Металургія

ID: 50850
Field of knowledge 
13 Mechanical Engineering
Specialty 
136 Metallurgy
Form of study 
Full-time.
Language of instruction 

Українська.

Program profile

The purpose of the program

А. Ціль навчальної програми

Ця програма призначена для розвитку академічних, професійних і творчих здібностей аспірантів достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем з проведенням дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової діяльності у галузі металургії для підготовки та захисту дисертації.

В. Характеристика програми

Предметна область, напрям

Розроблення в галузі теорії, технології, обладнання, систем контролю і управління технологічними процесами для підготовки вихідних матеріалів, процесів формоутворення, виплавлення, легування, модифікування, заливання, кристалізації сплавів в умовах ливарної форми та дослідження їх властивостей.

Фокус програми

Дослідження із металургії.

Орієнтація програми

Освітньо-наукова.

Особливості та відмінності

Характерною особливістю даної програми є поглиблене вивчення дисциплін з металургії, розроблення в галузі теорії, технології, обладнання, систем контролю і управління технологічними процесами для підготовки вихідних матеріалів, процесів формоутворення, виплавлення, легування, модифікування, заливання, кристалізації сплавів в умовах ливарної форми та дослідження їх властивостей.

С. Придатність до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування

Робочі місця у науково-дослідних інституціях і лабораторіях на підприємствах та вищих навчальних закладах, всіх форм власності. Самостійне працевлаштування.

Подальше навчання

Можливість продовжити навчання у докторантурі за науковим рівнем.

D. Стиль та методика навчання

Підходи до викладання та навчання

Лекції, лабораторні та практичні дослідження та експерименти, участь у міждисциплінарних проектах та тренінгах, самостійна робота з використанням підручників, конспектів та шляхом участі у групах з розробки проектів, консультацій із науково-педагогічними співробітниками, підготовки дисертаційної роботи.

Система оцінювання

Письмові та усні екзамени, ессе, презентації, поточний контроль, публічний захист дисертації.

Е. Програмні компетентності

Загальні

1. Інструментальні компетентності:

 • ЗК1. Здатність до аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та перевірених фактів. Володіння культурою мислення.
 • ЗК2. Знання другої мови, достатньої для обговорення наукових результатів.
 • ЗК3. Навички управління інформацією для організації та проведення наукових досліджень.

2. Міжособистісні компетентності:

 • ЗК4.Здатність працювати в міждисциплінарній команді
 • ЗК5. Здатність працювати міжнародному середовищі.
 • ЗК6. Професійні етичні зобов’язання.

3. Системні компетентності:

 • ЗК7. Дослідницькі навички і уміння. 
 • ЗК8. Здатність породжувати нові ідеї (креативність).
 • ЗК9. Здатність до передачі своїх знань та досвіду іншим. 
 • ЗК10. Лідерські якості. Приймати рішення в стандартних і нестандартних ситуаціях і нести за них відповідальність.
 • ЗК11. Здатність працювати самостійно.
 • ЗК12.Планування та управління проектами. Організовувати власну діяльність, вибирати типові методи і способи виконання професійних завдань, оцінювати їх виконання і якість.
Спеціальні

Предметні:

 • СК1. Здатність використовувати новітні методи досліджень металів і сплавів в науково-дослідницькій діяльності.
 • СК2. Здатність самостійно набувати нові знання та вміння за допомогою технологій електронного навчання та використовувати їх в практичній діяльності.
 • СК3. Здатність демонструвати поглиблені теоретичні і прикладні знання у професійній діяльності при аналізі та моделюванні, теоретичному та експериментальному дослідженні матеріалів і процесів лиття.
 • СК4. Здатність використовувати на практиці інтегрованих знань для розуміння проблем, висувати і застосовувати ідеї, вносити самостійний внесок у дану область науки, техніки і технології.
 • СК5. Здатність вибирати методи дослідження, планувати і проводити необхідні експерименти, інтерпретувати результати і робити висновки.

