Електроніка

Ступінь та кваліфікація, що здобуває випускник програми
Ступінь вищої освіти, що присуджується випускнику:
Освітня кваліфікація, що присвоюється випускнику:
Доктор філософії з електроніки.
Документи про вищу освіту, що видаються випускнику програми
Диплом доктора філософії;
Додаток до диплома доктора філософії європейського зразка.
Інформація в дипломі
Обсяг програми

45 кредитів ЄКТС.

Тривалість програми

Нормативний строк підготовки становить 4 роки.

Форма здобуття освіти
Очна (денна), заочна.
Мова викладання
Українська.
Структурні підрозділи, в яких здійснюється підготовка за цією програмою 
Кафедра (спеціальна), яка забезпечує виконання програми 
Гарант освітньої програми 
Опис предметної області програми

Програму призначено для розвитку академічних, професійних і творчих здібностей аспірантів достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем щодо проведення дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової діяльності у галузі електроніки для здобуття наукового ступеня доктора філософії з електроніки, що необхідно для підготовки та захисту дисертації.

Фокус освітньої програми

Дослідження з  електроніки.

Особливості та відмінності програми

Характерною особливістю даної програми є поглиблене вивчення дисциплін з  електроніки у міжнародних телекомунікаційних та електронних системах.

Особливості реалізації програми
Підходи до викладання та навчання

Лекції, практичні роботи, дослідження та експерименти, участь у міждисциплінарних проектах та тренінгах, самостійна робота з використанням підручників, конспектів та шляхом участі у групах з розробки проектів, консультацій із науково-педагогічними співробітниками, підготовки дисертаційної роботи.

Система оцінювання

Письмові та усні екзамени, есе, презентації, поточний контроль, публічний захист дисертації.

Академічні та професійні права випускників
Доступ до подальшого навчання

Можливість продовжити навчання у докторантурі за науковим рівнем.

Працевлаштування випускників

Робочі місця у науково-дослідних інституціях і лабораторіях на підприємствах зв’язку, авіації, морського, автомобільного та залізничного транспорту, у тому числі адміністративних, контрольно-інспекційних та силових організаціях, вищих навчальних закладах, всіх форм власності. Самостійне працевлаштування.

Перелік компетентностей випускника
Загальні

Інструментальні компетентності:

 • Здатність до аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та перевірених фактів. Володіння культурою мислення.
 • Знання другої мови, достатньої для обговорення наукових результатів.
 • Навички управління інформацією для організації та проведення наукових досліджень.

Міжособистісні компетентності:

 • Здатність працювати в міждисциплінарній команді
 • Здатність працювати міжнародному середовищі.
 • Професійні етичні зобов’язання.

Системні компетентності:

 • Дослідницькі навички і уміння. 
 • Здатність породжувати нові ідеї (креативність).
 • Здатність до передачі своїх знань та досвіду іншим. 
 • Лідерські якості. Приймати рішення в стандартних і нестандартних ситуаціях і нести за них відповідальність.
 • Здатність працювати самостійно.
 • Планування та управління проектами. Організовувати власну діяльність, вибирати типові методи і способи виконання професійних завдань, оцінювати їх виконання і якість
Спеціальні

Предметні:

 • Здатність до аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та перевірених фактів. Володіння культурою мислення.
 • Здатність до аналізу та синтезу електронних пристроїв і систем та проведення наукових досліджень у галузі електроніки.
 • Здатність до передачі своїх знань та досвіду іншим.
 • Лідерські якості. Приймати рішення в стандартних і нестандартних ситуаціях і нести за них відповідальність. 

Фахові:

 • Здатність до аналізу та синтезу інтегрованих електронних компонентів та проведення наукових досліджень в області мікромініатюризації електронних приладів.
 • Здатність до аналізу та синтезу технологічних процесів та проведення наукових досліджень в області автоматизації виробництва електронної техніки.
 • Дослідницькі навички і уміння.
 • Планування та управління проектами. Організовувати власну діяльність, вибирати типові методи і способи виконання професійних завдань, оцінювати їх виконання і якість.
 • Здатність працювати самостійно.
 • Здатність до самостійного проведення міжгалузевих досліджень у електроніці.
 • Здатність до планування  та управління розробкою проектів у галузі електроніки.

Інноваційні:

 • Здатність до проведення експертної оцінки та патентування у галузі електроніки.
 • Здатність до публікації отриманих результатів у сучасних міжнародних наукових виданнях.
 • Здатність породжувати креативні ідеї на основі фізичної реалізуємості.
 • Навички управління проведенням науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських робіт
Програмні результати навчання
Ключові результати навчання
 • Вміти розробляти та презентувати обґрунтований план досліджень у відповідності до наукового напрямку.
 • Володіти іноземною мовою, включаючи спеціальну термінологію, для проведення літературного пошуку. Вміти представляти та обговорювати наукові результати іноземною та українською мовами. 
 • Вміти планувати та проводити експерименти, що мають відношення до проблем з галузі знань, використовуючи належне програмне забезпечення та знати як аналізувати і відображати результати досліджень.
 • Вміти визначати, аналізувати та поєднувати інформацію з різних джерел, виявити аналітико-синтетичний зміст та підготовити нову форму вторинної інформації.
 • Знати основні концепції та розуміти теоретичні та практичні проблеми в сучасному науковому напрямку досліджень.
 • Вміти працювати з фахівцями з різних галузей в рамках наукових проектів. Знати про стимули та бар’єри в ефективній командній роботі.
 • Вміти працювати в інтернаціональній групі, ставитися з повагою до національних та культурних традицій, способів роботи інших членів групи.
 • Мати професійну етичну поведінку при виконанні професійних досліджень.
 • Вміти ініціювати та виконувати оригінальні дослідження в напрямку діяльності та досягати наукових результатів, які створюють нові знання.
 • Визначати самостійно завдання професійного та особистісного розвитку, займатися самоосвітою, усвідомлено планувати і здійснювати підвищення рівня кваліфікації.
 • Вміти вести спеціалізовані наукові семінари, організовувати та проводити навчальні заняття. Володіти способами організації навчально-пізнавальної та практичної діяльності.
 • Вміти управляти науковими проектами або писати пропозиції на фінансування наукових досліджень.
 • Володіти загальнонауковими філософськими знаннями, необхідними для формулювання наукового світогляду, професійної етики, та культурного кругозору.
 • Розуміти теоретичні та практичні проблеми, історію розвитку та сучасний стан наукових знань.
Спеціальні
 • Розуміти теоретичні та практичні проблеми в електроніці та вміти самостійно організовувати проведення наукових досліджень у галузі електронної техніки та її використання у суміжних галузях.
 • Розуміти теоретичні та практичні проблеми електронних приладів та систем і вміти самостійно організовувати проведення наукових досліджень у галузі електроніки та її використання в суміжних галузях.
 • Розуміти теоретичні та практичні проблеми мікромініатюризації електронних компонентів та вміти самостійно організовувати проведення наукових досліджень у цій галузі.
 • Розуміти теоретичні та практичні проблеми автоматизації виробництва електронної техніки та вміти самостійно організовувати проведення наукових досліджень, організації семінарів, самостійних публікацій результатів досліджень.
 • Розуміти теоретичні та практичні проблеми  систем автоматизації проектування електронних приладів і систем та вміти самостійно організовувати патентний захист наукової продукції.
 • Розуміти теоретичні та практичні проблеми  розвитку електроніки, самостійно організовувати  проведення наукових досліджень.