Технології фармацевтичних препаратів

ID: 50656
Field of knowledge 
22 Health
Specialty 
226 Pharmacy, Industrial Pharmacy
Specialization 
Технології фармацевтичних препаратів
Form of study 
Full-time; Extramural.
Language of instruction 

Українська.

Availability of accreditation 

Program profile

The purpose of the program

Ця програма призначена для розвитку академічних, професійних і творчих здібностей студентів та до підготовки їх в якості дипломованих фахівців (інженерів) в різних галузях промисловості, пов'язаних з виробництвом фармацевтичних препаратів.

Program features
Предметна область, напрям

Студенти будуть набувати компетентності і розвивати вміння та навички, які підготують їх до виконання інженерних завдань з стандартизації, проектування та забезпечення виробництва хіміко-фармацевтичної продукції.

Об'єкт діяльності, основи технології одержання лікарських засобів, апаратурне оформлення процесів.

Теоретичний зміст предметної області: загальні закони хімії та їх прикладні застосування для визначення основних характеристик хімічного процесу, аналіз одержаних продуктів, визначення їх будови, складання схеми одержання фармацевтичних препаратів.

Методи, методики та технології: експериментальні методи, методи моделювання, методи аналізу та спеціальні методи розв'язання завдань відповідно до спеціальності.

Інструменти та обладнання: апарати та обладнання для одержання лікарських речовин та лікарських препаратів, вимірювальні прилади, нормативна документація.

Фокус освітньої програми та спеціалізації

Дослідження із технології одержання лікарських речовин, лікарських препаратів та парфумерно-косметичних засобів.

Програма спрямована на розробку, впровадження, підтримку технології одержання лікарських засобів з метою забезпечення відповідності регламентам та стандартам якості.

Орієнтація програми

Освітньо-професійна.

Особливості та відмінності

Характерною особливістю даної програми є цілеспрямоване, поглиблене вивчення дисциплін з технології, стандартизації, проектування та забезпечення якості хіміко-фармацевтичної продукції. Здобувачі вищої освіти за цією освітньою програмою мають можливість брати участь в програмах міжнародної академічної мобільності (тривалістю 1 або 2 семестри), яка реалізується німецькою, польською, іспанською мовами та вимагає необхідного рівня мовної компетентності.

Employment and continuing education
Придатність до працевлаштування

Особа, яка отримала ступень бакалавра, може здійснювати професійну діяльність і обіймати первинні інженерні посади на підприємствах, у науково-дослідних інституціях і лабораторіях на підприємствах, у тому числі адміністративних, контрольно-інспекційних організаціях та вищих навчальних закладах, всіх форм власності. Самостійне працевлаштування.

Подальше навчання

Випускник бакалаврського рівня вищої освіти може продовжувати навчання на освітньому рівні магістра, а також підвищувати кваліфікацію й отримувати додаткову освіту за сертифікованими програмами та програмами післядипломного навчання.

Learning style and methods
Підходи до викладання та навчання

Лекції, мультимедійні лекції, інтерактивні лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, участь у міждисциплінарних проектах та тренінгах, самостійна робота з використанням підручників, конспектів та шляхом участі у групах з розробки проектів, консультацій із викладачами, підготовки кваліфікаційної роботи бакалавра.

Система оцінювання

Письмові та усні екзамени, лабораторні звіти, ессе, презентації, поточний контроль, реферативні, розрахункові, розрахунково-графічні, курсові роботи і проекти.

Program competencies
Інтегральна компетентність

Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, а саме складати математичні моделі і вирішувати математичними, фізичними, геометричними методами прикладні задачі з прикладної механіки, механіки машин, механіки інженерних конструкцій у відповідності до предметної області, що передбачає застосування певних теорій та методів структурного, кінематичного та інженерного аналізу і моделювання об'єктів механіки та принципів їх реалізації в сучасних комп'ютерних програмно-обчислювальних комплексах з урахуванням екологічної безпеки, оцінювання критеріїв надійності.

