Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз та аудит

Переглянути всі конкурси студентських робіт
2 лютого 202128 травня 2021

Загальна інформація

Міжнародний студентський професійний творчий конкурс з бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу та аудиту (далі – Конкурс) – змагання студентів у формі презентації та захисту конкурсних робіт з бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу та аудиту. 

Засновниками Конкурсу є кафедра обліку та аналізу Національного університету «Львівська політехніка», кафедра обліку, аналізу і аудиту Одеського національного політехнічного університету спільно з профільними кафедрами зарубіжних закладів вищої освіти Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні, Бухарестського університету «АРТІФЕКС». 

Завданнями Конкурсу є: 

 • сприяння формуванню в умовах євроінтеграції творчого покоління молодих науковців та практиків у сфері бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу та аудиту; 
 • формування у студентів навичок спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня, проведення наукових досліджень, оприлюднення їх результатів іноземною мовою;
 • підвищення престижу спеціальності «Облік і оподаткування».

Конкурс проводиться в три етапи:

І етап – у закладах вищої освіти відповідно до рішення вчених рад, до 23 квітня 2021 року; 
ІІ етап – у Одеському національному політехнічному університеті, до 14 травня 2021 року; 
ІІІ етап – фінальний, у Одеському національному політехнічному університеті, 27–28 травня 2021 року. 

Офіційна мова Конкурсу: англійська. 

Порядок проведення Конкурсу
 1. Під час проведення першого етапу у закладах вищої освіти здійснюється відбір кращих робіт студентів (не більше трьох). Відібрані роботи разом із заповненою анкетою учасника (додаток) надсилаються в електронному вигляді в секретаріат оргкомітету Конкурсу (на електронну адресу, вказану в контактах цієї сторінки).
 2. Під час проведення другого етапу журі оцінює подані на Конкурс роботи і визначає учасників фінального етапу, кількість яких має становити не менше 50% від кількості поданих робіт. Кожну роботу оцінюють два члени журі.. 
 3. Результати другого етапу Конкурсу та запрошення до участі у фінальному етапі повідомляються всім учасникам не пізніше 14 травня  2021 року та розміщуються на цьому сайті. 
 4. Фінальний етап Конкурсу передбачає публічну презентацію, захист учасниками конкурсних робіт у форматі відео-конференції, визначення та нагородження переможців.
 5. Результати Конкурсу оприлюднюються на цьому сайті. 
 6. Учасники Конкурсу повинні дотримуватись правил його проведення та норм етичної поведінки. У разі їх порушення рішенням журі Конкурсу вони можуть бути відсторонені від подальшої участі через зняття конкурсної роботи з Конкурсу. 
 7. Апеляції за результатами ІІ етапу приймаються та розглядаються до      18 травня 2021 року, за результатами фінального етапу – 28 травня 2021 року.

Вимоги до конкурсних робіт:

 1. На Конкурс подаються студентські роботи з актуальних проблем бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу й аудиту, виконані англійською мовою вперше та які раніше ніде не публікувалися.
 2. Конкурсні роботи повинні бути пошуковими за своїм характером, креативними, містити наукову новизну, мати практичну спрямованість, не містити плагіату, фабрикації та фальсифікації.
 3. Конкурсні роботи можуть бути одноосібними або колективними (не більше трьох авторів).
 4. Конкурсна робота повинна містити:
 • анотацію (в якій зазначається актуальність, мета, завдання, використана методика дослідження та загальна характеристика роботи) та ключові слова. Обсяг анотації англійською мовою має бути мінімум 1800 знаків. Кількість ключових слів – не менше п’яти;
 • вступ, в якому зазначається постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій, формулювання цілей наукового дослідження тощо;
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки та перспективи подальших досліджень;
 • список використаних джерел.
 1. Загальний обсяг роботи до 1,0 друкованого аркуша (40 000 друкованих знаків) без урахування додатків та переліку літературних джерел.

Конкурсні роботи оформлюються відповідно до таких вимог: 

 • текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1,5, кегль 14, аркуш формату А4, поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм;
 • креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на аркуші формату А3 або А4.

Електрона версія роботи надсилається одночасно у двох форматах:

1) *.doc або *.docx;
2) *.pdf. 

