Ви є тут

Вчена рада

Вчена рада є колегіальним органом управління університету, що діє відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Статуту університету та Положення про вчену раду Одеської політехніки.

До складу Вченої ради входять: ректор; проректори; декани факультетів, директори навчально-наукових інститутів, керівники відокремлених структурних підрозділів; учений секретар; директор науково-технічної бібліотеки; головний бухгалтер; керівники органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників університету; виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників; виборні представники, які представляють інших штатних працівників університету; виборні представники аспірантів, докторантів; керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів; керівники органів студентського самоврядування університету.

Вчену раду очолює її голова, який обирається з числа членів Вченої ради.

Засідання Вченої ради проводяться за планом роботи, але не менше одного разу у два місяці.

Порядок денний засідань Вченої ради формується її секретаріатом з урахуванням пропозицій вчених рад факультетів (навчально-наукових інститутів), ректорату, а також за пропозиціями членів Вченої ради.

В університеті діють вчені ради структурних підрозділів, яким Вчена рада делегує частину своїх повноважень.

Положення про Вчену раду

Персональний склад Вченої ради

 

Рішення Вченої ради

Минулі засідання вченої ради