Бізнес-адміністрування

ID: 50626
Field of knowledge 
07 Management and Administration
Specialty 
073 Management
Specialization 
Бізнес-адміністрування
Form of study 
Full-time; Extramural.
Language of instruction 

Українська.

Availability of accreditation 

Program profile

The purpose of the program

Ця програма призначена для розвитку академічних, професійних і творчих здібностей студентів та до підготовки їх в якості дипломованих фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі у сфері управління організаціями та їх підрозділами на засадах оволодіння системою компетентностей.

Program features
Предметна область, напрям

Студенти будуть набувати компетентності і розвивати вміння та навички, які підготують їх до виконання управлінських завдань.

Об'єкт вивчення: управління організаціями та їх підрозділами.

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, у сфері управління організаціями та їх підрозділами.

Теоретичний зміст предметної області: парадигми, закони, закономірності, принципи, історичні передумови розвитку менеджменту; концепції системного, ситуаційного, адаптивного, антисипативного, антикризового, інноваційного проектного менеджменту тощо; функції, методи, технології та управлінські рішення у менеджменті.

Методи, методики та технології: загальнонаукові та специфічні методи дослідження (розрахунково-аналітичні, економіко-статистичні, економікоматематичні, експертного оцінювання, фактологічні, соціологічні, документальні, балансові тощо); методи реалізації функцій менеджменту (методи маркетингових досліджень; методи економічної діагностики; методи прогнозування і планування; методи проектування організаційних структур управління; методи мотивування; методи контролювання; методи оцінювання соціальної, організаційної та економічної ефективності в менеджменті тощо), методи менеджменту (адміністративні, економічні, соціально-психологічні, технологічні); технології обґрунтування управлінських рішень (економічний аналіз, імітаційне моделювання, дерево рішень тощо).

Інструментарій та обладнання: сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні системи та програмні продукти, що застосовуються в менеджменті.

Фокус освітньої програми та спеціалізації

Програма спрямована на формування повного комплексу фахових компетенцій, що дають можливість випускникам розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері управління на основі застосування теорій, методів і функцій менеджменту для забезпечення ефективного бізнес-адміністрування організацій, зокрема в умовах невизначеності.

Орієнтація програми

Освітньо-професійна.

Особливості та відмінності

Здобувачі вищої освіти за цією освітньою програмою мають можливість брати участь в програмах міжнародної академічної мобільності (тривалістю 1 або 2 семестри), яка реалізується німецькою, польською, іспанською мовами та вимагає необхідного рівня мовної компетентності.

Employment and continuing education
Придатність до працевлаштування

Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні), в яких випускники працюють у якості керівників первинного рівня управління або виконавців різноманітних служб апарату управління; органи державного та муніципального управління; структури, в яких випускники є підприємцями, що створюють та розвивають власну справу. Випускники можуть працювати на посадах: керівники та головні фахівці виробничих підрозділів підприємств; начальники виробничих дільниць; керівники основних підрозділів організації; керівники підрозділів маркетингу; керівники фінансових, бухгалтерських, економічних та адміністративних підрозділів; керівники підрозділів матеріально-технічного постачання; менеджери з дослідження ринку та вивчення суспільної думки; менеджери з підбору, забезпечення та використання персоналу; менеджери систем якості.

Подальше навчання

Можливість продовжити навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Learning style and methods
Підходи до викладання та навчання

Лекції, мультимедійні лекції, інтерактивні лекції, практичні заняття, участь у міждисциплінарних проектах та тренінгах, самостійна робота з використанням підручників, конспектів та шляхом участі у групах з розробки проектів, консультацій із викладачами, підготовки кваліфікаційної роботи бакалавра.

Система оцінювання

Письмові та усні екзамени, ессе, презентації, поточний контроль, реферативні, розрахунково-графічні, курсові роботи і проекти.

Program competencies
Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері управління або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів менеджменту, характеризується комплексністю і невизначеністю умов.