Учасники Конкурсу
 1. До участі у Конкурсі запрошуються студенти закладів вищої освіти України та інших країн.
 2. Учасники Конкурсу є відповідальними за достовірність інформації, поданої на розгляд журі, та гарантують авторство.
 3. Відносини засновників Конкурсу з його учасниками щодо використання об’єктів авторського або суміжних прав переможців регулюються нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до вимог Цивільного кодексу України, Закону України «Про авторське право і суміжні права».
Критерії оцінювання конкурсних робіт
 1. Конкурсні роботи оцінюються за такими критеріями: 
 • актуальність проблеми, глибина дослідження стану проблеми в сучасній теорії та практиці;
 • використання наукових методів досліджень, елементи наукової новизни; 
 • креативність та практична значущість, якість викладу результатів дослідження. 
 1. За результатами оцінювання робіт визначається усереднена рейтингова оцінка конкурсної роботи. При наявності значних розбіжностей в оцінках, призначається додаткове третє рецензування. У такому випадку рейтингова оцінка усереднює оцінки від трьох рецензентів. 
 2. Під час презентації та захисту конкурсної роботи учасник повинен відобразити:
 • мету, завдання, етапи та методи проведеного дослідження; 
 • аналіз проблеми, що вирішується, опис отриманих результатів, їх наукової новизни та практичної значущості; 
 • висновки щодо напрямків та очікуваного ефекту використання, напрямків подальших досліджень тощо. 
 1. Захист конкурсної роботи оцінюється за такими критеріями: 
 • якість та змістовність представлення результатів дослідження; 
 • аргументованість викладу наукових результатів дослідження;
 • обґрунтованість відповідей.
Порядок визначення та нагородження переможців
 1. Переможці Конкурсу визначаються журі за підсумковою рейтинговою оцінкою.
 2. При проведенні Конкурсу за декількома номінаціями переможці визначаються в кожній номінації. Для конкурсних робіт підготовлених декількома авторами, переможцями вважаються всі їх автори.
 3. Підсумкова рейтингова оцінка формується за 100-бальною шкалою за результатами другого та фінального етапів. 
 4. У випадку рівної кількості балів підсумкової рейтингової оцінки, перемога присуджується конкурсній роботі, що отримала вищу рейтингову оцінку за підсумками фінального етапу.
 5. Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами І–ІІІ ступенів відповідно рейтингу. Кількість конкурсних робіт, що отримують диплом І ступеня не може перевищувати 25% від загальної кількості конкурсних робіт переможців. 
 6. Учасники фінального етапу Конкурсу та їх наукові керівники нагороджуються сертифікатами та подяками. За рекомендацією журі Конкурсу кращі конкурсні роботи можуть бути запропоновані до публікації у наукових фахових виданнях України або інших країн-учасниць.
Організаційний комітет
 • Вітренко Андрій Олександрович – заступник Міністра освіти і науки України, голова оргкомітету;
 • Баженков Євген Володимирович – в. о. директора Державної наукової установи «Інституту модернізації змісту освіти», заступник голови оргкомітету;
 • Демидов Іван Васильович – проректор із наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка», заступник голови оргкомітету;
 • Нестеренко Сергій Анатолійович – проректор Одеського національного політехнічного університету, заступник голови оргкомітету;
 • Букальська Ельжбета – завідувач кафедри Університету Марії Кюрі-Склодовської, заступник голови оргкомітету (за згодою);
 • Каталін Детку – завідувач кафедри Бухарестського університету «АРТІФЕКС», заступник голови оргкомітету (за згодою);
 • Михайленко Наталія Петрівна – методист вищої категорії Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти», відповідальний секретар оргкомітету; 
 • Балан Алла Аліджанівна – доцент Одеського національного політехнічного університету;
 • Буяк Адам – доцент Університету Марії Кюрі-Склодовської (за згодою);
 • Волощук Лідія Олександрівна – завідувач кафедри Одеського національного політехнічного університету;
 • Воськало Володимир Іванович – заступник завідувача кафедри Національного університету «Львівська політехніка»;
 • Сафонов Юрій Миколайович – заступник директора Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти»;
 • Загородній Анатолій Григорович – професор кафедри Національного університету «Львівська політехніка»;
 • Ковальова Олена Миколаївна – заступник завідувача кафедри Одеського національного політехнічного університету;
 • Кузуб Олександр Анатолійович – президент громадської спілки «Інститут сертифікованих професіоналів обліку й аудиту», директор ТОВ «Аудиторсько-консалтингова фірма «Аудит-АСК» (за згодою);
 • Кузьмін Олег Євгенович – директор Інституту Національного університету «Львівська політехніка»;
 • Пилипенко Любомир Миколайович – професор Національного університету «Львівська політехніка»;
 • Шапошников Костянтин Сергійович – начальник відділу Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти»;
