Телекомунікації та радіотехніка

ID: 50846
Field of knowledge 
17 Electronics and telecommunications
Specialty 
172 Telecommunications and Radio Engineering
Form of study 
Full-time.
Language of instruction 

Українська.

Program profile

The purpose of the program

А. Цілі навчальної програми

Ця програма призначена для розвитку академічних, професійних і творчих здібностей аспірантів достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем з проведенням дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової діяльності у галузі доктор філософії з телекомунікації та радіотехніка необхідних для підготовки та захисту дисертації.

В. Характеристика програми

Фокус програми

Дослідження із  телекомунікацій та радіотехніка.

Орієнтація програми

Освітньо-наукова.

Особливості та відмінності

Характерною особливістю даної програми є поглиблене вивчення дисциплін з  телекомунікації та радіотехніки у міжнародних телекомунікаційних та радіотехнічних системах.

С. Придатність до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування

Робочі місця у науково-дослідних інституціях і лабораторіях на підприємствах зв’язку, авіації, морського, автомобільного та залізничного транспорту, у тому числі адміністративних, контрольно-інспекційних та силових організаціях, вищих навчальних закладах, всіх форм власності. Самостійне працевлаштування.

Подальше навчання

Можливість продовжити навчання у докторантурі за науковим рівнем.

D. Стиль та методика навчання

Підходи до викладання та навчання

Лекції, практичні роботи, дослідження та експерименти, участь у міждисциплінарних проектах та тренінгах, самостійна робота з використанням підручників, конспектів та шляхом участі у групах з розробки проектів, консультацій із науково-педагогічними співробітниками, підготовки дисертаційної роботи.

Система оцінювання

Письмові та усні екзамени, ессе, презентації, поточний контроль, публічний захист дисертації.

Е. Програмні компетентності

Загальні

1. Інструментальні компетентності:

 • ЗК1. Здатність до аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та перевірених фактів. Володіння культурою мислення.
 • ЗК2. Знання другої мови, достатньої для обговорення наукових результатів.
 • ЗК3. Навички управління інформацією для організації та проведення наукових досліджень.

2. Міжособистісні компетентності:

 • ЗК4.Здатність працювати в міждисциплінарній команді
 • ЗК5. Здатність працювати міжнародному середовищі.
 • ЗК6. Професійні етичні зобов’язання.

3. Системні компетентності:

 • ЗК7. Дослідницькі навички і уміння. 
 • ЗК8. Здатність породжувати нові ідеї (креативність).
 • ЗК9. Здатність до передачі своїх знань та досвіду іншим. 
 • ЗК10. Лідерські якості. Приймати рішення в стандартних і нестандартних ситуаціях і нести за них відповідальність.
 • ЗК11. Здатність працювати самостійно.
 • ЗК12.Планування та управління проектами. Організовувати власну діяльність, вибирати типові методи і способи виконання професійних завдань, оцінювати їх виконання і якість.
Спеціальні

Предметні:

 • СК1. Здатність до аналізу та синтезу систем цифрового зв’язку та проведення наукових досліджень у галузі телекомунікацій техніки.
 • СК2. Здатність до аналізу та синтезу радіотехнічних систем та проведення наукових досліджень у галузі радіотехніки.
 • СК3. Здатність до аналізу та синтезу радіотехнічних систем та проведення наукових досліджень у галузі радіо ідентифікації.
 • СК4. Здатність до аналізу та синтезу цифрових та аналогових систем і проведення наукових досліджень у галузі обробки цифрових та аналогових сигналів.

Фахові:

 • СК5. Здатність до аналізу та синтезу  систем мобільного  та супутникового зв’язку і проведення наукових досліджень у галузі багатоканальних систем.
 • СК6. Здатність до аналізу та синтезу мікрохвильової техніки та антено-фідерних трактів і проведення наукових досліджень у надвисоких частот.
 • СК7. Здатність до розроблення метрологічного забезпечення у телекомунікації.
 • СК8. Здатність до самостійного проведення міжгалузевих досліджень у телекомунікаційних системах та радіотехніці. 
 • СК9. Здатність до планування  та управління розробкою проектів у галузі радіотехніки та телекомунікацій. 
 • СК10. Здатність до проведення експертної оцінки у галузі телекомунікацій та радіотехніки.
 • СК11. Навички управління проведенням науково-дослідницької та опитно-конструкторської робот. 