Загальні
 • Інструментальні компетентності:
  • Здатність спілкуватися рідною мовою як усно, так і письмово.
  • Здатність спілкуватися другою мовою.
  • Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
  • Здатність до аналізу та синтезу.
 • Міжособистісні компетентності:
  • Здатність працювати в команді.
  • Навички міжособистісної взаємодії.
  • Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
  • Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій.
 • Системні компетентності:
  • Здатність вчитися і бути сучасно навченим.
  • Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.
  • Здатність реалізувати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
  • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
  • Прагнення до збереження навколишнього середовища та здійснення безпечної діяльності.
  • Здатність використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
Спеціальні
 • Предметні:
  • Знання про сучасні тенденції розвитку та найважливіші наукові досягнення в галузі виробництва органічних речовин та лікарських препаратів.
  • Здатність оцінювати токсикологічну безпеку реактивів, які використовуються під час роботи.
  • Здатність проведення фармакологічних досліджень.
  • Здатність до надання першої долікарської допомоги з проведенням необхідних клініко-діагностичних та лікувальних заходів при виникненні певних загроз для життя людини.
  • Знання в галузі анатомії, морфології та систематиці лікарських рослин.
  • Здатність проведення досліджень в галузі експериментальної фармакогнозії та промислової технології фітопрепаратів з метою дослідження існуючих та пошуку нових біологічно-активних речовин.
  • Здатність використання сучасних методів аналізу органічних та неорганічних сполук, що застосовуються у виробництві фармацевтичних препаратів.
  • Знання біохімічних основ функціонування організму людини та тварини.
  • Знання особливостей анатомії та фізіології людини.
 • Фахові:
  • Здатність визначення фармакологічної активності нових фізіологічно-активних сполук згідно з нормативними документами.
  • Здатність проведення аналізу лікарських речовин та препаратів згідно з вимогами Державної Фармакопеї України та іншої аналітичної нормативної документації, інтерпретації результатів аналізу.
  • Здатність розуміння тісного зв'язку між господарською діяльністю людини та станом навколишнього середовища.
  • Здатність підбору доцільного методу нейтралізації промислових викидів, залежно від їх характеру.
  • Знання належних умов та способів зберігання лікарських засобів.
  • Здатність до використання фізико-хімічних методів для кількісного та якісного аналізу лікарських речовин та багатокомпонентних сумішей.
  • Знання теоретичних та практичних основ хімічної мікробіології.
  • Знання фармакодинаміки, фармакокінетики та систематики ліків.
  • Знання основних видів токсинів, їх дії на людський організм, методів аналізу та профілактики отруєнь.
  • Здатність розуміння зв'язку між історією виробництва фармацевтичних препаратів та сучасним станом фармацевтичної промисловості.
  • Здатність обґрунтовано обрати основне та допоміжне технологічне обладнання для виробництва лікарських засобів.
 • Інноваційні:
  • Здатність використання основних природничо-наукових законів для визначення основних характеристик хімічного процесу.
  • Здатність використовувати знання з загальної хімічної технології для розробки нових парфюмерно-косметичних засобів.
  • Здатність до проектування хіміко-фармацевтичних виробництв з проведенням необхідних розрахунків та обґрунтуванням технологічних параметрів згідно з вимогами державних стандартів та нормативних документів.
  • Здатність до розробки технологічної схеми одержання лікарських препаратів в промислових масштабах з метою мінімізації негативного впливу фармацевтичних виробництв на навколишнє середовище.
Program learning outcomes
Ключові:
 • Навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та хоча б однією із поширених європейських мов.
 • Навички вербального та письмового репрезентування практичних розробок.
 • Уміти використовувати знання методів обробки інформації та комунікаційних технологій при вирішенні професійних завдань (управління інформацією).
 • Знати основні методи системного аналізу, закономірності побудови, функціонування та розвитку систем для розв'язання задач аналізу та синтезу.
 • Уміти використовувати результати проведеного аналізу для синтезування отриманої інформації.
 • Уміти організовувати діяльність роботи команди та ефективно управляти часом.
 • Мати навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в групах.
 • Вміти визнавати різноманітність культур, проводити їх аналіз; сприймати особливості взаємодії в системі орієнтації іншої культури.
 • Уміти враховувати знання процесів соціально-політичної історії України, правових засад та етичних норм у соціальній діяльності.
 • Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку.
 • Систематично читати літературу за фахом (у тому числі закордонну), уміння складати реферати, анотації, аналітичні огляди тощо.
 • Здатність пристосовуватись до обставин, що постійно змінюються в сфері професійної діяльності.
 • Демонструвати знання та розуміння розділів з вищої математики, фізики, хімії при вирішенні практичних завдань професійної сфери.
 • Знати основні фактори техногенного впливу на навколишнє середовище і основні методи захисту довкілля.
 • Знати методи оцінювання потенційних небезпек на виробництві; розробляти заходи охорони праці та безпеки життєдіяльності.
Спеціальні:
 • Вміти синтезувати органічні сполуки з метою одержання лікарських субстанцій;
 • Знати, як проводити якісний та кількісний аналіз речовин неорганічного, органічного та біологічного походження;
 • Вміти складати технологічну та апаратурну схеми хіміко-фармацевтичного виробництва;
 • Проводити матеріальні, технологічні, теплові розрахунки виробничих процесів;
 • Вміти вибирати оптимальний метод синтезу біологічно-активної сполуки, перевіряти якість вихідної сировини;
 • Знати, як вирощувати мікроорганізми в періодичних умовах та проводити їх ідентифікацію;
 • Вміти складати проект хіміко-фармацевтичного виробництва з використанням нормативної бази та довідкової технічної літератури.
 • Надавати долікарську допомогу при різних типах ушкоджень організму;
 • Виконувати креслення технологічних блок-схем, обладнання та устаткування, принципових схем апаратурно-технологічної та будівельної реалізації виробництва з застосуванням комп'ютерних програм;
 • Складати план розташування обладнання, організації робочих місць, що відповідає нормативним вимогам та стандартам з урахуванням вимог технології;
 • Проводити токсикологічний аналіз обраних об'єктів досліджень;
 • Вміти проводити мікро- і макроскопічний аналіз та ідентифікацію рослинних об'єктів;
 • Вміти проводити збір, первинну обробку та сушіння лікарської рослинної сировини та здійснювати її фармакогностичний аналіз;
 • Вміти вибирати відповідний метод виготовлення лікарської форми, проводити необхідні розрахунки та виготовляти її;
 • Вміння проводити біохімічні дослідження;
 • Вміння проводити фармакологічні дослідження фізіологічно-активних речовин та інтерпретувати отримані результати;
 • Вміння створювати композиції парфюмерно-косметичних засобів та проводити їх аналіз;
 • Вміння визначати структуру біологічно-активних сполук органічного походження із використанням сучасних фізико-хімічних методів дослідження.
Resource support for program implementation
Специфічні характеристики кадрового забезпечення