 • Селіванова Наталія Миколаївна – доцент Одеського національного політехнічного університету;
 • Свінарьова Ганна Борисівна – доцент Одеського національного політехнічного університету;
 • Тивончук Олена Іванівна – доцент Національного університету «Львівська політехніка»;
 • Філиппова Світлана Валеріївна – директор Інституту Одеського національного політехнічного університету;
 • Хоролець Тетяна Іванівна – заступник голови правління громадської організації «Міжнародна професійна спілка аудиторів», директор аудиторської компанії 
 • ПП «Авіста» (за згодою); 
 • Черкасова Світлана Олександрівна – доцент Одеського національного політехнічного університету;
 • Чіобану Геннадій –доцент Бухарестського університету «АРТІФЕКС» (за згодою); 
 • Юдіна Світлана Павлівна – завідувач сектору Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти»;
 • Яремко Ігор Йосафатович – завідувач кафедри Національного університету «Львівська політехніка».
Журі Конкурсу
 • Пилипенко Андрій Анатолійович – д.е.н., професор, Академік академії економічних наук України, завідувач кафедри обліку і бізнес-консалтингу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, голова журі;
 • Волощук Лідія Олександрівна – д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку, аналізу і аудиту Одеського національного політехнічного університету, заступник голови журі;
 • Яремко Ігор Йосафатович – д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку та аналізу Національного університету «Львівська політехніка», заступник голови журі; 
 • Балан Алла Аліджанівна – к.е.н., доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту Одеського національного політехнічного університету;
 • Бочуля Тетяна Володимирівна – д.е.н., професор, академік Академії економічних наук України, професор кафедри фінансів та обліку Харківського державного університету харчування та торгівлі;
 • Буяк Адам – доктор філософії, доцент кафедри фінансів підприємств та бухгалтерського обліку Університету Марії Кюрі-Склодовської (за згодою);
 • Кафка Софія Михайлівна – д.е.н., доцент, завідувач кафедри обліку та оподаткування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу; 
 • Ковальова Олена Миколаївна – к.е.н., доцент, заступник завідувача кафедри обліку, аналізу і аудиту Одеського національного політехнічного університету;
 • Ковалюк Олексій Миколайович – д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка;
 • Лабунська Світлана Віталіївна – д.е.н., професор кафедри обліку і бізнес-консалтингу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця; 
 • Легенчук Сергій Федорович – д.е.н., професор, академік Академії економічних наук України, завідувач кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»;
 • Лугова Ольга Іванівна – к.е.н., старший викладач кафедри обліку і оподаткування Миколаївського національного аграрного університету;
 • Маначинська Юлія Анатоліївна – к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету;
 • Погорелов Юрій Сергійович – д.е.н, професор, академік Академії економічних наук України, радник члена Рахункової палати (за згодою); 
 • Позняковська Наталія Миколаївна – к.е.н., доцент, завідувач кафедри обліку і аудиту Національного університету водного господарства та природокористування;
 • Рогозний Сергій Анатолійович – аудитор, консультант, член Ради Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України (ФПБАУ), керівник комітету з фінансів та бюджету (за згодою); 
 • Сокіл Олег Григорійович – д.е.н., доцент, завідувач кафедри обліку і оподаткування Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного;
 • Темирбекова Ляззат Асановна – старший викладач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Карагандинського державного університету імені академіка Є. А. Букетова (за згодою);
 • Тивончук Олена Іванівна – к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу Національного університету «Львівська політехніка»;
 • Скибінська Зоряна Миколаївна – к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу Національного університету «Львівська політехніка»;
 • Чік Марія Юріївна – к.е.н., доцент кафедри обліку, аналізу, контролю та оподаткування Львівського торговельно-економічного університету; 
 • Чіобану Геннадій – доктор філософії, старший науковий співробітник Національного науково-дослідного інституту праці та соціального захисту населення (INCSMPS), доцент кафедри фінансів та бухгалтерського обліку Бухарестського університету «АРТІФЕКС» (за згодою);
 • Чижевська Людмила Віталіївна – д.е.н., професор, академік Академії економічних наук України, професор кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»;
 • Шигун Марія Михайлівна – д.е.н., професор, академік Академії економічних наук України, завідувач кафедри обліку і оподаткування Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана;
 • Шуліко Андрій Олександрович – к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту Ужгородського національного університету.

