Хімічні технології органічних речовин

ID: 50867
Field of knowledge 
16 Chemical and Bioengineering
Specialty 
161 Chemical technology and engineering
Specialization 
Хімічні технології органічних речовин
Form of study 
Full-time.
Language of instruction 

Українська.

Availability of accreditation 

Program profile

The purpose of the program

Програма призначена для розвитку професійних і творчих здібностей студента, здатного системно вирішувати проблеми в галузі з хімічних технологій та інженерії, виконувати роботи інноваційного характеру, приймати ефективні організаційно-управлінські рішення.

Program features
Предметна область, напрям

Хімічні технології та інженерія.

Об’єкти вивчення: наукові основи розроблення нових хімічних технологій, удосконалення схемних рішень діючих виробництв для покращення техніко-
економічних показників та зменшення антропогенного навантаження на середовище.

Методи, методики та технології: експериментальні методи, методи моделювання, спеціальні методи розв’язання завдань відповідно до спеціальності.

Інструменти та обладнання: інформаційно-вимірювальні інструменти, прилади, нормативна документація.

Фокус програми

Програма спрямована на розробку, впровадження, підтримку систем управління та наукових досліджень в області хімічних технологій та інженерії.

Орієнтація програми

Освітньо-професійна.

Особливості та відмінності

Характерною особливістю програми є цілеспрямоване, поглиблене вивчення дисциплін навчального плану.

Employment and continuing education
Придатність до працевлаштування

Робочі місця у науково-дослідних інституціях і лабораторіях на підприємствах, у тому числі адміністративних, контрольно-інспекційних організаціях та вищих навчальних закладах всіх форм власності. Самостійне працевлаштування

Подальше навчання

Можливість продовжити навчання в аспірантурі за освітньо-науковим рівнем.

Learning style and methods
Підходи до викладання та навчання

Лекції, практичні роботи, дослідження, участь у міждисциплінарних проектах та тренінгах, самостійна робота з використанням підручників, конспектів та шляхом участі у групах з розроблення проектів, консультацій із науково-педагогічними співробітниками, підготовки кваліфікаційної роботи магістра.

Система оцінювання

Письмові та усні екзамени, есе, презентації, поточний контроль, розрахункові, розрахунково-графічні, курсові роботи і проекти, захист кваліфікаційної роботи магістра.

