Практики культурної комунікації

ID: 8255
Вибіркова дисципліна
Навчальна дисципліна професійної підготовки
Рік впровадження: 
2017.
Кількість кредитів ЄКТС: 
3.50.
Форма контрою: 
Екзамен.
Кількість аудиторних занять: 
лекційних – 30 годин, практичних – 30 годин.

Анотація навчальної дисципліни

Мета дисципліни

формування у здобувачів системи теоретичних знань і практичних навиків з підвищення ефективності культурної комунікації на всіх рівнях професійної діяльності.

Завдання дисципліни:

 • вивчення теоретичних основ культурної комунікації, культури спілкування (міжособистісного, професійного, міжкультурного);
 • визначення ролі і значення комунікації в ділових взаємовідносинах, засвоєння знань про культуру ділового спілкування в контексті сучасного підприємницького середовища та в професійній діяльності;
 • формування навиків застосування ефективних засобів комунікації і побудови ділових відносин, а також усунення потенційних і наявних бар’єрів ділової та культурної комунікації; 
 • напрацювання навиків самостійного аналізу механізмів ділових відносин в професійній діяльності та визначення шляхів їх вдосконалення.

 

Основні результати навчання

Мати навички вербального та письмового репрезентування практичних розробок. Уміти організовувати діяльність роботи команди та ефективно управляти часом. Мати навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в групах. Вміти визнавати різноманітність культур, проводити їх аналіз; сприймати особливості взаємодії в системі орієнтації іншої культури. Здатність пристосовуватись до обставин, що постійно змінюються в сфері професійної діяльності. Вміти використовувати відповідну термінологію, обговорювати факти та інтерпретації зрозумілою і чіткою мовою, застосовувати це в презентаціях, есе та дипломній роботі. Застосовувати культурологічні знання в освітній практиці. Впроваджувати практику командної роботи для організації, планування та управління інноваційними культурно-мистецькими проектами. Досліджувати вплив міжнаціональних, міжетнічних суспільних відносин на розвиток культури. Визначати вплив глобалізаційних процесів наміжнаціональні та міжетнічні відносини.  Знати і визначати релігійні впливи на різноманіття релігійних традицій, вірувань та переконань різних народів світу на формування самоідентифікації індивідів. Сприймати інноваційні форми й технології культурної практики сучасності. Знати принципи і вміти організувати ділові ігри, що моделюють ситуацію, яка наближена до реальної професійної сфери культуролога. Формувати позитивне ставлення суспільства до різноманітних національних меншин, вміти співпрацювати з носіями різних культурних цінностей. Знати основні концепції щодо організації групових форм роботи у рамках різних психологічних шкіл та напрямків.

 

Форми організації освітнього процесу та види навчальних занять

 • Л – лекційні заняття;
 • СРЗ – самостійна робота здобувача вищої освіти;
 • ПЗ – практичні заняття;
 • К – консультації викладача;  
 • МКР – модульна контрольна робота.

 

Тематика та види навчальних занять

 • 1 тиждень
  • Л1. Обмін інформацією  основний чинник розвитку культури.
  • ПЗ1. Людина в сучасному інформаційному середовищі.
  • СРЗ, К.
 • 2 тиждень
  • ПЗ2. Перцепція у взаємовідносинах. 
  • СРЗ, К.
 • 3 тиждень
  • Л2. Перцептивний аспект спілкування.
  • ПЗ3. Комунікація як поетапний процес.
  • СРЗ, К.
 • 4 тиждень
  • ПЗ4. Чинники викривлення інформації в процесі комунікації.
  • СРЗ, К.
 • 5 тиждень
  • Л3. Комунікативний аспект спілкування.
  • ПЗ5. Правила переконання в інтерактивному аспекті спілкування.
  • СРЗ, К.
 • 6 тиждень
  • ПЗ6. Інтерактивний аспект спілкування в командній роботі.
  • СРЗ, К.
 • 7 тиждень
  • Л4. Інтерактивний та міжкультурний аспекти комунікації.
  • ПЗ7. Основні аспекти спілкування в українських народних прислів’ях.
  • СРЗ, К, МКР1.
 • 8 тиждень
  • ПЗ8. Вербальні засоби спілкування.
  • СРЗ, К.
 • 9 тиждень
  • Л5. Форми, засоби та технології ділового спілкування.
  • ПЗ9. Публічний виступ + Дискусія (частина 1).
  • СРЗ, К.
 • 10 тиждень
  • ПЗ10. Публічний виступ + Дискусія (частина 2).
  • СРЗ, К.
 • 11 тиждень
  • Л6. Техніка публічного виступу та культура професійної дискусії.
  • ПЗ11. Публічний виступ + Дискусія (частина 3).
  • СРЗ, К.
 • 12 тиждень
  • ПЗ12. Невербальні засоби спілкування.
  • СРЗ, К.
 • 13 тиждень
  • Л7. Конфлікти в професійних, ділових соціокультурних комунікаціях.
  • ПЗ13. Маніпуляції у соціокультурних комунікаціях.
  • СРЗ, К.
 • 14 тиждень
  • ПЗ14. Літературні пародії як форма творчої комунікації (частина 1).
  • СРЗ, К.
 • 15 тиждень
  • Л8. Літературні пародії як особлива форма соціокультурної комунікації.
  • ПЗ15. Літературні пародії як форма творчої комунікації (частина 2).
  • СРЗ, К, МКР2.