Понад 85 % професорсько-викладацького складу, задіяного до викладання циклу дисциплін професійної підготовки, мають відповідні наукові ступені до дисциплін, які викладають

Специфічні характеристики матеріально-технічного забезпечення

Використання сучасного обладнання, зокрема https://op.edu.ua/about/set_up_documents#8

Специфічні характеристики інформаційно-методичного забезпечення

Використання віртуального навчального середовища ОНПУ та авторських розробок професорсько-викладацького складу.

https://library.opu.ua

https://el.opu.ua

Academic mobility

Академічна мобільність (регламентується Постановою КМУ № 579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» від 12 серпня 2015 року).

 

Національна кредитна мобільність

На основі двосторонніх договорів між ОНПУ та університетами України.

Міжнародна кредитна мобільність

У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі спільних договорів між ОНПУ та університетами партнерами.

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти

На загальних умовах, та засвоєнні дисципліни «Українська мова як іноземна».

Educational components of the program (training plan)
Program scope 

240 кредитів ЄКТС, нормативний строк підготовки:

 • за денною формою навчання – 3 роки 10 місяців;
 • за заочною формою навчання – 4 роки 8 місяців.

Scanned copies of the educational program and curriculum

Upon a successful completion of respective educational program with subsequent attestation the student (graduate), is awarded an appropriate University degree qualification getting the relevant level higher educational institution Diploma.
Higher education studies qualification level/degree awarded to graduates:
Educational qualification 
Бакалавр з фармації, промислової фармації, технологій фармацевтичних препаратів.
Higher education document issued to graduates:
Bachelor Diploma;
European model Bachelor Diploma Supplement.
Qualification according to higher educational institution program completion document 

Ступінь вищої освіти – Бакалавр;

Спеціальність – 226 Фармація, промислова фармація;

Спеціалізація – Технології фармацевтичних препаратів;

Освітня програма – Технології фармацевтичних препаратів.

Special field Department ensuring the program implementation 
Educational Program Manager, contact person 
Протункевич Ольга Олегівна