нації як соціокультурні феномени.
  • СРЗ, К. РГР (1 етап)
 • 4 тиждень
  • Л4 Багатомірність категорії етнос.
  • ЛЗ2. Фактори формування етнічної культури.
  • СРЗ, К.
 • 5 тиждень
  • Л5. Етнос – народність – нація – історична варіативність «етнічних утворень».
  • ПЗ3. Динаміка етнокультурних спільнот.
  • СРЗ, К.
 • 6 тиждень
  • Л6 Типологія культури: домінуюча, етнічна й національна культури.
  • ЛЗ3.Формування етнокультурної ідентичності в структурної організації етносу: етнокультурний аспект міфологічних типів культур.
  • СРЗ, К.
 • 7 тиждень
  • Л7. Мова і географічна сфера як фактори формування етнічної культури.
  • ПЗ 4. Основні теорії етносу. Етнос і етничність.
  • СРЗ, К, МКР1.
 • 8 тиждень
  • Л8 Етнонім, релігія і психологічний фактори формування етнічної культури.
  • ЛЗ4. Етнокультурні процеси й характер етнічних взаємодій.
  • СРЗ, К.
 • 9 тиждень
  • Л9. Теорії етнічності, що об’єднують природу й сутність етносу.
  • ПЗ5. Основні теорії етносу. Етнос і етничність.
  • СРЗ, К.
 • 10 тиждень
  • Л10. Інструменталізм і конструктивізм – методологічні підходи до розгляду етносу й етнічності.
  • ЛЗ5. Системи споріднення і етнокультурна регуляція суспільного життя.
  • СРЗ, К.
 • 11 тиждень
  • Л11.  Ієрархічність структури етносу і етнічна самосвідомість.
  • ПЗ6. Структура етносу.
  • СРЗ, К.
 • 12 тиждень
  • Л12. Етногенез і його основні фактори.
  • ЛЗ6.«Схід-Захід» к первинна типологія культур.
  • СРЗ, К. РГР (2 етап)
 • 13 тиждень
  • Л13. Групи й системи споріднення.
  • ПЗ6 Етнокультурні процеси та характер етнічних взаємодій.
  • СРЗ, К.
 • 14 тиждень
  • Л14. . Форми шлюбу й їхні етнічні варіації.
  • ПЗ7 Системы споріднення та їх роль щодо організації соціокультурних зв’язків в етнокультурних спільностях.  
  • СРЗ, К, МКР2. 
 • 15 тиждень
  • Л15. Захід і Схід як умовні значеннєві конструкції й моделі культурної ідентичності.
  • ПЗ8 Системы споріднення та їх роль щодо організації соціокультурних зв’язків в етнокультурних спільностях.  
  • СРЗ, К. РГР (3 етап)

 

Індивідуальна робота

Мета РГР: демонстрація отриманих знань, вмінь та навичок використання сучасної гуманітарної методології, новітніх культурологічних дискурсів при PEST - аналізі сучасних медіа-практик, стану сучасного творчого процесу та прогнозування основних напрямів його розвитку у регіоні, Україні та світі.

 • 1 етап (1-7 тижні) – Вибір та затвердження теми, попередній вибір наукових джерел, складання плану дослідження, визначення методики та розробка інструментарію дослідження, підготовка чорнового варіанту РГР.
 • 2 етап (8-12 тижні) – Отримання консультацій та відгуку від наукового керівника, редагування та підготовка до захисту (презентація+доповідь).
 • 3 етап (13-15 тижні) – Публічний захист РГР.

 

Самостійна робота

Самостійна робота складає 75 годин. Розподіл самостійної роботи за видами навчальних робіт:

 • підготовка до лекційних занять – 5 годин;
 • підготовка до практичних занять  – 10 годин
 • підготовка до лабораторних занять – 15 годин;
 • виконання РГР – 15 годин;
 • підготовка до екзамену – 30 годин.

 

Процедура оцінювання

Система оцінювання рівня навчальних досягнень ґрунтується на принципах ЄКТС та є накопичувальною. Студенти впродовж семестру готуються до лекційних та практичних занять, виконують дві модульні контрольні роботи. Для забезпечення оперативного контролю за успішністю та якістю рівня навчальних досягнень здобувачів вищої освіти дисципліна поділяється на два семестрові модулі. Кожний модуль оцінюється у максимально можливі 50 балів. Максимальна сума накопичувальних балів в кожному модульному контролі – по 20 балів, а саме: виконання лабораторних робіт – 12 балів, поточне контрольне оцінювання – 8 балів. Максимальна оцінка за кожну модульну контрольну роботу складає – 30 балів. Максимальна оцінка за повний обсяг виконаних навчальних елементів дисципліни – 100 балів. Підсумковим контролем з дисципліни є іспит.

 

Умови допуску до підсумкового контролю

До іспиту допускаються здобувачі вищої освіти, які виконали всі види навчальних елементів навчальної дисципліни не менш, ніж на 60 %. Іспит відбувається за всіма тематичними (змістовними) модулями дисципліни. Складання/перескладання іспиту відбувається за встановленим деканатом розкладом.

 

Політика освітнього процесу

Здобувач зобов’язаний своєчасно та якісно виконувати всі отримані завдання, відвідувати консультації викладача з метою з’ясування всіх не зрозумілих під час самостійної та індивідуальної роботи питань. Такій підхід сприяє формуванню академічної культури та академічної доброчесності, здобуттю навичок самостійної роботи і формування відповідних компетентностей, як для успішного навчання на відповідному освітньому рівні, так і для майбутньої професійної діяльності.

Викладач на першому аудиторному занятті надає повну інформацію щодо усіх складових дисципліни, роз’яснює кількісне та якісне наповнення змістовних модулів, рекомендує відповідну фахову літературу, інформує щодо критеріїв оцінювання рівня навчальних досягнень здобувача з усіх видів та форм навчання та термінів контрольних заходів.

Викладач здійснює консультації відповідно до затвердженого завідувачем кафедри графіка консультацій.

Відсутність здобувача на МКР відповідає оцінці «0».

Складання/перескладання  заліку відбувається за встановленим деканатом розкладом.

Під час Л, ПЗ, МКР, Е користуватися телефоном заборонено.

Заборонено використання будь-яких літературних джерел, конспектів лекцій, шпаргалок під час проходження модульних контролів з дисципліни.