Електроніка

ID: 50845
Field of knowledge 
17 Electronics and telecommunications
Specialty 
171 Electronics
Form of study 
Full-time.
Language of instruction 

Українська.

Program profile

The purpose of the program

А. Цілі навчальної програми

Програму призначено для розвитку академічних, професійних і творчих здібностей аспірантів достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем щодо проведення дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової діяльності у галузі електроніки для здобуття наукового ступеня доктора філософії з електроніки, що необхідно для підготовки та захисту дисертації.

В. Характеристика програми

Фокус програми

Дослідження з  електроніки.

Орієнтація програми

Освітньо-наукова.

Особливості та відмінності

Характерною особливістю даної програми є поглиблене вивчення дисциплін з  електроніки у міжнародних телекомунікаційних та електронних системах.

С. Придатність до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування

Робочі місця у науково-дослідних інституціях і лабораторіях на підприємствах зв’язку, авіації, морського, автомобільного та залізничного транспорту, у тому числі адміністративних, контрольно-інспекційних та силових організаціях, вищих навчальних закладах, всіх форм власності. Самостійне працевлаштування.

Подальше навчання

Можливість продовжити навчання у докторантурі за науковим рівнем.

D. Стиль та методика навчання

Підходи до викладання та навчання

Лекції, практичні роботи, дослідження та експерименти, участь у міждисциплінарних проектах та тренінгах, самостійна робота з використанням підручників, конспектів та шляхом участі у групах з розробки проектів, консультацій із науково-педагогічними співробітниками, підготовки дисертаційної роботи.

Система оцінювання

Письмові та усні екзамени, есе, презентації, поточний контроль, публічний захист дисертації.

Е. Програмні компетентності

Загальні

1. Інструментальні компетентності:

 • ЗК1. Здатність до аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та перевірених фактів. Володіння культурою мислення.
 • ЗК2. Знання другої мови, достатньої для обговорення наукових результатів.
 • ЗК3. Навички управління інформацією для організації та проведення наукових досліджень.

2. Міжособистісні компетентності:

 • ЗК4.Здатність працювати в міждисциплінарній команді
 • ЗК5. Здатність працювати міжнародному середовищі.
 • ЗК6. Професійні етичні зобов’язання.

3. Системні компетентності:

 • ЗК7. Дослідницькі навички і уміння. 
 • ЗК8. Здатність породжувати нові ідеї (креативність).
 • ЗК9. Здатність до передачі своїх знань та досвіду іншим. 
 • ЗК10. Лідерські якості. Приймати рішення в стандартних і нестандартних ситуаціях і нести за них відповідальність.
 • ЗК11. Здатність працювати самостійно.
 • ЗК12.Планування та управління проектами. Організовувати власну діяльність, вибирати типові методи і способи виконання професійних завдань, оцінювати їх виконання і якість
Спеціальні

Предметні:

 • СК1. Здатність до аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та перевірених фактів. Володіння культурою мислення.
 • СК2. Здатність до аналізу та синтезу електронних пристроїв і систем та проведення наукових досліджень у галузі електроніки.
 • СК3. Здатність до передачі своїх знань та досвіду іншим.
 • СК4. Лідерські якості. Приймати рішення в стандартних і нестандартних ситуаціях і нести за них відповідальність. 

Фахові:

 • СК5. Здатність до аналізу та синтезу інтегрованих електронних компонентів та проведення наукових досліджень в області мікромініатюризації електронних приладів.
 • СК6. Здатність до аналізу та синтезу технологічних процесів та проведення наукових досліджень в області автоматизації виробництва електронної техніки.
 • СК7.  Дослідницькі навички і уміння.
 • СК8. Планування та управління проектами. Організовувати власну діяльність, вибирати типові методи і способи виконання професійних завдань, оцінювати їх виконання і якість.
 • СК9. Здатність працювати самостійно.
 • СК10. Здатність до самостійного проведення міжгалузевих досліджень у електроніці.
 • СК11. Здатність до планування  та управління розробкою проектів у галузі електроніки.

