Історія та археологія

Ступінь та кваліфікація, що здобуває випускник програми
Ступінь вищої освіти, що присуджується випускнику:
Освітня кваліфікація, що присвоюється випускнику:
Доктор філософії з історії та археології.
Документи про вищу освіту, що видаються випускнику програми
Диплом доктора філософії;
Додаток до диплома доктора філософії європейського зразка.
Інформація в дипломі
Обсяг програми

45 кредитів ЄКТС.

Тривалість програми

Нормативний строк підготовки становить 4 роки.

Форма здобуття освіти
Очна (денна), заочна.
Мова викладання
Українська.
Структурні підрозділи, в яких здійснюється підготовка за цією програмою 
Кафедра (спеціальна), яка забезпечує виконання програми 
Гарант освітньої програми 
Опис предметної області програми
Предметна область, напрям

Система знань про історичне минуле України та людства, причино-наслідковий зв’язок історичних подій і процесів, тенденції історичного поступу та закономірності функціонування людського суспільства, особливості формування й побутування матеріальної та нематеріальної історико-культурної спадщини.

Об’єкти  вивчення та діяльності
 • минуле України та людства в усіх його проявах;
 • пам’ятки археології, історії та культури, історична пам’ять, історична політика, соціокультурні практики у минулому та сьогоденні;
 • категоріальний апарат, теоретичні концепції та методологічний інструментарій, які використовуються під час історичного пізнання;
 • значення та смисли діяльності людей у минулому, загальнолюдські і національні цінності, представлені в наукових фактах, текстах, речових пам’ятках, пам’ятках духовної культури та у соціальних практиках.
Цілі навчання
 • оволодіння дослідницькими практиками, зокрема сучасними теоретико-методологічними засадами і методами вивчення та інтерпретації історичного минулого; 
 • вироблення навичок професійної (аналітичної, викладацької, консультативної, комунікативної, організаційно-методичної) діяльності; 
 • формування здатностей застосовувати набуті знання та навички для вивчення, збереження та використання культурного спадку, вирішення актуальних проблем сьогодення.
Теоретичний зміст предметної області

Система наукових теорій, концепцій, гіпотез, принципів, категорій, методів, які використовуються у процесі історичного пізнання.

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці)

Загальнонаукові і спеціально наукові методи, які застосовуються під час здійснення історичних досліджень, а також методики і технології, які використовуються для вивчення, збереження та використання пам’яток історії і культури.

Фокус освітньої програми

Дослідження суспільно-політичних процесів, діяльності видатних особистостей.

Особливості та відмінності програми

Характерною особливістю даної програми є цілеспрямоване, поглиблене вивчення дисциплін з організації досліджень із регіональних історій України.

Особливості реалізації програми
Підходи до викладання та навчання

Лекції, семінарські заняття, дослідження, участь у міждисциплінарних проектах та тренінгах, самостійна робота з використанням підручників, конспектів та шляхом участі у групах з розробки проектів, консультацій із науково-педагогічними співробітниками, підготовки дисертаційної роботи.

Система оцінювання

Письмові та усні екзамени, есе, дискусії, презентації, поточний контроль, публічний захист дисертації.

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Специфічні характеристики кадрового забезпечення

Понад 85 % професорсько-викладацького складу, задіяного до викладання циклу дисциплін професійної підготовки, мають відповідні наукові ступені до дисциплін, які викладають.

Специфічні характеристики матеріально-технічного забезпечення

Використання сучасного обладнання, зокрема https://op.edu.ua/about/set_up_documents#8

Специфічні характеристики інформаційно-методичного забезпечення

Використання віртуального навчального середовища ОНПУ та авторських розробок професорсько-викладацького складу.
http://library.opu.ua/digital/memos
http://library.opu.ua/digital/d_learning

Академічна мобільність

Академічна мобільність (регламентується Постановою КМУ № 579 “Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність” від 12 серпня 2015 року).