Загальні
 • Інструментальні компетентності:
  • Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
  • Здатність спілкуватися іноземною мовою.
  • Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
  • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • Міжособистісні компетентності:
  • Здатність працювати в команді, у міжнародному контексті, проводитидослідження на відповідному рівні та генерувати нові ідеї (креативність).
  • Навички міжособистісної взаємодії.
  • Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
  • Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій.
 • Системні компетентності:
  • Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
  • Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел, адаптації та дії в новій ситуації.
  • Здатність реалізувати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
  • Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
  • Прагнення до збереження навколишнього середовища та здійснення безпечної діяльності.
  • Здатність використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
Спеціальні
 • Предметні:
  • Здатність до відображення інформації про господарські операції суб’єктів господарювання в бухгалтерському обліку і оподаткуванні.
  • Здатність застосовувати комп’ютерні технології обробки даних для вирішення економічних завдань здійснення аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів.
  • Здатність застосовувати економіко-математичні моделі для вирішення економічних завдань.
  • Розуміти принципи і норми права та використовувати їх у професійній діяльності.
  • Здатність застосовувати етичні принципи під час виконання професійних обов’язків, діяти соціально відповідально і свідомо та розуміти принципи психології й використовувати їх у професійній діяльності.
  • Знання та розуміння форм виходу підприємства на зовнішні ринки та здатність застосовувати ефективні інструменти в професійній діяльності.
  • Розуміння форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин.
  • Розуміння основних особливостей сучасної світової та національної економіки, інституційної структури, напрямів соціальної економічної та зовнішньоекономічної політики держави.
  • Здатність виявляти знання закономірностей функціонування сучасної економіки на мікро та макрорівні.
  • Знання та розуміння організації ЗЕД суб’єктів господарювання.
  • Здатність визначати та описувати характеристики організації.
  • Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища, визначати перспективи розвитку організації.
  • Вміння визначати функціональні області організації, зв’язки між ними та створювати і організовувати ефективні комунікації в процесі управління.
  • Здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій менеджменту.
  • Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту.
  • Здатність планувати діяльність організації та управляти часом.
  • Здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх якість й мотивувати персонал організації та формувати і демонструвати лідерські якості та поведінкові навички.
 • Фахові:
  • Здатність застосовувати теоретично-методичні та організаційноекономічні підходи щодо процесу розробки, прийняття й реалізації управлінських рішень в умовах невизначеності та формувати заходи щодо запобігання ризикам або їх зменшення.
  • Здатність вибирати методи й інструментальні засоби та здійснювати аналіз, оцінку, планування і організаційні дії щодо діяльності суб’єкта господарювання на поточний і перспективний період за результатами досліджень середовища підприємства.
  • Здатність проведення аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища для обґрунтування використання альтернативи прогресивних технологій щодо організації та управління виробництвом продукції, робіт, послуг (в т.ч. на регіональному рівні).
  • Здатність до побудови кадрової стратегії підприємства і організації роботи персоналу на основі сучасних методів наукової організації праці, організаційної культури та соціальної відповідальності.
  • Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати обґрунтовані рішення.
  • Виявляти (обирати) і використовувати адекватні інструменти (наприклад, дослідження ринку, статистичний аналіз, порівняльні індекси).
  • Здатність вивчати процеси та технології організаційного проектування й управління організацією.
  • Здатність застосовувати методи економічного і фінансового аналізу, планування та контролю.
  • Здатність застосовувати інноваційні підходи в професійній діяльності.
  • Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.
 • Компетенції інд. вибору:
  • Здатність управляти ризиками господарської діяльності.
Program learning outcomes
Ключьові
 • Спілкуватись в усній та письмовій формі державною та іноземною мовами.
 • Навички вербального та письмового репрезентування практичних розробок.
 • Уміти використовувати знання методів обробки інформації та комунікаційних технологій при вирішенні професійних завдань (управління інформацією).
 • Знати основні методи системного аналізу, закономірності побудови, функціонування та розвитку систем для розв’язання задач аналізу та синтезу.
 • Уміти використовувати результати проведеного аналізу для синтезування отриманої інформації.
 • Уміти організовувати діяльність роботи команди та ефективно управляти часом.
 • Мати навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в групах.
 • Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та міжкультурності.
 • Уміти враховувати знання процесів соціально-політичної історії України, правових засад та етичних норм у соціальній діяльності. Зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.
 • Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним.
 • Систематично читати літературу за фахом (у тому числі закордонну), уміння складати реферати, анотації, аналітичні огляди тощо.
 • Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
 • Демонструвати знання та розуміння розділів з вищої математики, фізики, хімії при вирішенні практичних завдань професійної сфери.
 • Знати основні фактори техногенного впливу на навколишнє середовище і основні методи захисту довкілля.
 • Знати методи оцінювання потенційних небезпек на виробництві; розробляти заходи охорони праці та безпеки життєдіяльності.
Спеціальні
 • Застосовувати інноваційні підходи в професійній діяльності.
 • Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за різних практичних ситуацій в управлінській діяльності, знання і уміння стосовно виходу підприємства на зовнішні ринки.
 • Проявляти ініціативу і підприємливість в різних напрямах професійної діяльності, брати відповідальність за результати.
 • Застосовувати економіко-математичні моделі для вирішення економічних завдань.
 • Усвідомлювати сутність об’єктів обліку, розуміти їх місце в господарській діяльності.
 • Знати та володіти методичним інструментарієм обліку господарської діяльності.
 • Використовувати інформаційні комунікаційні технології для вирішення соціально-економічних завдань підготовки та представлення аналітичних звітів.
 • Знати нормативно-правове забезпечення, що регламентує професійну діяльність, і застосовувати на практиці.
 • Знати та застосовувати етичні вимоги до професійної діяльності.
 • Використовувати знання форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин для забезпечення професійної діяльності.
 • Організовувати пошук, самостійний вибір, якісну обробку інформації з різних джерел для формування банків даних у професійній діяльності.
 • Використовувати базові знання з економіки і управління й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях.
 • Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної економіки, структури та напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави.
 • Знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати базові концепції мікро та макроекономіки.
 • Визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники, які характеризують діяльність підприємства.
 • Застосовувати знання і уміння щодо ефективної організації ЗЕД суб’єктів господарювання з урахуванням ринкової кон’юнктури і діючих правових норм.
 • Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій лідерства.
 • Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських рішень.
 • Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації.
 • Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень.
 • Виявляти навички організаційного проектування.
 • Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності організації.
 • Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи.
 • Мати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування персоналу організації.
 • Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних сферах діяльності організації.
 • Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації.
 • Демонструвати здібність розроблення, прийняття та реалізації управлінських рішень у системі діяльності підприємства в умовах невизначеності.
 • Виконувати, обробляти та аналізувати результати досліджень для обґрунтування перспектив розвитку організації.
 • Показувати здатність формувати інформаційні бази щодо аналізу, планування та організації діяльності суб’єктів.
 • Виявляти навички формування системи інформаційних ресурсів для обґрунтування вибору прогресивних технологій організації та управління виробництвом.
 • Демонструвати навички використання наукових методів до розробки кадрової стратегії організації на основі соціальної відповідальності.
Результати навчання для індивідуального вибору
 • Знати та застосовувати методи та інструменти управління ризиками господарської діяльності.
Resource support for program implementation
Специфічні характеристики кадрового забезпечення

