Облік та контроль в готельно-ресторанному бізнесі

ID: 50673
Field of knowledge 
07 Management and Administration
Specialty 
071 Accounting and taxation
Specialization 
Облік та контроль в готельно-ресторанному бізнесі
Form of study 
Full-time; Extramural.
Language of instruction 

Українська.

Availability of accreditation 

Program profile

The purpose of the program

Ця програма призначена для розвитку академічних, професійних і творчих здібностей студентів та до підготовки їх в якості дипломованих фахівців з обліку і оподаткування в різних галузях виробництва, зокрема в сфері готельноресторанного бізнесу та супутніх послуг.

Program features
Опис предметної області

Об’єкт: теоретичні, методичні, організаційні та практичні засади обліку, контролю, аудиту та аналізу діяльності суб'єктів господарювання і їх оподаткування;

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та прикладні проблеми у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування;

Теоретичний зміст предметної області: поняття, категорії, теорії і концепції обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування;

Методи, методики та технології: загальнонаукові та спеціальні методи, методики, процедури організації і здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування;

Інструменти та обладнання: сучасні інформаційні системи і комп’ютерні технології, стандартні, спеціальні й галузеві пакети прикладних програм обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.

Фокус освітньої програми та спеціалізації

Програма за спеціалізацією «Облік та контроль в готельноресторанному бізнесі» передбачає оволодіння поглибленими знаннями щодо системи бухгалтерського обліку, оподаткування, контролю і аналізу діяльності підприємств і організацій; навичками застосування сучасних методів і методик формування обліково-аналітичної інформації для цілей прийняття управлінських рішень; методів контролю і аудиту з урахуванням специфіки діяльності господарюючих суб'єктів зокрема в сфері готельно-ресторанного бізнесу.

Орієнтація програми

Освітньо-професійна.

Особливості та відмінності

Здобувачі вищої освіти за цією освітньою програмою мають можливість брати участь в програмах міжнародної академічної мобільності (тривалістю 1 або 2 семестри), яка реалізується німецькою, польською, іспанською мовами та вимагає необхідного рівня мовної компетентності.

Employment and continuing education
Придатність до працевлаштування

Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційноправої форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні) усіх галузей і форм власності, у яких випускники працюють на посадах менеджерів з бухгалтерського обліку в готелях та закладах ресторанного господарства, торгівлі та підприємствах з надання супутніх послуг, бухгалтерів, бухгалтерів-експертів, бухгалтерів-ревізорів, контролерів, помічників аудиторів в сфері готельно-ресторанного бізнесу; в органах державної фіскальної служби, державної фінансової інспекції тощо, де випускники працюють в якості інспекторів податкової служби, ревізорів-інспекторів податкових, інспекторів з інвентаризації в сфері готельно-ресторанного бізнесу; у фінансово-кредитних установах, де випускники займають посади касирів, бухгалтерів, контролерів, аналітиків тощо.

Подальше навчання

Можливість продовжити навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Learning style and methods
Підходи до викладання та навчання

Лекції, мультимедійні лекції, інтерактивні лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, участь у міждисциплінарних проектах та тренінгах, самостійна робота з використанням підручників, конспектів та шляхом участі у групах з розробки проектів, консультацій із викладачами, підготовки кваліфікаційної роботи бакалавра.

Система оцінювання

Письмові та усні екзамени, лабораторні звіти, ессе, презентації, поточний контроль, реферативні, розрахункові, розрахунково-графічні, курсові роботи, звіти з практики, кваліфікаційна робота бакалавра.

Program competencies
Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у сфері обліку, аудиту та оподаткування або в процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки і характеризується комплексністю й невизначеністю умов.

