Ви є тут

Підготовка докторів наук

Опис освітньої послуги, що пропонується

Підготовка фахівців з вищою освітою на науковому рівні вищої освіти.

 

Результат отримання освітньої послуги

Набуття компетентностей з розроблення і впровадження методології та методики дослідницької роботи, створення нових системоутворюючих знань та/або прогресивних технологій, розв’язання важливої наукової або прикладної проблеми, яка має загальнонаціональне або світове значення.

Особі присуджується науковий ступінь «Доктор наук» спеціалізованою вченою радою за результатами публічного захисту наукових досягнень у вигляді дисертації або опублікованої монографії, або за сукупністю статей, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, перелік яких затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

 

Документи, що видаються після отримання освітньої послуги

Особі, яка успішно виконала відповідну освітньо-науковоу програму та публічно захистила дисертацію у спеціалізованій вченій раді видається диплом доктора наук.

 

Умови надання освітньої послуги

Особа має право здобувати ступінь доктора наук на основі ступеня доктора філософії (до ступеня доктора філософії прирівнюється ступінь кандидата наук).

 

Тривалість надання освітньої послуги

Нормативний строк підготовки доктора наук в докторантурі становить два роки.

 

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка в докторантурі університету

 • 032 Історія та археологія;
 • 033 Філософія;
 • 051 Економіка;
 • 073 Менеджмент;
 • 075 Маркетинг;
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
 • 104 Фізика та астрономія;
 • 121 Інженерія програмного забезпечення;
 • 122 Комп’ютерні науки;
 • 123 Комп’ютерна інженерія;
 • 125 Кібербезпека;
 • 131 Прикладна механіка;
 • 133 Галузеве машинобудування;
 • 136 Металургія;
 • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
 • 143 Атомна енергетика;
 • 144 Теплоенергетика;
 • 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;
 • 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка;
 • 161 Хімічні технології та інженерія;
 • 171 Електроніка;
 • 172 Телекомунікації та радіотехніка;
 • 281 Публічне управління та адміністрування.