Підсумки ІІ етапу

 З 24 квітня по 14 травня 2021 року Міжнародне Журі підвело підсумки рецензування конкурсних робіт учасників ІІ етапу Міжнародного студентського професійного творчого конкурсу з бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу та аудиту.

Участь у ІІ етапі Конкурсу взяли 76 студентів з 28 вітчизняних та 5 іноземних закладів вищої освіти, які представили 56 робіт.

Рейтинговий список робіт учасників ІІ етапу Міжнародного студентського професійного творчого конкурсу з бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу та аудиту

Код роботи

Назва роботи

Оцінки рецензентів (макс. 50 балів)

Середній бал

І

ІІ

1

034

Accounting for the formation of the enterprise reserve system: risks, procedures, conditions

47

50

48,5

2

018

Accounting and taxation of operations related to the IT-companies' services and software products providing

46

50

48

3

038

Methodology and practice of analysis of the financial condition of enterprises: the existing shortcomings and ways to eliminate them

49

43

46

4

008

Business valuation: international experience and practice

43

47

45

5

017

Introduction of a balanced indicators system as a tool ensuring the housing and utilities sector managing companies’ financial results management

46

44

45

6

019

Imperative of digital transformation of internal audit: ensuring continuity of activity in crisis

49

41

45

7

035

Accountant of the future: the human mind vs artificial intelligence

38

50

44

8

052

Development and analysis of the map of innovative-cognitive competences of a stock accountant

40

48

44

9

006

The current state and prospects for the development of electronic money accounting in Ukraine

45

40

42,5

10

036

Analysis of the enterprise operating expenses and ways of improvement of their accounting

44

41

42,5

11

015

Theoretical and practical aspects of audit procedures for preventing financial statement frauds

40

44

42

12

041

Taxation of blogging in Ukraine and the world

39

45

42

13

016

Peculiarities of organization and methodology as to the accounting municipal electric transport enterprises long-term liabilities (example given of the Municipal Enterprise «Odesmiskelektrotrans»)

40

43

41,5

14

020

Financial statements in the risk management system of agricultural enterprise

42

41

41,5

15

023

Accounting as a tool for overcoming illegal timber circulation at forest and logging enterprises

45

38

41,5

16

029

System of internal audit quality control: features of formation and directions of improvement in audit firms

48

35

41,5

17

032

Risk-oriented approach for the improvement of the accounting system and internal control of public sector entities in Ukraine

39

44

41,5

18

033

Public procurement: features, experience, prospects

40

43

41,5

19

044

Paperless accounting

43

40

41,5

20

021

Procedures for restoring the liquidity of the mining and metallurgical industry by optimizing receivables and payables

42

40

41

21

049

Accounting of transactions with suppliers and contractors : Ukrainian experience and suggestions of improving

36

46

41

22

025

Profit formation in the accounting system to ensure the management of the enterprise

41

40

40,5

23

045

Theoretical and methodological principles for accounting reflection of goodwill: dialectics of development and directions of improvement

49

32

40,5

24

028

Improvement of organizational and

methodological support of accounting and analysis of fixed assets at the enterprise

41

39

40

25

050

Methodological approaches to evaluation, accounting, and reporting of human capital

34

45

39,5

26

037

Financial and non-financial reporting of the agricultural enterprise as a criterion of conformity of its activity to the European Green Deal

33

45

39,0

27

026

Accounting of cryptocurrency: the realities of the present

39

38

38,5

28

001

The specificity of accounting and control of the preservation of valuables in museum institutions of Ukraine

42

34

38

29

010

Accounting and analytical prediction of globalization and localization after pandemic covid-19

43

33

38

30

011

Fiscal effectiveness of corporate income tax: theoretical and empirical aspects

33

43

38

31

022

Analysis of expenditures of powiat center for family support in Lublin in the context of its development

47

29

38

32

027

Theoretical, methodological and practical aspects of accounting and audit of payroll at the enterprise LCC “Krankomplekt”

37

39

38

33

031

The features of the organization of accounting during quarantine

36

37

36,5

34

040

Aggressive tax planning of transnational corporations in international economic relations: the essence, consequences and mechanisms of counteraction