Загальні
 • Інструментальні компетентності:
  • Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
  • Здатність спілкуватися іноземною мовою.
  • Навички використання сучасних інформаційних систем і комунікаційних технологій.
  • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • Міжособистісні компетентності:
  • Здатність працювати в команді .
  • Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
  • Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
  • Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, вести здоровий спосіб життя.
  • Здатність бути критичним та самокритичним.
 • Системні компетентності:
  • Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
  • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
  • Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
  • Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
  • Здатність працювати автономно.
  • Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
  • Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
  • Прагнення до збереження навколишнього середовища та здійснення безпечної діяльності.
Спеціальні
 • Предметні:
  • Здатність виявляти знання та розуміння основ та проблем функціонування сучасної економіки на мікро-, макрота міжнародному рівнях.
  • Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, робити узагальнення стосовно оцінки прояву окремих явищ, які властиві сучасним процесам в економіці.
  • Використовувати математичний інструментарій для дослідження соціально-економічних процесів, розв’язання прикладних завдань в сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.
  • Демонструвати та застосовувати знання теорії, методів, функцій та інструментарію менеджменту для забезпечення ефективності діяльності суб’єктів господарювання.
  • Здатність використовувати теоретичні положення маркетингу для інтерпретації та прогнозування явищ і процесів у маркетинговому середовищі.
  • Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері економічних та соціально-трудових відносин.
  • Здатність застосовувати знання концептуальних основ, сучасного стану і тенденцій розвитку фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування) в професійній діяльності.
  • Здатність до застосування теоретичних та нормативноправових засад підприємницької діяльності, бізнес-планування у сфері організації бізнесу та бізнес-консалтингу.
 • Фахові:
  • Здатність до відображення інформації про господарські операції суб’єктів господарювання в фінансовому та управлінському обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретації для задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають рішення.
  • Застосовувати знання права та податкового законодавства в практичній діяльності суб’єктів господарювання.
  • Проводити аналіз господарської діяльності підприємства та фінансовий аналіз з метою прийняття управлінських рішень.
  • Здійснювати облікові процедури із застосуванням спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних технологій.
  • Застосовувати методики проведення аудиту й послуг з надання впевненості.
  • Здійснювати зовнішній та внутрішній контроль діяльності підприємства та дотримання ним законодавства з бухгалтерського обліку і оподаткування.
  • Ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення управлінських цілей суб’єкта господарювання, недотримання ним законодавства та регулювання діяльності, недостовірності звітності, збереження й використання його ресурсів.
  • Здатність застосовувати етичні принципи під час виконання професійних обов’язків.
  • Демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, зумовлених необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.
  • Демонструвати розуміння сучасних вимог, особливостей, проблем організації, функціонування та розвитку підприємств сфери готельно-ресторанного бізнесу та супутніх послуг для обґрунтування управлінських рішень з обліку, контролю та оподаткування.
  • Здатність до здійснення фінансового, статистичного, управлінського обліку та формування відповідної звітності на підприємствах сфери готельно-ресторанного бізнесу та супутніх послуг.
  • Здатність до здійснення контролю діяльності господарюючих суб’єктів в сфері готельно-ресторанного бізнесу.
  • Здатність формувати та застосовувати інформаційну підтримку управління підприємствами сфери готельноресторанного бізнесу та супутніх послуг з використанням сучасного інструментарію обліку і контролю.
 • Інноваційні:
  • Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.
  • Здатність застосовувати інноваційні підходи в професійній діяльності.
Program learning outcomes
 • Володіти та застосовувати знання державної та іноземної мови для формування ділових паперів і спілкування у професійній діяльності.
 • Уміти використовувати знання методів обробки інформації та комунікаційних технологій при вирішенні професійних завдань (управління інформацією).
 • Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні технології для обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування.
 • Знати основні методи системного аналізу, закономірності побудови, функціонування та розвитку систем для розв’язання задач аналізу та синтезу.
 • Демонструвати знання та розуміння розділів з вищої математики, теорії ймовірності та математичної статистики при вирішенні практичних завдань професійної сфери.
 • Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження соціально-економічних явищ і господарських процесів на підприємстві.