 

Індивідуальна робота

Не передбачена. 

 

Самостійна робота

Самостійна робота складається з підготовки до лекцій та практичних занять.

Підготовка до лекцій передбачає повторення матеріалу, який було викладено на попередній лекції, опрацювання питань для самоперевірки, які наведені до кожної лекції в конспекті, опрацювання літературних джерел, які наведено у списку основної та додаткової літератури.

Підготовка до ПЗ полягає у повторенні визначень понять і термінів, які були викладені на попередніх лекціях з відповідної тематики і знадобляться для виконання практичних завдань.

Підготовка до ПЗ9 передбачає домашню роботу по підготовці доповіді для публічного виступу. Теми для виступів змінюються кожного року.

Самостійна робота складає 45 годин. Розподіл самостійної роботи за видами навчальних робіт:

 • підготовка до лекційних занять – 15 годин;
 • підготовка до практичних занять – 30 годин.

 

Процедура оцінювання

Система оцінювання рівня навчальних досягнень ґрунтується на принципах ЄКТС та є накопичувальною. Здобувачі протягом семестру готуються до лекційних та практичних занять, виконують дві модульні контрольні роботи.  Для забезпечення оперативного контролю за успішністю та якістю рівня навчальних досягнень здобувачів вищої освіти дисципліна поділяється на два семестрові модулі. Кожний модуль оцінюється у 50 балів (20 балів – МКР, 30 балів – ПЗ).

Кожна з двох МКР представляє собою тестові завдання, які складаються з 6 питань двох рівнів складності, та практичного завдання. Максимальна оцінка за правильну відповідь на питання першого рівня – 4 бали (4 питання по 1 балу), другого рівня – 6 балів (2 питання по 3 бали). Разом – 10 балів. Максимальна оцінка за практичне завдання – 10 балів. Виконання завдання МКР1 оцінюється за такими критеріями: комунікативну ситуацію проаналізовано в двох аспектах –  10 балів, ситуацію проаналізовано лише в одному аспекті (другий не виявлено) – 5 балів, ситуацію не проаналізовано  бали не нараховуються. Виконання завдання МКР2 оцінюється за такими критеріями: ситуацію проаналізовано правильно, запропоновано варіанти її розв’язання – 10 балів, ситуацію проаналізовано правильно, але не запропоновано жодного варіанту її розв’язання – 5 балів, ситуацію не проаналізовано, не запропоновано варіантів її розв’язання   – бали не нараховуються.

За роботу на кожному ПЗ здобувач може отримати максимальну оцінку у 4 балу (разом – 60 балів). Робота здобувача на практичному занятті оцінюється за такими критеріями: правильне виконання завдання – 2 бали; вільне володіння термінами та поняттями в контексті тематики заняття – 1 бал; активність при обговоренні основних питань заняття – 1 бал (разом – 4 бали). Підсумковий контроль проводиться у формі накопичувального заліку.

 

Умови допуску до підсумкового контролю

Виконання обох МКР, виконання/відпрацювання всіх ПЗ. Залік відбувається за всіма тематичними (змістовними) модулями дисципліни. Складання/перескладання заліку відбувається за встановленим деканатом розкладом.

 

Політика освітнього процесу

Здобувач зобов’язаний своєчасно та якісно виконувати всі отримані завдання; за необхідністю з метою з’ясування всіх не зрозумілих під час самостійної та індивідуальної роботи питань, відвідувати консультації викладача, дотримуватись принципів академічної доброчесності.

Робота, яка виконана після встановлених викладачем термінів, не приймається.

Відсутність здобувача на екзамені або на контрольній роботі відповідає оцінці «0».

Складання/перескладання поточних робіт – за встановленим деканатом розкладом.

Під час Л, ПКР, МКР користуватися ґаджетами заборонено.