Хімічні технології та інженерія

Галузь знань: 
16 Хімічна та біоінженерія
Спеціальність: 
161 Хімічні технології та інженерія
ID: 50844
Ступінь та кваліфікація, що здобуває випускник програми
Ступінь вищої освіти, що присуджується випускнику:
Освітня кваліфікація, що присвоюється випускнику:
Доктор філософії з хімічних технологій та інженерії.
Документи про вищу освіту, що видаються випускнику програми
Диплом доктора філософії;
Додаток до диплома доктора філософії європейського зразка.
Інформація в дипломі
Обсяг програми

45 кредитів ЄКТС.

Тривалість програми

Нормативний строк підготовки становить 4 роки.

Форма здобуття освіти
Очна (денна), заочна.
Мова викладання
Українська.
Структурні підрозділи, в яких здійснюється підготовка за цією програмою 
Гарант освітньої програми 
Особливості реалізації програми
Академічні та професійні права випускників
Перелік компетентностей випускника
Програмні результати навчання