39

33

36

35

051

Improving a system of accounting and audit of goods in terms of retailing

31

40

35,5

36

030

The use of cloud technologies in accounting

30

40

35

37

042

Accounting, analysis and internal control of the calculation process at full cost: domestic and international experience

34

36

35

38

009

Development directions of accounting support for organic agricultural products cost management

33

36

34,5

39

004

Prerequisites and features of environmental accounting

36

32

34

40

048

Theory and methods of management accounting in the crisis of the economy during the pandemic in Ukraine and China

32

36

34

41

039

Transition of Ukrainian companies to IFRS: economic feasibility or a fashionable trend

39

28

33,5

42

046

Analysis of methods for assessing a brand as a significant component of a company’s business value

31

36

33,5

43

012

Code of ethics for professional accountants and auditors

39

25

32

44

013

Efficiency of local taxation in the context of ensuring of socioeconomic development of the regions

35

28

31,5

45

002

Accounting and cost analysis of consulting companies (according to the materials of LLC “COMPANY “SNISH””

31

31

31

46

003

Internal control as a tool for achieving the objectives of the enterprise

22

40

31

47

005

Analysis of the enterprise’s forecasted financial stability model

30

28

29

48

047

Digitalization of financial-accounting services in the conditions of the new challenges of development

24

34

29

49

024

Organization of the self-sufficient accounting process for the enterprise management

35

22

28,5

50

014

Development of transfer price concepts and analysis of its efficiency in oil industry enterprises

33

23

28

51

043

Experience in training accountants and auditors at US universities and prospects for cooperation with them

26

30

28

52

007

Controlled transactions in transfer pricing

24

28

26

53

055

The main operations and financial flows within the state treasury in Romania

18

31

24,5

54

053

Sustainable transport financing as a prerogative to update transport strategy of Ukraine

25

19

22

55

054

Ocean Revival in a pandemic: a stable economy – strategic direction SD4 International Maritime Organization

30

13

21,5

56

056

The financial activity of enterprise through the prism of interdisciplinary

20

22

21

 

Згідно Регламенту Конкурсу (Наказ МОН № 138 від 02.02.2021) кількість учасників фінального етапу Конкурсу має становити не менш ніж 50% кількості поданих робіт. Відповідно до рейтингу за підсумками ІІ етапу до участі у фінальному етапі рекомендовано 32 конкурсні роботи.

Список конкурсних робіт та учасників, запрошених до фінального етапу Конкурсу у форматі відео-конференції

ПІБ авторів

Назва роботи

Назва закладу (закладів) вищої освіти

1

Sarnytska Daria, Filishyn Maksym, Holestiakova Natalia

Accounting for the formation of the enterprise reserve system: risks, procedures, conditions

Mykolaiv National Agrarian University, National Academy of Statistics, Accounting and Audit, European Institute of Further Education

2

Partas Daria,

Michał Ozimek

Accounting and taxation of operations related to the IT-companies' services and software products providing

Odessа PolytechnicStateUniversity, Maria Curie-SklodowskaUniversity in Lublin

3

Zhyrnova Arina

Methodology and practice of analysis of the financial condition of enterprises: the existing shortcomings and ways to eliminate them

Lviv PolytechnicNationalUniversity

4

Kolomiiets Diana, Hnasko Olena

Business valuation: international experience and practice

Kyiv NationalUniversity of Trade and Economics

5

Kiminchydzhy Hanna

Introduction of a balanced indicators system as a tool ensuring the housing and utilities sector managing companies’ financial results management

Odessа PolytechnicStateUniversity

6

Kovalchuk Daria

Imperative of digital transformation of internal audit: ensuring continuity of activity in crisis

Vasyl’ StusDonetskNationalUniversity

7

Dermanska Mariia, Pavliuk Vladyslav

Accountant of the future: the human mind vs artificial intelligence

The National University of Water and Environmental Engineering

8

Pankova Alisa

Development and analysis of the map of innovative-cognitive competences of a stock accountant

National TechnicalUniversity“Dnipro Polytechnic”

9

Aksyuta Valeria

The current state and prospects for the development of electronic money accounting in Ukraine

Simon KuznetsKharkivNationalUniversity of Economics

10

Pankiv Mariana, Kut Dina,

Gabriela Wojtan

Analysis of the enterprise operating expenses and ways of improvement of their accounting