Понад 75 % професорсько-викладацького складу, задіяного до викладання циклу дисциплін професійної підготовки, мають відповідні наукові ступені до дисциплін, які викладають.

Специфічні характеристики матеріальнотехнічного забезпечення

Використання сучасного обладнання, зокрема https://op.edu.ua/about/set_up_documents#8

Специфічні характеристики інформаційнометодичного забезпеченн

Використання віртуального навчального середовища ОНПУ та авторських розробок професорсько-викладацького складу.
https://library.opu.ua
https://el.opu.ua

Academic mobility

Академічна мобільність регламентується Постановою КМУ № 579 “Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність” від 12 серпня 2015 року.

 

Національна кредитна мобільність

На основі двосторонніх договорів між ОНПУ та технічними університетами України.

Міжнародна кредитна мобільність

У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі спільних договорів між ОНПУ та університетами партнерами.

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти

На загальних умовах, та засвоєнні дисципліни «Українська мова як іноземна».

Educational components of the program (training plan)
Program scope 

240 кредитів ЄКТС, нормативний строк підготовки:

 • а денною формою навчання – 3 роки 10 місяців;
 • за заочною формою навчання – 4 роки 8 місяців.
Upon a successful completion of respective educational program with subsequent attestation the student (graduate), is awarded an appropriate University degree qualification getting the relevant level higher educational institution Diploma.
Higher education studies qualification level/degree awarded to graduates:
Educational qualification 
Бакалавр менеджменту, бізнес-адміністрування.
Higher education document issued to graduates:
Bachelor Diploma;
European model Bachelor Diploma Supplement.
Qualification according to higher educational institution program completion document 

Ступінь вищої освіти – Бакалавр;

Спеціальність – 073 Менеджмент;

Спеціалізація – Бізнес-адміністрування;

Освітня програма – Бізнес-адміністрування.

Special field Department ensuring the program implementation 
Educational Program Manager, contact person 
Продіус Оксана Іванівна