Інноваційні:

 • СК12.  Здатність до проведення експертної оцінки та патентування у галузі електроніки.
 • СК13. Здатність до публікації отриманих результатів у сучасних міжнародних наукових виданнях.
 • СК14. Здатність породжувати креативні ідеї на основі фізичної реалізуємості.
 • СК15. Навички управління проведенням науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських робіт

F. Програмні результати навчання

Ключові результати навчання
 • РН1. Вміти розробляти та презентувати обґрунтований план досліджень у відповідності до наукового напрямку.
 • РН2. Володіти іноземною мовою, включаючи спеціальну термінологію, для проведення літературного пошуку. Вміти представляти та обговорювати наукові результати іноземною та українською мовами. 
 • РН3. Вміти планувати та проводити експерименти, що мають відношення до проблем з галузі знань, використовуючи належне програмне забезпечення та знати як аналізувати і відображати результати досліджень.
 • РН4. Вміти визначати, аналізувати та поєднувати інформацію з різних джерел, виявити аналітико-синтетичний зміст та підготовити нову форму вторинної інформації.
 • РН5. Знати основні концепції та розуміти теоретичні та практичні проблеми в сучасному науковому напрямку досліджень.
 • РН6. Вміти працювати з фахівцями з різних галузей в рамках наукових проектів. Знати про стимули та бар’єри в ефективній командній роботі.
 • РН7. Вміти працювати в інтернаціональній групі, ставитися з повагою до національних та культурних традицій, способів роботи інших членів групи.
 • РН8. Мати професійну етичну поведінку при виконанні професійних досліджень.
 • РН9. Вміти ініціювати та виконувати оригінальні дослідження в напрямку діяльності та досягати наукових результатів, які створюють нові знання.
 • РН10. Визначати самостійно завдання професійного та особистісного розвитку, займатися самоосвітою, усвідомлено планувати і здійснювати підвищення рівня кваліфікації.
 • РН11. Вміти вести спеціалізовані наукові семінари, організовувати та проводити навчальні заняття. Володіти способами організації навчально-пізнавальної та практичної діяльності.
 • РН12. Вміти управляти науковими проектами або писати пропозиції на фінансування наукових досліджень.
 • РН13. Володіти загальнонауковими філософськими знаннями, необхідними для формулювання наукового світогляду, професійної етики, та культурного кругозору.
 • РН14. Розуміти теоретичні та практичні проблеми, історію розвитку та сучасний стан наукових знань.
Спеціальні
 • РН15. Розуміти теоретичні та практичні проблеми в електроніці та вміти самостійно організовувати проведення наукових досліджень у галузі електронної техніки та її використання у суміжних галузях.
 • РН16. Розуміти теоретичні та практичні проблеми електронних приладів та систем і вміти самостійно організовувати проведення наукових досліджень у галузі електроніки та її використання в суміжних галузях.
 • РН17. Розуміти теоретичні та практичні проблеми мікромініатюризації електронних компонентів та вміти самостійно організовувати проведення наукових досліджень у цій галузі.
 • РН18. Розуміти теоретичні та практичні проблеми автоматизації виробництва електронної техніки та вміти самостійно організовувати проведення наукових досліджень, організації семінарів, самостійних публікацій результатів досліджень.
 • РН19. Розуміти теоретичні та практичні проблеми  систем автоматизації проектування електронних приладів і систем та вміти самостійно організовувати патентний захист наукової продукції.
 • РН20. Розуміти теоретичні та практичні проблеми  розвитку електроніки, самостійно організовувати  проведення наукових досліджень.
Educational components of the program (training plan)
Upon a successful completion of respective educational program with subsequent attestation the student (graduate), is awarded an appropriate University degree qualification getting the relevant level higher educational institution Diploma.
Higher education studies qualification level/degree awarded to graduates:
Educational qualification 
Доктор філософії з електроніки.
Higher education document issued to graduates:
Diploma of Doctor of Philosophy;
European model Ph.D. Diploma Supplement.
Structural units providing training in this program  
Special field Department ensuring the program implementation 
Гарант освітньої програми, контактна особа