Уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції запрошує здобувачів вищої освіти Національного університету «Одеська політехніка» взяти участь в опитуванні щодо корупційних проявів в університеті

18 жовтня 2022 року

>>>>> Перейти до опитування <<<<<


Опитування проводиться відповідно до вимог Антикорупційної програми Університету та плану роботи Уповноваженої особи з питань запобігання та протидії корупції (далі Уповноважена особа).

Опитування проводить Уповноважена шляхом анонімного анкетування студентів Університету (анкета додається). 

Метою опитування є отримання надійної інформації для оцінки корупційних проявів при проведені вступної компанії, рівня корупції, ставлення до неї та результативності антикорупційної діяльності в Університеті.

Проведення опитування є одним з важливих кроків у напрямі створення ефективної системи моніторингу та  реалізації антикорупційної політики в Університеті.

Опитування проводиться серед студентів 1 курсу 2022-2023 навчального року.

Одним з основними завданнями проведення опитувань є:

 • отримання зворотного зв‘язку від студентів; 
 • урахування інтересів студентів при формуванні та втіленні Антикорупційних заходів; 
 • моніторинг ефективності Антикорупційної програми;
 • забезпечення студентів Університету інформацією щодо Антикорупційної програми.

Основними принципами, з дотриманням яких здійснюється опитування студентів, є:

 • принцип репрезентативності, що полягає у залученні та відборі груп респондентів, які дозволяють отримати найбільш вірогідний результат; 
 • принцип добровільної участі в опитуванні, який полягає в тому, що ніхто не може бути примушений до участі в опитуванні; 
 • принцип обґрунтованості опитування, який полягає у тому, що ініціювання опитування відбувається на підставах передбачених нормами чинного законодавства України; 
 • принцип неупередженості опитування, що передбачає формування питань в опитувальнику (анкеті) за змістом та у формі, які дають вибір респонденту для відображення власної позиції; 
 • принцип конфіденційності, що застосовується в опитуваннях, об'єктивність яких передбачає можливість та необхідність деперсоніфікації респондента чи нерозголошення особових даних, поглядів та відповідей;
 • принцип валідності, що визначає відповідність опитування до певної ситуації;
 • принцип відкритості, що вказує на доступність результатів.

Матеріали анкетування узагальнюються та можуть викладатися у відкритий доступ на офіційних інформаційних ресурсах Університету та використовуватися для підготовки статистичних даних.

Результати опитування, залежно від ситуації, можуть мати ознайомлювальний, оцінювальний, рекомендаційний характер або такий, який може враховуватися Уповноваженою особою при прийнятті рішень.

За результатами опитування готується звіт на рівні Університету, а також розробляються рекомендацій щодо усунення/зменшення корупційних ризиків, котрі були виявлені.

Результати опитування обговорюються з адміністрацією Університету. Інформація, отримана під час проведення опитування, може розглядатися на засіданнях вченої ради Університету, вчених рад факультетів/інститутів, засіданнях кафедр, конференції студентів університету та інших зборах. Паперові анкети зберігаються до 2-х років Уповноваженою особою.