Lviv PolytechnicNationalUniversity, MariaCurie-SklodowskaUniversity in Lublin

11

Konyk Mariana

Theoretical and practical aspects of audit procedures for preventing financial statement frauds

Kyiv NationalEconomicUniversity named after Vadym Hetman

12

Fedets Olena

Taxation of blogging in Ukraine and the world

Ivan FrankoNationalUniversity of Lviv

13

Fraiman Anastasiia

Peculiarities of organization and methodology as to the accounting municipal electric transport enterprises long-term liabilities (example given of the Municipal Enterprise «Odesmiskelektrotrans»)

Odessа PolytechnicStateUniversity

14

Volkov Mykyta, Honcharuk Diana

Financial statements in the risk management system of agricultural enterprise

Uman NationalUniversity of Horticulture

15

Vasylenko Iryna

Accounting as a tool for overcoming illegal timber circulation at forest and logging enterprises

Polissya NationalUniversity

16

Shelest Anastasiia

System of internal audit quality control: features of formation and directions of improvement in audit firms

Chernihiv PolytechnicNationalUniversity

17

Velihurska Anastasiia

Risk-oriented approach for the improvement of the accounting system and internal control of public sector entities in Ukraine

The National University of Water and Environmental Engineering

18

Kotliar Daryna, Miroshyn Nazar,

Amanbekova Anel

Public procurement: features, experience, prospects

National TechnicalUniversity “Kharkiv Polytechnic Institute”, Mykolaiv National AgrarianUniversity, Academician E.A.Buketov Karaganda StateUniversity

19

Kryvych Nataliia

Paperless accounting

Kharkiv PetroVasylenkoNationalTechnicalUniversity of Agriculture

20

Antonivska Olha

Procedures for restoring the liquidity of the mining and metallurgical industry by optimizing receivables and payables

Kyiv NationalEconomicUniversity named after Vadym Hetman

21

Prots Halyna

Accounting of transactions with suppliers and contractors : Ukrainian experience and suggestions of improving

Lutsk NationalTechnicalUniversity

22

Plysak Maryna

Profit formation in the accounting system to ensure the management of the enterprise

Polissya NationalUniversity

23

Mazur Iryna

Theoretical and methodological principles for accounting reflection of goodwill: dialectics of development and directions of improvement

Lviv PolytechnicNationalUniversity

24

Zachepylo Daria, Korokhova Maryna

Improvement of organizational and

methodological support of accounting and analysis of fixed assets at the enterprise

Zaporizhzhia NationalUniversity

 

25

Kareva Olena, Matviiv Illia

Methodological approaches to evaluation, accounting, and reporting of human capital

University of the State Fiscal Service of Ukraine

26

Zuzans'ka Oksana

 

Financial and non-financial reporting of the agricultural enterprise as a criterion of conformity of its activity to the European Green Deal

Zhytomyr PolytechnicStateUniversity

27

Lubenska Alina

Accounting of cryptocurrency: the realities of the present

Kharkov National Automobile and HighwayUniversity

28

Bondar Zhanna

The specificity of accounting and control of the preservation of valuables in museum institutions of Ukraine

Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KyivNationalUniversity of Trade and Economics

29

Shcherbakov Kirill

Accounting and analytical prediction of globalization and localization after pandemic covid-19

Dmitry MotornyTavriaStateAgrotechnologicalUniversity

30

Katorska Iryna

Fiscal effectiveness of corporate income tax: theoretical and empirical aspects

Sumy StateUniversity

31

Brzezińska Natalia

Analysis of expenditures of powiat center for family support in Lublin in the context of its development

Maria Curie-SklodowskaUniversity in Lublin

 

32

Sokolova Hanna

Theoretical, methodological and practical aspects of accounting and audit of payroll at the enterprise LCC “Krankomplekt”

Zaporizhzhia NationalUniversity

 

Фінальний етап Конкурсу (підсумкова конференція) відбудеться 27–28 травня 2021 року у форматі відео-конференції на платформі Zoom. Запрошення та посилання будуть відправлені кожному учасникові на адресу електронної пошти вказаної ним в анкеті учасника Конкурсу.

Відповідно до п.3 розділу VI «Положення про студентські професійні творчі конкурси, турніри» (Наказ МОН України №1150 від 27 вересня 2016 р., https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1358-16#Text), на якому базується Регламент Конкурсу – «Кількість призерів конкурсів, турнірів за рейтингом може становити не більше 25 % учасників або команд від загальної кількості учасників».