 

Національна кредитна мобільність

На основі двосторонніх договорів між ОНПУ та технічними університетами України.

Міжнародна кредитна мобільність

У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі спільних договорів між ОНПУ та університетами партнерами.

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти

На загальних умовах, та засвоєнні дисципліни «Українська (російська) мова».

Академічні та професійні права випускників
Доступ до подальшого навчання

Можливість продовжити навчання у докторантурі за науковим рівнем.

Працевлаштування випускників

Робочі місця у науково-дослідних інституціях, у тому числі адміністративних, закладах вищої освіти, всіх форм власності. Самостійне працевлаштування.

Перелік компетентностей випускника
Загальні

Інструментальні компетентності:

 • Здатність до аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та перевірених фактів. Володіння культурою мислення.
 • Знання другої мови, достатньої для обговорення наукових результатів.
 • Навички управління інформацією для організації та проведення наукових досліджень.

Міжособистісні компетентності:

 • Здатність працювати в міждисциплінарній команді
 • Здатність працювати міжнародному середовищі.
 • Професійні етичні зобов’язання.

Системні компетентності:

 •  Дослідницькі навички і уміння. 
 • Здатність породжувати нові ідеї (креативність).
 • Здатність до передачі своїх знань та досвіду іншим. 
 • Лідерські якості. Приймати рішення в стандартних і нестандартних ситуаціях і нести за них відповідальність.
 • Здатність працювати самостійно.
 • Планування та управління проектами. Організовувати власну діяльність, вибирати типові методи і способи виконання професійних завдань, оцінювати їх виконання і якість.
Спеціальні

Предметні:

 • Здатність розуміти взаємозв’язок сучасних подій і процесів у минулому.
 • Здатність розуміти різниці у історіографії, в залежності від історичного періоду.
 • Здатність розуміти і поважати відмінні точки зору, що мають представники інших націй і культур.
 • Здатність знати актуальний дискурс.
 • Здатність розуміти і вміти застосовувати науковий інструментарій інших наук про людину (напр. літературна критика, історія мов, історія культури, археологія, антропологія, юриспруденція, соціологія, філософія та ін.).
 • Знання методів відгалужень історичної науки (економічна, соціальна, політична, гендерна історія та ін.).
 • Здатність ідентифікувати та використовувати джерела (бібліографія, документи, усні свідчення та ін.) у дослідженні.

Фахові:

 • Знання методології наукової діяльності.
 • Знання методології педагогічної діяльності.
 • Здатність писати рідною мовою, застосовуючи науковий апарат.
 • Здатність писати іноземною мовою, застосовуючи науковий апарат.
 • Знання регіональної історії.
 • Знання історії своєї держави.
 • Знання європейської історії досліджуваного періоду.
 • Знання світової історії.
 • Здатність ідентифікувати та використовувати всі види джерел у дослідженні.

Інноваційні:

