Маркетинг

ID: 50630
Field of knowledge 
07 Management and Administration
Specialty 
075 Marketing
Form of study 
Full-time; Extramural.
Language of instruction 

Українська.

Availability of accreditation 
Why is it worth getting higher education on this educational program 

Щоб створювати тренди у всіх сферах життя. Бути суб’єктом, а не об’єктом економічних процесів. Виводити на ринок нові товари і управляти їх життєвим циклом. Навчитися перетворювати кризи в можливості за допомогою інструментів маркетингу.

Program profile

The purpose of the program

Метою освітньої програми є формування загальних, спеціальних (фахових) і, як підсумок інтегральної, компетентностей, які містяться у Стандарті вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень, спеціальність 075 Маркетинг.

Program features
Опис предметної області

Об’єкт вивчення: маркетингова діяльність як форма взаємодії суб’єктів ринкових відносин для задоволення їх економічних та соціальних інтересів. 

Цілі навчання: підготовка бакалаврів маркетингу, які володіють сучасним економічним мисленням та відповідними компетентностями, необхідними для провадження ефективної маркетингової діяльності.

Теоретичний зміст предметної області: суть маркетингу, як сучасної концепції управління бізнесом; понятійно-категоріальний апарат, принципи, функції, концепції маркетингу та їх історичні передумови; специфіка діяльності ринкових суб’єктів у різних сферах та на різних типах ринків; зміст маркетингової діяльності, розроблення маркетингових стратегій та формування управлінських рішень у сфері маркетингу. 

Методи, методики та технології: загальнонаукові та спеціальні методи, професійні методики та технології, необхідні для забезпечення ефективної     маркетингової діяльності.

Інструменти та обладнання: сучасні універсальні та спеціалізовані інформаційні системи і програмні продукти, необхідні для прийняття та імплементації маркетингових управлінських рішень.

Фокус освітньої програми

Фокус освітньої програми складає система наступних пріоритетів:

 • фундаментальна теоретична підготовка із гуманітарних, загальноекономічних, фахових дисциплін;
 • поглиблена математико-статистична підготовка;
 • поглиблене вивчення цифрового маркетингу.
Орієнтація програми

Освітньо-професійна.

Особливості та відмінності

Здобувачі вищої освіти за цією освітньою програмою мають можливість:

 • брати участь в програмах професійної сертифікації Української асоціації маркетингу;
 • брати участь у проекті неформальної маркетинг-освіти Міжнародного інституту маркетингу для поглиблення професійних компетентностей з цифрового маркетингу;
 • брати участь в програмах міжнародної академічної мобільності (тривалістю 1 або 2 семестри), яка реалізується німецькою, польською, іспанською мовами та вимагає необхідного рівня мовної компетентності.
Employment and continuing education
Придатність до працевлаштування

Відповідні посади на підприємствах, в системі державного управління та місцевого самоврядування: консультант з маркетингу, менеджер (управитель) з маркетингу, фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог), фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку, агент рекламний, менеджер (управитель) з реклами, представник з реклами, рекламіст, менеджер (управитель) із зв'язків з громадськістю, фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою, економіст із збуту, економіст із ціноутворення, менеджер (управитель) із збуту, організатор із збуту.

Академічні права випускників

Можливість продовжити навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Learning style and methods
Підходи до викладання та навчання

Лекції, мультимедійні лекції, інтерактивні лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, участь у міждисциплінарних проектах та тренінгах, самостійна робота з використанням підручників, конспектів та шляхом участі у групах з розробки проектів, консультацій із викладачами, підготовки кваліфікаційної роботи бакалавра.

Система оцінювання

Екзамени, лабораторні звіти, ессе, презентації, поточний контроль, реферативні, розрахункові, розрахунково-графічні, курсові роботи і проекти.