 

Підсумки ІIІ фінального етапу

27-28 травня 2021 року у Державному університеті «Одеська політехніка» відбулася підсумкова відеоконференція на платформі Zoom фінального III етапу Міжнародного студентського професійного творчого конкурсу з бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу та аудиту. Міжнародне Журі визначило переможців серед доповідей 32 робіт фіналістів Конкурсу.

Рейтинговий список результатів ІІI етапу Міжнародного студентського професійного творчого конкурсу з бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу та аудиту

ПІБ авторів

Назва роботи

Назва закладу (закладів) вищої освіти

Оцінка у ІІ етапі

Оцінка у ІІІ етапі

Загальний рейтинговий бал

1

Zhyrnova Arina

Methodology and practice of analysis of the financial condition of enterprises: the existing shortcomings and ways to eliminate them

Lviv Polytechnic National University

46,0

43,7895

89,7895

2

Sarnytska Daria, Filishyn Maksym, Holestiakova Natalia

Accounting for the formation of the enterprise reserve system: risks, procedures, conditions

Mykolaiv National Agrarian University, National Academy of Statistics, Accounting and Audit, European Institute of Further Education

48,5

40,3000

88,8000

3

Kiminchydzhy Hanna

Introduction of a balanced indicators  system as a tool ensuring the housing and utilities sector managing companies’ financial results management

Odessа Polytechnic State University

45,0

43,2105

88,2105

4

Partas Daria,

Michał Ozimek

Accounting and taxation of operations related to the IT-companies' services and software products providing

Odessа Polytechnic State University, Maria Curie-Sklodowska University in Lublin

48,0

40,1400

88,1400

5

Dermanska Mariia, Pavliuk Vladyslav

Accountant of the future: the human mind vs artificial intelligence

The National University of Water and Environmental Engineering

44,0

42,1500

86,1500

6

Kolomiiets Diana, Hnasko Olena

Business valuation: international experience and practice

Kyiv National University of Trade and Economics

45,0

39,9545

84,9545

7

Volkov Mykyta, Honcharuk Diana

Financial statements in the risk management system of agricultural enterprise

Uman National University of Horticulture

41,5

43,1053

84,6053

8

Vasylenko Iryna

Accounting as a tool for overcoming illegal timber circulation at forest and logging enterprises

Polissya National University

41,5

42,5556

84,0556

9

Fraiman Anastasiia

Peculiarities of organization and methodology as to the accounting municipal electric transport enterprises long-term liabilities  (example given of the Municipal Enterprise «Odesmiskelektrotrans»)

Odessа Polytechnic State University

41,5

42,5500

84,0500

10

Pankova Alisa

Development and analysis of the map of innovative-cognitive competences of a stock accountant

National Technical University “Dnipro Polytechnic”

44,0

39,5000

83,5000

11

Kovalchuk Daria

Imperative of digital transformation of internal audit: ensuring continuity of activity in crisis

Vasyl’ Stus Donetsk National University

45,0

38,4545

83,4545

12

Kotliar Daryna, Miroshyn Nazar,

Amanbekova Anel

Public procurement: features, experience, prospects

National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”, Mykolaiv National Agrarian University, Academician E.A. Buketov Karaganda State University

41,5

41,5455

83,0455

13

Konyk Mariana

Theoretical and practical aspects of audit procedures for preventing financial statement frauds

Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

42,0

40,9500

82,9500

14

Mazur Iryna

Theoretical and methodological principles for accounting reflection of goodwill: dialectics of development and directions of improvement

Lviv Polytechnic National University

40,5

42,3810

82,8810

15

Antonivska Olha

Procedures for restoring the liquidity of the mining and metallurgical industry by optimizing receivables and payables

Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

41,0

41,3636

82,3636

16

Pankiv Mariana,     Kut Dina,

Gabriela Wojtan

Analysis of the enterprise operating expenses and ways of improvement of their accounting

Lviv Polytechnic National University, Maria Curie-Sklodowska University in Lublin

42,5

39,6190

82,1190

17

Fedets Olena

Taxation of blogging in Ukraine and the world

Ivan Franko National University of Lviv

42,0

39,6364

81,6364

18

Velihurska Anastasiia

Risk-oriented approach for the improvement of the accounting system and internal control of public sector entities in Ukraine