 • Здатність здійснювати інноваційні дослідження, які спрямовані на вирішення фундаментальних наукових проблем у галузі дослідницько-інноваційної діяльності;
 • Здатність розв’язувати комплексні проблеми, продукувати нові знання, які мають теоретичне та практичне значення.
Програмні результати навчання
Ключові:
 • Вміти розробляти та презентувати обґрунтований план досліджень у відповідності до наукового напрямку.
 • Володіти іноземною мовою, включаючи спеціальну термінологію, для проведення літературного пошуку. Вміти представляти та обговорювати наукові результати іноземною та українською мовами. 
 • Вміти планувати та проводити експерименти, що мають відношення до проблем з галузі знань, використовуючи належне програмне забезпечення та знати як аналізувати і відображати результати досліджень.
 • Вміти визначати, аналізувати та поєднувати інформацію з різних джерел, виявити аналітико-синтетичний зміст та підготовити нову форму вторинної інформації.
 • Знати основні концепції та розуміти теоретичні та практичні проблеми в сучасному науковому напрямку досліджень.
 • Вміти працювати з фахівцями з різних галузей в рамках наукових проектів. Знати про стимули та бар’єри в ефективній командній роботі.
 • Вміти працювати в інтернаціональній групі, ставитися з повагою до національних та культурних традицій, способів роботи інших членів групи.
 • Мати професійну етичну поведінку при виконанні професійних досліджень.
 • Вміти ініціювати та виконувати оригінальні дослідження в напрямку діяльності та досягати наукових результатів, які створюють нові знання.
 • Визначати самостійно завдання професійного та особистісного розвитку, займатися самоосвітою, усвідомлено планувати і здійснювати підвищення рівня кваліфікації.
 • Вміти вести спеціалізовані наукові семінари, організовувати та проводити навчальні заняття. Володіти способами організації навчально-пізнавальної та практичної діяльності.
 • Вміти управляти науковими проектами або писати пропозиції на фінансування наукових досліджень.
 • Володіти загальнонауковими філософськими знаннями, необхідними для формулювання наукового світогляду, професійної етики, та культурного кругозору.
 • Розуміти теоретичні та практичні проблеми, історію розвитку та сучасний стан наукових знань.
Спеціальні:
 • Вміти розробляти та презентувати обґрунтований план роботи над дисертацією у відповідності до спеціальності «Історія та археологія».
 • Вміти складати англійською мовою анотації та реферати до наукових статей, доповідей, матеріалів дослідження, тощо. 
 • Вміти писати наукові праці згідно прийнятим стандартам як вітчизняної історичної науки, так і міжнародної наукової спільноти.
 • Вміти визначати, аналізувати та поєднувати інформацію з різних історичних джерел, критично їх оцінювати та синтезувати у науковому дослідженні. 
 • Знати актуальні проблеми в сучасній історичній науці, орієнтуватися у методах та підходах до основних концепцій історичної науки.
 • Вміти працювати з фахівцями споріднених гуманітарних галузей в рамках наукових проектів. 
 • Вміти працювати з фахівцями-істориками з різних країн, проявляти тактовність до суперечливих історичних фактів в наукових історичних дискусіях та ставитися з повагою до відмінних оцінок у національних історіях іноземних громадян - інших членів групи.
 • Дотримуватися наукової чесності, писати правду про минуле, уникати маніпуляцій та заполітизованості в історії, розвінчувати історичні міфи.
 • Вміти створювати оригінальні наукові праці в історичній науці. 
 • Визначати самостійно завдання професійного та особистісного розвитку як дослідника, займатися самоосвітою, активно приймати участь у наукових заходах, бути ознайомленим із новими тенденціями в історичній науці.
 • Вміти вести заняття по спеціальності, володіти педагогічною майстерністю в достатній мірі.
 • Вміти керувати науковими проектами з історії та залучати спонсорів для допомоги в оприлюдненні результатів наукових досліджень (публікації монографій, збірників наукових праць, проведення наукових конференцій тощо).
 • Популяризувати історію України серед широкого загалу.
 • Виховувати у студентів патріотизм, пошану до традицій свого народу, вміння передавати свої знання майбутнім поколінням.
 • Виховувати в собі високі моральні цінності та громадянську відповідальність як громадянина і як науковця.
Базові знання, вміння та розуміння на вибір аспіранта:
 • Вміти проводити аналіз особливостей у розвитку історичної думки.
 • Вміти вивчати та аналізувати різноманітні джерела з історії.
 • Вміти збирати, накопичувати і популяризувати відомості про предмет дослідження.
Знання та розуміння спеціальних розділів на вибір студента за науковою спеціальністю:
 • Вміти досліджувати історичні події в глобальному контексті.
 • Вміти вивчати специфіку розвитку цілісних історичних питань у різних аспектах.
 • Вміти вивчати проблеми загальної та локальної історії. 
 • Вміти досліджувати проблеми мікроісторії та макроісторії.