Фахові:

 • СК6. Здатність адаптувати і узагальнювати результати сучасних досліджень в металургійній галузі знань для вирішення наукових і практичних проблем.
 • СК7. Здатність використовувати фізико-математичний апарат для вирішення задач, що виникають у ході професійної діяльності.
 • СК8. Здатність розробляти, впроваджувати, та підтримувати процедури управління якістю виливків з використанням програмних систем візуалізації процесів на основі ефективного поєднання ІТ технологій і використання технічних розрахунків.
 • СК9. Здатність застосовувати знання та вміння з структурного, інженерного аналізу з метою забезпечення його ефективності та надійності. 
 • СК10. Здатність здійснювати і корегувати технологічні процеси в металургії та ливарному виробництві.
 • СК11. Здатність виявляти об'єкти для поліпшення в техніці і технології. 
 • СК12. Здатність здійснювати вибір матеріалів для виробів різноманітного призначення з урахуванням експлуатаційних вимог і охорони навколишнього середовища. 

Інноваційні:

 • СК13. Здатність розробляти плани проектування, аналізу, розрахунків та досліджень, а також контролювати їх виконання. 
 • СК14. Здатність володіти культурою екологічної, інформаційної безпеки, вміти ідентифікувати і оцінювати ризики у сфері своєї професійної діяльності. 
 • СК15. Бути готовим застосовувати та впроваджувати сучасні інноваційні технології у професійній сфері діяльності.

F. Програмні результати навчання

Ключові результати навчання
 • РН1. Вміти розробляти та презентувати обґрунтований план досліджень у відповідності до наукового напрямку.
 • РН2. Володіти іноземною мовою, включаючи спеціальну термінологію, для проведення літературного пошуку. Вміти представляти та обговорювати наукові результати іноземною та українською мовами.
 • РН3. Вміти планувати та проводити експерименти, що мають відношення до проблем з галузі знань, використовуючи належне програмне забезпечення та знати як аналізувати і відображати результати досліджень.
 • РН4. Вміти визначати, аналізувати та поєднувати інформацію з різних джерел, виявити аналітико-синтетичний зміст та підготовити нову форму вторинної інформації.
 • РН5. Знати основні концепції та розуміти теоретичні та практичні проблеми в сучасному науковому напрямку досліджень.
 • РН6. Вміти працювати з фахівцями з різних галузей в рамках наукових проектів. Знати про стимули та бар’єри в ефективній командній роботі.
 • РН7. Вміти працювати в інтернаціональній групі, ставитися з повагою до національних та культурних традицій, способів роботи інших членів групи.
 • РН8. Мати професійну етичну поведінку при виконанні професійних досліджень.
 • РН9. Вміти ініціювати та виконувати оригінальні дослідження в напрямку діяльності та досягати наукових результатів, які створюють нові знання.
 • РН10. Визначати самостійно завдання професійного та особистісного розвитку, займатися самоосвітою, усвідомлено планувати і здійснювати підвищення рівня кваліфікації.
 • РН11. Вміти вести спеціалізовані наукові семінари, організовувати та проводити навчальні заняття. Володіти способами організації навчально-пізнавальної та практичної діяльності.
 • РН12. Вміти управляти науковими проектами або писати пропозиції на фінансування наукових досліджень.
 • РН13. Володіти загальнонауковими філософськими знаннями, необхідними для формулювання наукового світогляду, професійної етики, та культурного кругозору.
 • РН14. Розуміти теоретичні та практичні проблеми, історію розвитку та сучасний стан наукових знань.
Спеціальні
 • РН15. Знати методи управляння ливарними процесами  на всіх етапах життєвого циклу виливок.
 • РН16. Вміти користуватися принципами розробки технічних рішень і технологій у металургії та ливарному виробництві.
 • РН17. Вміти користуватися науково-технічної та технологічною документацією.
 • РН18. Застосовувати системи автоматичного управління технологічними процесами у металургії та ливарному виробництві.
 • РН19. Виконувати математичне моделювання вузлів та їх елементів з метою аналізу та оптимізації їхніх показників якості.
 • РН20. Рекомендувати технологічні методи управління, які дозволяють виробляти бездефектні виливки.
Educational components of the program (training plan)

Scanned copies of the educational program and curriculum

Upon a successful completion of respective educational program with subsequent attestation the student (graduate), is awarded an appropriate University degree qualification getting the relevant level higher educational institution Diploma.
Higher education studies qualification level/degree awarded to graduates:
Educational qualification 
Доктор філософії з металургії.
Higher education document issued to graduates:
Diploma of Doctor of Philosophy;
European model Ph.D. Diploma Supplement.
Structural units providing training in this program  
Гарант освітньої програми, контактна особа