The National University of Water and Environmental Engineering

41,5

40,0455

81,5455

19

Kryvych Nataliia

Paperless accounting

Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture

41,5

38,2500

79,7500

20

Kareva Olena, Matviiv Illia

Methodological approaches to evaluation, accounting, and reporting of human capital

University of the State Fiscal Service of Ukraine

39,5

40,0455

79,5455

21

Aksyuta Valeria

The current state and prospects for the development of electronic money accounting in Ukraine

Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

42,5

36,5263

79,0263

22

Zachepylo Daria, Korokhova Maryna

Improvement of organizational and

methodological support of accounting and analysis of fixed assets at the enterprise

Zaporizhzhia National University

 

40,0

38,9000

78,9000

23

Brzezińska Natalia

Analysis of expenditures of powiat center for family support in Lublin in the context of its development

Maria Curie-Sklodowska University in Lublin

 

38,0

40,1000

78,1000

24

Shcherbakov Kirill

Accounting and analytical prediction of globalization and localization after pandemic covid-19

Dmitry Motorny Tavria State Agrotechnological University

38,0

40,0476

78,0476

25

Zuzans'ka Oksana

 

Financial and non-financial reporting of the agricultural enterprise as a criterion of conformity of its activity to the European Green Deal

Zhytomyr Polytechnic State University

38,5

38,3500

77,3500

26

Prots Halyna

Accounting of transactions with suppliers and contractors : Ukrainian experience and suggestions of improving

Lutsk National Technical University

41,0

34,9500

75,9500

27

Plysak Maryna

Profit formation in the accounting system to ensure the management of the enterprise

Polissya National University

40,5

35,3000

75,8000

28

Lubenska Alina

Accounting of cryptocurrency: the realities of the present

Kharkov National Automobile  and  Highway  University

38,5

37,2727

75,7727

29

Katorska Iryna

Fiscal effectiveness of corporate income tax: theoretical and empirical aspects

Sumy State University

38,0

37,2727

75,2727

30

Shelest Anastasiia

System of internal audit quality control: features of formation and directions of improvement in audit firms

Chernihiv Polytechnic National University

41,5

33,1500

74,6500

31

Bondar Zhanna

The specificity of accounting and control of the preservation of valuables in museum institutions of Ukraine

Vinnytsia Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

38,0

36,3500

74,3500

32

Sokolova Hanna

Theoretical, methodological and practical aspects of accounting and audit of payroll at the enterprise LCC “Krankomplekt”

Zaporizhzhia National University

38,0

35,9524

73,9524

 

За підсумковою рейтинговою оцінкою було визначено 14 конкурсних робіт – переможців (25% від загальної кількості робіт поданих на Конкурс). Дипломами І ступеню нагороджено 3 конкурсні роботи (25% від кількості робіт-переможців).

Список переможців Міжнародного студентського професійного творчого конкурсу з бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу та аудиту

Диплом

ПІБ авторів

Назва закладу (закладів) вищої освіти

1

I ступеня

Zhyrnova Arina

Lviv Polytechnic National University

2

I ступеня

Sarnytska Daria,

Filishyn Maksym,

Holestiakova Natalia

Mykolaiv National Agrarian University, National Academy of Statistics, Accounting and Audit, European Institute of Further Education

3

I ступеня

Kiminchydzhy Hanna

Odessа Polytechnic State University

4

IІ ступеня

Partas Daria,

Michał Ozimek

Odessа Polytechnic State University, Maria Curie-Sklodowska University in Lublin

5

IІ ступеня

Dermanska Mariia,

Pavliuk Vladyslav

The National University of Water and Environmental Engineering

6

IІ ступеня

Kolomiiets Diana,

Hnasko Olena

Kyiv National University of Trade and Economics

7

IІ ступеня

Volkov Mykyta,

Honcharuk Diana

Uman National University of Horticulture

8

IІ ступеня

Vasylenko Iryna

Polissya National University

9

IІІ ступеня

Fraiman Anastasiia

Odessа Polytechnic State University

10

IІІ ступеня

Pankova Alisa

National Technical University “Dnipro Polytechnic”

11

IІІ ступеня

Kovalchuk Daria

Vasyl’ Stus Donetsk National University

12

IІІ ступеня

Kotliar Daryna,

Miroshyn Nazar,

Amanbekova Anel

National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”, Mykolaiv National Agrarian University, Academician E.A. Buketov Karaganda State University

13

IІІ ступеня

Konyk Mariana

Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

14

IІІ ступеня

Mazur Iryna

Lviv Polytechnic National University