Program competencies
Загальні
 • Інструментальні компетентності:
  • Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
  • Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
  • Здатність планувати та управляти часом.
 • Міжособистісні компетентності:
  • Навички міжособистісної взаємодії.
  • Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
  • Професійні етичні зобов’язання.
  • Здатність бути критичним і самокритичним.
 • Системні компетентності:
  • Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
  • Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.
  • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
  • Прагнення до збереження навколишнього середовища.
  • Здатність оцінювати та прогнозувати економічну ситуацію галузі, проводити моніторинг ринку.
Спеціальні
 • Предметні:
  • Здатність розуміти сучасні тенденції розвитку та знання наукових досягнень в області автоматизованого управління в хімічній технології та інженерії.
  • Здатність до проектування функціональних схем автоматичних систем регулювання.
  • Знання про сучасні тенденції розвитку та найважливіші наукові досягнення в області хімічної технології та інженерії.
  • Здатність до проектування технологічних процесів з проведенням необхідних розрахунків та обґрунтуванням головних технологічних параметрів.
  • Здатність застосовувати знання, розуміння та практичні навички для розв’язування задач синтезу та аналізу елементів та систем в області каталітичних процесів хімічної технології.
  • Здатність використовувати знання і практичні навички для розроблення сучасних методів наукового дослідження та комп’ютерних технологій.
 • Фахові:
  • Здатність вибирати методи розв’язування науково-прикладної задачі, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення.
  • Здатність оцінювати відповідність сучасних апаратурно-технологічних схем хімічних виробництв досягнутому рівню науково-технічного прогресу.
  • Здатність оцінювати технічні рішення на різних рівнях виробничої ієрархії підприємств хімічної промисловості з урахуванням найважливіших напрямків розвитку різних хімічних виробництв.
  • Здатність вдосконалювати існуючі апаратурно-технологічні схеми хімічних виробництв шляхом застосовування критеріїв оптимальності та методів і напрямків модернізації підприємств хімічної промисловості з урахуванням найважливіших тенденцій розвитку різних хімічних виробництв.
  • Розуміння сучасних технологій основного органічного і нафтохімічного синтезу та тенденцій їх розвитку.
  • Здатність проводити графоаналітичні розрахунки складу готової продукції органічного та нафтохімічного синтезу.
  • Здатність розуміти залежність технологічної схеми та апаратурного оформлення процесів нафтопереробки від термодинамічних характеристик та механізму хімічних реакцій органічного синтезу.
 • Компетентності для індивідуального вибору:
  • Знання про традиційні та сучасні технології очищення викидів та засобів переробки та утилізаційні технології промислових та побутових відходів.
  • Здатність приймати рішення щодо вибору технології з очищення викидів та утилізації відходів з урахуванням екологічних, економічних показників, а також державних та виробничих інтересів на підставі чинного законодавства для діючих та запроектованих підприємств.
  • Знання про традиційні та сучасні технології одержання натуральних каучуків, гум та еластомерів одно- та багатокомпонентного складу.
  • Здатність приймати рішення щодо вибору технології одержання еластомерів різноманітної молекулярної маси з урахуванням екологічних, економічних показників, а також державних та виробничих інтересів на підставі чинного законодавства для діючих та запроектованих підприємств.
Program learning outcomes
Ключові результати навчання
 • Вміти використовувати методи та правила управління інформацією та роботу з документами за професійним спрямуванням. Володіти методиками та сучасними засобами інформаційних технологій.
 • Вміти використовувати комунікаційні технології для підтримування гармонійних ділових та особистісних контактів, як передумову ділового успіху.
 • Знати та розуміти закони та методи міжособистісних комунікацій, норми толерантності, ділових комунікацій у професійній сфері, ефективної праці в колективі, адаптивності.
 • Уміти складати психологічний портрет людини, підбирати робітників на визначені посади, знаходити шляхи виходу з конфліктної ситуації для ефективного управління персоналом.
 • Знати та розуміти закономірності, методи та підходи творчої та креативної діяльності, системного мислення у професійній сфері.
 • Знати основи кадрового менеджменту, авторського праву, професійної педагогіки, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості та спрямовують її до етичних цінностей.
 • Займатися самоаналізом, використовувати методи адекватної оцінки (самооцінки), критики (самокритики), долати власні недоліки.
 • Вміти застосовувати знання і розуміння для розв’язання задач, які характерні обраній спеціальності.
 • Вміти використовувати методи та методики проведення наукових та прикладних досліджень.
 • Знати методологію системних досліджень, методів дослідження та аналізу складних об'єктів та процесів, розуміти їх складність, їх різноманіття, багатофункціональність для розв’язання прикладних завдань в галузі професійної діяльності.
 • Систематично читати літературу за фахом (у тому числі закордонну), складати реферати, анотації, аналітичні огляди тощо.
 • Знати методи проведення досліджень та вміти аналізувати складність технічних систем, розуміти складність задач оптимізації цих систем та їх елементів, та вдосконалювати методики їх проведення.
 • Розуміти необхідність бути наполегливим у досягненні мети та якісного виконання робіт у професійній сфері.
 • Вміти чітко, послідовно та логічно висловлювати свої думки та переконання.
 • Мати знання щодо забезпечення безпечних умов праці та навколишнього середовища при проведенні досліджень та у виробничій діяльності.
 • Застосовувати знання і розуміння для розв’язування задач синтезу та аналізу при визначенні складності досліджуваного об’єкту.
Спеціальні
 • Володіти навичками вибору технічних засобів автоматизації на основі аналізу їх властивостей, аналізувати об’єкти автоматизації і обґрунтовувати вибір структури, алгоритмів та схем керування ними.
 • Володіти навичками і демонструвати знання сучасного рівня управління та новітніх технологій в галузі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій.
 • Знати сучасний стан хімічних технологій, тенденції їх розвитку та найважливіші наукові досягнення в області хімічної технології та інженерії.
 • Володіти навичками використання пакетів прикладних програм в процесі розроблення компонентів автоматизованих інформаційних систем для вирішення завдань проектування, оброблення інформації та управління промисловими об'єктами.
 • Володіти навичками автоматизації розрахунків за допомогою як прикладного програмного забезпечення загального призначення так і власних програмних рішень.
 • Володіти сучасними методами наукового дослідження та комп’ютерних технологій.
 • Знати принципи проектування та вміти проектувати технологічні процеси з проведенням необхідних розрахунків та обґрунтуванням вибору головних технологічних параметрів.
 • Вміти проводити розрахунки технологічних процесів та обґрунтовувати вибір головних технологічних параметрів.
 • Застосовувати теоретичні знання, розуміння та практичні навички для розв’язування задач синтезу і аналізу елементів в області каталітичних процесів хімічної технології.
 • Застосовувати системний підхід, інтегруючи знання з інших дисциплін та враховуючи нетехнічні аспекти, під час розв’язання теоретичних і прикладних задач обраної області наукових досліджень.
 • Аналізувати сучасні апаратурно-технологічні схеми виробництв, вміти оцінювати їхню відповідність досягнутому рівню науково-технічного прогресу.
 • Вибирати методи розв’язування науково-прикладних задач для сучасних хімічних технологій.
 • Вміти застосовувати критерії оптимальності та методи модернізації підприємств хімічної промисловості під час вдосконалювання існуючих апаратурно-технологічних схем хімічних виробництв.
 • Знати сучасні технології основного органічного і нафтохімічного синтезу та тенденцій їх розвитку.
 • Знати залежність технологічної схеми та апаратурного оформлення процесів нафтопереробки від термодинамічних характеристик та механізму хімічних реакцій органічного синтезу
 • Здійснювати графоаналітичні розрахунки складу готової продукції у виробництвах органічного і нафтохімічного синтезу і вміти визначати і прогнозувати ключові параметри технологічних процесів.
Базові знання, вміння та розуміння індивідуального вибору студента
 • Знати і застосовувати сучасні технології очищення викидів та засоби перероблення промислових та побутових відходів.
 • Знати і застосовувати сучасні технології утилізації і рекуперації, знешкодження або знезараження відходів, оцінювати отримані результати та захищати прийняті технічні рішення.
 • Знати і застосовувати сучасні технології одержання еластомерів різноманітної молекулярної маси, оцінювати отримані результати та захищати прийняті технічні рішення.
 • Знати сучасні методи ідентифікації будови органічних речовин.
Resource support for program implementation
Специфічні характеристики кадрового забезпечення