 • Вміти працювати як самостійно, так і в команді, проявляти лідерські якості та відповідальність у роботі, дотримуватися етичних принципів, поважати індивідуальне та культурне різноманіття.
 • Зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства на основі розуміння місця предметної області у загальній системі знань, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.
 • Уміти враховувати знання процесів соціальнополітичної історії України, правових засад та етичних норм у соціальній діяльності.
 • Дотримуватися здорового способу життя, безпеки життєдіяльності співробітників та здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища.
 • Демонструвати базові навички креативного, критичного та самокритичного мислення, відкритості до нових знань у дослідженнях та професійному спілкуванні.
 • Здійснювати пошук, самостійний відбір, якісну обробку інформації з різних джерел для формування банків даних у професійній діяльності.
 • Систематично читати літературу за фахом (у тому числі закордонну), уміти складати реферати, анотації, аналітичні огляди тощо.
 • Розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
 • Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.
 • Виконувати професійні функції з урахуванням вимог соціальної відповідальності, трудової дисципліни, вміти планувати та управляти часом.
 • Знати методи оцінювання потенційних небезпек на виробництві; розробляти заходи охорони праці та безпеки життєдіяльності.
 • Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем.
 • Усвідомлювати особливості функціонування підприємств у сучасних умовах господарювання та демонструвати розуміння їх ринкового позиціонування.
 • Вміти застосовувати економіко-математичні методи в обраній професії.
 • Розуміти організаційно-економічний механізм управління підприємством та оцінювати ефективність прийняття рішень з використанням обліково-аналітичної інформації.
 • Розуміти та використовувати сучасний інструментарій менеджменту.
 • Розуміти особливості функціонування ринків та вплив функціональних областей маркетингу на результати господарської діяльності ринкових суб’єктів.
 • Ідентифікувати та оцінювати ризики господарської діяльності підприємств.
 • Розуміти процеси державного та ринкового регулювання соціально-економічних та трудових відносин, обґрунтовувати економічні рішення щодо організації праці на підприємстві.
 • Знати механізми функціонування бюджетної і податкової систем України та враховувати їх особливості з метою організації обліку, вибору системи оподаткування та формування звітності на підприємствах.
 • Визначати напрямки підвищення ефективності формування фінансових ресурсів, їх розподілу та контролю використання на рівні підприємств різних організаційноправових форм власності.
 • Використовувати теоретичний та методичний інструментарій для характеристики, діагностики стану та розвитку фінансових систем різних рівнів.
 • Демонструвати базові й структуровані знання у сфері підприємництва та бізнес-планування, володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських рішень щодо створення й функціонування бізнес-структур.
 • Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової та статистичної систем в інформаційному забезпеченні користувачів обліковоаналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної відповідальності підприємств.
 • Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності.
 • Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну звітність підприємств та правильно інтерпретувати отриману інформацію для прийняття управлінських рішень.
 • Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування господарської діяльності підприємств.
 • Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств різних форм власності, організаційно-правових форм господарювання та видів економічної діяльності.
 • Аналізувати розвиток систем, моделей і методів бухгалтерського обліку на національному та міжнародному рівнях з метою обґрунтування доцільності їх запровадження на підприємстві.
 • Розуміти теоретичні засади аудиту та вміти застосовувати його методи і процедури.
 • Знати та застосовувати етичні вимоги до професійної діяльності.
 • Демонструвати знання та розуміння особливостей правового регулювання, технологічних та бізнес-процесів в діяльності підприємств (закладів) готельного та ресторанного господарства.
 • Демонструвати знання й здатність до застосовування інструментарію системи контролю якості надання послуг в сфері готельно-ресторанного бізнесу.
 • Застосовувати загальнонаукові та спеціальні методи дослідження стану та тенденцій розвитку індустрії та суб’єктів готельно-ресторанного бізнесу.
 • Демонструвати та застосовувати розуміння специфіки діяльності підприємств сфери готельноресторанного бізнесу та супутніх послуг при здійсненні облікових процедур, формуванні обліково-аналітичного забезпечення управління.
 • Застосовувати методи та інструменти контролю для забезпечення ефективності діяльності господарюючих суб’єктів в сфері готельно-ресторанного бізнесу.
 • Вміти формувати в системі обліку, аналізу та контролю інформаційне забезпечення управління підприємствами сфери готельно-ресторанного бізнесу та супутніх послуг, вміти застосовувати його для забезпечення ефективності їх діяльності.
 • Проявляти ініціативу і підприємливість в різних напрямах професійної діяльності, брати відповідальність за результати.
 • Аналізувати й структурувати проблеми організації та формувати обґрунтовані рішення в сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту і оподаткування.
Resource support for program implementation
Специфічні характеристики кадрового забезпечення