Інноваційні:

 • СК12. Здатність до публікації отриманих результатів у сучасних міжнародних наукових виданнях.
 • СК13.  Володіння трансфертними технологіями.
 • СК14. Здатність породжувати креатині ідеї на основі фізичної реалізує мості.
 • СК15. Здатність до проведення патентування.

F. Програмні результати навчання

Ключові результати навчання
 • РН1. Вміти розробляти та презентувати обґрунтований план досліджень у відповідності до наукового напрямку.
 • РН2. Володіти іноземною мовою, включаючи спеціальну термінологію, для проведення літературного пошуку. Вміти представляти та обговорювати наукові результати іноземною та українською мовами. 
 • РН3. Вміти планувати та проводити експерименти, що мають відношення до проблем з галузі знань, використовуючи належне програмне забезпечення та знати як аналізувати і відображати результати досліджень.
 • РН4. Вміти визначати, аналізувати та поєднувати інформацію з різних джерел, виявити аналітико-синтетичний зміст та підготовити нову форму вторинної інформації.
 • РН5. Знати основні концепції та розуміти теоретичні та практичні проблеми в сучасному науковому напрямку досліджень.
 • РН6. Вміти працювати з фахівцями з різних галузей в рамках наукових проектів. Знати про стимули та бар’єри в ефективній командній роботі.
 • РН7. Вміти працювати в інтернаціональній групі, ставитися з повагою до національних та культурних традицій, способів роботи інших членів групи.
 • РН8. Мати професійну етичну поведінку при виконанні професійних досліджень.
 • РН9. Вміти ініціювати та виконувати оригінальні дослідження в напрямку діяльності та досягати наукових результатів, які створюють нові знання.
 • РН10. Визначати самостійно завдання професійного та особистісного розвитку, займатися самоосвітою, усвідомлено планувати і здійснювати підвищення рівня кваліфікації.
 • РН11. Вміти вести спеціалізовані наукові семінари, організовувати та проводити навчальні заняття. Володіти способами організації навчально-пізнавальної та практичної діяльності.
 • РН12. Вміти управляти науковими проектами або писати пропозиції на фінансування наукових досліджень.
 • РН13. Володіти загальнонауковими філософськими знаннями, необхідними для формулювання наукового світогляду, професійної етики, та культурного кругозору.
 • РН14. Розуміти теоретичні та практичні проблеми, історію розвитку та сучасний стан наукових знань.
Спеціальні
 • РН15. Розуміти теоретичні та практичні проблеми системах цифрового зв’язку та вміти самостійно організовувати проведення наукових досліджень у галузі телекомунікацій техніки та її використання у суміжних галузях.
 • РН16. Розуміти теоретичні та практичні проблеми радіотехнічних систем та вміти самостійно організовувати проведення наукових досліджень у галузі радіотехніки та її використання у суміжних галузях.
 • РН17. Розуміти теоретичні та практичні проблеми систем радіо ідентифікації та вміти самостійно організовувати проведення наукових досліджень у цій галузі.
 • РН18. Розуміти теоретичні та практичні проблеми цифрової обробки сигналів, аналогової обробки сигналів та вміти самостійно організовувати проведення наукових досліджень, організації семінарів, самостійних публікацій результатів досліджень.
 • РН19. Розуміти теоретичні та практичні проблеми  систем мобільного  та супутникового зв’язку та вміти самостійно організовувати патентний захист наукової продукції.
 • РН20. Розуміти теоретичні та практичні проблеми  мікрохвильової техніки та антено-фідерних пристроїв, самостійно організовувати  проведення наукових досліджень у діапазоні  надвисоких частот.
Educational components of the program (training plan)

Scanned copies of the educational program and curriculum

Upon a successful completion of respective educational program with subsequent attestation the student (graduate), is awarded an appropriate University degree qualification getting the relevant level higher educational institution Diploma.
Higher education studies qualification level/degree awarded to graduates:
Educational qualification 
Доктор філософії з телекомунікацій та радіотехніки.
Higher education document issued to graduates:
Diploma of Doctor of Philosophy;
European model Ph.D. Diploma Supplement.
Structural units providing training in this program  
Special field Department ensuring the program implementation