Понад 80 % професорсько-викладацького складу, задіяного до викладання циклу дисциплін професійної підготовки, мають відповідні наукові ступені
до дисциплін, які викладають.

Специфічні характеристики матеріально-технічного забезпечення

Використання сучасного обладнання, зокрема https://op.edu.ua/about/set_up_documents#8

Специфічні характеристики інформаційно-методичного забезпечення

Використання віртуального навчального середовища ОНПУ та авторських розробок професорсько-викладацького складу.
https://library.opu.ua
https://el.opu.ua

Academic mobility

Академічна мобільність (регламентується Постановою КМУ No 579 “Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність” від 12 серпня 2015 року).

 

Національна кредитна мобільність

На основі двосторонніх договорів між ОНПУ та технічними університетами України.

Міжнародна кредитна мобільність

У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі спільних договорів між ОНПУ та університетами партнерами.

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти

На загальних умовах, та засвоєнні дисципліни «Українська мова як іноземна».

Educational components of the program (training plan)
Program scope 

90 кредитів ЄКТС, нормативний строк підготовки становить 1 рік 4 місяці.

Upon a successful completion of respective educational program with subsequent attestation the student (graduate), is awarded an appropriate University degree qualification getting the relevant level higher educational institution Diploma.
Higher education studies qualification level/degree awarded to graduates:
Educational qualification 
Магістр з хімічних технологій та інженерії, хімічних технологій органічних речовин.
Higher education document issued to graduates:
Master Diploma;
European model Master Diploma Supplement.
Qualification according to higher educational institution program completion document 

Ступінь вищої освіти – Магістр;

Спеціальність – 161 Хімічні технології та інженерія;

Спеціалізація – Хімічні технології органічних речовин;

Освітня програма – Хімічні технології органічних речовин.

Special field Department ensuring the program implementation 
Educational Program Manager, contact person 
Пушкарев Юрій Миколайович