Program competencies
Інтегральна компетентність

Здатність вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері маркетингової діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні
 • Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
 • Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
 • Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
 • Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 
 • Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 
 • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
 • Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 
 • Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
 • Здатність спілкуватися іноземною мовою.
 • Здатність працювати в команді. 
 • Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 
 • Здатність працювати в міжнародному контексті.
 • Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
Спеціальні
 • Здатність логічно і послідовно відтворювати отримані (фахові) знання предметної області маркетингу. 
 • Здатність критично аналізувати й узагальнювати положення предметної області сучасного маркетингу.
 • Здатність використовувати теоретичні положення маркетингу для інтерпретації та прогнозування явищ і процесів у маркетинговому середовищі.
 • Здатність проваджувати маркетингову діяльність на основі розуміння сутності та змісту теорії маркетингу і функціональних зв'язків між її складовими.
 • Здатність коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу. 
 • Здатність проводити маркетингові дослідження у різних сферах маркетингової діяльності. 
 • Здатність визначати вплив функціональних областей маркетингу на результати господарської діяльності ринкових суб’єктів.
 • Здатність розробляти маркетингове забезпечення розвитку бізнесу в умовах невизначеності.
 • Здатність використовувати інструментарій маркетингу в інноваційної діяльності.
 • Здатність використовувати маркетингові інформаційні системи в ухваленні маркетингових рішень і розробляти рекомендації щодо підвищення їх ефективності.
 • Здатність аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості функціонування ринків. 
 • Здатність обґрунтовувати, презентувати і впроваджувати результати досліджень у сфері маркетингу. 
 • Здатність планування і провадження ефективної маркетингової діяльності ринкового суб’єкта в крос-функціональному розрізі. 
 • Здатність пропонувати вдосконалення щодо функцій маркетингової діяльності.
Program learning outcomes
 • Демонструвати знання і розуміння теоретичних основ та принципів провадження маркетингової діяльності.
 • Аналізувати і прогнозувати ринкові явища та процеси на основі застосування фундаментальних принципів, теоретичних знань і прикладних навичок здійснення маркетингової діяльності.
 • Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань у сфері маркетингу.
 • Збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та маркетингові показники, обґрунтовувати управлінські рішення на основі використання необхідного аналітичного й методичного інструментарію.
 • Виявляти й аналізувати ключові характеристики маркетингових систем різного рівня, а також особливості поведінки їх суб’єктів.
 • Визначати функціональні області маркетингової діяльності ринкового суб’єкта та їх взаємозв’язки в системі управління, розраховувати відповідні показники, які характеризують результативність такої діяльності.
 • Використовувати цифрові інформаційні та комунікаційні технології, а також програмні продукти, необхідні для належного провадження маркетингової діяльності та практичного застосування маркетингового інструментарію.
 • Застосовувати інноваційні підходи щодо провадження маркетингової діяльності ринкового суб’єкта, гнучко адаптуватися до змін маркетингового середовища.
 • Оцінювати ризики провадження маркетингової діяльності, встановлювати рівень невизначеності маркетингового середовища при прийнятті управлінських рішень.
 • Пояснювати інформацію, ідеї, проблеми та альтернативні варіанти прийняття управлінських рішень фахівцям і нефахівцям у сфері маркетингу, представникам різних структурних підрозділів ринкового суб’єкта.
 • Демонструвати вміння застосовувати міждисциплінарний підхід та здійснювати маркетингові функції ринкового суб’єкта. 
 • Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним.
 • Відповідати за результати своєї діяльності, виявляти навички підприємницької та управлінської ініціативи.
 • Виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати обґрунтовані маркетингові рішення.
 • Діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі етичних принципів маркетингу, поваги до культурного різноманіття та цінностей громадянського суспільства з дотриманням прав і свобод особистості. 
 • Відповідати вимогам, які висуваються до сучасного маркетолога, підвищувати рівень особистої професійної підготовки. 
 • Демонструвати навички письмової та усної професійної комунікації державною й іноземною мовами, а також належного використання професійної термінології. 
 • Демонструвати відповідальність у ставленні до моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства у професійній маркетинговій діяльності.
Resource support for program implementation
Специфічні характеристики кадрового забезпечення

Понад 85% професорсько-викладацького складу, задіяного до викладання циклу дисциплін професійної підготовки, мають відповідні наукові ступені до дисциплін, які викладають. В професорсько-викладацькому складі кафедри працюють начальники відділів маркетингу підприємств, експерти з маркетингу, працівники закладів неформальної освіти з маркетингу.

Специфічні характеристики матеріально-технічного забезпечення

Використання сучасного обладнання, зокрема htps://opu.ua/about/reports#11

Специфічні характеристики інформаційно-методичного забезпечення

Використання віртуального навчального середовища університету та авторських розробок професорсько-викладацького складу.
https://op.edu.ua/library
https://el.opu.ua

Academic mobility
Нормативно-правові акти

Академічна мобільність регламентується Постановою КМУ № 579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» від 12 серпня 2015 року та Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність (нова редакція). (Введено в дію наказом ректора від 3 жовтня 2019 №37). https://op.edu.ua/document/2501

Національна кредитна мобільність

На основі двосторонніх договорів між ОП та технічними університетами України.

Міжнародна кредитна мобільність

У рамках програм ЄС Еразмус на основі спільних договорів між ОП та університетами партнерами.

Educational components of the program (training plan)
Program scope 
 • 240 кредитів ЄКТС – на базі повної загальної середньої освіти;
 • 120–180 кредитів ЄКТС – на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»).

Заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, отримані в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста):

 • спеціальностей галузі знань 07 Управління та адміністрування, а також спеціальності 051 Економіка – не більше, ніж 120 кредитів ЄКТС;
 • інших спеціальностей – не більше, ніж 60 кредитів ЄКТС.
Program duration 

Нормативний строк підготовки:

 • за денною формою навчання – 3 роки 10 місяців;
 • за заочною формою навчання – 4 роки 8 місяців.
Upon a successful completion of respective educational program with subsequent attestation the student (graduate), is awarded an appropriate University degree qualification getting the relevant level higher educational institution Diploma.
Higher education studies qualification level/degree awarded to graduates:
Educational qualification 
Бакалавр маркетингу.
Higher education document issued to graduates:
Bachelor Diploma;
European model Bachelor Diploma Supplement.
Qualification according to higher educational institution program completion document 

Ступінь вищої освіти – Бакалавр;

Спеціальність – 075 Маркетинг;

Освітня програма – Маркетинг.

Special field Department ensuring the program implementation 
Гарант освітньої програми, контактна особа