Понад 98% професорсько-викладацького складу, задіяного до викладання циклу дисциплін професійної підготовки, мають відповідні наукові ступені до дисциплін, які викладають.

Специфічні характеристики матеріально-технічного забезпечення

Забезпеченість навчальними приміщеннями, комп’ютерними робочими місцями, мультимедійним обладнанням відповідає потребі.

Наявна вся необхідна соціально-побутова інфраструктура, кількість місць в гуртожитках відповідає вимогам.

Для проведення досліджень наявні навчально-наукові лабораторії кафедри обліку, аналізу і аудиту та Навчальнонаукового інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій ОНПУ, науково-дослідна база Спеціалізованої вченої ради Д.41.052.10 та Консультаційно-навчального центру «Політех-консалт».

Використання сучасного обладнання, зокрема https://op.edu.ua/about/set_up_documents#8

Специфічні характеристики інформаційно-методичного забезпечення

Використання віртуального навчального середовища ОНПУ та авторських розробок професорсько-викладацького складу. Крім фонду наукової (в т.ч. електронної) бібліотеки ОНПУ, студенти мають вільний доступ до бібліотек кафедри обліку, аналізу і аудиту, спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10, що містить примірники рукописів дисертаційних робіт та авторефератів у друкованому та електронному вигляді, наукової бази Наукового порталу « Економіка: реалії часу» (Режим доступу: http://economics.opu.ua/naukova-baza), що містить автореферати, дисертації, монографії, навчальні посібники, публікації співробітників ІБЕІТ в електронному вигляді.

Використання віртуального навчального середовища ОНПУ та авторських розробок професорсько-викладацького складу.
https://library.opu.ua
https://el.opu.ua

Academic mobility

Академічна мобільність регламентується Постановою КМУ №579 “Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність” від 12 серпня 2015 року.

 

Національна кредитна мобільність

На основі двосторонніх договорів між ОНПУ та університетами України.

Міжнародна кредитна мобільність

У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі спільних договорів між ОНПУ та університетами партнерами.

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти

На загальних умовах, та засвоєнні дисципліни «Українська мова як іноземна».

Educational components of the program (training plan)
Program scope 

240 кредитів ЄКТС на основі повної загальної середньої освіти, нормативний строк підготовки:

 • за денною формою навчання – 3 роки 10 місяців;
 • за заочною формою навчання – 4 роки 8 місяців.

120–180 кредитів ЄКТС на основі ступеня молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста), нормативний строк підготовки:

 • за денною формою навчання – 1 рік 10 місяців або 2 роки 10 місяців;
 • за заочною формою навчання – 3 роки 8 місяців;

Строк перепідготовки з іншої спеціальності становить 1–2 роки.

Upon a successful completion of respective educational program with subsequent attestation the student (graduate), is awarded an appropriate University degree qualification getting the relevant level higher educational institution Diploma.
Higher education studies qualification level/degree awarded to graduates:
Educational qualification 
Бакалавр обліку і оподаткування, облік та контроль в готельно-ресторанному бізнесі.
Higher education document issued to graduates:
Bachelor Diploma;
European model Bachelor Diploma Supplement.
Qualification according to higher educational institution program completion document 

Ступінь вищої освіти – Бакалавр;

Спеціальність – 071 Облік і оподаткування;

Спеціалізація – Облік та контроль в готельно-ресторанному бізнесі;

Освітня програма – Облік та контроль в готельно-ресторанному бізнесі.

Special field Department ensuring the program implementation 
Educational Program Manager, contact person 
Ковтуненко Юрій Володимирович